logo
Факультет фінансів та банківської справи
Факультет фінансів та банківської справи
logo
Факультет фінансів та банківської справи
img

Головна сторінка

фінансів та банківської справи


КАНЄВА
Тетяна 
Володимирівна
- декан, 
канд.екон.наук,
доцент

Факультет фінансів та банківської справи заснований у 1993 р.  Загальна кількість студентів – 1800.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 85% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук. 

Факультет забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи та страхування завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків.

До складу факультету входять 4 кафедри: 

  • Кафедра банківської справи – випускова зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Банківська справа», «Фінансове посередництво», «Фінансове брокерство»;
  • Кафедра фінансів – випускова зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Державні та муніципальні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами», «Міжнародні фінанси», «Податкова справа», «Страхування», «Фінансове брокерство», «Державний аудит».
  • Кафедра статистики та економетрії;
  • Кафедра вищої та прикладної математики.

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп'ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

Факультет фінансів та банківської справи забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів та банківської справи завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ

ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Спеціалізація «Державні та муніципальні фінанси» (ступені бакалавра та магістра)

Державні та муніципальні фінанси – це одна з підвалин існування держави та місцевого самоврядування, фінансова основа виконання їх функцій: державного та місцевого управління, оборони країни, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, створення умов для  розвитку бізнесу.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів на загальнодержавному та місцевих рівнях. Фахівці з державних фінансів мають переважне право на працевлаштування на державну службу, яка набуває престижу у світлі європейської інтеграції України та запровадження європейського досвіду управління публічними фінансами.

 Робота в апараті Міністерства фінансів України, Секретаріаті Кабінету міністрів України, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, місцевих фінансових органах, у фінансових службах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій.

Спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами» (ступінь бакалавра)

Спеціалізація орієнтована на підготовку фахівців, які добре обізнані із закономірностями та особливостями формування та використання фінансових ресурсів держави, готові приймати участь в управлінні, плануванні та контролі у фінансовому секторі держави, володіють навичками дослідження стану та перспектив розвитку сегментів державних фінансів. 

Студенти мають унікальну можливість долучитися до процесу виконання державного та місцевих бюджетів, оскільки КНТЕУ єдиний університет, який має договір про співпрацю з казначейською службою, що дозволяє студентам проходити практику та стажування в органах казначейства. Відповідно випускники мають не лише теоретичні знання, а і практичний довід роботи, що є вагомою перевагою для роботодавця на ринку праці.

 Фахівців з цієї спеціалізації запрошують на роботу в апарат Міністерства фінансів України, Секретаріат Кабінету міністрів України, органи Державної казначейської служби України, фінансові служби міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій, інших фінансових інституцій.

Спеціалізація «Податкова справа» (ступінь бакалавра)

Фахівці з податкової справи здатні виконувати професійні обов’язки у сфері формування та реалізації податкової політики держави чи підприємства, здійснювати податкове планування та прогнозування, податковий контроль, консультування суб’єктів підприємництва з питань адміністрування податків та зборів. Спеціалісти з оподаткування є затребуваними в державних органах адміністрування податків і зборів, а знання тонкощів розрахунку та сплати податків робить їх привабливими фахівцями для приватного бізнесу.

 Основними споживачами фахівців на ринку праці по даному профілю є економічні, фінансові, податкові, обліково-аналітичні підрозділи і служби організацій різних форм власності, органи державної влади – Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Державна аудиторська служба України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, консалтингові, юридичні, аудиторські компанії.

Спеціалізація «Страхування» (ступені бакалавра та магістра)

Захист від ризиків – це постійна потреба держави, приватного бізнесу та громадян, яка може бути задоволена через функціонування системи страхування, діяльність фондів соціального захисту.

Фахівці зі страхування набувають знань та вмінь оцінки рівня конкуренції на ринку страхових послуг, управління процесом створення і розвитку страхових організацій; розробки стратегії і тактики розвитку страховика загалом та окремих видів його діяльності, розробки тарифної, перестраховувальної та фінансової політики страховика, створення та обслуговування страхового продукту.

 Перспективи працевлаштування майбутніх фахівців є у страхових компаніях, брокерських компаніях, органах державного нагляду за страховим ринком, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, недержавних пенсійних фондах та банківських установах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Майбутня робота у сфері страхування надає можливості для кар’єрного зростання, стабільного заробітку, прояву ініціативи, поєднує захоплюючу працю й спілкування з цікавими людьми.

