logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Головна сторінка

фінансів та обліку


КАНЄВА
Тетяна 
Володимирівна
- декан, 
канд.екон.наук,
доцент

Факультет заснований у 1993 р.

До 2020 р. мав назву факультет фінансів та банківської справи

З 2020 – факультет фінансів та обліку

Загальна кількість студентів становить близько 2600.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 95% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук. 

Факультет забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування та аудиту завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків.

До складу факультету входять 5 кафедр: 

  • Кафедра банківської справи – випускова зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Банківська справа», «Фінансове посередництво», «Фінансове брокерство»;
  • Кафедра фінансів – випускова зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Державні та муніципальні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами», «Міжнародні фінанси», «Податкова справа», «Страхування», «Фінансове брокерство», «Державний аудит».
  • Кафедра обліку та оподаткування – випускова зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за спеціалізаціями «Облік та оподаткування», «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі», «Облік і податковий консалтинг»;
  • Кафедра фінансового аналізу та аудиту – випускова зі спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізаціями «Фінансовий контроль та аудит» та «Фінансова аналітика»
  • Кафедра статистики та економетрії;

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп'ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Спеціалізація «Державні та муніципальні фінанси» (ступені бакалавра та магістра)

Державні та муніципальні фінанси – це одна з підвалин існування держави та місцевого самоврядування, фінансова основа виконання їх функцій: державного та місцевого управління, оборони країни, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, створення умов для  розвитку бізнесу.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів на загальнодержавному та місцевих рівнях. Фахівці з державних фінансів мають переважне право на працевлаштування на державну службу, яка набуває престижу у світлі європейської інтеграції України та запровадження європейського досвіду управління публічними фінансами.

 Робота в апараті Міністерства фінансів України, Секретаріаті Кабінету міністрів України, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, місцевих фінансових органах, у фінансових службах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій.

Спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами» (ступінь бакалавра)

Спеціалізація орієнтована на підготовку фахівців, які добре обізнані із закономірностями та особливостями формування та використання фінансових ресурсів держави, готові приймати участь в управлінні, плануванні та контролі у фінансовому секторі держави, володіють навичками дослідження стану та перспектив розвитку сегментів державних фінансів. 

Студенти мають унікальну можливість долучитися до процесу виконання державного та місцевих бюджетів, оскільки КНТЕУ єдиний університет, який має договір про співпрацю з казначейською службою, що дозволяє студентам проходити практику та стажування в органах казначейства. Відповідно випускники мають не лише теоретичні знання, а і практичний довід роботи, що є вагомою перевагою для роботодавця на ринку праці.

 Фахівців з цієї спеціалізації запрошують на роботу в апарат Міністерства фінансів України, Секретаріат Кабінету міністрів України, органи Державної казначейської служби України, фінансові служби міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій, інших фінансових інституцій.

Спеціалізація «Податкова справа» (ступінь бакалавра)

Фахівці з податкової справи здатні виконувати професійні обов’язки у сфері формування та реалізації податкової політики держави чи підприємства, здійснювати податкове планування та прогнозування, податковий контроль, консультування суб’єктів підприємництва з питань адміністрування податків та зборів. Спеціалісти з оподаткування є затребуваними в державних органах адміністрування податків і зборів, а знання тонкощів розрахунку та сплати податків робить їх привабливими фахівцями для приватного бізнесу.

 Основними споживачами фахівців на ринку праці по даному профілю є економічні, фінансові, податкові, обліково-аналітичні підрозділи і служби організацій різних форм власності, органи державної влади – Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Державна аудиторська служба України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, консалтингові, юридичні, аудиторські компанії.

Спеціалізація «Страхування» (ступені бакалавра та магістра)

Захист від ризиків – це постійна потреба держави, приватного бізнесу та громадян, яка може бути задоволена через функціонування системи страхування, діяльність фондів соціального захисту.

Фахівці зі страхування набувають знань та вмінь оцінки рівня конкуренції на ринку страхових послуг, управління процесом створення і розвитку страхових організацій; розробки стратегії і тактики розвитку страховика загалом та окремих видів його діяльності, розробки тарифної, перестраховувальної та фінансової політики страховика, створення та обслуговування страхового продукту.

