logo
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
logo
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
img

Головна

міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

 

ДЕВІЗ  КАФЕДРИ

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem - Знання законів полягає не в тому, щоб пам`ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх сенс.

      Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права створена у 2016 році і є випусковою за спеціалізаціями «Цивільне право і процес» та «Комерційне право». Вона є правонаступником кафедри комерційного права КНТЕУ.

Вперше в Україні в 1993 році КНТЕУ виступив ініціатором створення нової спеціалізації з підготовки юристів економіко-правового профілю за спеціалізацією «Комерційне право», яких готує кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

Створена на кафедрі модель навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентоздатність на ринку праці.

Поліваріантний економіко-правовий характер нормативної та спеціальної частини змісту освіти спеціалізації «Комерційне право» дозволяє створити таку модель навчання, яка максимально наближена до економіко-правової практики України та адаптована до міжнародних освітніх стандартів, а також дає можливість підготовки універсальних спеціалістів з комерційного права.

З 2016 року в університеті започатковується підготовка фахівців за спеціалізацією «Цивільне право і процес». Саме цивільне право є юридичною основою матеріального забезпечення реалізації повсякденних інтересів як фізичних осіб так і організацій. Цією обставиною пояснюється велика увага до цивільного права з найдавніших часів. Протягом останніх років в Україні поглибились основні напрямки цивілістичних досліджень. Сформувалися новітні школи приватного права і процесу. Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні, а також перехід до ринкової економіки в обумовив зростання потреби у підготовці фахівців приватноправового напряму (адвокатів, нотаріусів, консультантів). Їх діяльність спрямовується на надання кваліфікованої правової допомоги фізичним особам в реалізації їх прав і законних інтересів у відносинах з суб’єктами господарювання, органами державної влади, місцевого самоврядування, в суді, господарському суді, Європейському суді, інших державних і міжнародних органах та установах.

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права (правонаступник кафедри комерційного права) постійно отримує схвальні відгуки про рівень підготовки своїх випускників, які працюють начальниками управлінь міністерств, керівниками юридичних підрозділів підприємств, банків, страхових компаній, обіймають провідні посади в юрисдикційних органах, юридичних компаніях, адвокатських об’єднаннях, нотаріальних органах тощо.

Правильність обраного шляху щодо вдосконалення підготовки юридичних кадрів для сучасної економіки, організації та змісту їх освіти підтверджено високим попитом державних установ та підприємницьких структур на випускників такої спеціалізації.

Науково-виховний процес забезпечують провідні фахівці-правознавці.

Члени кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними підготовлена та видана низка монографій, велика кількість наукових статей з проблем цивільного та господарського права і процесу, навчальні посібники та підручники.

Усі викладачі професорсько-викладацького складу постійно проходять підвищення кваліфікації та стажування в банках, судах, страхових компаніях та інших державних установах України.

 Викладачі кафедри забезпечують вивчення студентами фундаментальних та професійно-орієнтованих і спеціальних юридичних дисциплін.  У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад сорок позицій. Кафедра забезпечує викладання низки нормативних дисциплін – «Цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право» та «Господарське процесуальне право», також авторські навчальні спецкурси, зокрема, такі: порівняльне цивільне право і процес, договірне право, міжнародний комерційний арбітраж, нотаріальний процес, захист прав людини в Європейському суді, інвестиційне право, транснаціональне торгове право, право Європейського Союзу, комерційне право і захист прав споживачів, корпоративне право, конкурентне право, альтернативні способи вирішення спорів, медіація тощо.

Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання: розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси та інше.

До навчального процесу кафедрою впроваджені дисципліни, що викладаються англійською мовою:

 • «Право інтелектуальної власності» – “Intellectual property law”
 • «Договірне право» – “Contract law”,
 • «Міжнародне економічне право» – “International private law”,
 • «Підприємницьке право» - «Business law»,
 •  «Конкурентне право» - «Competition law» тощо.

Кафедра має належну матеріально – технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково – дослідної роботи студентів. Бібліографічний фонд кафедри постійно оновлюється.

На базі кафедр міжнародного приватного, комерційного та цивільного  права і кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права працює правничий клуб.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Спеціальність «Право»

Назва спеціалізації / освітньої програми

Комерційне право

Освітній ступінь

Бакалавр

Опис спеціалізації

Спеціальність дає можливість отримати ґрунтовні знання в сфері здійснення господарської (комерційної) діяльності. Основною метою навчання є підготовка фахівців для реєстрації суб’єкта господарювання; укладання та забезпечення виконання господарських договорів; ведення юридичного діловодства; захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання; надання консультативних послуг суб’єктам господарювання.

