logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Довідник студента

Студенту

1. Права та обов'язки студентів ДТЕУ
2. Освітні ступені
3. Індивідуальний навчальний план студента ДТЕУ
4. Про відвідування занять
5. Практична підготовка студентів
6. Написання курсової роботи (проєкту), підготовка випускної кваліфікаційної роботи (проєкту)
7. Дотримання академічної доброчесності
8. Оцінювання результатів навчання студентів
9. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
10. Особливості заочної форми навчання
11. Атестація здобувачів вищої освіти
12. Отримання стипендії
13. Відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання
14. Академічна мобільність студентів ДТЕУ
15. Інклюзивне навчання
16. Гуртожитки
17. Дистанційні технології навчання
18. Курс військової підготовки
19. Науково-дослідна робота
20. Бібліотечні ресурси університету
21. Як отримати можливість навчатися за кордоном?
22. Громадські організації студентів
23. Юридична клініка «Центр правового захисту» ДТЕУ
24. Бізнес-інкубатор та Центр трансферу технологій 
25. Навчально-науковий центр бізнес-симуляції
26. Система управління якістю
27. Розвиток кар'єри
28. Спорт та дозвілля
29. Соціальний захист студентів університету


1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ДТЕУ

Особи, які навчаються у ДТЕУ, мають право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами університету;

- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у всіх доступних форматах та з урахуванням принципів інклюзивності;

- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами у порядку, передбаченому Статутом університету;

- забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

- участь в обговорені та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- участь у громадських об’єднаннях;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування Універистету, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради ДТЕУ, органів студентського самоврядування;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником проектної групи, відповідальним за підготовку здобувачів вищої освіти, та деканом відповідного факультету (керівником відповідного підрозділу);

- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку встановленому центральними органами виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Особи, які навчаються в університеті за очною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

Особи, які навчаються за очною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням вченої ради університету можуть призначатися персональні стипендії.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за очною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Особи, які навчаються у ДТЕУ, зобов’язані:

- дотримуватися вимог законодавства, Статуту Університету, правил внутрішнього розпорядку університету, Положення про організацію освітнього процесу студентів та інших внутрішніх нормативних документів ДТЕУ;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- виконувати вимоги освітньої програми;

- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

- відвідувати заняття згідно із розкладом та графіком освітнього процесу, своєчасно інформувати деканат відповідного факультету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття;

- виконувати в установлений термін всі види завдань, передбачених навчальними планами і програмами;

- підвищувати свій науковий і культурний рівень;

- дотримуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі;

- брати участь у громадських заходах, що проводяться університетом;

- дбати про підвищення авторитету Університету, поважати людську гідність викладачів та всіх працівників закладу освіти;

- дбайливо і бережливо ставитися до аудиторного обладнання, приладів, книжкового фонду, іншого майна, яке належить університету;

- дотримуватися академічної доброчесності та виконувати Антикорупційну програму ДТЕУ;

- дотримуватися екологічної політики ДТЕУ, економно ставитися до ресурсів, які використовуються в процесі навчання.


2. ОСВІТНІ СТУПЕНІ

Підготовка фахівців з вищою освітою в ДТЕУ здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами на різних рівнях вищої освіти: початковому (короткому циклі), першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому.

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Освітньо-творчий рівень вищої освіти передбачає оволодіння методологією мистецької та мистецько-педагогічної діяльності, здійснення самостійного творчого мистецького проекту, здобуття практичних навичок продукування нових ідей і розв’язання теоретичних та практичних проблем у творчій мистецькій сфері.

Науковий рівень вищої освіти передбачає здатність особи визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення сталого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

4. Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

5. Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої у випадку, якщо ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти, становить 300-360 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

6. Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Прийом осіб, які здобули освітній ступень бакалавра, на навчання за освітнім ступенем магістра (незалежно від джерела фінансування та форми здобуття освіти) здійснюється на конкурсних засадах за Правилами прийому до ДТЕУ.

Кожен студент ДТЕУ має можливість одночасно здобути другу вищу освіту ступеня бакалавр за іншою формою навчання.

Одночасне здобуття другої вищої освіти має такі переваги:

- зарахування одразу на 2 курс навчання;

- навчання на одній навчальній базі;

- зменшення вартості навчання;

- перезарахування результатів навчання вже опанованих навчальних дисциплін;

- розширення можливостей щодо обрання магістерських програм.


3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА ДТЕУ

Індивідуальний навчальний план студента ДТЕУ є основним документом організації освітнього процесу, що містить інформацію про перелік, послідовність обраних для вивчення студентом навчальних дисциплін, види навчальних занять та трудомісткість роботи в кредитах ЄКТС.

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти формується за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою («молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр») і складається студентами на кожен рік навчання у двох примірниках. Один зберігається у студента, другий – у деканаті факультету.

Формування індивідуального навчального плану студента першого курсу:

Декани факультетів на початку навчального року не пізніше 2 вересня (як правило, під час проведення організаційних зборів з деканом факультету) доводять до відома студентів перелік дисциплін за вибором у межах навчальних семестрів (каталог цих дисциплін наведено в Інформаційних пакетах певної освітньої програми).

Студенти, ознайомившись з переліком дисциплін за вибором, до 3 вересня включають обрані дисципліни до індивідуального плану на поточний навчальний рік. Декан факультету має право дозволити студентові, за його заявою, включити в індивідуальний навчальний план дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти. Зокрема, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які вступили на основі здобутого ступеня вищої освіти з іншої спеціальності, декан факультету пропонує обирати дисципліни першого (бакалаврського) рівня, які формують професійні компетентності.

Декани факультетів узагальнюють інформацію про вибір студентами навчальних дисциплін, формують списки груп для вивчення тих чи інших дисциплін за вибором та до 10 вересня передають інформацію до навчального відділу. Ця інформація є підставою для включення обраних дисциплін до навчального навантаження кафедр на навчальний рік.

У разі відсутності необхідної для формування групи чисельності студентів на дисципліну за вибором (як правило, не менше 15 осіб), декан факультету пропонує студентам вивчення вже обраних іншими студентами дисципліни, запис на які відбувся, або тих дисциплін, де групи недоукомплектовані.

Формування індивідуального навчального плану студента другого і старших курсів:

З метою формування індивідуального плану студента на наступний навчальний рік декани факультетів організують запис на вивчення дисциплін за вибором студента.

У період з 1 по 10 лютого за розкладом, розробленим навчальним відділом, науково-педагогічні працівники проводять презентації навчальних дисциплін для студентів з метою ознайомлення їх з детальним змістом цих дисциплін, методами навчання, очікуваними результатами навчання тощо. Науково-педагогічним працівникам заборонено чинити будь-які засоби тиску на студентів щодо вибору навчальних дисциплін.

До 10 лютого поточного навчального року студенти очної та заочної форм навчання самостійно записуються для вивчення дисциплін за встановленою деканатом факультету процедурою.

Декани факультетів:

 • узагальнюють інформацію про обрані дисципліни за спеціальностями, формами навчання, семестрами та курсами;
 • визначають чисельність студентів за дисциплінами;
 • формують академічні групи з урахуванням графіку навчального процесу на наступний навчальний рік.

При формуванні груп для вивчення дисциплін відповідальні особи деканату повинні приділяти особливу увагу перевірці трудомісткості навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС з метою, щоб річне навчальне навантаження кожного здобувача вищої освіти, який виявив бажання опанувати дисципліну, становило 60 кредитів ЄКТС.

У разі відсутності необхідної для формування групи чисельності студентів на дисципліну за вибором (як правило, не менше 15 осіб), декан факультету пропонує студентам обрати дисципліни, запис на які відбувся, або ті дисципліни, де групи недоукомплектовані.

Узагальнені деканом дані про вибір студентами дисциплін для вивчення на наступний рік до 1 березня передаються до навчального відділу для розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік.

Зміни до індивідуального навчального плану на поточний навчальний рік студент має право внести, подавши мотивовану заяву на ім’я декана факультету до 1 вересня. Зміни, внесені до індивідуального навчального плану, затверджуються деканом відповідного факультету.

Для складання індивідуального навчального плану студента, який реалізує своє право  академічної мобільності, зазвичай, на семестр або рік (у тому числі з закордонних ЗВО), декан факультету аналізує інформацію щодо переліку вивчених студентом дисциплін, їх обсягів за наданими документами (академічна довідка, угода про навчання тощо) та інформаційного пакету з відповідної освітньої програми, доводить до відома студента перелік обов’язкових навчальних дисциплін та дисциплін за вибором у межах навчального семестру чи року.

Студенту, який виїжджає на навчання до іншого закладу вищої освіти (у тому числі за кордон) видається довідка встановленого зразка про його навчальні досягнення та за вимогою – інформаційний пакет відповідної освітньої програми (каталог курсу).

Для студента, який поновлюється після переривання навчання або переводиться у межах закладу індивідуальний навчальний план складають з двох розділів. До першого розділу вносяться дисципліни навчального плану на певний семестр, на який поновлюється студент. До другого розділу – дисципліни, не передбачені навчальним планом на цей семестр, але зі змістом яких студент повинен обов'язково оволодіти згідно з освітньою програмою та стандартом вищої освіти відповідної спеціальності. Якщо нормативна кількість кредитів ЄКТС (30 – на семестр, 60 – на рік) не збігається з фактично перезарахованими, до другого розділу індивідуального навчального плану включають дисципліни за вибором, які студент повинен опанувати за індивідуальним графіком відповідно до визначеного терміну.

Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється у строк, що не перевищує нормативний термін навчання. У разі переривання навчання нормативний термін навчання може відрізнятися від зазначеного у навчальному плані.

Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента. Відповідальність за набуття результатів навчання (компетентностей), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти, покладається на науково-педагогічних працівників.

Протягом усього терміну навчання студента в університеті після завершення кожного семестру відповідного навчального року відповідальна особа деканату  фіксує результати засвоєння студентом дисциплін, зазначених в індивідуальному плані студента, у Журналі обліку успішності та навчальній картці студента.

Студент, який був переведений з іншого навчального закладу або мав навчальні досягнення до навчання у ДТЕУ має право звернутися до декана факультету про перезарахування вивченої ним раніше навчальної дисципліни. Для цього, під час складання індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік, але не пізніше першого тижня теоретичного навчання відповідного семестру (першого дня сесії для заочної форми навчання) студент, який претендує на перезарахування результатів навчання, пише на ім’я декана факультету заяву, в якій зазначає назву навчальної дисципліни та отриману оцінку. Декан спільно із завідувачем кафедри, за якою закріплена дисципліна, приймають рішення про перезарахування оцінки студентові або відмову, про що вказують на заяві. Процедура оформлення перезарахування навчальної дисципліни визначена в Положенні про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів.

Контроль за виконанням студентом індивідуального навчального плану покладено на декана відповідного факультету та гаранта освітньої програми.


4. ПРО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

Відвідування студентами ДТЕУ всіх видів навчальних занять здійснюється згідно з розкладом і є обов’язковим.

Присутність студентів перевіряє викладач на початку кожного заняття. Факт відсутності студента документально оформлюється у Журналі академічної групи відповідно до порядку його ведення.

Якщо пропуски занять передбачувані, необхідно за мотивованою заявою отримати дозвіл (декана або проректора з науково-педагогічної роботи) щодо відсутності на заняттях із зазначенням конкретного терміну. Пропущені практичні, лабораторні, семінарські заняття студент повинен відпрацювати під час індивідуально-консультативної роботи з викладачем за відповідною дисципліною.

Студент, який не може з’явитися на заняття з поважних причин, повинен напередодні або у день неявки повідомити (телефоном, електронною поштою або у інший спосіб) старосту академічної групи та відповідального працівника деканату, який фіксують це повідомлення у Журналі обліку довідок про тимчасову непрацездатність студентів.

Поважними причинами пропусків студентом навчальних занять вважаються: участь в олімпіадах, наукових заходах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, реалізація права на академічну мобільність, хвороба студента або батьків, дітей, нещасний випадок, складні сімейні обставини та інші події, які унеможливлюють прибуття на заняття, що підтверджуються документально.

Студент у перший день виходу на заняття надає в деканат довідку встановленого зразка відповідної лікувальної установи чи інші документи, що підтверджують причину пропусків.

Декан факультету перевіряє достовірність довідки та, зазначивши на ній: «З поважних причин» передає відповідному працівнику деканату. Дата подання до деканату довідки та звільнення від занять з поважної причини фіксується у журналі обліку довідок про тимчасову непрацездатність студентів. Довідки, що не відповідають встановленим вимогам, не приймаються і не можуть бути підставою для звільнення від занять.

В окремих випадках, з метою уточнення достовірності довідки, декан направляє запит у заклад, який видав документ.

Поважність причини пропусків занять згідно з наданими студентами документами визначається деканом факультету.

Студенту може бути встановлений індивідуальний графік складання підсумкового контролю за наявності поважних причин, підтверджених документально.

Дозвіл на складання підсумкового семестрового контролю за індивідуальним графіком надає ректор або проректор з науково-педагогічної роботи на підставі заяви студента, погодженої деканом факультету, але не раніше ніж за місяць до початку підсумкового контролю (екзаменаційної сесії) за графіком навчального процесу і протягом місяця після закінчення зимової сесії чи до 30 серпня включно для літньої сесії.

Студент очної форми навчання, який не приступив до занять протягом 10 днів від початку семестру, або був відсутній на заняттях протягом 24 і більше навчальних годин без поважних причин, за поданням декана та погодженням з профкомом і радою студентського самоврядування відраховується з університету за порушення навчальної дисципліни відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в ДТЕУ.

Студент, який з поважних причин був відсутній протягом 30 календарних днів, не допускається до подальших занять і йому в установленому порядку оформлюється академічна відпустка або призначається повторний курс навчання.

Студент заочної форми навчання, який з поважних причин, підтверджених документально, не з'явився на лабораторно-екзаменаційну сесію за графіком навчального процесу та під час ліквідації академічної заборгованості не допускається до підсумкового контролю. Рішення про допуск такого студента до здачі встановлених форм контролю приймає ректор або проректор з науково-педагогічної роботи на підставі заяви студента, погодженої деканом факультету. В такому випадку, студент повинен ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної лабораторно-екзаменаційної сесії за графіком навчального процесу, але не пізніше 30 серпня поточного навчального року.

Ліквідація академічної заборгованості студентами здійснюється протягом першого тижня після закінчення лабораторно-екзаменаційної сесії за розкладом складеним деканатом факультету і погодженим з навчальним відділом.

Студента, який не з’явився на лабораторно-екзаменаційну сесію без поважних причин не ліквідував академічну заборгованість до початку наступної лабораторно-екзаменаційної сесії за графіком навчального процесу або до 30 червня поточного навчального року, за поданням декана та погодженням з профкомом і радою студентського самоврядування відраховують з університету за порушення навчальної дисципліни відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в ДТЕУ.


5. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

Студенти ДТЕУ проходять практику на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними ДТЕУ договорами або у його структурних підрозділах.

Практика студентів є обов’язковою складовою підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми програмами і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами (слухачами) теоретичних знань і набуття практичних навичок з обраного фаху на різних етапах навчання.

Метою практики є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, набутих студентами (слухачами) під час навчання, та формування компетентностей майбутнього фахівця.

Основним видом практики є виробнича практика. Різновидом виробничої практики є переддипломна практика.

Зміст практики і послідовність її проведення визначаються наскрізною програмою практики, яка розробляється випусковою кафедрою згідно з навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра і затверджується вченою радою ДТЕУ.

Зміст практик і послідовність їх проведення для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра, визначаються програмами та робочими програмами.

Студенти, які навчаються без відриву від виробництва і працюють за обраною спеціальністю, мають право на зарахування практики з оцінкою «90» за умови надання відповідної довідки, завіреної у відділі кадрів підприємства (організації), копії трудової книжки та погодження з деканом факультету та керівником практики від кафедри.

Для студентів (слухачів) ДТЕУ, які навчаються без відриву від виробництва і не працюють за обраною спеціальністю, передбачається проходження практики відповідно до затверджених навчальних планів.

Для забезпечення практичної підготовки студентів ДТЕУ встановлює різні форми співробітництва з організаціями, підприємствами, установами тощо, що створюють умови для реалізації програм практики студентів.

Визначення баз практики здійснюється випусковими кафедрами та Центром розвитку кар’єри на основі прямих договорів із організаціями, підприємствами, установами тощо незалежно від їх організаційно-правових форм.

Після закінчення терміну проходження практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

Студент, який не виконав програму практики або не склав залік у визначені терміни без поважних причин, за поданням кафедри відраховується з ДТЕУ.         

Види і зміст практики, організація і порядок керівництва практикою наведено в Положенні про проведення практики студентів.

Під час направлення на навчання у межах міжнародних програм обміну та угод між ДТЕУ та зарубіжним закладом освіти слід керуватися Порядком організації практики студентів ДТЕУ за кордоном, програмою практики та чинними нормативними документами Міністерства освіти і науки України, які регламентують організацію практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти.


6. ЯК ОБРАТИ ТЕМУ ТА НАПИСАТИ КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЄКТ), ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)?

Курсова робота (проект)  – один із видів індивідуальної роботи студентів, метою якої є набуття студентами навичок самостійної роботи з науковими джерелами та оволодіння ними методикою досліджень, формування компетентностей щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики з певної галузі знань, узагальнення опрацьованого матеріалу, виконання розрахунків, які супроводжуються графічним матеріалом, застосуванням комп'ютерної графіки, аргументація своїх гіпотез та висновків, вміння розробляти й формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, досліджених у роботі.

Основні вимоги щодо організації підготовки та захисту курсових робіт (проектів) визначені в Положенні про організацію викона-ння та захисту курсових робіт (проектів) у ДТЕУ.

Науковими керівниками курсових робіт (проектів) можуть бути професори, доценти, кваліфіковані викладачі як штатні, так і сумісники, фахівці, які мають значний досвід роботи за відповідними видами економічної діяльності, що відповідають спрямованості та змісту дисциплін, з яких передбачено підготовку курсових робіт (проектів).

Захист курсових робіт (проектів) здійснюється за встановленим графіком перед комісією у складі наукового керівника та двох–трьох викладачів кафедри у терміни, передбачені розпорядженням по факультету. 

Оцінка якості виконання і захисту студентами курсових робіт (проектів) здійснюється за встановленою у ДТЕУ системою оцінювання.

Випускна кваліфікаційна робота (проект) виконується на завершальному етапі навчання студентів у ДТЕУ і передбачає:

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;

– розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних проектів (робіт) здійснюється відповідно до Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект).

Випускний кваліфікаційний проект (робота) виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених професійних завдань. У роботі мають бути наведені результати теоретичних, експериментальних досліджень.


7. ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Основні засади дотримання норм академічної доброчесності в ДТЕУ визначенні в Положенні про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей.
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права.
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат; самоплагіат; академічне шахрайство; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; хабарництво; необ’єктивне оцінювання; піратство; вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, приватний інтерес.

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства, а саме:

 • копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем.
 • створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел.
 • рерайт - перефразування чужої праці без згадування оригінального автора.

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.

Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:

 • посилання на джерела, які не використовувалися в роботі.
 • використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо).
 • проходження процедур контролю знань підставними особами;
 • повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової, випускної кваліфікаційної тощо);

Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.

Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.

Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав.

Вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними або юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських та інших організаціях.

3а порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування з Університету;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання;
 • відмова у присудженні відповідного ступеня вищої освіти;
 • скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня вищої освіти та видачу відповідного диплома.

8. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів (далі – Положення) є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти і встановлює сукупність організаційно-методичних заходів щодо перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок студентів і аспірантів, набуття ними фахових компетентностей.

Оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів в університеті здійснюється за 100-баловою шкалою. Таблиця розподілу оцінок, що дозволяє встановити співвідношення між різними системами оцінок в Європейському просторі вищої освіти та за його межами, наведена в таблиці.

Довідник з розподілу оцінок ДТЕУ

Бали ДТЕУ

Відсоток балів відносно загальної кількості одержаних прохідних балів

Кумулятивний відсоток отриманих прохідних балів

90-100

20

20

Абсолютна успішність

Якісна успішність

82-89

10

30

75-81

20

50

69-74

10

60

60-68

40

100

Студентам і аспірантам, які повністю оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, опанували рекомендовану літературу, виставляють 90-100 балів.

При цьому оцінку – 100 балів, як виняток, можуть отримати тільки студенти і аспіранти, які, крім відмінних знань за програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях тощо;

Студентам і аспірантам, які оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять бали 82-89;

Студентам і аспірантам, які в основному оволоділи програмою навчальної дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві помилки, ставлять бали 75-81;

Студентам і аспірантам, які показали задовільні результати оволодіння навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при відповідях допускають помилки, ставлять бали 69-74;

Студентам і аспірантам, які виявили мінімально достатній рівень знань з дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни дисципліни та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять бали 60-68.

Студенти і аспіранти, які за результатами вивчення дисципліни отримали незадовільні результати навчання (0-59 балів), повинні додатково виконати індивідуальні завдання для підвищення рівня своїх знань і повторно перескласти підсумковий контроль.

Поточна робота студентів і аспірантів оцінюється від 0 до 100 балів, результати підсумкового семестрового контролю (заліку або екзамену) також – від 0 до 100 балів.

Кількість балів та їх розподіл за видами завдань під час поточного і підсумкового контролю з дисципліни та критерії оцінювання знань студентів і аспірантів визначаються кафедрою та доводяться до відома здобувачів вищої освіти науково-педагогічним працівником на першому навчальному занятті з дисципліни. При цьому, бали, що накопичуються студентами і аспірантами за видами завдань, повинні бути цілими числами.

Студенти і аспіранти мають бути чітко проінформовані про стратегію оцінювання, яка застосовується щодо їхньої навчальної програми; про те, які методи оцінювання будуть до них застосовані; які очікувані результати, а також про те, які критерії будуть використані при оцінюванні результатів навчання.

При вивченні навчальних дисциплін, що складаються з кількох розділів та можуть викладатися однією або різними  кафедрами, загальна оцінка з дисципліни розраховується як середньозважена за результатами підсумкового контролю.

Порядок організації оцінювання  результатів навчання студентів і аспірантів.

Вхідний контроль (діагностика вхідного рівня знань студентів) застосовується як передумова успішної організації вивчення дисципліни. Він дає змогу визначити наявний рівень знань студентів і слугує науково-педагогічному працівнику орієнтиром для реалізації індивідуального підходу в процесі викладання дисципліни та визначенні форм і методів організації освітнього процесу.

Поточний контроль проводиться на семінарському, практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки студентів із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань лабораторних/практичних робіт.

Завдання поточного контролю зорієнтовані допомогти студентам організувати свою роботу самостійно, сумлінно та систематично щодо опанування матеріалу навчальних дисциплін і мають на меті:

– визначити повноту, глибину програми дисципліни та якість сприйняття матеріалу, що вивчається;

– виявити результат засвоєння дисципліни, рівень сформованості знань, умінь і навичок (компетентностей);

– визначити недоліки у засвоєнні навчального матеріалу і спланувати заходи щодо їх  усунення;

– виявити ступінь відповідальності студентів при підготовці до навчальних занять та визначити причини, що перешкоджають успішній систематичній навчальній роботі;

– виявити рівень навичок самостійної роботи й окреслити шляхи та засоби щодо їх розвитку;

– стимулювати інтерес студентів до змісту дисципліни та  активність до пізнання.

Бали, отримані студентами за результатами поточного контролю з дисципліни, науково-педагогічний працівник заносить до Журналу обліку роботи науково-педагогічного працівника і оголошує на кожному практичному (семінарському, лабораторному) занятті.

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення результатів за період теоретичного навчання студентів.

Проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни передбачається робочою програмою дисципліни як окреме заняття в межах годин, передбачених робочим навчальним планом на проведення лабораторних (практичних, семінарських) занять, і проводиться на останньому за розкладом на такому занятті.

Основними формами підсумкового модульного контролю можуть бути: контрольна робота, тестування, захист проектів, розв’язання ситуаційних завдань (кейсів), ділові ігри тощо.

Сума балів, накопичених студентом за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на лабораторних (практичних, семінарських) заняттях та на підсумковому модульному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення.

Загальна сума балів, яку студент набрав за семестр, а також загальна кількість пропущених ним занять (годин) виставляється науково-педагогічним працівником у відомість підсумкового модульного контролю (дод. 2, графи 3, 4). Межа незадовільних результатів оцінювання навчання під час проведення підсумкового модульного контролю не встановлюється.

Курсові роботи (проекти) виконуються студентами протягом семестру з метою набуття  навичок самостійної роботи з науковими джерелами і оволодіння методикою дослідження.

 Основні вимоги щодо організації підготовки та захисту курсових робіт (проектів) визначені в чинному «Положенні про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) у ДТЕУ».

Захист курсових робіт (проектів) проводиться у визначені кафедрою терміни до початку екзаменаційної сесії перед комісією у складі керівника роботи (проекту) та двох-трьох науково-педагогічних працівників кафедри.

Оцінювання курсових робіт (проектів) здійснюється за 100-баловою шкалою.

Результати захисту курсової роботи (проекту) заносяться науково-педагогічним працівником (членом комісії, керівником роботи) до відомості підсумкового контролю знань відповідно до алгоритму роботи з електронною системою обліку результатів навчання студентів та залікової книжки.

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи (проекту) комісією по захисту оцінка виставляється у відомість підсумкового контролю знань:

– при оцінці 35-59 – виконання роботи здійснюється повторно за раніше затвердженою темою з урахуванням виявлених недоліків;

– при оцінці 0-34 – виконання індивідуальної роботи здійснюється за новою темою.

Повторний захист курсової роботи здійснюється під час ліквідації академічної заборгованості, за встановленою процедурою, після чого:

– у разі одержання студентом позитивної оцінки він допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни за розкладом екзаменів під час ліквідації академічної заборгованості;

– у разі одержання незадовільної оцінки, студент відраховується з університету як такий, що отримав незадовільну оцінку на комісії.

Студент, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) курсову роботу (проект) або не  з’явився на захист  у визначений термін, не допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни на сесії. При цьому у відомості підсумкового контролю знань (дод. 3) робиться запис – «не з’явився» і студент має академічну заборгованість з цієї дисципліни.

Академічною заборгованістю (академзаборгованістю) вважається заборгованість, що виникла у здобувача вищої освіти в результаті його неявки на підсумковий контроль або одержанні незадовільної оцінки (0-59 балів) за результатами підсумкового контролю знань.

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку або екзамену.

На підсумковий контроль виносяться питання, задачі, ситуаційні завдання тощо, що передбачають перевірку розуміння студентами і аспірантами програмного матеріалу дисципліни в цілому та рівня сформованості відповідних компетентностей після опанування дисципліни у термінах компетентностей як результатів навчання.

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних завдань на семінарських, практичних/лабораторних заняттях, самостійної роботи, які визначені робочою програмою навчальної дисципліни.

Під час підсумкового модульного контролю науково-педагогічний працівник оголошує загальну кількість накопичених здобувачем вищої освіти балів. Якщо здобувач вищої освіти набрав 60 і більше балів, то залік може бути виставлений за результатами підсумкового модульного контролю на момент проведення заліку.

У разі, якщо здобувач вищої освіти бажає поліпшити свою оцінку, він складає залік з усієї програми навчальної дисципліни. При цьому в підсумковій оцінці не враховуються накопичені бали. В такому випадку залік проводиться на іншому занятті в день проведення останнього лабораторного (практичного, семінарського) заняття відповідно до розкладу. Аудиторія для проведення заліку надається навчальним відділом за зверненням науково-педагогічного працівника.

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на залікуобов’язкова. В разі неявки, набрані бали за результатами підсумкового модульного контролю не виставляються. У відомості підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти науково-педагогічний працівник робить запис «не з'явився».

Залік оцінюється за 100-баловою шкалою ДТЕУ.

