logo
Кафедра
Кафедра
logo
Кафедра
img

Календарь событий

ОбьявленияВСЕ

Головна сторінка

 Сторінки кафедри  Google Академiя

     Facebook    Іnstagram     ТІк -Ток        

Кафедральний день - понеділок

Картинки по запросу фото з психологіїМісія кафедри  підготовка та формування  професійно компетентного фахівця з психології як високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості,для розвитку відкритого і  демократичного суспільства   


                                                                                                                                                                                                                                                                               

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі спеціалістів-професіоналів, які постійно вдосконалюють форми та методи навчання, застосовують новітні методики та інновації. У викладацькому складі кафедри доктори наук (22%) та викладачі з кандидатським науковим ступенем (78%). 

 Завідувач кафедри психології доктор психологічних наук Миронець Сергій Миколайович.

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання, пов’язані з організаційною та економічною психологією, психологією спілкування,  психологією мас, психологією лідерства, методами соціально-психологічного впливу з питань діяльності в особливих умовах та подолання життєвих криз тощо.

             КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 

здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів

 "Молодший бакалаврзі спеціальності  053  "ПСИХОЛОГІЯ"

            "Бакалавр"  зі спеціальності  053  "ПСИХОЛОГІЯ"

          спеціалізація "Практична психологія"

 Посилання на  презентації  вибіркових дисциплін

 "Магістр" зі спеціальності  053  "ПСИХОЛОГІЯ"

спеціалізація "Психологія"

 (денна та заочна форма навчання)

ЩО ВИВЧАЮТЬ

КИМ ПРАЦЮЮТЬ

ЯКУ РОБОТУ ВИКОНУЮТЬ

БАКАЛАВР

 денна

 та

 заочна форма навчання зі   скороченим терміном навчання 2р.6 міс.

Практичний психолог в освітніх та наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах, на підприємстві,  в органах державної влади та управління, а також  психологічний супровід діяльності різних організацій.

Практичний психолог може виконувати такі види діяльності:

  • діагностичну та корекційну;
  • експертну та консультативну;
  • навчально-виховну;
  • науково-дослідну;
  • культурно-освітню.

Існує умовний поділ психологів за напрямком діяльності:

Психолог-теоретик/дослідник. Займається творчим аналізом існуючих психологічних теорій та практик; розробкою і організацією проведення наукових досліджень тощо.

Психолог-практик. Займається застосуванням професійних знань, умінь та навичок на практиці. Психологи-практики, зазвичай, мають спеціалізацію відповідно за тієї сферою діяльності в якій вони практикують (дитячий практикуючий психолог, сімейний психолог-консультант кризовий психолог-консультант, бізнес-тренер, спортивний психолог і т.д).

Викладач психології. Зазвичай відносять до теоретиків, хоча має сенс виділити цей напрямок психологічної діяльності окремо. Тому як, окрім викладацької діяльності викладач має можливості для науково-дослідної діяльності та практичної роботи (психологічне консультування, тренінги та практичні семінари), а також для вирішення завдань прикладного характеру (розробка та/або виконання психологічних продуктів на замовлення, в освітньому закладі або поза його межами).

Впровадження інноваційних (психологічних) технологій в торговельній сфері, професійна діагностика та корекція кризових явищ в діяльності організації; науково-дослідна робота психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом, організація психологічних досліджень у співдружності із зарубіжними вченими.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Психологія» може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (рівень – аспірант зі спеціальності 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія; докторант PhD).

МАГІСТР

денна та заочна форма навчання

Фахівець з кадрових питань; фахівець у галузі соціальної та педагогічніої сфери; психолог (управитель) з персоналу; психолог (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу кадрів; начальник  курсів підвищення кваліфікації; спеціаліст з питань кадрової роботи; психолог з адміністративної діяльності;

психолог з організації консультативних послуг;  начальник (завідувач) психологічного підрозділу; завідувач психологічного відділу (у складі управління);


               На кафедрі психології  функціонує АСПІРАНТУРА 

Кваліфікаційний рівень  Доктор філософії

Спеціальність 053  «Психологія»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Психологія
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Опис спеціалізації

Забезпечити особу, яка навчається, поглибленими знаннями, уміннями, навичками та професійними та загальними компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі психологічного  забезпечення професійної діяльності в звичайних та  кризових умовах з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога; оволодіти дослідницько-інноваційною, методологією наукової та педагогічної діяльністю, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, захистити дисертацію.

Дисципліни навчального плану

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова академічного спілкування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія наукових досліджень

Педагогіка вищої освіти 

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Науковий семінар «Експериментальна психологія»

Науковий семінар «Психологічна допомога і консультування»

Соціальна психологія з курсом  етнопсихологія

Науковий семінар за темою дисертаційної роботи

Викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з використанням дистанційних та інтерактивних технологій навчання: тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі відомих фахівців у галузі науки і практики, лекцій-консультацій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, роботою в малих групах.

Компетентності Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в процесі психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців в торговельно економічній та інших сферах життєдіяльності, що передбачає проведення наукових дослідень та/або здійснення інновацій презентацію їх результатів та впровадження останніх у практичну діяльність та освітній процес.  

Структура та організація освітньої програми

 Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

Контакти кафедри

Кафедра психології

Контакти

e-mail: psyho@knteu.kiev.ua

14.10.2013
Vladimir
4393
остання редакція 14.02.2024
40903