logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Почесні доктори

Загальна інформація

Мазаракі Анатолій Антонович

Ректор КНТЕУ, д.е.н., проф. Мазаракі А.А. Почесний професор КНТЕУ

доктор економiчних наук (1993 р.), професор (1994 р.), академiк Нацiональної академії педагогiчних наук України (2006 р.), заслужений дiяч науки i технiки України (1995 р.), лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки (2013 р.), кавалер ордена князя Ярослава Мудрого (2018)

Резюме...

Індекси бібліографічних посилань:

Google Академія
ORCID

SCOPUS
ResearcherID

 • У 1972 роцi здобув вищу освiту в Київському торговельно-економiчному iнститутi за спецiальнiстю "Технологiя органiзацiя громадського харчування"
 • lз 1972 по 1975 рiк працював науковим спiвробiтником Українського науково-дослiдного iнституту торгiвлi та громадського харчування Мiнiстерства торгiвлi СРСР, iз 1975 по 1984 рiк - старшим iнженером, молодшим науковим спiвробiтником Ради з вивчення продуктивних сил АН України.
 • У 1984 роцi призначаЕться на посаду заступника директора з наукової роботи Республiканського проектно-технологiчного iнституту Мiнiстерства торгiвлi СРСР i в 1987 р. - заступником генерального директора з наукової роботи НВО "Торгпрогрес" Мiнiстерства торгiвлi СРСР.
 • lз 1988 р. йога трудова дiяльнiсть пов'язана з вищою школою: вчений секретар, доцент кафедри економiки торгiвлi, декан торгово-економiчного факультету, перший проректор Київського державного торговельно-економiчного iнституту, а з 1991 року - ректор цього iнституту;
 • 1994 року - ректор Київського державного торговельно-економiчного унiверситету, якому в 2000 роцi Указом Президента України надано статус Нацiонального.

Вiдомий вчений в галузi сучасної економiчної теорії, зокрема, з проблем товарного обiгу в ринкових умовах. Автор наукових робiт з проблем формування ефективного механiзму державного регулювання сфери обiгу, обґрунтування методичних аспектiв визначення стратегії зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України, розвитку внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi тощо.

Пiдготовлено й опублiковано понад 330 наукових праць, в т.ч. 33 монографії. Автор i спiвавтор 31 пiдручника i навчального посiбника з економiки. Пiдготував 16 докторiв i 12 кандидатiв наук, здiйснює наукове консультування 6 докторантами та 2 здобувачами наукового ступеня доктора наук.

МАЗАРАКI А. А. є:

 • Головою науково-методичної кoмiciї Мiнiстерства освiти i науки України з менеджменту й адмiнiстрування;
 • Головою спецiалiзованої вченої ради щодо присвоєння наукових ступенів доктора i кандидата наук;
 • Членом наукової ради Мiнiстерства освiти i науки України та головою секцiї  "Економiка";
 • Головою редакцiйних колегiй науково-практичного журналу "Вiсник КНТЕУ" й мiжнародного науково-практичного журналу "Товари та ринки";
 • Головою редакцiйної ради журналу торговельного спiвтовариства "Ритейл- Україна";
 • Керiвником наукової школи з розв'язання проблем розвитку сфери товарного обiгу як передумови економiчного зростання;
 • Членом Громадської ради при Мiнiстерствi освiти i науки України та Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України;
 • Членом атестацiйної колегії Мiнiстерства освiти i науки України;
 • Членом Комiтету з державних премiй України в галузi освiти;
 • Членом наукової ради Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України;
 • Членом правління Товариства "Знання";
 • Членом редакцiйних рад всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" та виробничо-практичного журналу Торгово-промислової палати України "Дiловий вiсник";
 • Членом редакцiйних колегiй журналiв "Економiка України", "Фiнансовий контроль", "Конкуренцiя. Вiсник Антимонопольного комiтету України";
 • Почесним професором Унiверситету Сока Гаккай (Японiя); Росiйського державного торговельно-економiчного унiверситету (Росiйська Федерацiя); Будапештського економiчного iнституту (Угорська Республiка); Київського нацiонального торговельно­економiчного унiверситету;
 • Почесним доктором Кракiвського економiчного унiверситету (Республiка Польща); Бiлоруського державного економiчного унiверситету (Республiка Бiлорусь); Бiлоруського торговельно-економiчного унiверситету споживчої кооперації (Республiка Бiлорусь).
 • Активний iнiцiатор реформування вищої школи. Готує та вносить пропозицiї до проектiв законiв України та iнших нормативно-правових актiв. Унiверситет, який вiн очолює, є лiдером процесу осучаснення змiсту освiти, впровадження новiтнiх навчальних технологiй. У 2006 роцi Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет приєднався до Великої хартії унiверситетiв (Magna Charta Universitatum). На базi унiверситету створено комплекс у складi 16 навчальних закладiв рiзних рiвнiв, Науково-дослiдний фiнансовий iнститут, активно функцiонують технiчний комiтет зi стандартизацiї, Центр трансферу технологiй. 

В очолюваному А. А. Мазаракі  університеті підготовка фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр". 21 спеціальність, 23 бакалаврські програми, у тому числі 2 англійською мовою викладання, 60 магістерських програм, у тому числі 10  англійською мовою викладання.

Надаться широкий спектр освiтнiх послуг для забезпечення фундаментальностi базової пiдготовки та iндивiдуалiзацiї навчання. Проводиться постiйна робота щодо вдосконалення навчальних планiв, перегляду змiсту навчальних дисциплiн iз метою їx агрегацiї, посилення наукової складової пiдготовки фахiвцiв нової формацiї на основi компетентнiсного пiдходу. Пiд керiвництвом ректора розроблено галузевi стандарти вищої освiти з трьох напрямiв пiдготовки.

Увага ректора придiляпься закрiпленню позитивних тенденцiй у змiцненнi кадрового потенцiалу унiверситету. При унiверситетi функцiонують чотири спецiалiзованi вченi ради, в яких проводиться захист дисертацiй на здобуття наукових ступенiв доктора та кандидата наук. Пiдготовка наукових та науково-педагогiчних кадрiв в унiверситетi здiйснюеться в аспiрантурi за 16 науковими спецiальностями та в докторантурi за 7 науковими спецiальностями, що сприяє вiдтворенню iнтелектуального потенцiалу, поповненню та оновленню науково-педагогiчного й наукового складу, пiдвищенню ефективностi пiдготовки наукових кадрiв Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. За iнiцiативи ректора створена та активно функцiонує система пiдготовки резерву вступникiв до аспiрантури з числа студентiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень "магiстр".