Заповнення відомості підсумкового контролю знань студентів здійснюється відповідно до алгоритму роботи з електронною системою обліку результатів навчання студентів, що описаний у п. 3.

Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем вищої освіти програми навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії для очної (денна, вечірня) форми навчання та лабораторно-екзаменаційної сесії для заочної форми.

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навчальної роботи студентів і аспірантів за семестр. Під час семестрової екзаменаційної сесії за окремим розкладом, який затверджується проректором університету, проводяться екзамени, кількість яких не повинна перевищувати п’яти. Перед екзаменами, у терміни визначені розкладом, обов’язково проводяться консультації.

Форма проведення екзамену визначається навчальним планом.

Екзамени проводяться за білетами, складеними науково-педагогічними працівниками та розглянутими на засіданні кафедри і затвердженими завідувачем кафедри. Структура екзаменаційних білетів з дисципліни і критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються в робочій програмі дисципліни та доводяться до відома студентів і аспірантів.

Екзаменаційні білети зберігаються на кафедрі. Щороку вони переглядаються та затверджуються в установленому порядку не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії.

До екзамену допускаються всі студенти за винятком тих, які не склали залік із захисту курсових робіт (проектів) з даної дисципліни (не з’явились або отримали незадовільну оцінку).

Недопуск, отриманий через незадовільну оцінку на заліку із захисту курсових робіт (проектів), вважається незадовільною оцінкою.

Результат підсумкового (семестрового) контролю з навчальної дисципліни для студента очної форми навчання визначається як середьоарифметична сума балів підсумкового модульного контролю та екзамену.

Студент, який був відсутній на всіх навчальних заняттях вважається таким, що за результатами підсумкового модульного контролю отримав 0 балів.

Пропущені практичні, лабораторні, семінарські заняття студент повинен відпрацювати під час індивідуально-консультативної роботи з викладачем за відповідною дисципліною.

Кращим студентам (але не більше трьох), які повністю виконали програму з дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях та за результатами підсумкового модульного контролю набрали 90 і більше балів,науково-педагогічний працівник має право виставити результат екзамену без опитування (при усному екзамені) чи виконання екзаменаційного завдання (при письмовому екзамені), про що робить запис в екзаменаційному листі студента.

Присутність студентів і аспірантів на екзамені є обов’язковою.

Порядок надання пояснень здобувачем вищої освіти, який був відсутній на екзамені/заліку, регламентований Правилами внутрішнього розпорядку.

Повторне складання екзаменів з кожної дисципліни допускається не більше двох разів. При незадовільній оцінці з першої спроби науково-педагогічному працівнику з даної дисципліни, другий раз – комісії, яка створюється деканом факультету.

Апеляція результатів підсумкового контролю.

Студент, який не згоден з оцінюванням його відповіді на екзамені за білетом, може оскаржити рішення викладача щодо виставленої оцінки. У такому разі, студент подає апеляційну заяву декану факультету, на якому навчається в день оголошення результатів. Заява студента розглядається керівництвом університету, реєструється у Журналі реєстрації апеляцій, який знаходиться у навчальному відділі та передається декану факультету.

Апеляційна заява розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання у присутності студента. Процедура апеляції, порядок оформлення прийнятого рішення апеляційною комісією регламентується «Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів ДТЕУ».

Оцінювання результатів навчання студентів заочної форми.

Підсумкове оцінювання результатів навчання студентів ДТЕУ заочної форми здійснюється за загальними принципами, що застосовуються за денною та вечірньою формами навчання.

Оцінювання результатів навчання студентів з дисципліни здійснюється за 100-баловою шкалою університету.

Розподіл балів за видами завдань під час оцінювання результатів навчання із дисципліни визначається кафедрою, затверджується в робочій програмі та доводиться до відома студентів науково-педагогічним працівником на першому навчальному занятті з дисципліни.

Оцінювання результатів навчання студентів заочної форми навчання здійснюється відповідно до розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій.

Студент заочної форми навчання, який з поважних причин, підтверджених документально, не з'явився на лабораторно-екзаменаційну сесію за графіком навчального процесу та під час ліквідації академічної заборгованості не допускається до підсумкового контролю. Рішення про допуск такого студента до здачі встановлених форм контролю приймає ректор або проректор з науково-педагогічної роботи на підставі заяви студента, погодженої деканом факультету. Після отримання дозволу ректора (про що вказано на заяві) відповідальна особа деканату отримує відомість підсумкового контролю знань за індивідуальним графіком у навчальному відділі.

Відповідальна особа деканату реєструє відомість в Журналі реєстрації відомостей модульного і підсумкового контролю знань і присвоює номер, що відповідає номеру відомості з даної дисципліни, але з зазначенням через дріб порядкового номера відомостей ліквідації академічних заборгованостей.

Деканат факультету встановлює терміни ліквідації академічної заборгованості студентам протягом першого тижня після закінчення лабораторно-екзаменаційної сесії за розкладом, який погоджує з навчальним відділом і розміщує його на сайті університету в рубриці «Студенту» «Розклад».

Ліквідація академічної заборгованості.

Ліквідація академічної заборгованості проводиться після закінчення екзаменаційної сесії за окремим розкладом, складеним деканатами факультетів та узгодженим із навчальним відділом, як правило, не пізніше наступного тижня після сесії.

Повторна ліквідація академічної заборгованості приймається комісією, яка призначається деканом факультету, як правило, у складі декана або його заступника, завідувача відповідної кафедри та викладача дисципліни, з якої складається підсумковий семестровий контроль.

Повторна ліквідація академічної заборгованості може бути призначена не раніше наступного дня після ліквідації академічної заборгованості.

Для здобувача вищої освіти, який не з’явився на складання підсумкового контролю за графіком навчального процесу та/або під час ліквідації академічної заборгованості, оцінка, отримана під час ліквідації академічної заборгованості на комісії, є остаточною.

Здобувачам вищої освіти, які складали залік або екзамен під час ліквідації академічної заборгованості, підсумкова оцінка з дисципліни виставляється без урахування балів підсумкового модульного контролю.

Здобувач вищої освіти, який не склав екзамен чи залік на комісії під час ліквідації академічної заборгованості відраховується з університету.

Підставою для ліквідації академічної заборгованості є отримання здобувачами вищої освіти у результаті підсумкового контролю знань незадовільних оцінок 0-59 балів.

Під час ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти з дисципліни науково-педагогічний працівник має попередньо отримати список здобувачів вищої освіти, допущених до підсумкового контролю. Результат контрольного заходу науково-педагогічний працівник виставляє у відомість підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти, роздруковану з системи «Деканат» і підписану належним чином, яка потім завіряється підписом декана факультету. Оформлені відомості науково-педагогічний працівник повертає в деканат, де відповідальна особа перевіряє відомість та фіксує факт її повернення в Журналі реєстрації відомостей модульного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти.


9. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Право на визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. Результати навчання здобуті у неформальній або інформальній освіті можуть бути визнані для дисциплін, які починають викладатися з першого року навчання.

Визнання результатів здобутих у неформальній або інформальній освіті проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми передбачено вивчення дисципліни, що перезараховується.

Здобувач вищої освіти, який бажає здійснити перезарахування результатів здобутих у неформальній або інформальній освіті має право звернутися з заявою на ім’я Ректора університету з проханням визнати відповідні результати. До заяви обов’язково додаються завірені копії документів (сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо), які підтверджують ті результати навчання, які здобувач отримав.

Заяву здобувача вищої освіти візує гарант освітньої програми, декан,  проректор з наукової роботи та погоджує Ректор університету чи перший проректор з науково-педагогічної роботи.

Для визнання результатів навчання у неформальній освіті наказом ректора, за поданням декана факультета, створюється предметна комісія. До складу якої входять: голова, заступник голови, члени комісії (не менше 4-х), секретар комісії.

Головою предметної комісії призначається перший проректор з науково-педагогічної роботи. Голова предметної комісії несе персональну відповідальність за організацію роботи комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд заяв щодо перезарахування результатів здобутих у неформальній або інформальній освіті, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів.

Заступником Голови предметної комісії призначається декан факультету, членами комісії є: гарант освітньої програми, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який викладає відповідну дисципліну та представник наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

З числа членів предметної комісії обирається секретар комісії.

Комісія розглядає надані документи, здійснює відповідність представлених результатів навчання здобутих у неформальній або інформальній освіті результатам навчання відповідно до програми дисципліни та ухвалює рішення:

- «перезарахувати результати навчання здобутих у неформальній або інформальній освіті в повному обсязі у відповідності до програми дисципліни та з оцінкою»;

- «провести контроль рівня знань здобутих у неформальній або інформальній освіті у вигляді екзамену (заліку)»;

- «відмовити у  перезарахувати результати навчання здобутих у неформальній або інформальній освіті». 

Якщо комісія вважає за необхідне провести контроль рівня знань здобутих у неформальній або інформальній освіті у вигляді екзамену (заліку), тоді здобувача вищої освіти ознайомлюють з програмою дисципліни та переліком питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. У такому випадку здобувачу вищої освіти надається 10 робочих днів для підготовки до екзамену (заліку), за результатами якого предметна комісія виставляє підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Якщо здобувач вищої освіти отримав менше 60 балів, тоді йому не зараховуються результати навчання у неформальній або інформальній освіті.

За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол у якому міститься висновок для деканату про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. При перезарахуванні навчальних дисциплін відповідно до рішення предметної комісії до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування (номер протоколу).

Здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.

