logo
Department of Finance
Department of Finance
logo
Department of Finance
img

Calendar of events

AdvertisementAll

Головна сторінка

of Finance

Історична довідка. Кафедра була створена у 1993 році. Кафедрою здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит» спеціалізації «Державні фінанси», «Податки та оподаткування», з 1996 року кафедра починає здійснювати підготовку фахівців для Державної казначейської служби України, з 1998 року на кафедрі здійснюється підготовка фахівців зі страхової справи.

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Чугунов Ігор Якович.

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 25 викладачів, у тому числі 7 докторів економічних наук, 15 кандидатів економічних наук.

Науковий та викладацький потенціал: професорсько-викладацький склад кафедри  сформований із фахівців, які мають високий науковий та практичний досвід роботи, що надає можливість якісно здійснювати навчально-методичну діяльність, керівництво науковою роботою студентів, аспірантів, докторантів.

Кафедра фінансів є випусковою для фахівців галузі знань
07 «Управління та адміністрування» 
зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
за спеціалізаціями:

за освітнім ступенем бакалавра: за освітнім ступенем магістра:
«Державні та муніципальні фінанси» «Державні та муніципальні фінанси»
«Податкова справа» «Державний аудит»
«Управління державними фінансовими
ресурсами»
«Міжнародні фінанси»
«Страхування» «Страхування»

Навчальні дисципліни, викладання яких закріплено за кафедрою:

Адміністрування податків і зборів
Актуарне забезпечення страхування
Актуарні розрахунки
Аудит бюджетних програм
Бухгалтерський облік в державному секторі
Бюджетна система 
Бюджетне планування і прогнозування
Державні видатки
Державна фінансова стратегія
Державна фіскальна політика
Державний фінансовий контроль
Державний фінансовий аудит
Державні фінанси
Звітність установ державного сектору
Інвестиційна стратегія страхових організацій
Інвестування
Інформаційні системи і технології у пенсійному забезпеченні
Інформаційні системи і технології у страхуванні
Казначейська система обслуговування бюджетів
Казначейська справа
Контроль державних закупівель
Контроль управління об’єктами державної власності
Міжнародний страховий ринок
Міжнародні фінанси
Муніципальні фінанси
Пенсійна система 
Перестрахування
Податкова система 
Податкове регулювання
Податковий менеджмент 
Публічні фінанси
Ринок фінансових послуг
Соціологія фінансів
Соціальна політика держави
Соціальне страхування
Страховий маркетинг
Страховий менеджмент
Страховий ринок
Страхові послуги
Страхування
Страхування фінансових ризиків 
Управління державним боргом
Фінанси
Фінанси міжнародних інституцій
Фінанси страхових організацій
Фінанси, гроші та кредит
Фінансова безпека держави
Фінансова політика держави
Фінансові технології

Серед наукових інтересів кафедри дослідження із питань розвитку системи управління державними фінансами, формування та реалізації бюджетно-податкової політики.
Основні теми наукових досліджень кафедри: «Розвиток бюджетної системи України», «Управління державними фінансами як складова соціально-економічного розвитку країни»,  «Державні видатки як складова системи бюджетного регулювання економіки», «Формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень», «Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку України», «Фінансова політика в умовах економічних перетворень», «Бюджетна політика в умовах обмеженості фінансових ресурсів», «Інституційна архітектоніка формування доходів бюджету у системі фінансово-економічного регулювання», «Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення у сучасних економічних умовах», «Бюджетна стратегія економічного зростання».

На базі кафедри функціонує наукова школа з питань фінансово-бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку країни (керівник д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Чугунов І.Я.).

Низка випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі та докторантурі. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д. 26.055.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., проф. Чугунов І.Я.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – к.е.н., доц. Кучер Г.В.
У спеціалізованій вченій раді захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 72 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Партнери кафедри. Основними напрямами співробітництва кафедри фінансів з партнерами є: проведення відповідних наукових досліджень, науково-практичних конференцій і семінарів; підвищення кваліфікації працівників центральних  органів  державного управління; стажування викладачів кафедри в центральних органах державного управління; залучення працівників центральних органів  державного управління керівниками екзаменаційних комісій, проходження виробничої (переддипломної) практики студентами кафедри.

Кафедрою укладено договори співпраці з центральними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, де студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику та мають можливість працевлаштовуватися, зокрема:

  • Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
  • Секретаріат Кабінету Міністрів України;
  • Рахункова палата України;
  • Міністерство фінансів України;
  • Державна фіскальна служба України;
  • Державна казначейська служба України;
  • Державна аудиторська служба України;
  • Пенсійний фонд України;
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • Київська міська державна адміністрація.

Вітчизняні та зарубіжні провідні науковці, фахівці-практики проводять відкриті лекції з питань розвитку державних фінансів, бюджетно-податкової політики, страхового менеджменту. 

Важливим напрямом роботи кафедри фінансів є міжнародна діяльність, спрямована на інтеграцію до освітнього та наукового світового простору, співпрацю з зарубіжними провідними закладами вищої освіти, науковими інститутами, забезпечення участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх та наукових програмах.

Студенти кафедри фінансів є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіад по спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізації «Державні фінанси», «Страхування», Всеукраїнських студентських наукових конференцій.
Випускники кафедри фінансів працюють керівниками відповідних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, інших центральних органів державного управління.

15.10.2013
Vladimir
3419
остання редакція 10.12.2021
41828