logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Аспірантура

Відділ аспірантури і докторантури

Розпочато прийом до аспірантури на здобуття вищої освіти за ступенем «доктор філософії» за кошти фізичних та юридичних осіб!

Університет здійснює підготовку здобувачів за наступними освітньо-науковими програмами:

Програми вступних іспитів за ОНП 2023 Відомості про акредитацію
033 Філософія  акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
051 Економіка  акредитована Вищою радою з оцінювання наукових досліджень вищої освіти (Франція)
052 Політологія акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
053 Психологія акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
071 Облік і оподаткування акредитована зразково Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок акредитована зразково Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
073 Менеджмент акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
075 Маркетинг  акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
076 Підприємництво та торгівля акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
081 Право акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
122 Комп’ютерні науки  акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
181 Харчові технології акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
281 Публічне управління та адміністрування 
292 Міжнародні економічні відносини  акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
293 Міжнародне право акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
Іноземної мови

Нормативно-правова база 

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році

Список зарахованих до аспірантури у 2022 році

     Загальна інформація

Аспірантура Державного торговельно-економічного університету відкрита з 1966р. Навчання проходить за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Термін навчання в аспірантурі для всіх форм навчання складає чотири роки.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою факультету не пізніше двомісячного терміну після зарахування його до аспірантури.
Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури.

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:

не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, два рази на рік (березень, вересень) звітує про його виконання на засіданні кафедри та атестується науковим керівником. 

За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
 

Права та обов'язки аспіранта


Аспіранти мають право на:
1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;
2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
3) участь у науковій діяльності кафедри, факультету;
4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання на очну (денну) фому навчання за державним замовленням;
5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням.
6) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
7) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
8) забезпечення гуртожитком для несімейних - у разі зарахування на навчання на очну (денну) форму навчання за державним замовленням - на час навчання. 

Аспіранти зобов'язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. 
5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради факультету;
6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради;
7) дотримуватися статуту і Правил внутрішнього розпорядку в ДТЕУ.

Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, яка підписується протягом 10 днів після зарахування до аспірантури. 
Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

16.06.2013
nastya
49293
остання редакція 25.05.2023
42400