logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Організація навчального процесу

фінансів та обліку

    Навчання на факультеті фінансів та обліку проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах факультету, які обладнано сучасними засобами обчислювальної (ПЕОМ) і організаційної техніки. Це дає змогу студентам щоденно працювати на персональному комп’ютері, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців. 
    Навчальні плани з усіх спеціальностей спрямовані на підготовку фахівців, які б відповідали сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. Плани грунтуються на сучасній науковій базі, новітніх теоретичних розробок та технологій, вітчизняного та зарубіжного досвіду. 
    На факультеті застосовується модульно-рейтингова система навчання (2 сeместри на рік) і контролю знань. Контроль за реалізацією навчального процесу та підведення підсумків здійснюється відповідно до розробленої системи контролю. При цьому оцінюється рівень засвоєння теоретичного матеріалу і отримання практичних навичок. 
    Велике значення приділяється поточному контролю, який дозволяє оперативно впливати на хід навчального процесу, своєчасно виявляти слабкі ділянки в діяльності кафедр, враховувати стан справ у кожній академічній групі. Для забезпечення систематичної роботи студентів, двічі у триместр проводиться атестація. Для проведення контролю знань студентів кафедрами розроблені ситуаційні задачі, тести, комплексні контрольні завдання, творчі і розрахункові завдання з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін. Тестування залишкових та поточних знань студентів здійсюється з використанням ПЕОМ. 
    Відпрацьована нова технологія іспитів у тому числі для державних іспитів з фаху та базової освіти. Розроблена модель екзаменаційних білетів дозволяє з’ясувати рівень засвоєння студентами теоретичних знань, вміння самостійно орієнтуватися в питаннях організації та управління банківськими установами, прийнятті необхідних управлінських рішень в різних виробничих ситуаціях.
    Під час занять викладачі, які володіють активними методами навчання, використовують ПЕОМ, технічні засоби (графопроектори, слайдопроектори, відеомагнітофони). Заняття проводять в комп’ютерних класах факультету з більшості дисциплін де є прикладні програми та методичні вказівки для виконання розрахункових і графічних робіт.
    При вивченні дисциплін економічного циклу лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства. На семінарських заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних рішень у конкретних ринкових умовах. Під час проведення практичних, семінарських занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє залучати до роботи всю групу. Одним із методів навчання також є проведення виїзних практичних занять у банках та інших фінансових установ.
    Практична підготовка студентів факультету відповідно до навчальних планів передбачається протягом усього періоду навчання, починаючи з "Комп’ютерного практикуму”, різних видів виробничої практики. За кожним видом виробничої практики на кафедрах існує методичне забезпечення.
    Студенти Факультету фінансів та обліку мають можливість паралельно навчатись на інших факультетах КНТЕУ. 
    Факультет фінансів та обліку разом з Центром розвитку кар’єри сприяє працевлаштуванню студентів. Кращі студенти мають можливість навчатися за кордоном, зокрема, в університеті Овернь-Клермон у Франції та інших університетах світу, з якими підписані договори про співробітництво.
    Починаючи з 3 курсу студентам додатково надається можливість отримати диплом референта-перекладача з іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської) та пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

11.09.2013
Vladimir
4570
остання редакція 04.12.2020
41370