 Перспективи працевлаштування майбутніх фахівців є у страхових компаніях, брокерських компаніях, органах державного нагляду за страховим ринком, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, недержавних пенсійних фондах та банківських установах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Майбутня робота у сфері страхування надає можливості для кар’єрного зростання, стабільного заробітку, прояву ініціативи, поєднує захоплюючу працю й спілкування з цікавими людьми.

Спеціалізація «Банківська справа» (ступені бакалавра та магістра)

У всьому світі банки є потужними установами з найсучаснішими технологіями, а їх діяльність пов’язана з великою кількістю банківських та небанківських операцій, які потрібні в будь-якій сфері життя та бізнесу!

Мрієте вільно володіти знаннями та навичками сучасного фахівця банківської сфери; кваліфіковано організовувати систему менеджменту банківської установи; професійно управляти фінансовими ризиками, інвестиційними процесами та прогнозувати розвиток подій у фінансовому секторі економіки, бути фінансово грамотною та фінансово незалежною людиною? Зробіть вірний крок до своєї мети – оберіть спеціалізацію «Банківська справа».

 Фахівець з банківської справи – це випускник, який може працювати в Національному банку України, банках, фінансових установах небанківського типу, кредитних організаціях, біржах.

Спеціалізація «Фінансове посередництво» (ступені бакалавра та магістра, англомовна програма ступеня магістра)

Ринок фінансових послуг – один з самих розвинутих та технологічних ринків в економіці будь-якої країни, який включає безліч напрямків та велике розмаїття фінансових установ. Фінансові посередники приймають участь у всіх сферах економічних відносин, а їх види та кількість швидко збільшуються. 

Навчаючись на спеціалізації «Фінансове посередництво» Ви оволодієте знаннями та практичними навичками формування та впровадження ефективних управлінських рішень у сфері різних фінансових послуг: кредитних, депозитних, лізингових, платіжних, факторингових, гарантійних, фінансування будівництва, валютних. 

 Спеціаліст з фінансового посередництва має можливості працевлаштуватись у Національній комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, банках, інститутах спільного інвестування, біржах, кредитних спілках, брокерських та дилерських компаніях та інших фінансових установах.

Спеціалізація «Державний аудит» (ступінь магістра)

Унікальна магістерська програма, яка забезпечує підготовку фахівців нової формації, що зможуть організувати та здійснити аудит виконання бюджетних програм, виконання місцевих бюджетів, законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів, майна та інших активів держави. Для системи ефективного державного контролю ми готуємо фахівців, які зможуть забезпечити нову для вітчизняної практики управління форму взаємодії органів державної влади та суб’єктів, які використовують державні та місцеві фінансові ресурси.

 Випускники можуть працювати органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України; підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та відомств, в установах і підприємствах, які належать до сфери їх управління; в міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях, професійних організаціях.

Спеціалізація «Міжнародні фінанси» (ступінь магістра)

Фінансисти-міжнародники набувають теоретичних знань та професійних навиків для роботи в системі міжнародних фінансових ринків, використання сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, розробки та реалізації фінансової стратегії корпорацій в умовах глобалізації та переходу до інноваційної економіки.

 Випускники цієї магістерської програми з успіхом працевлаштовуються в системі управління фінансовими ринками; в інвестиційних фондах, фінансових компаніях, інвестиційних банках, страхових та пенсійних компаніях, спільних та іноземних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном; органах державного управління та місцевого самоврядування.

Спеціалізація «Фінансове брокерство» (ступінь магістра)

Динамічний розвиток фінансових ринків сприяє зростанню кількості та обсягу фінансових послуг, які реалізуються на ньому. Фінансовий брокер – це фаховий консультант в безкрайньому просторі фінансових послуг, який допомагає клієнту зорієнтуватися в різноманітних пропозиціях фінансових установ та обрати найефективніше фінансове рішення для кожного з них.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для опанування професій кредитного брокера, валютного брокера, страхового брокера та фондового брокера.

 Спеціаліст з фінансового брокерства – це фахівець, який може працювати в брокерських, страхових, консалтингових компаніях, колекторських агентствах, кредитних спілках, компаніях з управління активами, на фондових біржах, а також самостійно займатися професійною діяльністю брокера на валютному, фондовому ринку, незалежно від інших учасників.


