logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Мушенок Віктор Васильович

адміністративного, фінансового та інформаційного права

МУШЕНОК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

e-mail:  v.mushenok@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА


Scopus
Web of Science 

Google Scholar
ORCID


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

державна податкова політика України та зарубіжних країн, теоретико-правові засади та проблеми адміністративного та фінансового регулювання суспільних правовідносин


ДИСЦИПЛІНИ

“Правове забезпечення наукових досліджень”, “Муніципальне право”, “Адміністративне право”, “Житлове право”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доктор юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», тема дисертації: «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти», 2018 р.
 • доцент кафедри правознавства, 2015 р.
 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», тема дисертації: «Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні», 2012 р.
 • магістр права, Київський національний економічний університет, 2004 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2020 р. до цього часу.
 • професор кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 – 2020 рр.
 • доцент кафедри загальноправових дисциплін (правознавства) Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2013 – 2019 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або WebofScience, та не є перекладами з інших мов:

 • Kurylo, V., Duliba, Y., Kurylo, I., Mushenok, V. Fiscal Policy Measures of Air Protection: Ukrainian Realities and the EU Experience./ European Journal of Sustainable Development, – 2020. Vol. 9 No 2.P. 315 –327. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p315 (Web of Science, Scopus);
 • Kurylo, V., Mushenok, V., Kholostenko, F., Mashevska, O., Sira, A. Inaccuracy of Information About the Property of the Subject of the Declaration as a Qualifying Feature of a Corruption-Related Offence. / Academic Journal of Interdisciplinary Studies, – 2020. Vol. 9 No 5 Р. 281-292. DOI: 10.36941 / ajis (Scopus).
 • Kurylo, V., Gurzhii T., Mushenok V., Romanov, M., Slyusarenko, S. Agribusiness Entities’ Statutory Payments to Local Budgets as a Foundation for the Financial base of Rural Territorial Communities in Ukraine. Special Issue: Development of Market Economy in the context of the Global Financial Crisis. Monograph. // Estudios de Economía Aplicada. 2021. Vol. 39 № (9). (Scopus).

 Монографії:

 • Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012.160 с. ( у співавторстві).
 • Мушенок В.В. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов’язку: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 167 с. ( у співавторстві).
 • Мушенок В.В. Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 169 с. ( у співавторстві).
 •  Мушенок В. В. Фінансово-правові засади державної аграрної політики України: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 371 с.
 • Mushenok V. Place and the role of local taxes in the functioning of united local communities. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph. Riga, 2016. Р. 36–52. (Розділ колективної монографії у співавторстві).
 • Mushenok V. Legal regulation of budgetary support for agricultural production: theory and modern realities. Formation of modern social, economic organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph. Riga, 2017. Р. 136–145. (Розділ колективної монографії у співавторстві).
 • Mushenok V. Еnvironmental taxation: the EU paradigm and its implementation into ukrainian legislation. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph. – Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. Р. 401– 409 p. (Розділ колективної монографії у співавторстві).

 Підручники:

 • Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Мушенок В. та ін. Адміністративне право України. Повний курс: підручник; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Вид. 4-те. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.

Начальні посібники:

 • Мушенок В.В. Основні терміни та поняття Податкового кодексу України: навч. посіб. К. : Видавничий відділ «Нюанс-де-Юре», 2011. 48 с.
 • Мушенок В.В. Інтелектуальна власність: навч.-метод. посіб. Ніжин, 2012. 60 с.
 • Мушенок В.В. Правознавство. навч.-метод. посіб. Ніжин, 2013. 84 с.
 • Мушенок В.В. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 228 с.
 • Мушенок В.В. Адміністративне право для громадян України: навч.-метод. посіб. Київ: НДІПП, 2019. 114 с. (у співавторстві).
 • Мушенок В.В. Правознавство. Практикум: навч.-метод. посіб., вид. третє, доп. і перероб. Київ: Магістр ХХІ сторіччя, 2019. 169 с.(з грифом МОН України) (у співавторстві)..

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

 • Мушенок В.В. (у співавторстві). Формування правової культури та правової свідомості державних службовців. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 2019. №3. С. 43-46. (Index Copernicus).
 • Мушенок В.В. (у співавторстві). Tax control as an element of tax relationships. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права». КНТЕУ,  м. Київ. 10-11 жовтня 2019 р.
 • Мушенок В.В. Про необхідність відновлення функціонування профільного аграрного міністерства // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія «Юридичні науки» № 2 (24) 2020. С.15–21.
 • Мушенок В.В. Державна підтримка розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. №1. С. 63–72.
 • Мушенок В.В. Податково-правові засади державного регулювання ринку електроенергії в Україні // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія «Юридичні науки» № 6 (28) 2020.  С.20–25.
 • Мушенок В.В. Адміністративно-правові засади реалізації принципів митного оформлення у системі митної політики України // Підприємництво, господарство і право №7, 2020. С. 158–162.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за перемогу в номінації «Вибір студентства». 2018 р.
 • Диплом лауреата 2 премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні у номінації «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 2017.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за вагомий внесок у підготовку фахівців, розробку і впровадження у навчальний процес інноваційних форм і методів навчання, проведення профорієнтаційної та виховної роботи, організацію, керівництво і проведення науково-дослідної роботи. 2016 р.
 • Грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня факультету міжнародної торгівлі та права. 2016 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за високі досягнення, значний особистий внесок у науково-педагогічну діяльність. 2015 р.
 • Диплом лауреата 3 премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні у номінації «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 2015.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Програма: «Сучасні методи та інноваційні технології викладання у системі вищої освіти: Європейський досвід та сучасні тренди». Факультет фінансів, страхування, бізнесу, підприємництва та інновацій Університету фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Республіка Болгарія), з 20.05. по 25.06. 2021р. (Сертифікат № BG/VUZF/812-2021).
 • Навчальний семінар «Еколого-правовий статус людини і громадянина» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ), 2019 р.
 • Науково-методичний семінар «Методологія юриспруденції: сучасний правовий дискурс» Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. (м. Київ), 2019 р.
 • Програма стажування «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні і практичні аспекти в умовах сталого розвитку», Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), 2018 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Академік Академії адміністративно-правових наук з 2019 р. до цього часу.
 • Заступник голови редакційної ради Міжнародного наукового журналу «Інтернаука», Серія «Юридичні науки» з 2017 р. до цього часу.

ХОБІ

художня література, подорожі, інтелектуальні ігри, плавання

21.05.2021
43220
1937
остання редакція 13.07.2022
477544