У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання результатів навчання здобувач має право звернути з апеляцією до ректора Університету.


10. ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Заочна форма навчання є однією із форм здобуття особою певного рівня вищої освіти без відриву від виробництва. Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Умовами прийому до закладів вищої освіти України.

На студентів, які навчаються за заочною формою поширюється правила та обов'язки, що визначені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку університету.

Екзаменаційна сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації, заліки та екзамени). Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів.

Відповідно до Кодексу законів про працю № 322-VІІІ (322а-08) від 10.12.1971 працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти за заочною формою навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

- на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у закладах вищої освіти, незалежно від рівня акредитації, за заочною формою навчання – 30 календарних днів;

- на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у закладах вищої освіти за заочною формою навчання – 40 календарних днів;

- для складання державних іспитів у закладах вищої освіти – 30 календарних днів;

- на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у закладах вищої освіти за заочною формою навчання – чотири місяці.

Студентам, які відсутні на заняттях з поважних причин підтверджених документально, дозвіл на навчання за індивідуальним планом/графіком надається керівництвом університету.

Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача.

Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань.

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка освітнього процесу, що затверджується Вченою радою університету і доводиться до відома студентів перед початком навчального року.


11. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних студентами рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей визначених освітньою програмою вимогам стандарту вищої освіти.

Форма проведення атестації студентів у ДТЕУ (складання кваліфікаційного або атестаційного екзамену та / або захист випускного кваліфікаційного проекту (роботи)) встановлюється освітньою програмою.

Для проведення кваліфікаційного екзамену випускова кафедра (випускові кафедри) готує(ють) екзаменаційні білети.

Білети для кваліфікаційного екзамену оновлюються щороку.

Методика та форма проведення кваліфікаційного екзамену визначається випусковою кафедрою (випусковими кафедрами).

Атестація студентів ДТЕУ за освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра здійснюється екзаменаційною комісією (далі – ЕК) після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім ступенем з відповідної спеціальності (спеціалізації).

Терміни проведення атестації студентів визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітнім ступенем проходить атестацію.

Для проведення атестації здобувачів вищої освіти ДТЕУ за освітніми ступенями молодшого бакалавра, бакалавра і магістра створюються ЕК, до складу яких можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація студентів проводиться за затвердженим розкладом, у якому зазначається назва спеціальності, номер екзаменаційної комісії (для магістрів номер екзаменаційної групи), дата проведення атестації, номер аудиторії та час початку роботи комісії.

Контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор ДТЕУ.

Студент, який не склав атестацію, допускається до повторної атестації протягом трьох років. Студент, який протягом трьох років після виконання навчального плану не склав атестацію, поновлюється для виконання навчального плану відповідного навчального року на загальних підставах. Семестр, на який може поновитися такий студент, визначається з урахуванням відповідних обсягів академічної різниці.

Студент, який при складанні атестації отримав оцінку незадовільного рівня (0-59 балів), відраховується з ДТЕУ і йому видається академічна довідка.

Студентам, які не складали атестацію з поважної причини (документально підтвердженої), ректор має право подовжити строк навчання до наступного терміну роботи ЕК з складанням атестації, але не більше ніж на один рік.

Порядок створення та організація роботи ЕК визначена в Положенні про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у Державному торговельно-економічному університеті.


12. ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

Нарахування академічних стипендій здійснюється відповідно до Правил призначення академічних стипендій. Академічні стипендії призначаються студентам, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за денною формою навчання, в межах ліміту стипендіатів, згідно з Рейтингом займають вищі позиції.

Рейтинг, відповідно до якого студентам Університету призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу, отриманого ними під час вступу до Університету. Рейтинги, відповідно до яких студентам Університету призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів складаються згідно з порядком формування Рейтингу успішності за результатами останнього навчального семестру за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) кожного курсу відповідного факультету з урахуванням участі студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

Рейтинг успішності – це список студентів денної форми навчання, які навчаються на умовах державного замовлення за певною спеціальністю кожного курсу відповідного факультету, сформований за розміром рейтингового балу останнього навчального семестру відповідно до робочих навчальних планів та графіка навчального процесу.

Рейтинговий бал, який визначає місце певної особи у загальному Рейтингу щодо призначення академічної стипендії обчислюється як сума двох складових: показника академічної успішності студента і показника участі студента у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

Рейтинговий бал студента (R) розраховується за формулою:

де: ki – додатній ваговий коефіцієнт і-ї дисципліни, курсової роботи (проекту), практики залежно від форми підсумкового контролю
(для екзаменів та індивідуальних завдань (курсові роботи (проекти), розрахунково-графічні роботи) kі=3, заліків та виробничої практики – kі=2);

Oi – підсумкова оцінка студента з і-ї дисципліни, індивідуального завдання (курсової роботи (проекту), розрахунково-графічної роботи), виробничої практики за 100-бальною шкалою оцінювання за результатами підсумкового семестрового контролю останнього навчального семестру відповідно до робочого навчального плану та графіка навчального процесу (визначається відповідно до відомостей підсумкового семестрового контролю);

n – кількість навчальних дисциплін, індивідуальних завдань (курсових робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт), виробничих практик останнього семестру відповідно до робочого навчального плану та графіка навчального процесу;

b – показник участі студента у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (0≤b≤9) .

Показник участі студента у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (b) визначається стипендіальною комісією факультету. Розпорядженням декана факультету протягом останніх двох тижнів теоретичного навчання семестру призначається не менше двох засідань стипендіальної комісії факультету (з різницею не менше тижня), яка розглядає надані студентами особисто матеріали про участь у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності та присвоює бали відповідно до Положення. При цьому, згідно з п. 13 «Порядку призначення і виплати стипендій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), складова академічної успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала, а відповідно показник участі студента у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності не може перевищувати:

– 6, якщо показник академічної успішності складає 60-69,9 балів;

– 7, якщо показник академічної успішності складає 70-79,9 балів;

– 8, якщо показник академічної успішності складає 80-89,9 балів;

– 9, якщо показник академічної успішності складає 90-100 балів.


13. ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ

Підставами для відрахування студентів є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого закладу освіти;

4) невиконання індивідуального навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між ДТЕУ та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законодавством України».

Процедура відрахування студента регламентується Положенням про відрахування, поновлення та переведення студентів ДТЕУ.

Студент, який завершив навчання (повністю виконав навчальний план за відповідною освітньою програмою), отримує документ про вищу освіту встановленого зразка і відраховується за наказом.

Студент, відрахований з ДТЕУ до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку встановленого зразка, що містить інформацію про результати навчання (назви дисциплін, оцінки, здобута кількість кредитів ЄКТС за кожний семестр окремо).

До академічної довідки не включають дисципліни, з яких студент одержав незадовільні оцінки.

Особа, відрахована з ДТЕУ до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення у межах ліцензованого обсягу.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих з закладів вищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення студентів здійснюються, зазвичай, під час канікул.

Поновлення до складу студентів можливе незалежно від тривалості перерви у навчанні, причини відрахування та форми навчання.

Визначальним при цьому є лише здатність претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення до складу студентів здійснюється у встановленому порядку за наказом на підставі заяви студента, розглянутої ректором або проректором з науково-педагогічної роботи з прийняттям позитивного рішення.

Переведення студентів відбувається, зазвичай, під час канікул за наявності вакантних місць на загальних підставах.

Переведення студентів здійснюється:

–  з іншого закладу вищої освіти до ДТЕУ;

– з ДТЕУ до іншого закладу вищої освіти;

– з однієї форми навчання на іншу в межах ДТЕУ;

– у ДТЕУ з однієї спеціальності на іншу (для студентів, які здобувають освітній ступінь молодшого бакалавра або бакалавра).

Правом на переведення не користуються:

– особи, які навчаються в неакредитованих закладах вищої освіти;

– студенти першого року навчання, які не склали підсумковий семестровий контроль.

Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється виключно на конкурсній основі за погодженням з радою студентського самоврядування відповідно до Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Державному національному торговельно-економічному університеті.

Студент має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної програми. У такому разі студенту надається академічна відпустка.

Підставою для отримання студентом академічної відпустки є: стан здоров'я, призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку, сімейні обставини тощо. Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.

Навчання в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.

Студентам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. У разі потреби, а також при документальному підтвердженні тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною шестирічного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.


14. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДТЕУ

Студентам, які реалізують право на академічну мобільність протягом навчання, здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України або за її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії. Такі особи не відраховуються зі складу студентів університету.

Для осіб, які направляються на навчання, складається індивідуальний навчальний план на основі робочого навчального плану за спеціальністю відповідного курсу/семестру та затвердженої зарубіжним закладом освіти програми проходження навчання.

Після повернення до ДТЕУ студент:

– надає академічну довідку встановленого зразка, що підтверджує виконання програми навчання у зарубіжному закладі освіти і містить інформацію про результати навчання;

– звітує про виконання індивідуального навчального плану.

ДТЕУ має право у встановленому порядку за поданням відповідної кафедри, зарахувати як виконання навчального плану підготовки підтверджені академічною довідкою результати навчання у зарубіжному закладі освіти. Зарахування є можливим за умови, коли зміст (очікувані результати навчання) навчальних дисциплін, практик збігається, а обсяг кредитів – не менш як на 75%.

Тривалість навчання у закладі освіти за кордоном не повинна перевищувати, зазвичай, одного року.

Студент, який навчався в зарубіжному закладі освіти під час семестру не більш як 2 місяці, складає сесію у терміни, передбачені графіком навчального процесу.

