logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників ФФО

фінансів та обліку

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Випускники цієї освітньої програми можуть працевлаштуватись у фінансових структурах органів державної влади, у вітчизняних та міжнародних фінансових установах, компаніях, які надають фінансові послуги.

Спеціалізація «Публічні фінанси» (ступені бакалавра та магістра)

Спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами» (ступінь бакалавра)

Публічні фінанси – це фінансова основа існування держави та місцевого самоврядування, виконання їх функцій: державного та місцевого управління, оборони країни, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, створення умов для  розвитку бізнесу. Управління державними фінансами – це не просто фах, а важлива місія.

Управлінню державними фінансовими ресурсами  належить провідне місце в управлінні економікою, в розвитку реального сектору економіки. Запровадження системи управління державними фінансовими ресурсами породило потребу  у підготовці фахівців, які мають глибокі теоретичні та практичні знання з управління  державними фінансовими ресурсами, спрямованої на забезпечення працевлаштування та конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та науково-дослідної роботи у сфері публічних фінансів на загальнодержавному та місцевих рівнях. Фахівці з публічних фінансів мають переважне право на працевлаштування на державну службу, яка набуває престижу у світлі європейської інтеграції України та запровадження європейського досвіду управління фінансами.

Робота в апараті Міністерства фінансів України, Секретаріаті Кабінету міністрів України, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної податкової служби України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, місцевих фінансових органах, у фінансових службах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій.

Спеціалізація «Міжнародні фінанси» (ступінь бакалавра та магістра)

Фінансисти-міжнародники набувають теоретичних знань та професійних навиків для роботи в системі міжнародних фінансових ринків, використання сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, розробки та реалізації фінансової стратегії корпорацій в умовах глобалізації та переходу до інноваційної економіки.

Випускники цієї освітньої програми з успіхом працевлаштовуються в системі управління фінансовими ринками; в інвестиційних фондах, фінансових компаніях, інвестиційних банках, страхових та пенсійних компаніях, спільних та іноземних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном; органах державного управління та місцевого самоврядування.

Спеціалізація «Податковий менеджмент» (ступінь бакалавра)

Фахівці з податкової справи здатні виконувати професійні обов’язки у сфері формування та реалізації податкової політики держави чи підприємства, здійснювати податкове планування та прогнозування, податковий контроль, консультування суб’єктів підприємництва з питань адміністрування податків та зборів. Спеціалісти з оподаткування є затребуваними в державних органах адміністрування податків і зборів, а знання тонкощів розрахунку та сплати податків робить їх привабливими фахівцями для приватного бізнесу.

Основними споживачами фахівців на ринку праці по даному профілю є економічні, фінансові, податкові, обліково-аналітичні підрозділи і служби організацій різних форм власності, органи державної влади – Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна аудиторська служба України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, консалтингові, юридичні, аудиторські компанії.

Спеціалізація «Страховий бізнес» (ступені бакалавра)

Спеціалізація «Страховий менеджмент» (ступінь магістра)

Захист від ризиків – це постійна потреба держави, приватного бізнесу та громадян, яка може бути задоволена через функціонування системи страхування, діяльність фондів соціального захисту. Фахівці зі страхування набувають знань та вмінь оцінки рівня конкуренції на ринку страхових послуг, управління процесом створення і розвитку страхових організацій; розробки стратегії і тактики розвитку страховика загалом та окремих видів його діяльності, розробки тарифної, перестраховувальної та фінансової політики страховика, створення та обслуговування страхового продукту.

Працевлаштування майбутніх фахівців можливе у страхових компаніях, брокерських компаніях, органах державного нагляду за страховим ринком, органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, недержавних пенсійних фондах та банківських установах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Спеціалізація «Банківська справа» (ступені бакалавра)

Спеціалізація «Управління банківським бізнесом» (ступінь магістра)

У всьому світі банки є потужними установами з найсучаснішими технологіями, а їх діяльність пов’язана з великою кількістю банківських операцій, які потрібні в будь-якій сфері життя та бізнесу!