Бази практик

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Міністерство фінансів України, м. Київ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, м. Київ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. м. Київ

Антимонопольний комітет України, м. Київ

Державна судова адміністрація України.  м. Київ

Вищий господарський суд України,  м. Київ

Київський апеляційний господарський суд, м. Київ

Господарський суд м. Києва

Господарський суд Київської обл.

Окружний адміністративний суд  м. Києва

Торгово-промислова палата України,  м. Київ

Київська торгово-промислова палата, м. Київ

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Василь Кисіль і партнери», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський  центр  права», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дентос Юроп», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська група «СОВА», м. Київ

Адвокатське об’єднання «Сова», м. Київ

Приватне акціонерне товариство «Фуршет», м. Київ

Дисципліни навчального плану

Державне право зарубіжних країн

Кримінальне право

Цивільне право

Судові і правоохоронні органи України

Юридичні механізми захисту прав людини

Адміністративне право і процес

Право міжнародних організацій

Кримінальне процесуальне право

Цивільне процесуальне право

Трудове право

Міжнародне публічне право

Економіка підприємства

Методика складання процесуальних документів

Міжнародне приватне право

Право Європейського Союзу

Господарське право

Фінансове право

Митне право

Аграрне право

Інформаційне право

Адвокатура і нотаріат

Господарське процесуальне право

Інтелектуальна власність

Страхове право

Теорія держави і права

Правова інформатика

Конституційне право

Можливості працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра права є:

–   діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших комерційних послуг – К. 69.10;

–   діяльність у сфері зв’язків з громадськістю – К. 70.21;

–   консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;

–   проведення розслідувань – К. 80.30;

–   діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К.84.23;

–   діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;

–   діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування – К. 84.30.

–   діяльність у сфері вищої освіти – К.85.42

–   діяльність громадських організацій – К. 94.99.

Фахівець освітнього ступеня «бакалавр» згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні первинні посади: помічник керівника підприємства (установи, організації)  державний виконавець; державний уповноважений; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); секретар адміністративний;  секретар органу самоорганізації населення;  конторський (офісний) службовець (страхування);  секретар судового засідання; секретар суду;  секретар судової колегії; судовий виконавець; судовий розпорядник; організатори діловодства (державні установи);  організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічник адвоката;  помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник судді;  помічник слідчого, помічник члена комісії; інспектор з кадрів; спеціаліст державної служби; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; помічник юриста;  помічник юрисконсульта.

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Події кафедри

Контакти

e-mail: ipcc-law@ukr.net

Спеціальність «Право»

Назва спеціалізації / освітньої програми

Цивільне право і процес

Освітній ступінь

Бакалавр

Опис спеціалізації

Спеціальність дає можливість надавати належну правову оцінку життєвої ситуації; проводити аналіз цивільно-правових норм з погляду їх дії в часі, просторі та за колом осіб; проводити належне тлумачення норми цивільного права та процесу; обґрунтовувати правову позицію з обов’язковим посиланням на норми чинного законодавства; складати правові документи (договори, відповіді, надавати узагальнення, висновки тощо); надавати консультативну правову допомогу фізичним особам у реалізації їхных прав і законних інтересів у відносинах з суб’єктами господарювання, органами державної влади, місцевого самоврядування, у суді, у Європейському суді, в інших державних і міжнародних органах та установах.

Бази практик

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Міністерство фінансів України, м. Київ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, м. Київ

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ

Антимонопольний комітет України, м. Київ

Державна судова адміністрація України,  м. Київ

Вищий господарський суд України, м. Київ

Київський апеляційний господарський суд, м. Київ

Господарський суд м. Києва

Господарський суд Київської обл.

Окружний адміністративний суд  м. Києва

Торгово-промислова палата України, м. Київ

Київська торгово-промислова палата, м. Київ

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Василь Кисіль і партнери», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський  центр  права», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дентос Юроп», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська група «СОВА», м. Київ