Якщо строк навчання у зарубіжному закладі освіти становить понад 2 місяці та/або збігається з терміном проведення сесії в ДТЕУ, студентові може бути затверджено за встановленою процедурою індивідуальний графік складання семестрового підсумкового контролю, захисту курсових робіт:

– при поверненні до ДТЕУ під час навчального року – упродовж 1 місяця після повернення;

– при поверненні до ДТЕУ під час літніх канікул – упродовж першого місяця наступного семестру.

Питання про призначення стипендії студентам, які повернулися на навчання із зарубіжних закладів освіти, вирішується за умови успішного виконання навчального плану в передбачені терміни.

Організація академічної мобільності студентів у ДТЕУ здійснюється відповідно до Положення про академічну мобільність студентів у ДТЕУ.


15. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

До числа здобувачів освіти з особливими освітніми потребами відносять осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладі вищої освіти.

Надання освітніх послуг здобувачам освіти з особливими освітніми потребами в Державному торговельно-економічному університеті здійснюється на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром.

Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в Державному національному торговельно-економічному  університеті передбачає:

- створення інклюзивного освітнього середовища;

- застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;

- приведення території закладу вищої освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. У разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів вищої освіти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну;

- забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального процесу;

- забезпечення в разі необхідності розумного пристосування;

- застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;

- забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

Ректор Державного торговельно-економічного університету на підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб, утворює інклюзивну групу.

Інклюзивна група - група у закладі вищої освіти, де поряд із іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

Утворення інклюзивної групи в закладі вищої освіти та припинення її діяльності здійснюється відповідно до наказу ректора.

Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в одній групі визначається виходячи з індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких здобувачів освіти, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), підписується таким здобувачем освіти та затверджується ректором.

Супровід здобувача освіти з особливими освітніми потребами можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.


16. ГУРТОЖИТКИ

Студентам, які приїхали на навчання до м. Києва з інших регіонів держави, а також інших країн, пропонується гуртожиток.

Іногородні студенти поселяються в гуртожиток згідно з наказом ДТЕУ. Після поселення між Університетом і здобувачем укладається договір найму жилого приміщення, де передбачені права та обов’язки адміністрації ДТЕУ та студентів, а також відповідальність сторін щодо їх виконання.

Плата за проживання в гуртожитку проводиться в установленому порядку за навчальний рік, включаючи період канікул.

Перелік необхідних документів для поселення: 

 1. копія та оригінал ID або паспорту; 
 2. копія та оригінал витягу з Державного демографічного реєстру або Додаток за формою 13 про реєстрацію місця проживання особи;
 3. заява на поселення в гуртожиток;
 4. копія та оригінал приписного свідоцтва з військового комісаріату за місцем проживання (для юнаків);
 5. копія та оригінал документа, що є підставою для надання пільгової оплати за проживання в гуртожитку (за наявності);
 6. результати проходження флюрографії;
 7. 6 фото (3*4 см);
 8. Квитанція про оплату на проживання.

Студенти – мешканці гуртожитку повинні знати та виконувати Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДТЕУ (додаток до Правил внутрішнього розпорядку в ДТЕУ) та умови договору найму жилого приміщення в гуртожитку і чітко їх дотримуватися.

Порушення правил поведінки призводить до виселення.

Усі, хто поселяються в гуртожиток, обов’язково повинні пройти інструктаж з техніки безпеки щодо експлуатації електропобутовими приладами, газовим обладнанням та поведінки в екстремальних умовах (пожежа, пошкодження сантехнічного обладнання тощо). Інструктажі проводять інженер з охорони праці та пожежної безпеки і завідувач гуртожитку.


17. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Аспірантам надається можливість вивчення окремих дисциплін та ліквідації академічної заборгованості з використанням дистанційних технологій навчання.

У ДТЕУ впроваджено оновлену ​​систему дистанційного навчання (СДН) за адресою: https://cdn.knute.edu.ua/

Вхід до СДН базується на корпоративній пошті. Необхідно на одній сторінці браузера відкрити корпоративну пошту, а на іншій - СДН. У системі дистанційного навчання використовується самореєстрація студентів відповідно до інструкції "ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТУДЕНТІВ У СДН ДТЕУ". Для аспірантів - "ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ У СДН ДТЕУ". Записи, які не відповідають цим інструкціям - видаляються.

Усіх студентів до дистанційних курсів підключають викладачі відповідних дисциплін.

Для нормальної роботи в СДН до неї слід заходити через стандартний браузер (Firefox, Chrome, Edge, Opera). Не рекомендується використовувати для цього доступний для вільного завантаження у мережі Інтернет (особливо на Android системах смартфонів) додаток МООDLE, який у багатьох випадках не працює стабільно. Рекомендується у подальшому працювати тільки через браузери.


18. КУРС ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Військова підготовка студентів ДТЕУ здійснюється за окремим планом, інтегрованим з планом спеціальності, яку здобуває студент. У розкладі занять для військових дисциплін потоку студентів передбачається один день на тиждень. Решті студентів, які не зайняті військовою підготовкою, цей день визначається як день самостійної роботи.

Тривалість навчання за програмою військової підготовки – два роки. Зарахування на навчання за програмами військової підготовки здійснюється на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Військової підготовки можуть навчатися і юнаки, і дівчата – студенти університету. Відповідно до вимог договору про військову підготовку студента відвідування занять військової підготовки – обов’язкове. У разі невиконання студентом навчального плану військової підготовки, порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та в разі виключення з університету договір розривається і кошти замовнику не повертаються.


19. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота студентів здійснюється шляхом участі в олімпіадах і конкурсах, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, участі у виконанні науково-дослідних робіт кафедр, підготовці наукових публікацій, роботі у наукових гуртках та дискусійних клубах.

Студенти-науковці виступають експертами, беруть участь у розробленні бізнес-планів проектів розвитку та інноваційних проектів як для бізнес-структур, так і в рамках виконання завдань соціально-економічного розвитку міста та країни.

В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених, яке організовує та розвиває міжнародне наукове співробітництво серед студентів і молодих учених, формує інформаційний банк міжнародних грантів для молодих учених, організовує та проводить різноманітні наукові заходи. Активно функціонують дебатний клуб «PolemicUnion», філософський клуб «Фенікс», «Правничий клуб», «Юридична клініка», підприємницький «YEPClub», «Бізнес-клуб», «Маркетинг», «SapLab», «H&SEServices», «ProgramClub», «ТРОС – творче рекламне об’єднання студентів», «Бухгалтер­ський клуб імені Лука Пачолі», «Клуб професійного бухгалтера», «Аудиторський клуб», «Спілка художників ДТЕУ», «Екоклуб», «Європейський клуб», Всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів», клуб хіміків «StartinScience», «Клуб кулінарів», психологічний клуб «SAPGEN», туристичний клуб «Еверест», клуб «Сервіс» та інші об'єднання, організовуються просвітницькі акції щодо здорового способу життя, екологічної безпеки тощо. В університеті високого авторитету набув конкурс дипломних магістерських робіт.

За успіхи, досягнуті в науково-дослідній роботі, студенти за рішенням ректорату:

- нагороджуються грамотами, дипломами, грошовими преміями, цінними подарунками, безкоштовними путівками;

- висуваються на конкурсній основі до подання на іменні стипендії, державні наукові стипендії при поєднанні активної науково-дослідної роботи з відмінними успіхами у навчанні;

- проходять стажування (навчаються) за кордоном;

- відряджаються для участі у різних вітчизняних і міжнародних студентських наукових форумах;

- отримують фінансову підтримку для публікації наукових праць та реєстрації охоронних документів;

- рекомендуються до вступу в магістратуру та аспірантуру;

- включаються до групи наукового резерву вступників до аспірантури.

Результати наукових досліджень студентів оприлюднюються в наукових статтях як одноосібно, так і в співавторстві з викладачами.

Усі студенти магістратури публікують наукові статті, що виконані на основі досліджень магістерської роботи.

У ДТЕУ видаються науково-практичні журнали «Scientia fructuosa», «Товари і ринки», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» українською та англійською мовами, які визнані Міністерством освіти і науки України як фахові видання з економічних та технічних наук.


20. БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ

Бібліотека ДТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом університету.

Фонди бібліотеки, які складають близько 825 000 тис. примірників, є універсальною базою для освітнього процесу та наукових досліджень в області підприємництва, торгівлі, психології, харчових технологій, дизайну, з питань міжнародної економіки, обліку та фінансів, менеджменту та бізнесу, інформаційних систем і технологій та бізнес-аналітики, сфери туризму, готелів та ресторанів, правових і суспільно-політичних питань. Фонди містять навчальну, наукову, навчально-методичну, художню літературу; енциклопедичні та довідкові видання; словники, збірники законодавчих матеріалів, нормативно-технічну документацію, спеціальні види науково-технічної літератури, дисертації та автореферати, матеріали видавництва ДТЕУ, електронні навчально-методичні матеріали, періодичні та інформаційно-бібліографічні видання.

Всі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування фонду документів, наукова обробка документів, видача документів користувачам, пошук наявності документів в електронному каталозі тощо. Для запису та користування бібліотекою впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр користувача.

До послуг користувачів абонементи навчальної, наукової, художньої літератури, зал іноземної літератури, читальні зали та цікаві локації з сучасним дизайном для навчання та саморозвитку.