Мрієте вільно володіти знаннями та навичками сучасного фахівця банківської сфери; кваліфіковано організовувати систему менеджменту банківської установи; професійно управляти фінансовими ризиками, інвестиційними процесами та прогнозувати розвиток подій у фінансовому секторі економіки, бути фінансово грамотною та фінансово незалежною людиною? Зробіть вірний крок до своєї мети – оберіть спеціалізацію «Банківська справа».

Фахівець з банківської справи – це випускник, який може працювати в Національному банку України, банках, фінансових установах небанківського типу, кредитних організаціях, біржах.              

Спеціалізація «Фінансові технології в бізнесі» (ступінь магістра)

Фінансові технології – це технології, що застосовуються в фінансових службах, або використовуються для того, щоб допомогти компаніям керувати фінансовими аспектами свого бізнесу, включаючи нові програми та додатки, процеси та бізнес-моделі. Сьогодні фінтех став основою для всіх онлайн-транзакцій та забезпечує розвиток сектору фінансових послуг.

Спеціалізація «Фінансове посередництво» (ступені бакалавра та магістра)

«Financial Intermediation» - програма освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ринок фінансових послуг – один з самих розвинутих та технологічних ринків в економіці будь-якої країни, який включає безліч напрямків та велике розмаїття фінансових установ. Фінансові посередники приймають участь у всіх сферах економічних відносин, а їх види та кількість швидко збільшуються. 

Навчаючись на спеціалізації «Фінансове посередництво» Ви оволодієте знаннями та практичними навичками формування та впровадження ефективних управлінських рішень у сфері різних фінансових послуг: кредитних, депозитних, лізингових, платіжних, факторингових, гарантійних, фінансування будівництва, валютних. 

Спеціаліст з фінансового посередництва має можливості працевлаштуватись у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, банках, інститутах спільного інвестування, фондових і валютних біржах, лізингових компаніях, фінансових компаніях, кредитних спілках, брокерських та дилерських компаніях та інших фінансових установах.

Спеціалізація «Державний аудит» (ступінь магістра)

Унікальна магістерська програма, яка забезпечує підготовку фахівців нової формації, що зможуть організувати та здійснити аудит виконання бюджетних програм, виконання місцевих бюджетів, законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів, майна та інших активів держави. Для системи ефективного державного контролю готуємо фахівців, які зможуть забезпечити нову для вітчизняної практики управління форму взаємодії органів державної влади та суб’єктів, які використовують державні та місцеві фінансові ресурси.

Випускники можуть працювати в органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України; підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та відомств, в установах і підприємствах, які належать до сфери їх управління; в міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях, професійних організаціях.

Спеціалізація «Фінансове брокерство» (ступінь магістра)

Динамічний розвиток фінансових ринків сприяє зростанню кількості та обсягу фінансових послуг, які реалізуються на ньому. Фінансовий брокер – це фаховий консультант в безкрайньому просторі фінансових послуг, який допомагає клієнту зорієнтуватися в різноманітних пропозиціях фінансових установ та обрати найефективніше фінансове рішення для кожного з них.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для опанування професій кредитного брокера, валютного брокера, страхового брокера та фондового брокера.

Спеціаліст з фінансового брокерства – це фахівець, який може працювати в брокерських, страхових,    консалтингових компаніях, колекторських агентствах, кредитних спілках, компаніях з управління активами, на фондових біржах, а також самостійно займатися професійною діяльністю брокера на валютному, фондовому ринку, незалежно від інших учасників.

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Спеціалізація «Облік і  оподаткування» (ступінь бакалавра)

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг» (ступінь магістра)

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» (ступінь магістра)

Облік і оподаткування є універсальною комплексною спеціальністю в сфері підготовки фахівців в галузі управління та адміністрування. Облік забезпечує власників і менеджерів підприємств будь-яких організаційно-правових форм інформацією про господарські процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання.

Студенти  отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок щодо організації та ведення фінансового та управлінського обліку, підготовки всіх видів звітності підприємства (фінансової звітності (за національними та міжнародними стандартами), податкової, управлінської, статистичної та спеціальної звітності) в умовах застосування сучасних інформаційних систем і технологій. 