071«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Спеціалізація «Облік та оподаткування» (бакалавр)

Облік – це міжнародна мова бізнесу. Спеціалізація «Облік та оподаткування» передбачає здобуття ґрунтовних знань і необхідних вмінь для ведення обліку, підготовки фінансової, управлінської та спеціальної звітності, оподаткування, аналізу, контролю й аудиту, надання фінансових послуг, консультування з питань комерційної діяльності та управління на підприємствах різних видів економічної діяльності та форм власності.

Бакалавр з обліку і оподаткування отримує знання та навики з ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами, з трансфертного ціноутворення, зовнішньоекономічної діяльності, консолідації фінансової звітності, податкового планування, стратегічного управлінського обліку, бухгалтерського аутсорсингу; може керувати бухгалтерською службою, надавати консультації з питань обліку і оподаткування, займатись науково-дослідною та педагогічною діяльністю. Використовуючи новітні інформаційні технології, він здатний відображати господарську діяльність підприємств (організацій, установ) в обліку, систематизувати отримані дані й узагальнити їх у звітності, проводити аналіз господарської діяльності та фінансовий аналіз, інтерпретувати отримані відомості та надавати актуальну обліково-аналітичну інформацію для прийняття рішень та ефективного управління.

Бакалаври з обліку і оподаткування готові працювати на підприємствах торгівлі, ресторанного, туристичного та готельного бізнесу, АПК, промислового напряму діяльності будь-якої форми власності та сфери діяльності, малого та середнього бізнесу, закладах професійно-технічної освіти.

Бакалавр з обліку та оподаткування (на початковому етапі й у подальшому) можуть займати такі посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера; бухгалтер-експерт / провідний бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; бухгалтер банку та інших фінансових установ; аудитор, внутрішній аудитор; інспектор-ревізор; економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з договірної та претензійної роботи, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, економіст-фінансист, аналітик комп’ютерного банку даних; викладач професійного навчально-виховного закладу та інші.

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг» (магістр)

Актуальна магістерська програма, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних на основі сучасних обліково-аналітичних підходів та знання законодавства у сфері обліку і оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємства, надавати консалтингові послуги щодо організації та оптимізації його податкової політики.

Магістр з обліку і податкового консалтингу отримує знання та навики з підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, впровадження політики підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу; організації облікового процесу та здійснення податкового консалтингу з метою оптимізації оподаткування підприємства; організація податкових розрахунків за різними системами оподаткування; формування фінансової звітності за міжнародними стандартами, здатний інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень для підвищення економічної, екологічної та соціальної ефективності підприємства.

Фахівці у сфері обліку та податкового консалтингу можуть працювати у провідних вітчизняних і міжнародних підприємствах, консалтингових і аудиторських компаніях, підприємствах державного сектору, малого та середнього бізнесу, закладах вищої освіти.

Посади, які здатен обіймати випускник: головний бухгалтер; незалежний аудитор (після отримання відповідного сертифіката), аудитор-діагностик, директор аудиторської фірми; консультант з економічних питань, консультант з питань оподаткування; економічний радник; головний ревізор; фінансовий директор, керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділів та його заступник; фінансовий аналітик, оцінювач; керівник та заступник керівника з економічних питань, керівник підрозділу матеріально-технічного постачання; керівник підрозділу чи фіскального органу в ДФС; провідний фахівець Держказначейства; приватний підприємець; керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному обслуговуванні; керівник підприємства, установи чи організації (після отримання відповідного досвіду); викладач середніх і вищих навчальних закладів та інші.

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» (магістр)

Унікальна магістерська програма, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних на основі міжнародного законодавства у сфері обліку, фінансів та оподаткування формувати та інтерпретувати інформацію в системі інтегрованої звітності, необхідної для прийняття рішень у міжнародному контексті.

Магістр з обліку і оподаткування в міжнародному бізнесі отримує знання та навики з підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління міжнародними корпораціями; регламентації облікового процесу та організації діяльності його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства; організації податкових розрахунків згідно міжнародного податкового законодавства; застосування методів аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту для реалізації стратегії розвитку міжнародних корпорацій в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; формування фінансової та інтегрованої звітністі за міжнародними стандартами, інтерпретації, оприлюднення і використання відповідної інформації для прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності та соціальної відповідальності бізнесу.

