logo
Department of Computer Science
Department of Computer Science
logo
Department of Computer Science
img

Calendar of events

AdvertisementAll

Викладацький склад

of Computer Science

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ 


ПУРСЬКИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Доктор фізико-математичних наук, професор

E-mail: Pursky_O@ukr.net

Викладає дисципліни: «Теорія і практика науковихдосліджень», «Інформаційнісистеми і технології в економіці», «Інформаційнісистеми і технології», «Прикладнийсистемнийаналіз», «Офіснікомп’ютернітехнології».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogleScholarResearchIDOrcid

Резюме
Укр , Eng

У 1993 році закінчив фізичний факультет Дніпропетровського державного університету.

З 1993 по 2001 роки працював на посадах завідувача лабораторії та асистента кафедри загальної фізики Черкаського державного технологічного університету. З 1995 по 1998 роки при цій же кафедрі навчався в аспірантурі.

У 2001 році в спецраді Фізико-технічного інституту низьких температур НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 2001 по 2006 роки працював на посаді доцента кафедри вищої математики та інформатики  Черкаського інституту банківської справи НБУ.

Із 2006 по 2009 роки навчався в докторантурі Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 2010 році в спецраді Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

З 2010 по 2011 роки працював на посадах професора, завідувача кафедри інформаційних систем та медичних технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

Із 2011 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. З квітня 2019 року очолює кафедру комп’ютерних наук  КНТЕУ.

НАУКОВА І ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  Автор понад 220 наукових та навчально-методичних праць. Брав участь, в якості керівника або виконавця, у виконанні ряду держбюджетних науково-дослідних робіт із напрямків: дослідження моделювання соціально-економічних систем, розробка інформаційних технологій управління та дослідження теплофізичних властивостей молекулярних речовин. Є членом редколегії міжнародного наукового журналу “International Journal of Economic Theory and Application” та рецензентом двох міжнародних журналів: "International Journal of Modern Physics (B)" та "Heat Transfer".  За даними реферативної бази даних Scopus має високий міжнародний h-індекс науковця. Науковий керівник аспірантів за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки» та 051 «Економіка». Входить до складу Спеціалізованої Вченої Ради К 73.736.01 з присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Член секції наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом "Інформатика і кібернетика"

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Комп’ютерне і математичне моделювання процесів управління соціально-економічними системами; розробка прикладних інформаційних систем управління бізнес-процесами; моделювання механізмів функціонування ринку електронної торгівлі; розробка інформаційних систем дистанційної функціональної діагностики, розробка моделей, методів та інформаційних технологій моніторингу соціально-економічних систем, експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання процесів теплопереносу в молекулярних кристалах та рідинах в області низьких температур.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД: Розробник інформаційно-аналітичної Web-системи моніторингу показників соціально-економічного розвитку регіонів України. Розробник інтегрованої Web-системи управління бізнес-процесами в електронній торгівлі. Досвід роботи з кріогенним обладнанням під високим тиском. Розробник експериментальних установок з дослідження теплопровідності молекулярних кристалів і рідин в області низьких температур. Програми: Pascal, MikTeX 2.9, Python 3.6, MS Office, VBA, СУБД MySQL.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

«Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі», номер державної реєстрації 0117U000507, термін 2017-2019р (керівник проекту).;

«Моделювання організаційно-економічного механізму управління підприємствами торгівлі та сфери послуг», номер державної реєстрації 0114U00324, термін 2014-2016р. (керівник проекту);

«Розробка і впровадження сучасних інформаційних систем і технологій в соціально-економічну сферу», номер державної реєстрації 0112U000635, термін 2012-2014р. (керівник проекту);

Joint NAS Ukraine and Russian Foundation for Basic Research Project (Agreement No. 10-2012, Agreement N7/H - 2013) «Metastable states of simple condensed systems», термін 2012-2014р. (учасник проекту);

«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності», номер державної реєстрації 0107U001146, термін 2011-2015р. (учасник проекту);

Project No. 0107U000941 «Molecular solids and nanoframes at low temperatures». This study was supported by the Ukrainian Ministry of Education and Science., термін 2007-2009р. (учасник проекту);

«Вплив радіаційно-індукованих структурних властивостей сольових розчинів на функціонування реакторів нового покоління», номер державної реєстрації 07ДФ051-01 К-8-375, термін 2007-2009р. (учасник проекту);

«Низькотемпературна динаміка простих молекулярних твердих тіл», номер державної реєстрації 0104U003038, термін 2004-2006р. (учасник проекту);

Відзнаки: Подяки та грамоти Ректора КНТЕУ, Деснянської державної адміністрації в м. Києві, Київського міського голови та  Подяка Міністерства освіти та науки України (протягом часу роботи в КНТЕУ – з 2011 року)


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД


КРАСКЕВИЧ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

доктор технічних наук, професор,

E-mail: sudza44@hotmail.com

Відомий та визнаний як в Україні, так і за кордоном вчений, є автором та співавтором більше 60 наукових і науково-методичних праць, у тому числі два навчальні посібники з грифом МОН. 