Відкрито SMART-бібліотеку, де є всі умови для проведення практичних занять, лекцій, конференцій та інших заходів: комп’ютери, SMART-wall (інтерактивна стіна), плазмова панель, м’які зручні пуфи для перегляду на великому екрані групових проектів, зона настільних ігор, зона віртуальної реальності з окулярами VR Oculus Go та шоломами VR HTC Vive і FOCUS-3. Технології віртуальної реальності мають широкі можливості в освіті і допомагають студентам пристосовуватись до процесів, моделей і теорій, які постійно ускладнюються, та оперувати великою кількістю інформації й новими способами її подання.

У VR-студії проводяться перегляди додатків віртуальної реальності для здобувачів вищої освіти та гостей університету за темами - подорожі країнами світу, спортивний туризм, виробничі процеси, подолання страхів, відеоматеріали для саморозвитку тощо. Викладачам та дослідникам надаються для ознайомлення каталоги додатків для проведення практичних занять із використанням окулярів віртуальної реальності. Також VR-студія має зону зі SMART-wall для практичних занять та семінарів, комп’ютери для індивідуальної роботи користувачів, локацію для блогерів.

Працює зал віртуальної реальності та нових надходжень літератури. Зал оснащено окулярами VR Oculus Go, плазмовим телевізором, комфортними геймерськими кріслами та столами.

Зал вебінарів та відеоконференцій - це локація для проведення відеоконференцій, семінарів, тренінгів, лекцій, вебінарів у режимі реального часу через сервіси платформ: Zoom, Microsoft TEAMS, WEBEX та інших. У залі зручні меблі, лазерний проектор з великим екраном, плазмові панелі для демонстрації відео, бездротовий мікрофон, веб-камера та стельова акустична система.

Зона Cybersport – це сучасний зал, оснащений потужними геймерськими комп’ютерами, плазмовою панеллю та ігровою приставкою Play Station Pro. Тут тренуються кіберспортсмени університету та проводяться відкриті турніри.

В читальних залах і холах оформлені місця для самостійної роботи користувачів і для групових занять, розставлені дизайнерські меблі, що можуть трансформуватися.

Організовано відкритий доступ до літератури в фонді читального залу та в холах. Працюють виставки книг і періодичних видань. Гігантські шахи і шашки сприяють емоційному розвантаженню та інтелектуальному розвитку.

В холі другого поверху бібліотеки встановлено інтерактивний інформаційний кіоск. Це велика сенсорна панель для трансляції мультимедійних файлів на поверхні столу. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з інформацією про бібліотеку, її структурою, локаціями, технічним забезпеченням, фондами, послугами, інформаційними ресурсами, фотоматеріалами, а також зайти на сайт бібліотеки, де можна здійснити пошук документів в електронному каталозі та переглянути свій електронний формуляр.

Організовано сервіс ASK Library для інформаційно-довідкового обслуговування користувачів. Консультанти бібліотеки допомагають користувачам зареєструватися в базах даних, проводять консультації щодо пошуку та аналізу інформації.

У залі Bibliometrics проводиться робота з організації доступу до повнотекстових та наукометричних електронних ресурсів, баз даних: SCOPUS, Web of Science, Bentham Science, EBSCO, Science Direct, Springer Nature, Wiley Online Lіbrary, Reserch4life, порталу Financial Times, журналу Forbes тощо.

Бібліотека ДТЕУ підтримує та долучається до Міжнародних тижнів відкритого доступу і пропонує університетській спільноті індивідуальні консультації з питань електронних ресурсів відкритого доступу. Повний список інформаційних ресурсів  представлений на сайті бібліотеки.

Сайт бібліотеки ДТЕУ (lib.knute.edu.ua), надає інформацію про бібліотеку, її фонди та послуги, електронний каталог, наявні електронні ресурси (наукометричні, бібліографічні, повнотекстові бази даних) та повідомлення про можливість користування віддаленим доступом до електронних ресурсів. До уваги користувачів інструкції з пошуку документів, оформлення списків використаних джерел за різними стилями та стандартами, поширеними у світі, довідкова та пізнавальна інформація, 3D-екскурсії, звіти про заходи, що проходять у бібліотеці.

Доступ до електронного каталогу бібліотеки ДТЕУ можна отримати, як з комп’ютерів, так і з власних мобільних пристроїв, відповідне посилання для скачування додатку є на сайті.

Вся територія бібліотеки має якісне покриття Wi-Fi.


21. ЯК ОТРИМАТИ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ЗА КОРДОНОМ? 

Можливість навчання за кордоном студентами університету реалізується шляхом:

- паралельної з навчанням на базових факультетах спеціальної (насамперед, мовної) підготовки в Центрі європейської освіти ДТЕУ;

- участі у конкурсі за програмою «Еразмус+» ;

- участі в обміні студентами з метою навчання протягом семестру в закордонних ЗВО – партнерах ДТЕУ;

- участі в міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших науково-практичних заходах;

- здобуття грантів-стипендій урядів закордонних держав, міжнародних організацій та ЗВО на право навчання, вдосконалення знань іноземної мови тощо;

- проходження практики у провідних закладах готельно-ресторанного бізнесу Греції, Словаччини, Франції, Угорщини, Італії та інших європейських країн;

- поглиблення та вдосконалення знань іноземних мов під час стажування та проходження практики тощо.

Започатковано англомовні та франкомовні бакалаврські програми отримання диплома за один рік на дистанційній основі з відомим університетом П’єр Мендес Франс (м. Гренобль). Активний обмін студентами з метою навчання здійснюється з Познанським і Краківським економічними університетами (Польща). Студенти ІV курсу університету, які отримали диплом бакалавра, мають змогу навчатися в Вищій паризькій школі комерції (ESCP Europe) за 1- і 2-річними програмами в Лондоні, Парижі та Мадриді. Започатковано програму обміну студентами з Будапештським економічним інститутом (Угорщина), що включає навчання за англомовними бакалаврськими програмами (річними, семестровими) та проходження практики. Студенти, які вільно володіють іноземними мовами, можуть брати участь у конкурсах на отримання грантів для навчання у Великобританії, США, Німеччині, Франції, Греції, Польщі.


22. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Центр молодіжної та інформаційної політики є функціональним підрозділом університету, діяльність якого спрямована на:

- організацію та проведення заходів культурно-мистецького, соціального, фізично-оздоровчого, морально-етичного та патріотичного виховання;

- всебічну підтримку та координацію роботи органів студентського самоврядування та інших студентських громадських організацій, сприяння забезпеченню належних умов для їх діяльності;

- координацію виховної роботи в гуртожитках;

- роботу зі стипендіального та соціального забезпечення;

- психологічну підтримку та допомогу студентству.

В університеті діють: рада студентського самоврядування ДТЕУ (e-mail: rss@knute.edu.ua), 6 рад студентського самоврядування факультетів, ради студентського самоврядування гуртожитків, наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДТЕУ, Всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів», клуб англійської мови, дискусійні клуби та клуби за інтересами, спортивний клуб «Меркурій» тощо. Студентське самоврядування представлено у вчених радах університету і факультетів, комісіях з призначення стипендій, поселення студентів у гуртожиток. Студентство активно бере участь у різноманітних заходах: «Міс та Містер ДТЕУ», Дебют першокурсника, Студентська Ліга; чемпіонат з «Брейн-рингу», Дні факультетів, Дні донора, Консумерський фестиваль тощо.


23. ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ЦЕНТР ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ» ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Юридична клініка створена для розвитку професійних навичок наших студентів працювати з клієнтами, застосовувати отримані теоретичні знання різних галузей права до конкретних обставин реальних справ, опануванню студентами навичок юридичного правничого консультування. 

У своїй діяльності ЮК ДТЕУ керується:

 • законодавством України, 
 • Положенням про ЮК ДТЕУ, 

Завдання Юридичної клініки:

 • Навчати студентів-правників практичній допомозі в роботі юридичної клініки;
 • Допомогти майбутнім юристам правильно викладати думки і вільно володіти матеріалами при подальшій роботі з клієнтами;
 • Надавати безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Також за бажанням клієнтів студенти складають процесуальні документи, здійснюють досудову підготовку справ та роз'яснюють правила поведінки клієнтів в суді та інших інстанціях.

Готуються документи (позовні заяви, скарги, апеляційні скарги, заяви тощо) в місцеві та апеляційні суди, а також в інші органи державної влади. Консультанти також здійснюють представництво законних інтересів громадян в судах.

У роботі ЮК ДТЕУ задіяні викладачі, практикуючі юристи, адвокати.

Юридичнa клінікa "Центр правового захисту" діє за принципами: 

 • поваги до права, справедливості, людської гідності; 
 • спрямованості на захист прав і свобод людини; 
 • гуманізму; 
 • законності та верховенства права; 
 • об’єктивності; 
 • безоплатності надання правової допомоги; 
 • конфіденційності; 
 • компетентності та добросовісності.

Види послуг, що надаються студентами ЮК ДТЕУ:

 • юридичні консультації (усні та письмові) у сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення; захисту прав споживачів, інтелектуальної власності та ін.;
 • проведення заходів із правової освіти населення.

Правова допомога є безкоштовною.
Прийом громадян здійснюється консультантами ЮК ДТЕУ.


24. БІЗНЕС-ІНКУБАТОР ТА ЦЕНТР ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Основна мета діяльності Бізнес-інкубатору – створення умов для розробки та доведення до практичної реалізації бізнес-проектів.

Завданнями Бізнес-інкубатора є: забезпечення сприятливих організаційних умов для студентів та аспірантів університету, які впроваджують інноваційні ідеї та винаходи, надання відповідних послуг з інноваційної діяльності суб’єктам підприємництва.