Унiверситет є сучасним органiзацiйно-методичним центром для навчальних закладiв, що готують фахiвцiв для сфери пiдприемництва i торгiвлi. Вiдповiдно до мiжнародного стандарту IS0 9001:2009 (ISO 9001:2015) в Київському нацiональному торговельно-економiчному унiверситетi створено сучасну систему управлiння якiстю. Функцiонує комплексна автоматизована iнформацiйна система управлiння унiверситетом. Активно розвиваеться мiжнародне спiвробiтництво в сферi економiчної науки та пiдготовки кадрiв.

Пiд особистою увагою ректора перебувае процес реалiзації заходiв щодо створення сприятливих умов для навчання, комфортного перебування та проживання студентiв, у тому числi iз особливими потребами.

Мазаракi А. А. нагороджений:

-        орденом князя Ярослава Мудрого IV та  V ступеня,

-        орденами "За заслуги" ІІІ, ІІ i I ступенiв,

-        пам'ятною золотою медаллю 10 рокiв Незалежностi України",

-        медаллю "В пам'ять 1500-рiччя Києва",

-        Почесною грамотою Верховної Ради України,

-        Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України,

-        вiдзнакою Мiнiстерства внутрiшнiх справ України "За заслуги в боротьбi з економiчною злочиннiстю" І ступеня,

-       нагрудним знаком Мiнiстерства економiчного розвитку та торгiвлi України "За сумлiнну працю" І ступеня,

-        нагрудним знаком "Почесний працiвник Державного казначейства України",

-        нагрудним знаком Державної митної служби України "За митну безпеку держави" І ступеня,

-        Подякою Київського мiського голови,

-        почесною вiдзнакою "За розбудову освiти",

-        золотою медаллю Товариства "Знання",

-        iншими урядовими нагородами.

Має французький орден "Академiчних пальм" та iншi iноземнi урядовi вiдзнаки.


Скирда Тамара Іванівна 

Почесний професор КНТЕУ (1996)

Ректор Київського торговельно-економічного інституту (1966–1985)

  Народилася 5 січня 1925 року у с. Михайлівка Кіровоградської області, у родині робітника-залізничника. У дитинстві на її долю випало багато труднощів, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною 1941–1945 рр. У шістнадцять років вона пішла працювати на Магніторський металургійний комбінат, продовжуючи навчання в школі. Потім – навчання у Кіровоградському педагогічному інституті, який закінчила в 1950 році за спеціальністю «вчитель історії».

  У 1950–1951 роках навчається на курсах підготовки викладачів при Київському державному університеті ім. Т.Шевченка. Після навчання у 1954 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Суспільно-політична і філософська думка в Україні в кінці ХVI на початку XVII століття».

  У 1953–1957 роках працювала молодшим науковим співробітником, вченим секретарем в Інституті філософії Академії наук України. Її наукові дослідження у цей період присвячені історичному аналізу громадсько-політичної думки в Україні у ХІХ столітті, вивченню творчості, філософських та політичних поглядів видатного українського письменника Івана Франка.

  У 1956 році Т.І. Скирді присвоюється вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "Філософія".

  Великий вплив на формування громадської позиції, розкриття організаторських здібностей Т.І.Скирди здійснила її робота на посаді заступника голови Київського міськвиконкому, а також діяльність як депутата міської ради у 1957–1966 роках. Вона багато зусиль докладала щодо розвитку освіти і культури в столиці України м. Києві, відстоювала принципові позиції в питаннях відродження національного театрального мистецтва, духовності та естетичного виховання молоді.

  У 1966 році Т.І. Скирда призначається ректором Київського торгово-економічного інституту, який було створено на базі Київського філіалу Донецького інституту радянської торгівлі відповідно до постанови Уряду від 4 березня 1966 року. З іменем Т.І. Скирди пов’язане становлення цього вищого навчального закладу та майже 20-річний період його розвитку і функціонування. Її головні зусилля були спрямовані на будівництво і технічне оснащення навчальної бази, побутових, спортивних споруджень, набір професорсько-викладацького складу, розвиток наукових досліджень, налагодження активної культурно-виховної роботи зі студентами, створення сприятливих умов для проживання в гуртожитках. За її ініціативи у 1967–1968 роках розпочинається проектування будівництва корпусів інституту на новій земельній ділянці на лівому березі Дніпра, на околиці Києва серед пісків у лісосмузі. У 1972 році навчальний процес починається вже у новому навчально-лабораторному корпусі. До послуг студентів первісток-гуртожиток на 400 місць. Повністю на новому місці інститут введено в дію у 1976 році. До десятиріччя інститут відкрив актову залу на 800 місць, у спорудженні якої, як майже і всіх споруд, взяли активну участь викладачі, студенти, співробітники, працюючи у вільний час методом «народної будови».

  Т.І.Скирда згадує: «Навчальний заклад було створено на базі філіалу Донецького інституту радянської торгівлі, де працювало 30 викладачів, з них тільки 6 штатних, всі інші – погодинники. Не було ні приміщення, ані навчально-лабораторної бази. Усе це належало створити, аби здійснювати навчальний процес на рівні вимог часу. Добилися дозволу на проектування і будівництво корпусів у дві черги кошторисною вартістю 5 млн крб. Київміськвиконком виділив 20 квартир, запросили досвідчених викладачів, докторів і кандидатів наук з Донецька, Львова, Харкова, Москви, які стали ядром професорсько-викладацького складу. Нам дозволили відкриття аспірантури, дали дозвіл на створення вченої ради із захисту кандидатських дисертацій».

  Інститут набирав сили і популярності, конкурси абітурієнтів були найвищими серед інших вузів України.

  У зв’язку з необхідністю подолати, підвищити рівень економічних знань у працівників сфери торгівлі і громадського харчування розширили курси дисциплін з економіки і обліку торгівлі, увели нові спецкурси «Використання математичних методів в економічних розрахунках», «Попит і торгова кон’юнктура» у нову дисципліну «Бухгалтерський облік і аналіз фінансової діяльності», а також курси «Загальний курс організації і техніки торгівлі» та «Організація торгівлі продовольчими і промисловими товарами».

  Велику увагу приділено питанням гуманітаризації і гуманізації підготовки фахівців, де головну роль, як керівник-організатор і як викладач філософії, відігравала Т.І.Скирда.

  Налагоджено культурно-масову роботу серед студентів. Активну участь у цьому брали учасники Великої Вітчизняної війни, які вносили особливий дух відповідальності за доручену справу, ініціативності, організованості.

  На потребу галузі торгівлі при інституті у 1968 році розпочав працювати факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців галузі.