У 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1972 році закінчив аспірантуру на кафедрі технічної кібернетики. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика» (1984 р.), тема дисертації «Структурно-параметрична ідентифікація з об’єктів з розподіленими параметрами» (1986 р.).

Працював в Київському політехнічному інституті - асистентом, доцентом, професором кафедри технічної кібернетики. Під час роботи в КПІ відкрив проблемну лабораторію адаптивних систем.

З 1999 по 2005 роки - робота в Італії в інвестиційній компанії Financial investmenteng ineering;

З 2005 по 2010 роки - завідувач кафедри «Інформаційні технології проектування» Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління;

З 2006 по 2010 роки працював професором кафедри вищої математики та інформатики Українського  державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

З 2010 року - завідувач кафедри інформаційних технологій Українського  державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. В 2015 році по конкурсу знову обрано на посаду завідувача кафедри інформаційних технологій.

З 2016 року – завідувач кафедри інформаційних технологій  Київського національного торговельно-економічного університету.

В 2011 році на кафедрі інформаційних технологій зі студентами 2 - 4 курсів створив Студентське наукове товариство, яке бере участь в розробці алгоритмічного програмного і технічного забезпечення для навчального Ситуаційного центру, що створюється в університеті.

Викладає дисципліни: "Імітаційне моделювання", "Ситуаційне моделювання ризиків", «Управління в інформаційних система», «Інформаційні технології в міжнародних фінансах».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме
УкрEng


САМОЙЛЕНКО АННА ТИМОФІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри інформаційних технологій 

E-mail: anna_zak@ukr.net

Фахівець з інформатики, автор понад 30 науково-методичних праць.

Після закінчення з відзнакою факультету кібернетики КДУ ім. Т.Г.Шевченко працювала на кафедрі теорії програмування та обчислювальному центрі факультету кібернетики КДУ.

В 1989 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фіз.-мат наук.

В 1991 році  групою співробітників факультету кібернетики було створено спільне підприємство МККУ України та потім - МККУ-мережі з ІТ-технологій, де працювала директором з маркетингу.

З 2000 р. працювала в Академії зовнішньої торгівлі (потім - УДУФМТ) на кафедрі ІТ-технологій.

З 2016 р. працює на кафедрі інформаційних технологій Київського національного торговельно-економічного університету.

Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме
УкрEng


СЕЛІВАНОВА АННА ВІТАЛІЇВНА

старший викладач кафедри інформаційних технологій 

E-mail: selivanova_av@knute.edu.ua

Старший викладач кафедри Селіванова А.В. працює на кафедрі з 2013 року. У 2014 р. отримала кваліфікацію «Інженер-аналітик комп'ютерних систем», у 2016 р. отримала кваліфікацію «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій».

Працює на кафедрі на посаді асистента з лютого 2016р., проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Системний аналіз», «Імітаційне моделювання в міжнародній торгівлі», «Реінжиніринг бізнес-процесів у міжнародній торгівлі», «Теорія керування».

Бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри «Адаптація теорії і практики створення учбового центру ситуаційного моделювання та управління для галузі фінансового і зовнішньоторгового інжинірингу» (реєстраційний номер 0112U004540).

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме
УкрEng


ЧЕРНЯКІН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

кандидат технічних наук

доцент кафедри інформаційних технологій 

E-mail: chernyakinvp@bigmir.net

У 1979 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики за спеціальністю “Прикладна математика”, кваліфікація – математик. 

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню к.т.н. Тема дисертації “Алгоритми та програмні засоби аналізу роботи електроенергетичного обладнання підстанції”. Науковий керівник лауреат Державної премії УССР академік АН України Б.С. Стогній. 

З 1979 по 1997 рік працював в Інституті електродинаміки НАН України. Займався розробкою і створенням інформаційно – діагностичних систем для великих  підстанцій. Нагороджений срібною медалью ВДНХ СССР.

