logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Викладацький склад

економіки та фінансів підприємства

Колектив кафедри складається із науково-педагогічного персоналу ‑ штатних викладачів та викладачів, що працюють за сумісництвом, а також навчально-допоміжного персоналу ‑ провідних спеціалістів та лаборантів. На поточний момент колектив кафедри налічує 26 науково-педагогічних працівників, у т.ч. 6 професорів, 16 доцентів (у т.ч. 3 за сумісництвом) та 4 старших виладачів, а також 3 особи навчально-допоміжного персоналу.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Фахову відповідність науково-педагогічної спеціальності дисциплінам, що викладаються, мають 100% викладачів; підвищення кваліфікації за останні 5 років здійснили усі без винятку викладачі. Значна частина штатних викладачів кафедри складається з її випускників, що забезпечує збереження кафедральних традицій, передачу професійних знань та досвіду. 

   

 БЛАКИТА ГАННА ВЛАДИСЛАВІВНА

завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

д-р екон. наук, професор
g.blakyta@knute.edu.ua

 У 1997 році закінчила Вінницький  факультет післядипломної освіти Київського державного  торговельно-економічного університету  за спеціальністю «Облік і аудит», де і розпочала науково-педагогічну діяльність. У 2003 р.   захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2006 р. присвоєно вчене звання доцента. 

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Фінансова стратегія торговельних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

З вересня 2016 року очолює кафедру економіки та фінансів підприємства КНТЕУ.

Викладає дисципліни: Контролінг, Економічна діагностика підприємства, Стратегічні корпоративні фінанси, Економіка і фінанси підприємства.
Є фундатором наукової школи «Управління економічним розвитком підприємства торгівлі».

За особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2008 р.), Міністерства освіти і науки України (2009 р.), Верховної Ради України (2017 рік), є  лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

 За результатами наукових досліджень опубліковано понад 180 наукових і науково-методичних праць. Є членом редколегії наукового журналу «Вісник КНТЕУ».

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID      Особистий профіль у Scopus


БЛАНК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
заслужений діяч науки і техніки України,
д-р екон. наук, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
i.blank@knute.edu.ua

У 1959 році закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіст торгівлі», після чого працював старшим економістом в «Укроптгоспторзі» Міністерства торгівлі України (до 1962 р.) та старшим науковим співробітником і завідувачем наукового сектору в Українському науково-дослідному інституті торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР (до 1975 р.). На кафедрі працює з 1975 р. на посаді доцента, а з 1991 р. – на посаді професора. Має найбільший стаж роботи серед усіх штатних викладачів кафедри.

У 1965 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а у 1991 році – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Здійснює керівництво аспірантами кафедри – під його керівництвом захищено 30 дисертацій за науковою спеціальністю 08.00.04 – «економіка і управління підприємствами». Тривалий час був членом ВАК та експертої ради МОН України.  До 2019 р. був заступником голови спеціалізованої вченої ради КНТЕУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Є членом науково-експертної ради КНТЕУ. Незмінно очолює роботу науково-методичного семінару кафедри. Першим в Україні розробив навчальні дисципліни "Економіка та організація біржової торгівлі", "Фінансовий менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Фінансовий ринок", "Фінансова стратегія підприємства", "Методологія наукових досліджень".
Є фундатором наукової школи «Стратегія економічного розвитку та фінансово-інвестиційного менеджменту».

Викладає дисципліну "Методологія наукових досліджень" (для аспірантів - здобувачів наукового ступеня "доктор філософії").

За наукові здобутки нагороджений трьома медалями, Грамотою Верховної Ради України, званням «Заслужений діяч науки і техніки України» та Державною стипендією видатним науковцям.
За результатами наукових досліджень опубліковано понад 300 наукових і науково-методичних праць.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID


ГУЛЯЄВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
заслужений працівник освіти України

канд. екон. наук, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
n.gulyaeva@knute.edu.ua

У 1996 р. захистила дисертацію на тему "Управління відтворенням основних фондів торговельного підприємства" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Із 1996 року є доцентом, а з 2004 року – професором кафедри.