  Відкрито в містах Вінниці, Одесі та Чернівцях філіали інституту. Згодом, у м. Одесі філіал був закритий, а у Вінниці і Чернівцях – перетворені у факультети.

  Інститут здійснив наукове обґрунтування вдосконалення організаційної структури державної торгівлі України, розробку стратегії перетворень у оптовій ланці та впровадження нових форм управління, а саме створення оптово-роздрібних фірм-об’єднань по торгівлі меблями, одягом, взуттям, спорттоварами. Багато зроблено щодо розробки та впровадження прогресивних методів транспортування товарів у роздрібну мережу м. Києва із застосуванням тари-обладнання. Значні наробки здійснено щодо розв’язання проблем транспортування і зберігання плодоовочевої продукції, підвищення ефективності використання білкової сировини тощо.

  Під керівництвом Т.І.Скирди розгорнуто міжнародні зв’язки, укладено довгострокові угоди співробітництва зі спорідненими навчальними закладами Лейпцига (Німеччина), Братислави (Чехословакія).

  Вагомий внесок у розвиток науки внесено Т.І.Скирдою особисто як науковцем-педагогом. Вона здійснила дослідження, присвячені питанням етики, естетики і психології в торгівлі як складових підвищення культури торговельного обслуговування населення, як фактору підвищення суспільного престижу галузі торгівлі. З цих проблем опубліковано ряд наукових праць, у т.ч. навчальний посібник «Эстетика в торговле» (1972), монографія «Психология в торговле» (1977).

  У 1972 році Т.І.Скирді присвоєно вчене звання професора.

  Має дочку Скирду Людмилу – визнану українську поетесу.

  За заслуги у розвитку освіти і науки, активну громадську діяльність Т.І. Скирду нагороджено багатьма державними відзнаками, у т.ч. орденом «Трудового червоного прапора» (1971), двома орденами «Знак пошани» (1960–1966), 6 медалями. У 1979 році їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи Української РСР».


Дайсаку Ікеда

Почесний доктор КНТЕУ (2002 р.)

Японський мислитель, філософ, письменник, поет і педагог

     Народився в м. Токіо 2 січня 1928 року в родині торговця водоростями. Його покоління належить до так званих «дітей війни». Четверо його старших братів було призвано на фронт, один з них не повернувся, а Дайсаку Ікеда з іншими школярами працював на військовому виробництві. Жорстокість і фанатичний націоналізм тогочасного мілітаристського японського суспільства, жахи нічних бомбардувань викликали обурення юного серця проти війни, безглуздих трагедій і жорстокості. Бідність родини і слабке здоров’я Дайсаку Ікеда лише підсилювали духовне сум’яття юнака, що шукав відповідні на хвилюючі його питання в книгах. Юний Ікеда любив читати Уїтмена, Толстого, Гете. Добре знайомий з письменною творчістю М.В. Гоголя. У післявоєнний час Дайсаку Ікеда закінчив відділення політології та економіки Тай сей Гакуїн (сьогодні – Токійський університет Фудзі).

      1947 року, у віці 19 років Дайсаку Ікеда зустрівся з Джосеєм Тода – другим президентом буддійської організації Сока Гаккай (Soka Gakkai), який став його вчителем і під керівництвом якого він вивчав філософію, політику, літературу, мистецтво, економіку, юриспруденцію, хімію та інші науки. Ця зустріч спонукала до прийняття Ікедою буддійської віри і вступу до Сока Гаккай. Буддійська філософія, за висновком Ікеди, дуже миролюбиве учення, засноване на любові і повазі до Людини.

     У 1960 році Ікеда став третім президентом організації Сока Гаккай. З 1979 року він є його почесним президентом. За 19 років його керівництва цим товариством буддійський рух отримав інтенсивний розвиток глобального масштабу. 1975 року Дайсаку Ікеда заснував міжнародну буддійську організацію Сока Гаккай Інтернешнл (Sokka Gakkai International,SGI) і став президентом цього світського миротворчого товариства, членами якого є нині понад 10 мільйонів осіб, представників більш ніж 190 країн і регіонів світу.

    Дайсаку Ікеда – засновник ряду закладів, що покликані поширювати ідеї гуманізму і милосердя. Серед них – освітня системи, у складі якої дитячі садки, початкові, середні і вищі школи, університети, Фонд освіти імені Макігучі; у галузі культури – концертна асоціація «Min On», музеї образотворчих мистецтв «Фудзі» в м. Токіо і в префектурі Судзуока; в галузі науки – Науково-дослідний інститут орієнтальної філософії, Міжнародний дослідний центр з питань миру імені Джосея Тода, Бостонський центр з дослідження проблем ХХІ століття (Boston Research Center for XXIst Century) та інші.

    Дайсаку Ікеда є автором багатьох філософських і літературних творів, що відображають широкий спектр його різнобічних інтересів, – це поезія, наукові твори, праці з проблем політики і цивілізації. Заслуговують на увагу такі філософські твори, як: «Революція в душі людини» (у 12 томах), «Життя – це загадка, дорогоцінний скарб», «Мій Будда», а також понад сорок діалогів, що відбулися між Ікедою з представниками різних духовних традицій (християнства, ісламу, іудаїзму), з представниками цивілізацій Заходу і Сходу, видатними мислителями сучасності.

     Дайсаку Ікеда має понад 230 ступенів і звань почесного доктора і почесного професора, що були присуджені йому університетами всіх континентів світу.

    Дайсаку Ікеда захоплюється фотографією.

    Віддаючи шану заслугам перед людством Вчена рада КНТЕУ присвоїла Дайсаку Ікеді у 2002 році звання «Почесний доктор КНТЕУ».

    Делегація Київського національного торговельно-економічного університету, на чолі з ректором А.А.Мазаракі, у 2003 році відвідала Сока Гаккай і в урочистій обстановці вручила Дайсаку Ікеді диплом «Почесного доктора КНТЕУ», університетську плакетку «Гідному шани», а також від імені Міністерства освіти і науки України знак «Відмінник освіти України».


Шеневуа Моріс Жан

Почесний доктор КНТЕУ (2002 р.)

     Директор Професіоналізованого інституту менеджменту і управління Університету Овернь-Клермон-1 (Франція). Шеневуа Моріс Жан народився в 1946 році у м. Клермон-Феррані, француз, має вищу освіту – в 1967 році закінчив факультет права і політичних наук університету Овернь-Клермон-1, отримав дипломи про вищу освіту: юридичну (1967 р.), державне право (1971 р.), політичних наук (1975 р.). У 1977 році здобув науковий ступінь доктора правових наук за дисертаційне дослідження «Посередники у розподілі бюджетних кредитів та інвестицій».