З 1997 по 2002 рік працював провідним інженером-програмістом у спільному Україно-норвежському підприємстві “Вітова“. Займався створенням автоматизованих систем управління електропроменевою зваркою по контрактам з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Германією, США.

З 2002 по 2006 рік працював провідним інженером програмістом і вченим секретарем у Державному науково-виробничому підпрємстві “Дельта“. Займався розробкою і створенням інформаційно-діагностичних систем обробки акустичних сигналів.

З 2006 р. працює в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Викладав дисципліни “Економічна іформатика”, ”Інформатика та ком’ютерна техніка”, ”Інформаційні системи і технології”, ”Інформаційні системи в  менеджменті”, ”Ком’ютерні мережі та телекомунікації”, ”Інформаційні технології в митній  справі”, ”Інформаційні системи і технології в управлінні”, ”Інформаційні системи і технології в управлінні організацією”, ”Інформаційні системи в інноваційній діяльності”, ”Інтернет в бізнесі”, “Технологія створення програмних систем в управлінні”, ”Інструментальні засоби прикладного програмування”, ”Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar,  OrcidResearcherID

Резюме
Укр, Eng


ДЕМІДОВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ

кандидат технічних наук

доцент кафедри інформаційних технологій 

E-mail: dempvg@meta.ua

Освіта та практичний досвід.  У 1981 році закінчив факультет автоматизації будівельного виробництва Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ) за фахом  «Автоматизовані системи управління».

Кандидат технічних наук з 1991 року. Дисертацію захищено 19 грудня 1991  року у спеціалізованій вченій раді Д 068.05.04  Київського інженерно-будівельного  інституту  Міністерства освіти  України за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління».

Вчене звання доцента кафедри систем автоматизації проектування та управління присвоєно у 1994 році.

У Київському національному торговельно-економічному університеті почав працювати з  2002 року на посаді доцента кафедри  інформаційних систем та технологій.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах понад 30 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

З 1981 по 1998 рік працював у КІБІ на кафедрі систем автоматизації проектування та управління на посадах стажиста-викладача, асистента та доцента.

З 1983 по 1986 рік навчався в аспірантурі та захистив дисертацію, присвячену проблемам впровадження автоматизованих систем управління виробництвом та поставками будівельних конструкцій на об’єкти будівництва (1991 р.). 

З другої половини 1998 року по 2002 рік працював у Європейському університеті м. Києва на посадах завідувача науково-дослідної лабораторії із впровадження інформаційних систем, директора обчислювального центру, доцента кафедри інформаційних систем та технологій. 

З 2002 року працює в КНТЕУ,  займав в різні часи посаду доцента кафедр: інформаційних систем та технологій; економічної кібернетики та інформаційних систем. На даний час доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних систем  КНТЕУ.

Викладає дисципліни: «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних», «Основи штучного інтелекту», «Бази даних», «Функціональне та логічне програмування».

Коло наукових інтересів: формалізація організаційно-економічних задач, розроблення автоматизованих інформаційних систем та систем  штучного інтелекту.

Науково-дослідна робота: керує науковою роботою студентів. Бере участь у виконанні наукових тем на кафедрі.

Має  64 публікації: з них 28 наукових та  36  навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях.

Підвищення  кваліфікації  та  стажування

1. Компанія BGS Solutions ІТ рішення для бізнесу м. Київ, звіт про підвищення кваліфікації  тема: «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних», 20.01.15 – 20.02.15.

2. ТОВ «Інтелект Сервіс» м. Київ, сертифікат № ТЕУ/П 0018 на право викладання та придбання програми «M.E.Doc», тема: «Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою M.E.Doc для права її викладати на навчальних курсах», 26.11.15.

3. Корпорація Галактика, м. Київ, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 290116/263,

тема: «Галактика ERP:Основи функціональності»,18.01.16 – 29.01.16

4. ТОВ «БіДжіЕс Консалтинг» сертифікат № А-000455 тема «1С:Підприємство» модуль «Технології програмування та конфігурація на платформі «1С:Підприємство 8», 30.01.17.

Відзнаки: подяка та грамота Ректора КНТЕУ.

Сертифікати по результатам стажування та підвищення кваліфікації за напрямом викладання дисциплін з професійної підготовки

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, Orcid, ResearcherID

Резюме
Укр, Eng


НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ


КИРИЧЕНКО ГАННА ЮРІЇВНА

Студентка ФОАІС 3-9

Лаборант кафедри інформаційних технологій 

БРОВЧЕНКО АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Студентка ФОАІС 3-9

Лаборант кафедри інформаційних технологій

12.03.2016
438237
698
остання редакція 07.06.2019
43220