Була завідувачем кафедри з 19.01.1999 р. по 30.06.2004 р. За цей період спромоглася забезпечити повне оновлення матеріально-технічної бази кафедри (реконструювати комп’ютерний клас, лекційну аудиторію та викладацькі кабінети; зробити капітальний ремонт в усіх аудиторіях кафедри), впровадити ряд освітянських інновацій у навчальний процес, розробити концепцію магістерської підготовки за відповідними галузями знань. З 2004 по 2017 рік обіймала посаду декана ФЕМП.

Має понад сто наукових та науково-методичних публікацій у фахових виданнях, з яких 3 підручники (у співавторстві), 3 монографії (у співавторстві), 5 навчальних посібників (3 у співавторстві), переклад з німецької мови базового підручника з економіки підприємства. Є членом редколегії наукового журналу «Вісник КНТЕУ» та міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».

Викладає дисципліни:  «Інвестиційний менеджмент» та «Методологія і організація наукових досліджень». 
Є фундатором наукової школи  «Управління фінансами підприємства торгівлі».

Була на стажуванні в Німеччині, США, Франції та Великобританії.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

 ORCID         ResearcherID


БОГМА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
доктор екон. наук, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
o.bogma@knute.edu.ua

У 2005 році закінчила магістратуру Запорізького національного університету  за спеціальністю «Фінанси», де і розпочала науково-педагогічну діяльність. У 2009 р. захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему  «Державне регулювання інституціональних змін в сфері забезпечення бюджетної складової економічної безпеки національної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Загальний педагогічний стаж роботи у  вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації – 14 років. Працює на кафедрі економіки та фінансів підприємства КНТЕУ з вересня 2020 року.

Викладає дисципліни: «Економіка та фінанси підприємства», «Економіка підприємства».

Є автором більш ніж ста наукових праць.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID    ORCID


ВИСОЧИН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор екон. наук, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
i.vysochyn@knute.edu.ua

У 2001році закінчила магістратуру КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства». Трудовий шлях на кафедрі розпочала у 2000 році. Працювала на посаді завідувача кафедри у 2014-2015 рр. В 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг на тему «Управління реструктуризацією підприємств торгівлі». Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році. У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему «Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2008 по 2010 роки була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

Є керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка торгівлі», освітнього ступеня «бакалавр».

Викладає дисципліни: «Економіка торгівлі», «Дослідження та регулювання споживчого ринку». Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ, у тому числі за програмою MBA. З 2017 року є експертом секції за фаховим напрямом «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» Експертної Ради МОН.

Наукові інтереси: організаційно-економічні аспекти функціонування суб’єктів торговельного підприємництва в Україні; управління товарооборотом підприємств торгівлі та його товарним забезпеченням.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID  СИТНИК ГАННА ВІКТОРІВНА                                                        
доктор екон. наук, професор кафедри економіки та фінансів підприємства,
h.sytnyk@knute.edu.ua

У 1995 році завершила навчання у КНТЕУ - отримала диплом спеціаліста з відзнакою та розпочала науково-педагогічну роботу на кафедрі економіки та фінансів підприємства (тоді - економіки підприємництва).  У 2000 році отримала диплом магістра з управління проектами і програмами (Вища інженерна школа м. Сент-Ет’єн, Франція).

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Управління грошовими потоками торговельного підприємства". У 2007 році присвоєно звання доцента.  У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Фінансове планування на підприємствах торгівлі» після навчання у докторантурі КНТЕУ. 

Є керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Фінансовий менеджмент», освітнього ступеня «магістр». Виконує обов'язки керівника секції з наукової роботи кафедри.

Викладає дисципліни: "Управління фінансами підприємств", "Фінансовий менеджмент" та "Корпоративні фінанси 2". Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ (у тому числі за програмою MBA), а також до керівництва кандидатськими дисертаціями аспірантів кафедри.

Резюме 

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID      ORCID      Особистий профіль у Scopus


АНДРЄЄВА ВІКТОРІЯ ГЕННАДІЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

v.andryeyeva@knute.edu.ua

У 1998 р. з відзнакою закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

Закінчила аспірантуру Донецького національного університету та у 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді ДонНУ за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Синтез системи діагностики управління фінансовою діяльністю підприємства».  Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році.

З 2003 р. працювала асистентом кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету, потім старшим викладачем, а з 2007 по 2014 р. - доцентом.