  Трудова діяльність Шеневуа М.Ж. розпочалась 1970 року як асистента Університетського технологічного університету Овернь-Клермон-1. З 1980 по 1986 рік – старший викладач, завідувач кафедри «Управління підприємствами і адміністративними закладами» того ж інституту. З 1986 по 1992 рік - професор Університету Овернь-Клермон-1, з 1992 року працює директором Професіоналізованого інституту менеджменту і управління Університету Оверні-Клермон-1 з одночасним виконанням функцій віце-президента даного університету з міжнародних зв’язків (до 2000 р.).

    Поряд з основними науково-педагогічними обов’язками Шеневуа М.Ж. постійно виконує різноманітні доручення професійно-громадського характеру, зокрема був відповідальним за навчання на факультеті права і політичних наук (Париж, 1977-1979 рр.), в університетському Технологічному інституті (Клермон-Ферран, 1980-1982 рр.), в Інституті підготовки до загального управління (Клермон-Ферран, 1981-1993 рр.). Був головою загальних зборів завідувачів кафедр, членом Національної педагогічної комісії, Адміністративної ради завідувачів кафедр, координатором технологічних напрямів освіти університету Овернь-Клермон-1,  з 2000 року є членом Національної консультативної комісії університетських професіоналізованих інститутів (Франція).

    Шеневуа М.Ж. – визнаний учений в галузі права і політичних наук. Йому належать такі праці, як: «Керівники державних установ», «Використання процедури заклику до дотримання регламенту у Національних зборах за V Республіки», «Рішення Конституційної ради від 17.07.1978 р. про санкції у випадку посягань на монополію радіомовлення і телебачення», «Бюджетна підтримка експортерів», «Банківська і кредитна системи в Оверні і внесок в наукове дослідження», «Рахунок позик», «Дозволи (санкції) програми» та інші.

    Ініціатор налагодження і розвитку співробітництва КНТЕУ з Університетом Овернь-Клермон-1, зокрема укладення в 1998 році довгострокового договору про співпрацю між університетами.

    За ініціативи Шеневуа М.Ж. в 2000 році створено Французько-Український інститут управління, в якому студенти за принципом паралельного навчання здобувають менеджерську освіту і отримують диплом державного зразка Франції. Цей інститут одержав суспільне визнання, став привабливим для молоді. Його відділення відкриті у містах Вінниці, Харкові і Чернівцях. За роки функціонування інститут підготував 252 фахівців-менеджерів, яким вручено дипломи за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями та які успішно працюють у Франції, а також в інших країнах і в представництвах, що мають французьку компаненту діяльності.

    Відзначаючи значний особистий внесок у реформування та вдосконалення вищої освіти, сприянні розвиткові КНТЕУ та його інтеграції до європейської освітянської спільноти, Вчена рада КНТЕУ в січні 2002 року присвоїла звання «Почесний доктор КНТЕУ» Шеневуа Морісу доктору правових наук, директору Професіоналізованого  інституту менеджменту та управління Університету Овернь-Клермон-1 (Франція).

    Слід відзначити, що за ініціативи Шеневуа М.Ж. з 2008 року розпочато реалізацію спільного проекту з підготовки менеджерів малих і середніх підприємств (магістерська програма), з отриманням подвійного диплому, а також підготовки фахівців з адміністративного управління в регіоні, муніципального менеджменту. Підготовлено проект щодо організації спільного наукового керівництва дисертаційними дослідженнями молодих науковців, що навчатимуться на 3-му циклі – P&D (в аспірантурі).

Ришард Боровецький

Почесний доктор КНТЕУ (2007 р.)

Ректор Краківського економічного університету (Польща), професор, визнаний вчений у сфері сучасної економічної науки

   Народився 07 січня 1943 року у місті Зволень, поляк. Має вищу освіту – в 1966 році захистив дипломну роботу у Вищій економічній школі у Кракові і був прийнятий на підготовчі курси для молодших наукових співробітників, а вже через рік він працював асистентом на кафедрі економіки промислового підприємства. У 1976 році отримав ступінь кандидата економічних наук, у 1989 році – науковий ступінь доктора. В наступному році Ришард Боровецький обраний на посаду завідуючого кафедрою економіки та організації промислового підприємства, а в 1991 році – на посаду директора Інституту економіки промисловості. Починаючи з 1992 року і до цього часу Ришард Боровецький – завідувач кафедри економіки та організації підприємств. Рішенням Президента Польської Республіки від 24 січня 1997 року йому присвоєно звання професора економічних наук, а рішенням міністра народної освіти в 1999 році – звання професора.

    Обраний на посаду ректора Краківського економічного університету двічі (2002, 2005 роки).

     Науковий здобуток професора Р. Боровецького значний і навіть унікальний: близько 600позицій, у тому числі 70 книжок (автор, співавтор, науковий редактор), понад 200наукових статей та рефератів, надрукованих у Польщі та за кордоном, 25 підручників,декілька десятків недрукованих наукових праць, проектів та експертиз.

     Наукова, педагогічна і організаторська діяльність професора  Р. Боровецького одержала суспільне визнання та найвищу повагу. Він був Головою правління Краківського відділення Наукового товариства організації і керування (1989–1998), потім – Головою головного правління цього Товариства (1998–2005). Засновник Програмної ради наукового товариства нерухомості, заступник голови Наукової ради Європейського інституту самоуправління і публічної адміністрації. Бере активну участь у діяльності Ради наукових товариств при Президії ПАН. Враховуючи досягнення як вченого, Р. Боровецький обирається членом Комітету наук організації і управління Польської Академії Наук (1996–1999), а також членом Президії (1999–2003), потім, з 2003 р., – заступником голови цього Комітету. Професор Р. Боровецький був також обраний до Комітету економічних наук ПАН. Підтвердженням наукової позиції вченого було обрання його до Комітету наукових досліджень (1999–2002), до Акредитаційної Комісії Вищого професійного навчання в Польщі (1998-2001), а також обрання його членом-кореспондентом Європейської академії науки, мистецтва і літератури Парижа (2002), Почесним доктором (Нonoris causa) Університету Мессіни (Італія).

     Р. Боровецький бере активну участь у діяльності Програмових рад і редакційних комітетів.