Спеціалізація «Банківська справа» (ступені бакалавра та магістра)

У всьому світі банки є потужними установами з найсучаснішими технологіями, а їх діяльність пов’язана з великою кількістю банківських та небанківських операцій, які потрібні в будь-якій сфері життя та бізнесу!

Мрієте вільно володіти знаннями та навичками сучасного фахівця банківської сфери; кваліфіковано організовувати систему менеджменту банківської установи; професійно управляти фінансовими ризиками, інвестиційними процесами та прогнозувати розвиток подій у фінансовому секторі економіки, бути фінансово грамотною та фінансово незалежною людиною? Зробіть вірний крок до своєї мети – оберіть спеціалізацію «Банківська справа».

 Фахівець з банківської справи – це випускник, який може працювати в Національному банку України, банках, фінансових установах небанківського типу, кредитних організаціях, біржах.

Спеціалізація «Фінансове посередництво» (ступені бакалавра та магістра, англомовна програма ступеня магістра)

Ринок фінансових послуг – один з самих розвинутих та технологічних ринків в економіці будь-якої країни, який включає безліч напрямків та велике розмаїття фінансових установ. Фінансові посередники приймають участь у всіх сферах економічних відносин, а їх види та кількість швидко збільшуються. 

Навчаючись на спеціалізації «Фінансове посередництво» Ви оволодієте знаннями та практичними навичками формування та впровадження ефективних управлінських рішень у сфері різних фінансових послуг: кредитних, депозитних, лізингових, платіжних, факторингових, гарантійних, фінансування будівництва, валютних. 

 Спеціаліст з фінансового посередництва має можливості працевлаштуватись у Національній комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, банках, інститутах спільного інвестування, біржах, кредитних спілках, брокерських та дилерських компаніях та інших фінансових установах.

Спеціалізація «Державний аудит» (ступінь магістра)

Унікальна магістерська програма, яка забезпечує підготовку фахівців нової формації, що зможуть організувати та здійснити аудит виконання бюджетних програм, виконання місцевих бюджетів, законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів, майна та інших активів держави. Для системи ефективного державного контролю ми готуємо фахівців, які зможуть забезпечити нову для вітчизняної практики управління форму взаємодії органів державної влади та суб’єктів, які використовують державні та місцеві фінансові ресурси.

 Випускники можуть працювати органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України; підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та відомств, в установах і підприємствах, які належать до сфери їх управління; в міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях, професійних організаціях.

Спеціалізація «Міжнародні фінанси» (ступінь магістра)

Фінансисти-міжнародники набувають теоретичних знань та професійних навиків для роботи в системі міжнародних фінансових ринків, використання сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, розробки та реалізації фінансової стратегії корпорацій в умовах глобалізації та переходу до інноваційної економіки.

 Випускники цієї магістерської програми з успіхом працевлаштовуються в системі управління фінансовими ринками; в інвестиційних фондах, фінансових компаніях, інвестиційних банках, страхових та пенсійних компаніях, спільних та іноземних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном; органах державного управління та місцевого самоврядування.

Спеціалізація «Фінансове брокерство» (ступінь магістра)

Динамічний розвиток фінансових ринків сприяє зростанню кількості та обсягу фінансових послуг, які реалізуються на ньому. Фінансовий брокер – це фаховий консультант в безкрайньому просторі фінансових послуг, який допомагає клієнту зорієнтуватися в різноманітних пропозиціях фінансових установ та обрати найефективніше фінансове рішення для кожного з них.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для опанування професій кредитного брокера, валютного брокера, страхового брокера та фондового брокера.

 Спеціаліст з фінансового брокерства – це фахівець, який може працювати в брокерських, страхових, консалтингових компаніях, колекторських агентствах, кредитних спілках, компаніях з управління активами, на фондових біржах, а також самостійно займатися професійною діяльністю брокера на валютному, фондовому ринку, незалежно від інших учасників.

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ФІНАНСИСТІВ ТА БАНКІРІВ!

СТАРТ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ У НАС!

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ!!!

Заступники декана: 

        Гумінська

АНТОНЮК
Олександр Андрійович
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

РУЖИЦЬКИЙ
Ігор Сергійович
заступник декана з
науково-методичної роботи,
канд. фіз.-мат. наук,
старший викладач

ПЕЛЕШКО 
Надія Михайлівна
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

24.09.2014
Vladimir
9149
остання редакція 12.04.2019
41370