З метою сприяння творчому пошуку інноваційних і кон’юнктурно-економічних розробок, оцінювання їх інвестиційної привабливості та передачі до споживачів, ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності, успішного впровадження інновацій в університеті створено Центр трансферу технологій.

Основним завданням Центру трансферу технологій є створення організаційних, економічних, правових умов для розповсюдження та впровадження результатів інтелектуальної праці науково-педагогічного персоналу, аспірантів, докторантів та студентів ДТЕУ.


25. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ

Навчально-науковий центр бізнес-симуляції – це осередок використання сучасної інтерактивної освітньої технології — бізнес-симуляції (моделюючої гри, business simulation), яка створює можливості  для формування та розвитку у здобувачів вищої освіти специфічних ключових, професійних та корпоративних компетентностей через набуття досвіду участі у бізнес-процесах підприємства (закупівлі, продажу, логістики, планування та фінансового контролінгу, управління персоналом тощо).

Основні завдання центру:

 • Здійснення освітнього процесу, організація та проведення лабораторних занять у рамках дисциплін «Практичний курс «Бізнес-симуляція» та «StartUp -тренінг» відповідно до Стандартів вищої освіти України та освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів ДТЕУ.
 • Формування та розвиток у здобувачів вищої освіти загальних та професійних компетентностей.
 • Створення навчального середовища, максимально наближеного до реалій сучасного бізнесу в сфері торгівлі, ресторанно-готельної та туристичної діяльності, з метою забезпечення якісної трансформації набутих теоретичних знань у професійні навички.
 • Реалізація ідеї прикладної освіти через вивчення та імплементацію кращих бізнес-практик. 
 • Розвиток стійкого зв’язку та здійснення спільних проєктів із роботодавцями, бізнес-середовищем, провадження наукового консалтингу, бізнес-освіти.
 • Організація тренінгів, семінарів, відкритих лекцій та зустрічей з практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Детальніше про Навчально-науковий центр бізнес-симуляції можна ознайомитись за посиланням (http://bsc.knute.edu.ua).

26. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Стратегічна мета ДТЕУ – забезпечення висхідного розвитку освітньої, наукової діяльності для формування гармонійної особистості, підвищення конкурентоспроможності в Україні та світі.

Для досягнення цієї мети розроблено та впроваджено систему управління якістю (СУЯ) відповідно до міжнародного стандарту ІSO 9001:2015 та законодавства. Система орієнтована на постійне поліпшення діяльності Університету і охоплює всі процеси, пов’язані з наданням послуг у сфері освітньої та наукової діяльності.

Політика Університету у сфері якості спрямована на консолідацію зусиль працівників, аспірантів, докторантів і студентів щодо:

- досягнення високої якості підготовки фахівців, що визначається рівнем професійних компетентностей, умінням мобілізувати знання, розумінням соціальних явищ, принциповою громадянською позицією й високими моральними якостями;

- розвитку фундаментальної, прикладної науки та інноваційних освітніх технологій;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу й персоналу структурних підрозділів;

- створення адекватних матеріально-технічних умов для ефективного здійснення наукової та освітньої діяльності;

- розвитку корпоративної культури і підтримання статусу лідера в освітянському просторі.

Для розв’язання гострих проблем ректорат Університету підтримує конструктивні пропозиції та ініціативи рад студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, профспілкових осередків факультетів і кожного аспіранта, докторанта і студента Університету. Свої пропозиції щодо вдосконалення процесів СУЯ можна залишати у «Скриньці Довіри», яка розташована на центральному вході корпусу А та вході корпусу Б. Також залишити свої пропозиції можна в електронному варіанті. В аспекті постійного удосконалення діяльності в ДТЕУ запроваджена інформаційна та екологічна політика.

Інформаційна політика ДТЕУ спрямована на забезпечення вільного доступу до інформації всім учасникам освітнього процесу, співробітникам й іншим зацікавленим особам, створення та підтримку позитивного бренду університету, висвітлення подій та заходів, що відбуваються на базі закладу вищої освіти та забезпечення всеохоплюючої присутності університету в мережі Інтернет. Реалізація інформаційної політики ДТЕУ відбувається шляхом систематизованої та регулярної роботи з наповнення та адміністрування офіційного сайту і сторінок університету в соціальних мережах (Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIN, TikTok тощо); розробки відеороликів про діяльність ДТЕУ, їх розповсюдження в мережі Інтернет та трансляції на зовнішньому інформаційному екрані; системного оповіщення усіх учасників освітнього процесу та співробітників про заходи та нововведення за допомогою онлайн-інструментів (офіційний сайт, соціальні мережі, месенджери, e-mail розсилка).

Основні принципи екологічної політики впроваджує ЕкоКлуб ДТЕУ, в рамках діяльності якого розробляються різноманітні просвітницькі програми та заходи, які сприяють формуванню екологічної свідомості студентів, аспірантів, докторантів та співробітників, вихованню дбайливого ставлення до навколишнього середовища, здійсненню практичних природоохоронних заходів.


27. РОЗВИТОК КАР’ЄРИ

Центр розвитку кар’єри (ЦРК) ДТЕУ засновано у 2001 р. з метою адаптації студентів та  аспірантів до сучасних вимог ринку праці, підготовки до контактів з майбутніми роботодавцями та допомоги у пошуках роботи.

Напрями діяльності ЦРК:

- створення бази даних підприємств, установ та організацій – потенційних роботодавців;

- організація співбесід роботодавців з випускниками аспірантури;

- участь у міжнародних програмах сприяння забезпеченню випускників місцями роботи, стажування;

- пошук, облік та підбір інформації про вакантні місця для випускників;

- організація семінарів «Технологія пошуку роботи», «Складання резюме», «Ефективна самопрезентація», «Техніка проходження інтерв'ю» та ін.;

- проведення індивідуальних консультацій щодо стратегії пошуку роботи, підготовки професійного резюме;

- організація інформаційно-рекламної роботи спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на міському та університетському рівнях у сфері працевлаштування;

- організація і проведення ярмарок вакансій, семінарів, презентацій компаній, тренінгів, круглих столів і майстер-класів.

В університеті створено Асоціацію випускників. Зворотні зв’язки між роботодавцями та ЦРК уможливлюють не тільки працевлаштування випускників за напрямами, а також об’єктивне оцінювання якості їх фахової підготовки. З широким представництвом роботодавців проходять круглі столи, презентації та ярмарки вакансій, на яких випускники аспірантури можуть з’ясувати перспективи свого працевлаштування. Палітра пропозицій роботодавців досить різноманітна: державні установи, підприємства торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, фінансової, економічної, банківської сфери, заклади освіти.


28. СПОРТ ТА ДОЗВІЛЛЯ

Для розвитку студентства та популяризації здорового способу життя на теренах університету на базі кафедри фізичної культури та спорту існують секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, жіночий), плавання, бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боксу, фітнесу, футболу (чоловічого, жіночого), атлетичної гімнастики, легкої атлетики, боротьби, фізичної реабілітації та з загальної фізичної підготовки, перетягування канату та великого тенісу. Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивні майданчики, дві сучасні ігрові зали, тренажерна зала, зала боксу та боротьби, зали для фітнесу, сучасні тенісні корти, обладнані спеціалізованим покриттям.

Здобувачі вищої освіти з метою самореалізації мають змогу розвивати свої творчі здібності в Відділі культури та дозвілля Центру молодіжної та інформаційної політики, спортивні навички в СК «Меркурій», а також приєднатися до дискусійних клубів, які функціонують при кафедрах факультетів та Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ДТЕУ.


29. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Фонд соціальної допомоги в університеті сприяє підвищенню життєвого рівня студентів та їх заохоченню за успіхи в навчанні, науковій, спортивній та громадській роботі.

Студенти, які мають певні досягнення в навчанні, науковій роботі, беруть участь у громадському житті університету, можуть бути заохочені ректором за підтримки профкому. За наказом ректора та за підтримки профкому університету окремим категоріям студентів також надається матеріальна допомога. У першу чергу допомога надається: студентам-сиротам, інвалідам, студентам, які мають дітей, а також у разі смерті близьких родичів. Заходи, пов’язані з лікуванням та оздоровленням студентів у санаторно-курортних умовах, забезпечуються за участі студентського самоврядування та профкому університету. На період навчання в університеті студенти–члени профспілки мають можливість отримувати квитки для пільгового проїзду в міському транспорті.

За здобутки у різних напрямках роботи студенти мають можливість безоплатно організовувати екскурсії до історико-культурних місць України, відвідувати театри, музеї, кіно та інші місця відпочинку, дозвілля та культурного розвитку. У фахівців університету можна отримати конфіденційну та анонімну консультацію і допомогу психологічного, медичного, педагогічного, юридичного характеру. Кожен студент має можливість скористатися послугами пральні, яка розташована на території студмістечка. До послуг студентства – вишукано оформлені дві їдальні та вісім кафе, в яких наявні смачні страви та напої, магазин з книжковою та сувенірною продукцією. Гуртожитки студмістечка ДТЕУ обладнані як дротовими, так і бездротовим доступом до мережі Інтернет, а в навчальних корпусах університету студенти мають можливість безкоштовно працювати з ним за технологією WI-FI. На прохання студентів в університеті встановлено автомати прийому оплати платежів, зокрема поповнення рахунку мобільного зв’язку.

08.08.2014
nastya
292281
остання редакція 21.03.2024
443230