    Багаторічна наукова, дидактично-виховна, організаційна та суспільна праця професора, доктора економічних наук Р.Боровецького знайшла широке визнання і ознаменована багатьма нагородами та відзнаками. Серед них: Хрест Офіцерський і Хрест Кавалерський ордена Відродження Польщі, Золотий та Бронзовий Хрести Заслуги, Медаль Комісії Народової освіти, Золота та Срібна медаль «За заслуги для оборонності краю», Золотий знак Зв'язку польських вчителів, відзнака «За заслуги для статистики РП», медаль ім. Кароля Адамецького, золоті почесні відзнаки наукових товариств: Наукового товариства організації та управління, Польського економічного товариства та Товариства бухгалтерів Польщі, а також відзнаки міст Кракова, Тарнова, Радомля, Кросна, Санока.

      Вагомим внеском Р. Боровецького у розвиток співробітництва з КНТЕУ є ініціювання і безпосередня участь у започаткуванні співпраці у трикутнику КНТЕУ–КЕУ–Університет Мессіни (Італія) у 2002 році.

     Саме під час його керівництва Краківським економічним університетом інтенсифікувався обмін між КНТЕУ і КЕУ, науковцями та студентами. Здійснено перше спільне видання фундаментальної наукової праці «Трансформаційні процеси в Польщі та Україні».

    Високою оцінкою внеску Р.Боровецького у розвиток освіти і науки стало його нагородження у 2006 році медаллю ім. Петра Могили та обрання в 2007 році академіком Академії економічних наук України за спеціальністю «Менеджмент». Вчена рада КНТЕУ 29 листопада 2007 року присвоїла Р.Боровецькому звання «Почесний доктор КНТЕУ», визначаючи значний особистий внесок у реформування та вдосконалення вищої освіти, сприяння розвитку КНТЕУ та його інтеграції до Європейської освітньої спільноти.


Алесандро Анастазі

Почесний доктор КНТЕУ (2008 р.)

Алесандро Анастазі народився в 1938 році. В 1961 р. з відзнакою закінчив навчання в Університеті Мессіни по спеціальності „Право”

     В своїй університетській кар’єрі, яка почалася в 1965 році, пройшов всі ступені: від асистента до професора. Свідченням його високого визнання була Урядова постанова 1985 р. про присвоєння йому звання „Державний професор”. 

     Протягом 43-х років він викладає трудове право, соціологію праці, правову статистику для студентів трьох факультетів Університету Мессіни - права, економіки, політичних наук. Водночас, є професором при Вищій школі державних органів управління Італії.

     В ці ж роки він виконує функції в університеті Мессіни: проректора з міжнародних зв’язків, завідуючого кафедрою трудового права, директора секції трудового права Євросоюзу і промислових стосунків. Виконує функції голови Ради Університету в Мессіні, члена групи „Європейські Юридичні Експерти”, члена науково-технічного комітету регіонального округу Мессіни.

    Постійно читає курси лекцій по трудовому праву в Паризькому Університеті Сорбонна, університетах Сант’яго Компостелла, Кордоби і Овідео, а також Кракова, Хельсінкі, Сегеди та інших європейських і північноамериканських вищих навчальних закладах. Краківський Економічний Університет у 2005 році присвоїв йому звання „Honoriscausa”.

    Голова комітету університету Socrates, суддя арбітражного суду, адвокат, голова італійсько-польської асоціації, колишній голова Lions Club “Messina Lonio”.

     Був також координатором в науково-технічному комітеті з послуг і виконання робіт в районі Калабрія, юридичним експертом Комітету охорони навколишнього середовища на Сицилії, входив до складу Науково-технічного комітету регіонального округу Мессіни, а також входив до складу Центру оцінки муніципалітету Мессіни і був муніципальним еекспертом в Мілацо. 

     Редактор міжнародного журналу про наукові дослідження в Канаді, директор „Attidella Accademia peloritana dei Pericolanti” в Мессіні, а також  „Analli della Facolta di Economia ecommercio”, голова і організатор ряду значних європейських маніфестацій: „Робітники і профспілки європейських підприємств”, „Святий Вінсент” 1982; „Перше європейське засідання по новим тенденціям у трудовому праві” Taormina 1985; I, II, III, IV, VЄвропейський багато профільний семінар про навчання в Канаді, Giardini-Naxos 1992, 1993, 1994, 1996, 1997; ряду двосторонніх і трьохсторонніх семінарів з університетами Кракова і Києва.

     Алесандро Анастазі автор понад ста наукових робіт, серед яких такі солідні наукові праці, які характеризують його як вченого: „Моделі промислових і профспілкових демократій”, „Політика зайнятості. Національний досвід”, „Глобалізація, праця, соціальний захист”, „Європа. Політика зайнятості”. Входить до складу наукового юридичного комітету Національної дослідницької ради і Консультативного комітету Національної університетської ради.

     Вагомий внесок Алесандро Анастасі робить у розвиток та підвищення міжнародного авторитету КНТЕУ. Це, насамперед, виявляється в ініціюванні ним (разом з А. Мазаракі та Р.Боровецьким) започаткування та реалізації міжнародного проекту „Щорічний тристоронній (Київський національний торговельно-економічний університет – Краківський Економічний Університет - Університет Мессіни) науково-практичний симпозіум”.

     Всі шість засідань були присвячені соціальним, екологічним, економічним та правовим аспектам функціонування малих та середніх підприємств, підприємницької діяльності в умовах глобалізації.      

     Важливу роль А. Анастазі зіграв не тільки в організації 2-х симпозіумів в Італії, але й у підготовці змістовних публікацій за результатами всіх шести симпозіумів.     


Жолес Анрі (HENRI JOLLES) 

Почесний доктор КНТЕУ (2012 р.)

Директор із розвитку Європейської школи менеджменту ESCP-Europe

  

     Народився Анрі Жоллес у місті Ніцца (Франція) 27 травня 1947 р.

    А. Жоллес у 1966-1968 рр. навчався у Паризькому Університеті 2 на факультеті економічних наук, а з 1968 по 1970 рр. - у Паризькому Університеті 10 на факультеті економічних наук. У 1970 р. отримав диплом економіста. У 1970-1971 рр. продовжив навчання у Паризькому Університеті 1 на факультеті економічних наук. У 1971 р. отримав диплом поглибленого вивчення економічних наук (університетський докторат). У 1970-1972 рр. навчався в Паризькому Університеті 5 на факультеті соціології і в 1972 р. отримав диплом "Лісанс" із соціології. З 1975 р. - державний доктор з економічних наук (Паризький Університет 2).

     Професійна діяльність А. Жоллес працював: 1973-1979 рр. - асистент, а потім викладач Паризького Університету 2; 1979-1982 - професор економіки і управління, Паризька торгово-промислова палата; 1982-1986 - директор із досліджень і професор економіки у Вищій торговій школі м. Руан (Руанська торгово-промислова палата); 1986-1999 рр. - директор від Франції Європейської бізнес-школи, професор економіки.З 1999 р. - директор із розвитку Європейської школи менеджменту. Член ради директорів Європейської школи менеджменту.

