logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Викладацький склад

економічної теорії та конкурентної політики

  ЛАГУТІН ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики

 v.lagutin@knute.edu.ua

У 1978 р закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія». У 1982 р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Львівському державному університеті ім. Івана Франка. У 1993 р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Оплата праці в умовах переходу до ринкових відносин». З квітня 2002 року працює завідувачем кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету. Василь Дмитрович започаткував та успішно очолює наукову школу з проблем ринкової конкуренції та конкурентної політики держави. Він є головою спеціалізованої Вченої ради К 26.055.05 та членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті із захисту докторських дисертацій з економічних наук.

Сфера наукових інтересів: монетарна і бюджетна політика, оплата праці, сфера товарного обігу на ринках споживчих товарів.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави».

Наукові на науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science,  ResearcherID, Google Scholar, ORCID


РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

v.romanenko@knute.edu.ua

В 1982 році закінчив Київський інститут народного господарства.

В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Територіальна організація виробничих об’єднань в машинобудуванні»

В 2003 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Регіональні ринки продукції машинобудування для ремонтно-експлуатаційних потреб»

Працює на кафедрі з квітня 2007 р.

Викладає дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Конкурентоспроможність національної економіки».

Автор понад 50 наукових праць.

Співпраця з іншими установами:  Голова Науково – експертної ради при Антимонопольному комітеті України

Сфера наукових інтересів:  Ринки продукції машинобудування Конкурентоспроможність національної економіки Соціально-економічний розвиток України в 90 і роки 20 століття

Захоплення: Праця в саду, їзда на велосипеді.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of Science,  ResearcherID,  Google Scholar,  ORCID     


УМАНЦІВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
доктор економічних наук,
професор кафедри 
економічної теорії та конкурентної політики

u.umantsiv@knute.edu.ua

У 1993 році закінчив торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту, здобувши спеціальність «Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні». У цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру економічної теорії КТЕІ. У 1997 році у Київському національному торговельно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування страхового ринку в перехідній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – економічна  теорія. У 2013 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Проходив  стажування в Антимонопольному комітеті України, Фонді державного майна України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-об’єднаннями, корпораціями, науковими установами та навчальними закладами України та зарубіжжя. 

Член Методичної комісії ФЕМП. Член редколегіій журналів «Advances in Politics and Economics» (Сполучені Штати Америки) та «Економічна теорія і право» (Україна). Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у КНТЕУ та член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.  

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України та подякою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (2014 р.). Нагороджений численними грамотами та подяками ректора КНТЕУ (1999-2018 рр.)

Член Української асоціації економістів-міжнародників.

Працює на кафедрі з вересня 1996 року.

Викладає дисципліни: «Макроекономічний  та мікроекономічний аналіз», «Державне регулювання фінансового ринку», «Макроекономічний аналіз», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Макро- та мікроекономіка».

Автор більше 100 наукових на навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми концентрації капіталу, формування корпоративних структур за умов глобальної конкуренції, розвитку ринків фінансових послуг, конкурентної політики держави.

Резюме...

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle Scholar, ORCID           


НІКОЛАЄЦЬ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
доктор історичних наук,
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

k.nikolaets@knute.edu.ua

В 1993 році Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського.

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст.»

У 2005 році присвоєно звання доцента.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Супільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ століття: Українська історіографія»

У 2014 році присвоєно звання професора.

Працює на кафедрі з січня 2012 року.

Викладає дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Теорія міжнародних відносин».

Автор понад 60 публікацій, з них 51 наукова та 7 навчально-методичного характеру, у т.ч. 47 статей у фахових виданнях та 1 монографія.

Сфера наукових інтересів: Історіографія історії суспільно-політичних процесів в УРСР другої половини 1960-х - початку 1990-х років, соціальна політика у незалежній Україні.