Працює на кафедрі з 2015 року. У червні 2016 р. отримала диплом Вищої школи педагогічної майстерності КНТЕУ. Відповідає за роботу групи із забезпечення СУЯ.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємства», «Фінансовий менеджмент». Працює у Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції КНТЕУ

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID            ORCID


БАГАЦЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
k.bagatska@knute.edu.ua

У 2000 році з відзнакою закінчила Сумський Державний університет за спеціальністю «фінанси і кредит». Викладацьку діяльність почала у 2003 році, до цього  працювала менеджером з корпоративних прав у приватних компаніях. В 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит на тему «Фінансовий механізм санації підприємства». Вчене звання доцента отримала в 2011 році.

Загальний науково-педагогічний стаж у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації  становить 15 років. Працює на кафедрі економіки та фінансів підприємства КНТЕУ з вересня 2018 року.

Викладає дисципліни: «Управління вартістю підприємства», «Бізнес-інжиніринг», «Digital-технології у бізнесі». Викладає на англомовних магістерських програмах. Працює у Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції КНТЕУ.

Має досвід практичної діяльності в сфері розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, аналітики та консалтингу.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID     Особистий профіль у Scopus


ВАВДІЙЧИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
канд. екон. наук,  доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
i.vavdijchyk@knute.edu.ua​ 

У 1999 р. закінчила КТЕІ за спеціальністю «економіка торгівлі». На посаді асистента кафедри працює з 1995 р., на  посаді старшого викладача - з 2016 року, на посаді доцента - з 2018 року. Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі".

Викладає дисципліни: «Економіка торгівлі», «Економіка та організація біржової торгівлі». Тривалий час долучалася до викладання та розроблення методичного забезпечення дисципліни "Інвестиційний менеджмент". Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами студентів. 

Виконує обов’язки наставника академічної групи та члена секції з профорієнтаційної роботи.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


ГАНЕЧКО ІРИНА ГРИГОРІВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 
i.ganechko@knute.edu.ua

В 1990 р. закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит».

В 1996 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Малі підприємства в умовах перехідної економіки (на прикладі України)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.01. - «Економічна теорія».

Має досвід практичної діяльності в сфері консалтингу, є сертифікованим експертом-оцінювачем за напрямами оцінки: «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів». Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.

На кафедрі відповідає за практичну підготовку студентів.

Викладає дисципліни:  «Проектне фінансування», «Оцінка майна підприємства». Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


ЗУБКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

t.zubko@knute.edu.ua

У 1993 р. вступила до Державної академії легкої промисловості України, яку закінчила у 1998р. з відзнакою за спеціальністю  “Економіка підприємства” , здобула кваліфікацію  «інженер-економіст».

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій  раді Київського національного університету технологій та дизайну за темою «Обґрунтування стратегічних рішень з розвитку підприємств в ринкових умовах». Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (легка промисловість)

Присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики в 2011 році. Загальний педагогічний стаж роботи у  вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації – 18 років.  

З початку 2020-2021 н.р. працює на кафедрі за сумісництвом у зв'язку з вступом до докторантури університету.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Економічна безпека підприємства».

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID         ORCID 


КАМІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
s.kaminskyj@knute.edu.ua

 

У 2010 році закінчив магістратуру Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства на ринку товарів та послуг». Навчався в аспірантурі КНТЕУ та у 2014 році захистив дисертацію на тему «Управління фінансовим циклом підприємства торгівлі» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

Працює на кафедрі з 2014 року. Виконував обов'язки заступника декана ФЕМП. На поточний момент є начальником навчального відділу університету і працює на кафедрі за сумісництвом.

У 2015 році пройшов підвищення кваліфікації у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємств». Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами студентів.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


КОНДРАТЮК ОКСАНА ІВАНІВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

o.kondratyuk@knute.edu.ua

У 1994 році закінчила Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіст по бухгалтерському обліку та фінансах». Трудовий шлях на кафедрі на посаді доцента розпочала у 2012 році.

У 1998 році захистила дисертаційну роботу на тему «Організація і ефективність сільськогосподарського виробництва у фермерських господарствах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – Економіка підприємства і організація виробництва. Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.