     А. Жоллес має великий досвід викладацької діяльності, а саме:1978 р. - лектор Університету Мобіль (Алабама, США); 1981-1982 рр. професор економіки (Паризький Університет Сорбонна-4); 1983 р. -запрошений професор Французького Інституту Гамбурга (Німеччина), Французького Інституту Мюнхену (Німеччина); 1984 р. - запрошений професор факультету торгівлі Університету Модени (Італія); 1996-1997 рр. - запрошений професор Познанської Економічної Академії (Польща); 1997-1999 рр. - запрошений професор Вищої школи бізнесу м. Бейрут (Ліван).

     Окрім цього, А. Жоллес співзасновник і член ARVODE (Асоціації дослідження оригінальних шляхів розвитку економіки) - Паризький університет 2 (1970-1976), член наукової секції з економіки C.N.R.S. (Національний центр наукового розвитку) (1975-1979), 1979-1982 - радник Асоціації "Ініціативна Франція" (створення і підтримка підприємств), експерт інституту "Малих і середніх підприємств" (1982-1986), президент міжнародної комісії з питань шкіл управління, член конференції вищих шкіл (1987-1991), віце-президент міжнародної комісії конференції вищих шкіл (1989-1991). Із 1994 року член управлінського комітету Європейського журналу з менеджменту, що видається Європейською бізнес-школою і Бізнес-школою Глазго - видавництво "Пергамон" (із 1994), член ради радників комунікаційних наук (Вища школа зв'язку) Нант-Франція (з 1996), член наглядової ради бізнес-школи з менеджменту Університету Глазго (з 2004).

     А. Жоллес має такі французькі та закордонні відзнаки і нагороди:професор, доктор з економіки рішенням Берлінського сенату (1995 р.), кавалер ордену "Академічна пальмова гілка" (1998 р.), кавалер ордену національних заслуг (2004 р.).

     Основні публікації і наукові роботи А. Жоллеса:"Євро-долар і банківські акції" (1971) - перша дисертація диплома поглибленого вивчення економічних наук (університетський докторат); "Міжнародні компанії з надання банківських послуг" (1971) - друга дисертація диплома поглибленого вивчення економічних наук; "Фінансисти радіють кордонам" - стаття у журналі "Новий завод" (листопад 1972, Франція); "Управління у рівняннях" - стаття у журналі "Новий завод" (березень 1973, Франція); "Децентралізація з найменшими ризиками" - стаття у журналі "Новий завод" (грудень 1973, Франція); "Утопія - підсистема і розвиток" - дисертація Державного доктора з економічних наук (вересень 1975, Франція); "Деякі роздуми щодо кооперативного руху" - стаття у журналі "Фонд Андре Ренара" (1978, Бельгія); "Соціальний результат і споживач" - стаття у журналі "Адміністрування і управління" (лютий 1984, Франція); "Економічні і соціальні проблеми у Франції" - курс лекцій - факультет торгівлі Модени (1984, Італія). Ева Сандор-Кріст

Почесний доктор КНТЕУ (2013)

Ректор Будапештського економічного інституту (Будапешт, Угорщина) доктор, професор

ОСВІТА:

1981 магістр, основні напрями: бухгалтерський облік, статистика  (Університет економіки, Будапешт).

1999 доктор наук, тема дисертації: «Вплив ринкової економіки на прийняття рішень – статистичні методи, що використовуються в аналізі малих та середніх підприємств» (Університет м. Мішкольц).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

1975  асистент бухгалтера та статиста 

1981-1985  викладач економіки LeöveyKlára (середня школа), Будапешт

1985-1987  лектор, Коледж фінансів та бухгалтерії, Будапешт

1987-1992  доцент, Коледж фінансів та бухгалтерії, Будапешт

1992-2001  докторант, Коледж фінансів та бухгалтерії, Будапешт

1995-2007 директор Центру дистанційної освіти Коледжу фінансів та  бухгалтерії

1995   декан факультету математики та статистики Коледжу фінансів та бухгалтерії

2000-2007  член Дослідної Ради та Ради по забезпеченню якості Коледжу фінансів та бухгалтерії

з 2001  професор Коледжу фінансів та бухгалтерії, Будапешт

2003-2007   проректор Будапештського економічного інституту

з 2006  член Ради деканів Коледжу фінансів та бухгалтерії та член Ради Будапештського економічного інституту

з 2007 по цей час – ректор Будапештського економічного інституту.

 

УЧАСТЬ В УГОРСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Є членом 13 угорських організацій,співголова Підкомітету статистики Угорської академії наук, Угорського з’їзду ректорів, Національної статистичної ради, співзасновник Міжнародної асоціації угорських професорів, голова Освітнього підкомітету Угорської статистичної спільноти.

Членом 5-ти міжнародних організацій, в т.ч.:міжнародного статистичного інституту, Дорадчої палати “StiftungDeutschsprachigesFernstudienzentrumBudapest”, член та представник Будапештського економічного інституту в міжнародній асоціації Європейської мережі бізнес-навчання та мов, член Європейської мережі дистанційного інтернет-навчання, Міжнародної мережі жінок-лідерів, Президент Світового жіночого університету L-WIN2008 (з 2012).

НАГОРОДИ:

 • Почесна грамота, Коледж фінансів та бухгалтерії (1986)
 • За передовий досвід у кооперативній роботі (1990)
 • “Fényes Elek” – пам’ятна медаль
 • Медаль Будапештського економічного інституту
 • Орден за заслуги Угорської республіки, Офіцерський хрест (2010)
 • Товариська нагорода EDEN (2010)
 • Сертифікат вдячності, Міжнародний університет Жосай (2012) 

Всього публікацій – 96.

Список основних публікацій:

 1. Керівні вказівки для порівнянь в угорській вищій освіті. Співавтор: Мелега Тіборне, Будапешт, 1993.
 2.  Застосування статистичних методів. Співавтор: Корпас Аттілане, Будапешт, 1994.
 3. Статистика за допомогою дистанційної освіти І-ІІ. Співавтор: Юхас Жоржин, 1995, перевидання 2003.
 4. Статистика за допомогою дистанційної освіти ІІІ-ІV. Співавтор: Юхас Жоржин, 1996, перевидання 2003.
 5. Загальна статистика, 1997.
 6. Навчальні методи в дистанційній освіті. Співавтор: Стано Імре, 1998.
 7. Оцінка активів в муніципалітетах. Співавтор: Сжирмай Андре, Будапешт, 2000.
 8. Загальна статистика для підприємців, Будапешт, 2003.
 9. Статистика І-ІІ за допомогою он-лайн навчання. Співавтор: Оружне Шежнак Аніта, Оржаг Габорне, Будапештський економічний інститут, 2007.