Адвокатське об’єднання «Сова», м. Київ

Приватне акціонерне товариство «Фуршет», м. Київ

Дисципліни навчального плану

Іноземна мова спеціальності

Юридична деонтологія

Конституційне право

Державне право зарубіжних країн

Кримінальне право

Цивільне право

Судові і правоохоронні органи України

Юридичні механізми захисту прав людини

Адміністративне право і процес

Право міжнародних організацій

Кримінальне процесуальне право

Цивільне процесуальне право

Трудове право

Міжнародне публічне право

Методика складання процесуальних документів

Міжнародне приватне право

Право Європейського Союзу

Договірне право

Господарське право

Фінансове право

Митне право

Земельне право

Інформаційне право

Адвокатура і нотаріат

Господарське процесуальне право

Інтелектуальна власність

Страхове право

Теорія держави і права

Можливості працевлаштування

Відповідно до Національного класифі­катора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра права є:

 • діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших комерційних послуг – К. 69.10;
 • діяльність у сфері зв’язків з громадськістю – К. 70.21;
 • консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;
 • проведення розслідувань – К. 80.30;
 • діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23;
 • діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;
 • діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування – К. 84.30.
 • діяльність у сфері вищої освіти – К. 85.42
 • діяльність громадських організацій – К. 94.99.

Фахівець освітнього ступеня «бакалавр» згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні первинні посади:  помічник керівника підприємства (установи, організації); державний виконавець;  державний уповноважений; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції);  секретар адміністративний; секретар органу самоорганізації населення;  конторський (офісний) службовець (страхування);  секретар судового засідання; секретар суду;  секретар судової колегії; судовий виконавець;  судовий розпорядник;  організатори діловодства (державні установи);  організатори діловодства (види економічної діяльності);  організатори діловодства (система судочинства);  помічник адвоката;  помічник нотаріуса;  помічник нотаріуса державного;  помічник судді;  помічник слідчого, помічник члена комісії;  інспектор з кадрів;  спеціаліст державної служби; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби;  помічник юриста; помічник юрисконсульта.

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Події кафедри

Контакти

e-mail: ipcc-law@ukr.net

Спеціальність «Право»

Назва спеціалізації / освітньої програми

Комерційне право

Освітній ступінь

Магістр

Опис спеціалізації

Магістр комерційного права здійснює професійну діяльність, спрямовану на фахове тлумачення правових актів у сфері комерційної діяльності; надає кваліфіковані юридичні висновки і консультації; проводить юридичну експертизу нормативно-правових актів, а також їх проектів; організовує та очолює роботу юридичних підрозділів різних структур; надає комплексні юридичні послуги; здійснює представництво інтересів фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у різних органах державної влади та місцевого самоврядування.

Бази практик

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Міністерство фінансів України, м. Київ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, м. Київ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ

Антимонопольний комітет України, м. Київ

Державна судова адміністрація України,  м. Київ

Вищий господарський суд України, м. Київ

Київський апеляційний господарський суд, м. Київ

Господарський суд м. Києва

Господарський суд Київської обл.

Окружний адміністративний суд  м. Києва

Торгово-промислова палата України,  м. Київ

Київська торгово-промислова палата, м. Київ

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Василь Кисіль і партнери», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський  центр  права», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дентос Юроп», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська група «СОВА», м. Київ

Адвокатське об’єднання «Сова», м. Київ

Приватне акціонерне товариство «Фуршет», м. Київ

Дисципліни навчального плану

Комерційне право

Юридична компаративістика

Податкове право

Тлумачення правових актів

Правове регулювання альтернативних методів вирішення юридичних спорів

Медіація

Правові засади соціального страхування

Міжнародне економічне право

Юридична психологія

Конкурентне право

Міжнародний комерційний арбітраж

Консумерське право

Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності

Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)

Корпоративне право

Інвестиційне право

Філософія права

Право міжнародних договорів

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

Міжнародне торгове право

Судова економічна експертиза

Міжнародний механізм захисту прав людини

Можливості працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності магістра права є:

– державне управління загального характеру – К. 84.11

– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших комерційних послуг – К. 69.10;

– діяльність у сфері зв’язків з громадськістю – К. 70.21;

– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;

– проведення розслідувань – К. 80.30;

– діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23;

– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;

– діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування – К. 84.30.

– діяльність у сфері вищої освіти К.85.42

– діяльність громадських організацій –К. 94.99.

Фахівець освітнього ступеня «магістр» згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може обіймати наступні первинні по­сади:  відповідальний секретар судової коле­гії; державний виконавець; державний упов­новажений; конторський (офісний) службо­вець (недержавні установи юриспруденції); конторський (офісний) службовець (страху­вання); секретар судового засідання; секре­тар суду; секретар судової колегії; судовий виконавець; судовий розпорядник; органі­затори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (сис­тема судочинства); помічник адвоката; по­мічник нотаріуса; помічник нотаріуса дер­жавного; помічник судді; помічник слідчо­го, помічник юриста;  інспектор з кадрів; спеціаліст держав­ної служби; спеціаліст з питань кадрової ро­боти та державної служби; спеціаліст-юрис­консульт;  юрист;  експерт;  радник;  юрис­консульт;  викладач вищого навчального закладу;  молодший науковий співробітник (право);  науковий співробітник-консультант (право);  науковий співробітник (право).

