logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

Про кафедру__

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки почала свою діяльність у 2015 році.

Під час проведення ліцензійної експертизи у 2014 році щодо підготовки фахівців  за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» було запропоновано створити на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем випускову кафедри за вказаним напрямом. Відповідно до постанови вченої ради КНТЕУ від 26 лютого 2015 року (протокол №5) прийнято рішення про створення на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем двох підрозділів – один  із яких,  кафедра програмної інженерії та кібербезпеки.

У 2018 році на кафедрі інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки була ліцензована нова спеціальність  125 «Кібербезпека» освітнього ступеня «бакалавр».

Базовими принципами роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін передовим досягненням інформаційної науки та розвитку інформаційних технологій.

Місією кафедри є розвиток інформаційної науки про  сучасні мови програмування і технології програмування, інформаційні процеси в економіці та ефективне управління ними в умовах інформаційного суспільства, а також формування у студентів відповідних компетенцій з алгоритмізації та програмування.

Викладачі кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 53 навчальних дисциплін.

Кафедра  здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр»   та зі спеціальності 125 «Кібербезпека»  освітнього ступеня «бакалавр».

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор О.В. Криворучко.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі функціонує п'ять комп'ютерних класів. Понад 100 сучасних комп'ютерів об'єднані в локальну комп'ютерну мережу з виходом в INTERNET. Всі лабораторні роботи забезпечені електронними методичними посібниками, які опубліковані в хмарах.

Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування. 

На кафедрі інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки працюють  два  студентські  гуртки: з програмування «ProgramGroup» та гурток з вивчення технічних засобів.

Працюючи в гуртках, студенти вдосконалюють свої знання в області об’єктно-орієнтованого програмування, технічних засобів інформаційних систем, проводять науково-дослідні роботи та реалізовують реальні проекти. Так в межах проекту “Розумний дім”, студенти досліджують принципи та методи побудови і реалізації систем комп’ютерного управління, їх програмні та апаратні складові. Також досліджуються взаємодії засобів мов об’єктно-орієнтованого програмування із пакетами MS Excel та MS Access. Значну роботу студенти проводять зі створення електронної версії музею КНТЕУ.

Про результати своїх досліджень та практичні реалізації члени гуртка доповідають на студентських наукових конференціях.

Неодноразово студенти кафедри займали призові місця на українських і міжнародних змаганнях з програмування, гідно представляли кафедру і університет на виставках, конкурсах, конференціях і форумах.

Особливість програми навчання - гарантія отримання якісної освіти для подальшої роботи в індустрії створення програмного продукту, технологій і інструментарію його розробки.

Навчання відбувається у відповідності до національних та міжнародних освітніх стандартів у галузі інформатики та комп'ютерних наук. Студенти в процесі навчання готуються до участі у розробці програмного забезпечення на базі використання новітніх технологій у галузі програмної інженерії.

На даний момент навчальний план підготовки бакалавра включає близько 40 дисциплін. Однією з особливостей нашої підготовки є підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій, які можуть працювати в командах з розробки великих програмних проектів.

Починаючи з 3 курсу студенти проходять практичну підготовку в провідних ІТ-компаніях Києва та України. Договір про співпрацю між кафедрою КНТЕУ та компаніями Microsoft, EPAM Systems, Medoc, БІ ДЖІ ЕС КОНСАЛТИНГ, Кібер, департамент Кіберполіції і ТОВ «ПРОКОМ» дозволив створити на кафедрі стабільну базу для проведення навчальних практик та стажувань викладачів.

Практикується залучення провідних фахівців до викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

Наші випускники:

  • Вміють розробляти програмне забезпечення на C, С++, С#, Java, SQL та інших мовах і середовищах,

  • Знають, як створюється та працює комп’ютерна мережа будь якої складності,

  • Працюють з різними операційними системами та платформами,

  •  Вміють розробляти програми для мобільних пристроїв,

  • Володіють навичками створення баз даних та складних інформаційних систем,

  • Знають сучасні технології розробки програм ,

  • Підготовлені до розробки WEB-застосувань, корпоративних систем, системних програм, комп’ютерної графіки, комп’ютерних ігор та навчальних програм,

  •  Вміють забезпечувати якість програмних систем,

  •  Спрямовані на освоєння нових технологій, отримання нових знань та навичок в галузі розробки будь-якого програмного забезпечення,

  • Відкриті до всього нового та сучасного.

Кожен наш студент – це майбутній:

Працевлаштування. Випускники орієнтовані на роботу на виробництві програмного продукту в промислових і дослідницьких компаніях і корпораціях в областях: високопродуктивних інформаційних і комп'ютерних технологій, промислового програмування інформаційних і керуючих систем, програмної інженерії, системного аналізу. Випускники отримують гідну заробітну плату за свої професійні компетенції. Вони відразу після працевлаштування повноцінно працюють в промислових проектах. Наші випускники широко затребувані.

Практика показує, що для випускників кафедри немає труднощів в отриманні роботи за фахом в різних фірмах як Україні так і за кордоном. Як правило, починаючи з 3-го або 4-го курсу, близько 70% студентів фактично визначаються зі своїм працевлаштуванням.

Після закінчення бакалаврату студентам, які бажають удосконалювити свій професійний рівень, надається можливість продовження навчання в магістратурі за очною або заочною формою навчання. Випускники магістратури, які виявляють схильність до науково-дослідної роботи і подальшого вдосконалення професійного рівня, можуть вступити до аспірантури.

Вимоги до індивідуальних здібностей фахівця
з «Інженерії програмного забезпечення» та «Кібербезпеки»:

- абстрактне й системне мислення; уважність;
- схильність до вивчення іноземних мов;
- акуратність;
- наполегливість;
- цілеспрямованість;
- відповідальність;
- уміння працювати в команді;
- схильність до інтелектуальних видів діяльності;
- висока мотивація до творчої діяльності, самонавчання, аналітичність мислення(здатність виділяти    окремі елементи дійсності, здатність до класифікації) ;
- оперативність мислення (швидкість розумових процесів, інтелектуальна лабільність).

Контактна інформація кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Електронна пошта:  progen@ukr.net

12.03.2015
adv
17454
остання редакція 04.10.2021
43482