Захоплення: Історія фортифікаційної справи в Україні

Кредо: Ніколи не залишай на завтра те що можна зробити сьогодні

 Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle Scholar, ORCID


ГЕРАСИМЕНКО АНЖЕЛІКА ГРИГОРІВНА
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

a.gerasymenko@knute.edu.ua

У 2003 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». У 2007 р. захистила кандидатську, а в 2015 р. докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

Тема кандидатської дисертації - Концентрація капіталу в трансформаційній економіці;

Тема докторської дисертації – Ринкова влада в умовах трансформації економічних систем.

З 2003 р. працює на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. В 2009 р. присуджено вчене звання доцента. В період з 2008 р. по 2011 р. виконувала обов’язки заступника декана факультету економіки, менеджменту і права з навчально-методичної роботи. Протягом 2009-2011 рр. брала участь у міжнародному проекті підготовки слухачів програми МВА Європейської школи бізнесу (Берлін – Париж – Турин). В рамках проекту Герасименко А.Г. проводила щорічні наукові семінари на тему «Doing business in Ukraine». Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України (2005-2006 рр., 2012-2014 рр.). 

2016-2019 рр. – національний координатор Еразмус+ Проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)».

Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України (2005-2006 рр., 2012-2014 рр.) та Верховної Ради України (2016, 2017 рр). Керівник бакалаврської програми «Економіка галузевих ринків».

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми дослідження ринків та ринкової влади.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Теорія галузевих ринків», «Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання», «Науковий семінар (Державне регулювання галузевих ринків)», «Макро- та мікроекономіка».

Публікації: Герасименко А.Г. є автором понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 4 монографій, 3 підручників, 2 навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях України, іноземних виданнях, наукових виданнях, включених до міжнародних науко-метричних баз даних, в тому числі SCOPUS та Web of Science.
https://gerasymenkoanzhelika.blogspot.com/

Захоплення: подорожі, сучасне мистецтво.

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID  


ВЕРТЕЛЄВА ОКСАНА ВАСИЛІВНА
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

o.verteleva@knute.edu.ua

В 1986 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики.

В 1991 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, тема дисертації «Варіаційно-ітеративні методи розв’язання крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь»

Працює на кафедрі з серпня 2006 р.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Мікроекономічний аналіз».

Автор понад 49 наукових праць, з них: 27 наукового та 22 навчально – методичного характеру. Співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: Конкурентна політика держави, державний контроль за монопольним ціноутворенням, діяльністю картелів, регулювання діяльності природних монополій.

Захоплення: йога, гірські лижі, народна медицина

Кредо: Життя в гармонії зі світом, Богом і собою.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ОЖЕЛЕВСЬКА ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

t.ozhelevska@knute.edu.ua

У 1987 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Політична економія". У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Витрати виробництва та їх формування в сучасних умовах (на матеріалах промисловості України)". З 2012 р. працює на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики на посаді доцента.

Сфера наукових інтересів:  проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Економічна теорія».

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


СОКОЛОВСЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

i.sokolovska@knute.edu.ua

В 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Процес капіталотворення у трансформаційній економіці»

Проходила стажування в Асоціації «Українському Кредитно – Банківському Союзі»

Член методичної Ради ФЕМП

Працює на кафедрі з вересня 1998 р.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Міжнародна конкуренція».

Автор близько 70  науково-методичних праць, у т.ч. співавтор 2 монографій, 2 підручників

Сфера наукових інтересів: досягнення макроекономічної стабільності; формування міжнародної конкурентоспроможності країн;  проблеми регулювання фінансового ринку.

Захоплення: Література, театр, подорожі

Кредо: Be yourself; everyone else is already taken

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ХРУСТАЛЬОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри
економічної теорії та конкурентної політики

v.khrustalova@knute.edu.ua

В 1994 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

В 1999 році захистила дисертацію на тему «Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України». Член Конференції трудового колективу ФЕМП (секретар конференції)

Працює на кафедрі з вересня 1998 р.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка державного сектора»

Автор понад 40 публікацій, з них 15 наукових та 30 навчально – методичного характеру, є співавтором 2 підручників, 1 навчального посібника.