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Події кафедри

Контакти

ipcc-law@ukr.net - електронна пошта

Спеціальність «Право»

Назва спеціалізації / освітньої програми

Цивільне право і процес

Освітній ступінь

Магістр

Опис спеціалізації

Спеціальність дає можливість тлумачити і правильно застосовувати норми цивільного права  і процесу; здійснювати правильну юридичну класифікацію конкретної ситуації; відповідно до чинного законодавства виносити рішення по юридичній справі; здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації; здійснювати контроль за відповідністю юридичних рішень чинному законодавству та їх реалізацію; складати проекти заяв, скарг та інших документів правового характеру; надавати кваліфіковану правову допомогу фізичним особам в реалізації їх прав і законних інтересів у відносинах з суб’єктами господарювання, органами державної влади, місцевого самоврядування, в суді, господарському суді, Європейському суді, інших державних і міжнародних органах та установах.

Бази практик

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Міністерство фінансів України м. Київ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, м. Київ

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ

Антимонопольний комітет України, м. Київ

Державна судова адміністрація України, м. Київ

Вищий господарський суд України,  м. Київ

Київський апеляційний господарський суд, м. Київ

Господарський суд м. Києва

Господарський суд Київської обл.

Окружний адміністративний суд  м. Києва

Торгово-промислова палата України, м. Київ

Київська торгово-промислова палата, м. Київ

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Василь Кисіль і партнери»,  м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський  центр  права», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дентос Юроп», м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна аудиторська група «СОВА», м. Київ

Адвокатське об’єднання «Сова», м. Київ

Приватне акціонерне товариство «Фуршет», м. Київ

Дисципліни навчального плану

Податкове право

Юридична компаративістика

Комерційне право

Тлумачення правових актів

Правове регулювання альтернативних методів вирішення юридичних спорів

Медіація

Правові засади соціального страхування

Міжнародне економічне право

Юридична психологія

Конкурентне право

Міжнародний комерційний арбітраж

Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)

Виконавче провадження

Порівняльне цивільне право і процес

Корпоративне право

Інвестиційне право

Філософія права

Право міжнародних договорів

Інституціональна економіка

Методика і тактика адвокатської діяльності

Нотаріальний процес

Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності

Міжнародний механізм захисту прав людини

Можливості працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності магістра права є:

– державне управління загального характеру – К. 84.11

– діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших комерційних послуг – К. 69.10;

– діяльність у сфері зв’язків з громадськістю – К. 70.21;

– консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;

– проведення розслідувань - К. 80.30;

– діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23;

– діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки - К. 84.24;

– діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування – К. 84.30

– діяльність у сфері вищої освіти К.85.42

– діяльність громадських організацій – К. 94.99.

Фахівець освітнього ступеня «Магістр» згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 може обіймати наступні первинні посади:  відповідальний секретар судової колегії;  державний виконавець; державний уповноважений; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); конторський (офісний) службовець (страхування); секретар судового засідання; секретар суду;  секретар судової колегії; судовий виконавець;  судовий розпорядник;  організатори діловодства (державні установи);  організатори діловодства (види економічної діяльності);  організатори діловодства (система судочинства);  помічник адвоката; помічник нотаріуса;  помічник нотаріуса державного; помічник судді;  помічник слідчого,  помічник юриста;    інспектор з кадрів;  спеціаліст державної служби;  спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби;  спеціаліст-юрисконсульт;  юрист;  експерт;  радник;  юрисконсульт;  викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник (право);  науковий співробітник-консультант (право);  науковий співробітник (право)

Олімпіади, конкурси

2017 р. Міжнародний конкурс з комерційного арбітражу,  Європейська арбітражна палата (командні змагання) -  ІІ місце.   Магістр спеціалізації «Цивільне право і процес» отримав звання кращого студента-юриста та стажування у Європейській арбітражній палаті, м. Брюссель

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Події кафедри

Контакти

ipcc-law@ukr.net - електронна пошта.

04.02.2016
adv
4925
остання редакція 02.04.2020
42265