Григорій Бєлостечнік 

Почесний доктор КНТЕУ (2014)

Ректор Молдавської Економічної Академії (Кишинів, Молдова), доктор, професор

 Академік Григорій Белостечнік, ректор Молдавської Економічної Академії, професор, доктор хабілітат в економіці, відомий представник економічної науки і системи економічної освіти Молдови.
Академік Белостечнік народився 7 січня 1960 року в селі Войнова, Страшенського району. Після закінчення неповної середньої школи в рідному селі (1975), закінчив Промислово-економічний коледж (технікум) Молдови (1978), потім у 1983 році - факультет економіки торгівлі Кишинівського Державного Університету. У 1986-1989 рр. навчався в аспірантурі Інституту народного господарства ім. Г. В Плеханова в Москві. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію з економіки, в 1999 році захистив дисертацію на ступінь доктора хабілітат в галузі економіки, у 2000 році отримав вчене звання професора.                                                                                                                             
Починаючи з 1993 р академік Белостечнік здійснив ряд наукових стажувань за кордоном: Німеччина - в області реструктурування підприємств; США - в області менеджменту і маркетингу малих і середніх підприємств; Польща - в області бізнес-інкубаторів (організація і управління бізнес-інкубаторами); США - в галузі адміністрування вищої освіти; Великобританія, Швеція, Франція, Китай, Норвегія, Данія - в галузі менеджменту та розвитку освітніх технологій в галузі вищої економічної освіти; США, Німеччина, Нідерланди - в області просування підприємницької діяльності та впровадження освітніх технологій в університетах; Ірландія і Литва - у регіональному економічному розвитку; Швейцарія - в області логістики.

Навчально-викладацька діяльність Григорія Белостечніка почалася в якості викладача-асистента на кафедрі товарознавства Державного університету Молдови (1983-1986), у 1990-1991 рр. був викладачем кафедр товарознавства та економіки торгівлі в цьому ж вузі. З моменту утворення, в 1991 році, і по теперішній час працює в Молдавській Економічної Академії на кафедрі маркетингу. За ці роки, пройшов всі щаблі професійного зростання: від старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана до ректора. За його ініціативою в складі МЕА були організовані факультет і кафедра маркетингу. У 1991-1998 рр. Григорій Белостечнік обіймав посаду декана факультету маркетингу, а з 1994 по 2004 був завідувачем кафедрою маркетингу цього факультету.

З 2011 року в якості ректора Молдавської Економічної Академії Григорій Белостечнік став гідним продовжувачем ідеї вищої економічної школи європейського типу, яка народилася в 1991 році і впроваджуваної професором Паулом Браном - творцем і першим ректором Молдавської Економічної Академіі, а згодом ректором Економічної Академії Бухареста.

Проект створення МЕА, розроблений і частково реалізований його засновниками, в останні роки успішно продовжений і розширений ректором Григорієм Белостечніком. МЕА має стратегічною метою підготовку спеціалістів високої кваліфікації і різної спеціалізації в умовах перехідної економіки, реформ і утвердження ринкової економіки.

Під керівництвом ректора Григорія Белостечніка починаючи з 2001 року Молдавська Економічна Академія стала передовим вузом з позицій застосування сучасних дидактичних методів, науки і культури, її випускники отримують високу оцінку висококваліфікованих фахівців як в Республіці Молдова, так і в багатьох країнах Європи і Америки. Незважаючи на тиск, який чинився на систему освіти в період комуністичного правління, Молдавської Економічної Академії вдалося уникнути політизації, роблячи акцент на підготовку молодих фахівців у галузі економіки згідно західноєвропейським стандартам.

Завдяки старанням академіка Григорія Белостечніка, Молдавська Економічна Академія продовжує успішно розвиватися: здійснюється диверсифікація економічних спеціальностей відповідно до вимоги Болонського процесу, професорсько-викладацький склад представлений молодими фахівцями високої кваліфікації, завершилося будівництво сучасного нового навчального корпусу, наукова бібліотека вузу переїхала в нові, спеціально обладнані будівлі, був відкритий Центр мультимедіа, оснащений сучасною технікою і єдиним за своєю оснащеності в Республіці Молдова.

Академік Григорій Белостечнік розвиває велику діяльність в якості керівника або наукового координатора дослідних національних програм, що мають велике значення в економічній та науковій діяльності Республіки Молдова, є лідером чи членом різних організацій та спеціалізованих установ. Так, наприклад, він є координатором Державної наукової програми «Розвиток конкурентоспроможності та підвищення економічної стійкості в контексті економіки, що базується на знаннях, глобалізації, регіональної та європейської інтеграції (період 2010-2014 рр.); керівником дослідницького інституційного проекту «Напрями та можливості забезпечення та розвитку конкурентоспроможності в умовах Республіки Молдова» (період 2007-2010); науковим керівником і учасником науково-дослідного проекту: «Розробка моделей регіонального розвитку шляхом формування кластерів» (2008 - 2010).

Відрадно відзначити, що Молдавська Економічна Академія спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом під науковим керівництвом академіків Г. Белостечніка і А. Мазаракі розробили міжнародний дослідницький проект «Пріоритети українсько-молдавських торгово-економічних відносин в контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції» (період 2010 -2011).

Поряд з прямими обов'язками ректора, академік Григорій Белостечнік докладає значних зусиль для виконання численних обов'язків як члена Виконавчого Бюро Економічної Ради при прем'єр-міністрі Республіки Молдова, члена Ради Керівництва Торговій та Промислової Палати Республіки Молдова, члена Колегії Міністерства Економіки Республіки Молдова, члена пленарного засідання Ради з науки і Технологічного Розвитку Академії Наук Молдови, члена пленарних засідань та члена Атестаційної Комісії Національної Ради з Акредитації та Атестації Республіки Молдова, члена редколегії енциклопедії Молдови.

Академік Григорій Белостечнік є Президентом Асоціації Економістів Молдови, Головою молдавсько-італійської Асоціації Логістики.

Ректор Григорій Белостечнік є головою спеціалізованої Наукової Ради в Молдавській Економічній Академії по захисту докторських дисертацій, науковим консультантом докторантів та науковим керівником аспірантів при написанні докторських і кандидатських дисертацій з економіки, спеціалізації в області маркетингу і логістики (з 1997). Під безпосереднім керівництвом академіка Григорія Белостечніка була сформована національна наукова школа в області маркетингу та логістики, були захищені 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора хабілітат і доктора економічних наук.