Магістри за спеціалізацією «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» готові працювати у провідних вітчизняних і міжнародних підприємствах, їх структурних одиницях (дочірніх фірмах, філіях, відділеннях, представництвах); спільних підприємствах, міжнародних консалтингових і аудиторських компаніях, підприємствах державного сектору та їх підрозділах, шо ведуть ЗЕД, закладах вищої освіти.

Посади, які здатен обіймати випускник: фахівець з обліку ЗЕД; головний бухгалтер; незалежний аудитор (після отримання відповідного сертифіката), аудитор-діагностик; консультант з питань міжнародної економіки, консультант з питань міжнародного оподаткування; фінансовий директор, керівник та заступник керівника у фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділів міжнародних корпорацій; керівник та заступник керівника з міжнародних економічних питань; керівник підрозділу чи фіскального органу в ДФС; керівник підприємства, установи чи організації (після отримання відповідного досвіду); викладач середніх і вищих навчальних закладів та інші.

Спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит» (бакалавр, магістр)

Спеціалізація «Фінансова аналітика» (магістр)

Якщо ви в чесності моїй засумнівались або у вмінні вести справи,

Запросіть найточніших аудиторів- нехай пред’являть мені докази.

У. Шекспір

Аудит – це твій шлях до успіху. Аудитори були, є і будуть… там, де є великі гроші. Аудит сприяє підвищенню довіри до СЕО та бізнесу. Потреба в об’єктивній та достовірній інформації у сучасному світі робить професію аудитора та аналітика високооплачуваною. Аудитори (зовнішні, внутрішні) та аналітики входять в топ-5 найбільш високооплачуваних економічних професій світу. Запит а аудиторів постійно зростає як приватному, так і в державному сегментах економіки (і в світі, і в Україні). Абсолютна більшість суб'єктів господарювання (у першу чергу, крупного та середнього) зобов'язані замовляти аудит. Крім того, значна частка суб'єктів господарювання замовляють ініціативний аудит.

Цінність фінансової аналітики  та аудиту для бізнесу полягає в тому, що система управління суб’єкта господарювання потребує підтвердженої, достовірної інформації щодо низки ключових питань. Наприклад, чи дійсно показники фінансової звітності відповідають реальному фінансово-майновому стану підприємства; як підвищити вартість компанії, розширити бізнес, вийти но нові ринки; як зменшити обсяги залученого фінансового ресурсу та оперативно реагувати на виклики бізнес-середовища; як побудувати інтегровану фінансову модель управління компанією, щоб «бачити» майбутній фінансовий результат і вартість компанії в залежності від обраної стратегії розвитку тощо.

Студенти вивчають обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством, методики аудиту, фінансового аналізу та моніторингу. Випускники можуть здійснювати аудит оподаткування та бізнес-аналіз; надавати аудиторські послуги (відокремлено, аутсорсинг, ко-сорсинг), аудиторське забезпечення M&A; відновлювати бухгалтерський облік; проводити внутрішній контроль та аудит,  моніторинг та перевірку публічних закупівель; Дью Дилідженс (Due Diligence); антикорупційний аудит; комплаєнс-аудит; консалтинг з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; судову економічну експертизу; корпоративний аналіз та аудит; підготовку до ІРО; аналіз та аудит проектів; внутрішні фінансові розслідування (форензік, форензік-аудит прогнозування фінансово-господарської діяльності), науково-дослідну та педагогічну діяльність тощо.

Випускники цих освітніх програм з успіхом працевлаштовуються: аудитор, фінансовий аналітик; бізнес-аналітик; внутрішній аудитор; бухгалтер; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; головний бухгалтер (фінансовий директор); директор аудиторської фірми; керівник консалтингової компанії; керівник служби внутрішнього аудиту; керівник суб’єкта підприємництва (СЕО); консультант з економічних питань; головний державний податковий інспектор; податковий консультант; ревізор-інспектор податкової служби; економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; економіст; керівник групи обліку; контролер; контролер-ревізор; ревізор; викладач; науковий співробітник тощо.

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ!
СТАРТ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ У НАС!
ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ!!!

Заступники декана: 

        Гумінська

АНТОНЮК
Олександр Андрійович
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

ГОЛОВІНА
Дар'я Вікторівна
заступник декана з
науково-методичної роботи,
канд. екон. наук,
доцент

ПЕЛЕШКО 
Надія Михайлівна
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

24.09.2014
Vladimir
9701
остання редакція 03.02.2020
42265