Є керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка бізнесу», освітнього ступеня «бакалавр». Відповідає за ведення банку робочих навчальних планів кафедри.

Викладає дисципліни: "Економіка підприємства", "Управління ризиками підприємства", "Планування діяльності підприємства". Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID        Особистий профіль у Scopus


ЛАПТЄВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА 
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

v.lapteva@knute.edu.ua

У 2004 р. закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію маркетолог-економіст. Після закінчення університету набула практичний досвід на підприємствах торгівлі.

У 2014 р. в ОНПУ «Одеському національному політехнічному університеті» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування стратегії підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Працює на кафедрі з листопада 2014 р.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємства». Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами студентів.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID            ORCID


МАТУСОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

o.matusova@knute.edu.ua

У 2005 році закінчила з відзнакою магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю «Фінанси» і здобула кваліфікацію магістра економіки.

Після закінчення університету набула практичний досвід в кредитних спілках, є сертифікованим головним бухгалтером кредитної спілки.

У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних умовах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році. Працює на кафедрі з вересня 2015 р.

Викладає дисципліни: «Інвестиційний менеджмент», «Управління ризиками підприємства», «Антикризове управління підприємствами». Викладає на англомовних магістерських програмах.

Крім основного навчального навантаження бере участь у розробці навчально-методичного забезпечення багатьох дисциплін, які викладаються на кафедрі, виконує обов’язки наставника академічної групи.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID       Особистий профіль у Scopus


МЕЛЬНИК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 
v.melnyk@knute.edu.ua

У 2003 році закінчила магістратуру Академії податкової служби України за спеціальністю «Економіка підприємства». Трудовий шлях на кафедрі розпочала у 2006 році.

У 2015 році захистила дисертаційну роботу на тему «Механізм забезпечення фінансової безпеки суб'єктів довірчого управління майном», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни: «Економіка і фінанси підприємства», «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства». Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами студентів. Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції КНТЕУ.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID       ORCID        Особистий профіль у Scopus 


ПУРДЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
o.purdenko@knute.edu.ua

У 2002 р. закінчила Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». Після закінчення у 2003 р. здобула практичний досвід роботи в органах ДПС України. У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Оподаткування підприємств електроенергетичної галузі України» присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності і 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Працює на кафедрі з вересня 2015 року.

На поточний момент є секретарем вченої ради ФЕМП. Виконує обов’язки куратора академічної групи.

Викладає дисципліни:  «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємства»Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами студентів.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID       Особистий профіль у Scopus


СІЛАКОВА ГАННА ВІТАЛІЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

h.silakova@knute.edu.ua

У 2004 році з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Облік і аудит». Викладацьку діяльність почала у 2005 році.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на підприємствах кондитерської промисловості». Вчене звання доцента присвоєно в 2013 році.

Має досвід практичної роботи на посаді головного бухгалтера підприємств оптово-роздрібної торгівлі.
Загальний науково-педагогічний стаж у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації становить 14 років. Працює на кафедрі економіки та фінансів підприємства КНТЕУ з вересня 2020 року.

Викладає дисципліни: «Антикризове управління підприємством», «Економіка і фінанси підприємства». Працює в Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції КНТЕУ. Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID     Особистий профіль у Scopus


СТОЯНЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА
канд.екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,
заступник завідувача кафедри 

i.stoyanenko@knute.edu.ua

В 2000 році закінчила з відзнакою Сумський державний аграрний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій”, де розпочала науково-педагогічну діяльність викладачем кафедри теоретичної та прикладної економіки. 

В 2005 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві" зі спеціальності 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК». Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.

На кафедрі економіки та фінансів підприємства працює з 2011 року. Входить до складу проектної групи підготовки здобувачів ОС «бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка бізнесу». Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами здобувачів ОС "магістр" за спеціальностями кафедри та науковою роботою студентів. 

Виконує функції керівника секції з навчальної та організаційної роботи кафедри.

Викладає дисципліни: "Економіка підприємства", "Економіка і фінанси підприємства", "Ціноутворення", "Ціноутворення в ритейлі". Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID    ORCID    Особистий профіль у Scopus


ТРУБЕЙ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

o.trubey@knute.edu.ua

У 1995 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами». З 1996 по 2007 рр. працювала викладачем, а згодом завідувачем відділення «Торгівлі та менеджменту» у Київському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ. На кафедрі працює з вересня 2007 р., на посаді доцента - з 2013 р.