Результати наукових досліджень академіка Григорія Белостечніка знайшли відображення в 140 наукових публікаціях, включаючи 7 монографій (деякі у співавторстві), численних статтях і опублікованих дослідженнях як на румунській мові, так і на інших європейських мовах, у спеціалізованих наукових журналах і збірниках, виданих у Республіці Молдова , Румунії, України, Італії, Болгарії, Польщі, Білорусії, Єгипті та ін.

Плідна науково-педагогічна діяльність ректора Григорія Белостечніка оцінена гідно як громадськими, науковими та економічними колами Республіки Молдова, так і далеко за її межами. За професійні та наукові досягнення Ректор Григорій Белостечнік нагороджений високою державною нагородою Республіки Молдова: Орденом «Пошани» (2010).

Академік Григорій Белостечнік успішно поєднує професійну та громадську діяльність, був депутатом Парламенту Республіки Молдова XIX-го скликання в 2010-2011 рр.

За наукові досягнення Ректор Григорій Белостечнік був обраний дійсним членом Академії Наук Молдови (2012), членом-коре

спондентом престижних професійних форумів та інститутів, Міжнародної Академії Менеджменту (2006), Румунсько-Американської академії наук і мистецтв (2005), є почесним членом Національного Інституту Економічних досліджень Академії Румунії (2004), Італійської Асоціації Логістики (2005).

Ректор Григорій Белостечнік обраний Доктор «Honoris Causa» кількох зарубіжних вищих навчальних закладів: Університету «Lucian Blaga» Сібіу (Румунія), Університету «Ovidius» Констанца (Румунія), Економічної Академії «Д. Ценов» Свіштов (Болгарія).


Анджей Хохул

«Почесний доктор КНТЕУ»  (2015)

Ректор Краківського економічного університету (Краків, Польша), доктор габілітованому, професор

Плідне співробітництво між Київським національним торговельно-економічним університетом і Краківським економічним університетом (Краків, Польща) має багаторічну історію.    

У рамках численних угод, перша з яких була підписана ще в 1996 р. з метою обміну науковим досвідом, стажування, участі у міжнародних наукових конференціях, навчання студентів, постійно здійснюються взаємні відрядження представників професорсько-викладацького складу з метою обміну науковим досвідом.

Упродовж багатьох років за безпосередньої участі та керівництва А. Хохула особливо конкретного, регулярного та плідного характеру набули зв’язки між КНТЕУ і КЕУ в галузі товарознавства. 

ОСВІТА:

1979

Магістр, факультет економічного обігу, напрям – «Промислове товарознавство» (Краківська економічна академія, Польща).

1987

Доктор (PhD) в галузі товарознавства (Краківська економічна академія, Польша).

1999

Доктор габілітований (Познанська економічна академія, Польша).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1979˗1982   

Технолог Науково-дослідного інституті Ливарництва, м. Краків.

1982 ˗2002  

Асистент, аспірант, доцент Краківської економічної академії.

2002 ˗2008 

декан факультету товарознавства, член сенату та ректорату Краківського економічного університету.

2008 ˗2012

проректор з педагогічної роботи та роботи зі студентами Краківського економічного університету.

З 2012 ˗ донині        

ректор Краківського економічного університету.

      УЧАСТЬ У ПОЛЬСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Є членом багатьох польських і міжнародних організацій, в тому числі Польської Академії Наук, в сфері системи вищої освіти країни.

Зокрема з 1998 р. і донині Анджей Хохул є членом, а потім Президентом Правління Польської асоціації товарознавства в Польській Академії Наук.

З 2004 р. – віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT). З 2014 р. – президент IGWT – провідної міжнародної організації. 

Є член Європейської мережі судової науки, Польської асоціації судової медицини, Польської асоціації кримінології.

Відомий у міжнародних колах з 2000 р., організатор і один із основних доповідачів на 24-х міжнародних форумах у галузі товарознавства, зокрема, у Кракові (2004–2014 рр.), Словенії (2001–2013 рр.), Римі (2002 р.), Пекіні (2004 р.), Копенгагені (2007 р.), Лозанні (2011 р.).

НАГОРОДИ:

 • Золотий хрест за заслуги (2000)
 • Медаль Національної комісії з освіти (2004)
 • Почесний доктор Економічного університету в Братиславі (Словаччина, 2015)
 • Золотий Знак Пошани Малопольського регіону – Хрест Малопольський (2015).

Окрім цього, з 2000 р. по 2015 р. А.Хохул отримав 10 польських ректорських нагород і понад 20 медалей та відзнак у галузі вищої освіти.

Усього публікацій – 120.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ у 2005–2015 рр.:

1. The analysis of causes of balanced speed elements from silicon coats. Current    Trends in Commodity Science. Proceedings of the 8th International Commodity science Conference (IGWT), vol. II, Poznań, August 28 September 4, 2005;

 1. Prognozy rozwojowe przemysłu emalierskiego w Polsce, ZN AE, nr 685, 2005.
 2. Badania sensoryczne wybranych kryteriów jakości nawilżających emulsji kosmetycznych, w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, pod red. S. Doroszewicza i A. Kobylińskiej, SGH, Warszawa 2007;
 3. The safety of industrial goods in Poland, [w]: Acgieving Commodity & Service Exellence in the Age of Digital Convergence, (red.) L. Yong-Hak, S. Hojung, IGWT, Suwon, Korea, 2008, vol II;
 4. Factors determining the quality of modern car cosmetics, Abstracts of the V. International Conference Role of science of commodities in quality management in knowledge based economy. Commodity science - research and practice, Technical University in Radom,  2010,  Radom, Poland;
 5. Characteristics of forensic shoe sole databases, Problems of Forensic Sciences 2012, vol. 90;
 6. Safety of the Industrial Commodities in Poland – the case of cosmectics.           18 IGWT Symposium  “Technology and Innovation for a Sustainable Future:    a Commodity Science Perspective”, CD edited by Roberto Merli, Academia Italiana di Scienze Merceologiche,  September 24-28 2012  ;
 7. Development tendencies of natural cosmetics. 12th International Commodity Science Conference “Current trends in Commodity Science”,  Book of Abstracts, UEP Poznań, 16-19 September 2013;
 8. Towaroznwstwo wobec współczesnych wyzwań – na przykładzie bezpieczeństwa produktów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, 2015.

16.09.2013
Vita
33257
остання редакція 23.06.2022
443230