logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Аспірантура

Відділ аспірантури і докторантури

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році

Список зарахованих до аспірантури у 2022 році

Програми вступних іспитів за спеціальностями:

Програми вступних іспитів з:

Іноземної мови

     Загальна інформація

Аспірантура Державного торговельно-економічного університету відкрита з 1966р. Навчання проходить за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Термін навчання в аспірантурі для всіх форм навчання складає чотири роки.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою факультету не пізніше двомісячного терміну після зарахування його до аспірантури.
Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури.

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:

не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, два рази на рік (березень, вересень) звітує про його виконання на засіданні кафедри та атестується науковим керівником. 

За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
 

Права та обов'язки аспіранта


Аспіранти мають право на:
1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;
2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
3) участь у науковій діяльності кафедри, факультету;
4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання на очну (денну) фому навчання за державним замовленням;
5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням.
6) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
7) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
8) забезпечення гуртожитком для несімейних - у разі зарахування на навчання на очну (денну) форму навчання за державним замовленням - на час навчання. 

Аспіранти зобов'язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. 
5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради факультету;
6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради;
7) дотримуватися статуту і Правил внутрішнього розпорядку в ДТЕУ.

Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, яка підписується протягом 10 днів після зарахування до аспірантури. 
Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

16.06.2013
nastya
47054
остання редакція 03.10.2022
43630