У 2012 році захистила дисертаційну роботу на тему «Торговельне посередництво на ринку споживчих товарів України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами.

Викладає дисципліни: «Економіка торгівлі», «Бізнес-інжиніринг». Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ.

На поточний момент є директором Навчально-наукового центру бізнес-симуляції КНТЕУ і працює на кафедрі за сумісництвом.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


ГЕЙДОР АЛЛА ПЕТРІВНА​ 
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,

a.heydor@knute.edu.ua

У 2006 р. з відзнакою закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства». Закінчила аспірантуру ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та у 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління капіталом підприємства (за матеріалами підприємств промисловості будівельних матеріалів України)» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Працює на кафедрі з вересня 2013 р. У червні 2014 р. отримала диплом Вищої школи педагогічної майстерності. Виконує обов’язки куратора академічної групи. Тривалий час працювала заступником декана ФЕМП з навчальної роботи та відповідальним секретарем приймальної комісії.

Виконує функції керівника секції з методичної роботи кафедри.

Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», «Економіка підприємства» та «Економіка і фінанси підприємства». Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними роботами здобувачів ОС "магістр" за спеціальностями кафедри та науковою роботою студентів, залучається до навчального процесу в Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції КНТЕУ.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID        ORCID


ЖУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

e.zhuk@knute.edu.ua

У 2002 р. з відзнакою закінчила Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста. У 2005 р. закінчила Інститут Економіки, Права та систем Управління Песоцьких - повний курс професійної підготовки за спеціальністю бухгалтерський облік, бухгалтерський облік у торгівлі, бухгалтерський облік ЗЕД, Аудит, МСБО. Диплом про присвоєння кваліфікації – бухгалтер. У 2010 р. пройшла підвищення кваліфікації за програмою семінару «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні» в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Антикризове регулювання видавничо-поліграфічної галузі України».  Трудову діяльність розпочала у 1999 р. З 1999 по 2015р. працювала на посадах: секретар, економіст, бухгалтер та головний бухгалтер, заступник та генеральний директор державних та комерційних підприємств.
Працює на кафедрі з листопада 2017 року. На поточний момент є заступником декана ФЕМП.

Викладає дисципліни: "Економіка підприємства", "Економіка і фінанси підприємства".

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


РІПА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
канд. екон. наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства

t.ripa@knute.edu.ua

У 2015 р. з відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Аналіз і аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Працює на кафедрі з лютого 2021 р.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка торгівлі» та «Технологія створення стартапу».

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


АДАМЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства
v.adamenko@knute.edu.ua

У 1990 р. закінчив КТЕІ за спеціальністю економіка торгівлі. Трудовий шлях на посаді асистента кафедри розпочав у 1992 році. На посаді старшого викладача працює з вересня 1995 року.

Впродовж останніх років виконує обов’язки секретаря кафедри.

Викладає дисципліни: «Ринок цінних паперів», «Економіка і фінанси підприємства», «Фінансовий менеджмент». Брав участь у розробленні навчально-методичного забезпечення та викладанні дисциплін "Фінанси підприємства", «Фінансовий ринок» та «Управління ризиками». Тривалий час залучався до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ, в тому числі за програмою MBA.

Резюме

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

Особистий профіль у Scopus     ORCID    ResearcherID


БЛАЖЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства

s.blazhenko@knute.edu.ua

У 1999 році закінчив КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства». Трудовий шлях на посаді асистента кафедри розпочав у 2000 році. На посаді старшого викладача працює з 2006 року.

Впродовж останніх років є профоргом кафедри та членом приймальної комісії університету.

Викладає дисципліни: "Економіка підприємства", "Економіка і фінанси підприємства", "Контролінг". Крім основного навчального навантаження залучається до викладання в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ та у Навчально-науковому центрі бізнес-симуляції КНТЕУ.

Резюме 

Інформація про публікації на сторінці у Google Scholar

ResearcherID     ORCID


.

20.10.2014
AIN427
111836
остання редакція 25.02.2021
849