Сфера наукових інтересів: Проблеми функціонування державного сектора, розвиток державно-приватного партнерства на прикладі транспортного сектору України, проблеми інтелектуальної власності та інноваційного розвитку

Захоплення: подорожі

Кредо: "Бороться и искать, найти и не сдаваться"

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ЩЕРБАКОВА ТАМІЛА АНАТОЛІЇВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

tamila.scherbakova@knute.edu.ua

В 1987 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування конкурентного середовища в економіці України»

Працює на кафедрі з серпня 2008 р.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка».

Автор понад 50 наукових праць

Сфера наукових інтересів:, конкурентні відносини, макроекономічна політика.

Захоплення: музика 

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ЛЕБЕДЕВА ЛАРИСА ВАЛЕРІАНІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

l.lebedeva@knute.edu.ua

Закінчила у 2008 році ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю "Економічна теорія", здобула кваліфікацію викладача економіки зі знанням іноземної мови, економіста. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Природа інноваційних процесів у постіндустріальному суспільстві".
Із 2011 р. працює на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики, з  2013 р. - на посаді доцента.

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та конкуретної політики.

Сфера наукових інтересів: інноваційна економіка, постіндустріальне суспільство.
Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Антимонопольне регулювання в регіоні».

Має  понад 65 публікацій, з них 25 наукових та 20 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ШТУНДЕР ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

i.shtunder@knute.edu.ua

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  на тему «Соціально-економічна природі і тенденції безробіття в перехідній економіці України»

Працює на кафедрі з грудня 2013 р.

Викладає дисципліни:«Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія».

Автор понад 60 наукових статей.

Сфера наукових інтересів: соціально-трудові відносини, ефективна зайнятість, ринок праці, безробіття

Захоплення: фігурне катання.

Кредо: Безперервний рух та розвиток по всіх напрямках.

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID


ПОЛІВАНОВ ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

v.polivanov@knute.edu.ua

Автор і співавтор понад 40 публікацій, в тому числі і навчальні посібники («Макроекономіка», «Міжнародні фінанси (контрольні запитання, тести, практичні завдання», «Міжнародна економіка», «Історія світової економічної думки: люди, події, факти», «Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини», «Мікроекономіка»).

Нагороджений нагрудним знаком Міносвіти «Відмінник освіти України» (2004 р.), знаком Державної Митної служби «За сприяння митним органам» (2005р.), Почесною грамотою Київського міського голови (2004 р.), нагрудним знаком Міносвіти «Петро Могила» (2007 р.), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2015 р.).

1979 р. – закінчення з відзнакою економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Здобуття вищої освіти за спеціальністю «Політична економія».

1986 р. – захист кандидатської дисертації з присвоєнням наукового ступеня кандидата економічних наук. 1990р. – присвоєння вченого звання доцента.

З 1999 р. –  працював в УДУФМТ  деканом Факультету мажнародної економіки і менеджменту ( 2000-2008 рр.), проректором з навчально-наукової та методичної роботи (2008-2011 рр.)

З 2011 р. – завідувач кафедри економічної теорії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

У 2014 р. пройшов підвищення кваліфікації по програмі завідувачів кафедр ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Науково-педагогічний стаж – 35 років.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки».  

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus,  Web of ScienceResearcherIDGoogle ScholarORCID

 ЯСЬКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики

u.yasko@knute.edu.ua

 У 2011 р. закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-  економічний університет за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". У 2014 р. закінчила аспірантуру Київського національного торговельно-економічного університету. В 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Конкурентна політика в системі державного регулювання економіки» (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

Трудовий шлях на кафедрі розпочала у 2014 р. У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ.
З 2016 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.
Сфера наукових інтересів: конкурентна політика держави, державне регулювання економіки, дослідження стану конкуренції на ринку.
Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання галузевих ринків».

Наукові та науково-методичні видання

Профіль науковця в міжнародних базах: 

Scopus,  Web of ScienceResearcherID, Google Scholar, ORCID

    Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні.
    Викладає дисципліни: "Політична економія", "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка".

16.05.2018
chronon
57585
остання редакція 04.06.2019
43220