logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Аспірантура

Аспірантура і докторантура

Університет здійснює підготовку здобувачів за наступними освітньо-науковими програмами:

033 Філософія 

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг 

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

122 Комп’ютерні науки 

124 Системний аналіз

181 Харчові технології

281 Публічне управління та адміністрування 

292 Міжнародні економічні відносини 

293 Міжнародне право

Нормативно-правова база 

     Загальна інформація

Аспірантура Державного торговельно-економічного університету відкрита з 1966р. Навчання проходить за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Термін навчання в аспірантурі для всіх форм навчання складає чотири роки.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, доктор філософії (кандидат наук).
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою факультету не пізніше двомісячного терміну після зарахування його до аспірантури.
Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури.

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:

не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

Здобувач ступеня доктора філософії працює за індивідуальним планом виконання освітньо-наукової програми, два рази на рік (березень, вересень) звітує про його виконання на засіданні кафедри. 

За результатами звітування відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
 

Права та обов'язки аспіранта

Аспіранти мають право на:

  • вільний доступ до всіх видів відкритої науково-технічної інформації, наявної у ДТЕУ, бібліотеках і державних архівах України;
  • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника, на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою радою двох керівників;
  • безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;
  • академічну мобільність, що реалізується відповідно до законодавства;
  • академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства;
  • трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства.

Аспіранти зобов'язані:

  • дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених Університетом;
  • виконати освітньо-наукову програму ДТЕУ, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
  • виконати індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи, систематично (не менше 2 разів на рік) звітувати про хід їх виконання на засіданні кафедри та вченої ради факультету;
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, опублікувати наукові публікації за темою дисертації, підготувати дисертацію та пройти процедуру атестації разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, яка підписується протягом 10 днів після зарахування до аспірантури. 
Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

16.06.2013
nastya
61253
остання редакція 20.05.2024
42400