Випускники цих освітніх програм мають можливість успішного працевлаштування бухгалтером,  податковим консультантом, економістом тощо на підприємствах різних організаційно-правових форм та видів діяльності (виробничих, торговельних, сільськогосподарських підприємствах, підприємствах сфери послуг, у т. ч. сфери аутсорсингу бухгалтерських послуг, податкового консалтингу та аудиту), у фінансовій та банківській сферах, бюджетних установах.

Спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит» (ступінь бакалавра та магістра)

Спеціалізація «Фінансова аналітика» (ступінь магістра)

"Хто володіє інформацією, той володіє світом"- Н.Ротшильд. Потреба в об’єктивній та достовірній інформації у сучасному світі сприяє тому, що професії аудитора та аналітика є одними з найбільш високооплачуваних! Студенти вивчають обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством, методики аудиту, фінансового аналізу, контролю та моніторингу. Випускники можуть здійснювати аудит оподаткування та бізнес-аналіз; надавати аудиторські послуги; відновлювати бухгалтерський облік; проводити внутрішній контроль та аудит,  моніторинг та перевірку публічних закупівель; Дью Дилідженс (Due Diligence); антикорупційний аудит; комплаєнс-аудит; консалтинг з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; судову економічну експертизу; корпоративний аналіз та аудит; підготовку до ІРО; аналіз та аудит проектів; внутрішні фінансові розслідування (форензік, форензік-аудит прогнозування фінансово-господарської діяльності), науково-дослідну та педагогічну діяльність тощо.

Випускники з успіхом працевлаштовуються аудитором, фінансовим аналітиком, бізнес-аналітиком, внутрішнім аудитором, бухгалтером-ревізором, головним бухгалтером (фінансовим директором); керівником структурних утворень, що займається аналізом, аудитом чи консалтингом;  державним аудитором, викладачем; науковим співробітником тощо.

Спеціалізація «Діджитал аудит та аналіз»

Стрімка динаміка бізнес-процесів ери  ДІДЖИТАЛ супроводжується відчутним зростанням кількості інформації, з якою працюють компанії, сучасні аналітики та аудитори.

Дана освітня програма спрямована на підготовку аудиторів та аналітиків нової формації, здатних працювати з ЕКСА- ТА ЗЕТА- БАЙТАМИ інформації, використовувати нові підходи у своїй діяльності та оцінці публічних компаній, великого-, середнього- та мікро-бізнесу. Студенти будуть опановувати такі унікальні дисципліни як: Digital аудит; ВІ – аналіз; Digital-аналітика.

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати професійну роботу і може займати такі посади, як: digital- аналітик або аналітик; digital- аудитор або аудитор; digital - директор; chief data officer (CDO), chief analytics officer (CAO) (головний аналітик); аудитор, внутрішній аудитор, головний бухгалтер та  бухгалтер, фахівець з оподаткування та консалтингу, бізнес- та  web- аналітик; модератор Big Data; фахівець в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Спеціалізація «Соціальне забезпечення» (ступінь бакалавра)

Будь-яка країна в умовах соціальних ризиків створює систему соціального захисту своїх громадян. Підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері соціального забезпечення з 2021 року розпочинає факультет фінансів та обліку Київського національного торговельно-економічного університету. Перевагою нашої освітньої програми є особлива увага у вивченні фінансових механізмів забезпечення соціальної підтримки населення.

Випускники мають можливості для працевлаштування на посадах фахівця з управління проектами та програмами соціального захисту, соціального аудитора, фахівця із соціальної роботи та соціальної допомоги, фахівця з нарахування і виплати соціальної допомоги, аналітика з питань соціально забезпечення та захисту в Міністерстві фінансів України; Міністерстві соціальної політики України; Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Фонді соціального страхування України; Національній соціальній сервісній службі України; Державній службі зайнятості України; Пенсійному фонді України; Державній службі України з питань праці; недержавних пенсійних фондах, численних вітчизняних та міжнародних громадських та благодійних організаціях, аналітичних центрах.

05.09.2013
Vladimir
5110
остання редакція 26.03.2021
41370