logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
Факультет економіки, менеджменту та психології
logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
img

Організація навчального процесу

економіки, менеджменту та психології

      Навчання на факультеті економіки, менеджменту та психології проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. До навчального процесу залучаються висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, профільних міністерств та відомств. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах факультету, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало оволодіти комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні , що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців. 

    На факультеті застосовується семестрова форма організації навчання та кредитно-модульна система організації навчального процесу.  

    З усіх дисциплін навчальних планів сформовані сучасні навчально-методичні комплекси, які постійно поновлюються. Викладачами факультету активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв’язання кейсів і ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, семінари-брифінги, проблемні лекції, навчальні тести, психологічні тести), застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації - візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння розробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого та системного підходу у вирішенні навчальних, наукових і практичних завдань. 

    Основу освітньої програми підготовки економістів, менеджерів та психологів складають дисципліни гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного і професійного циклів.

    Поряд із нормативними дисциплінами, які становлять понад 70% освітньо-професійної програми підготовки фахівців, студенти вивчають дисципліни як за вибором університету, так і на власний вибір.

    Вибіркові дисципліни забезпечують гнучкість та поглиблену професійну підготовку фахівців.

    Усі студенти мають індивідуальний навчальний план студента, який є робочим документом, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника). В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни на вибір та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.

    На факультеті впроваджена система рейтингової оцінки діяльності студентів, яка забезпечує комплексну оцінку досягнень студентів у навчальній, науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі. Метою рейтингової системи є забезпечення високого рівня знань, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння основами майбутньої спеціальності, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, організованості й послідовності для вирішення поточних і перспективних завдань. За показниками рейтингу студентам призначаються стипендії. Результат річного рейтингу враховуються при направленні студентів на навчання за кордон. 

  Для розрахунку рейтингових показників враховують: 
навчальну роботу - основний і вирішальний вид діяльності студента в період навчання в університеті. За кожен триместр рейтинг студента визначаться як сума балів з кожної дисципліни на основі комплексної системи діагностики знань студентів; 
науково-дослідну роботу, яка є однією із головних складових процесу навчання студентів у Вищій школі. Сучасний спеціаліст повинен не тільки володіти необхідними теоретичними знаннями, але й навичками творчого вирішення практичних проблем, демонструвати уміння використовувати в своїй роботі все нове, що з’являється в науці й практиці, постійно удосконалювати свою кваліфікацію; 
громадську роботу, яка є віддзеркаленням соціальної активності та зрілості студентської молоді. До того ж вона охоплює різні сфери діяльності, сприяє розвитку ініціативи, організаторських, управлінських та інших здібностей студентів, які необхідні для подальшої роботи в якісно нових умовах ринкової економіки; 
культурно-масову роботу, яка формує у студентської молоді духовність та культуру. Цей вид роботи сприяє всебічному розвитку особистості, їх нахилам, здібностям, формуванню загальнолюдської моралі, фізичному вдосконаленню; 
спортивну роботу, яка є важливою щодо фізичного загартування та зміцненню здоров’я студентів.

    За відмінне навчання, особливі успіхи у вивченні навчальних дисциплін, науковій роботі та активну участь у громадському житті університету студенти отримують:
стипендії Президента України, Верховної Ради України, стипендії імені президента Торговельно-промислової палати України О.П. Михайличенка, Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, голови Київської міської державної адміністрації, Фонду інтелектуальної співпраці "Україна - XXI століття" та персональні стипендії КНТЕУ.

    Студентам додатково надається можливість отримати диплом референта-перекладача з іноземних мов т, пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання. Випускники факультету мають можливість продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі.

27.08.2013
Vita
8466
остання редакція 14.06.2018
41886