logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Наукова робота

фінансів

     Сторінка кафедри у Google Scholar 

   Пріоритетним тематичним напрямом наукових досліджень кафедри є: фундаментальні дослідження з актуальних питань розвитку державних фінансів, формування фінансової політики, удосконалення бюджетного процесу. На кафедрі виконані протягом останніх років науково-дослідні роботи: 

  "Система державного управління ризиками в фінансово-кредитній сфері" (номер державної реєстрації 0110U002495). Науковий керівник — доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент Кучер Г.В. 
    У науково-дослідній роботі розроблено концептуальні підходи до розвитку фінансово-кредитної системи в умовах трансформації економіки та визначено її вплив на соціально-економічний стан країни. Розкрито особливості розвитку фінансово-кредитної системи, проблеми виникнення фінансових, кредитних, податкових, боргових, страхових ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних чинників, обґрунтовано заходи щодо регулювання фінансово-кредитних відносин. На основі проведеного дослідження визначено теоретико-методологічні підходи та засади розвитку фінансово-кредитної системи, що визначає напрями подальших досліджень з управління ризиками у фінансово-кредитній сфері. 
    Результати науково-дослідної роботи використано Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації при розробці Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області. 
    Положення науково-дослідної роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа", "Страховий менеджмент". 

     "Механізм страхового захисту національної економіки в умовах світових трансформацій" (номер державної реєстрації 0110U002490). Науковий керівник — доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент Волосович С. В. 
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність механізму страхового захисту національної економіки в умовах світових трансформацій. Розроблено концептуальні підходи до визначення ризику як складової національного стандарту управління ризиками; здійснено теоретичну концептуалізацію фінансового ризику; досліджено систему ризиків, притаманних кредитній сфері; визначено роль, значення та складові страхового захисту національної економіки; розроблено методологічні засади здійснення кредитного страхування; сформульовано систему цілей кредитного страхування; розглянуто методологічні підходи щодо розвитку кредитного страхування; обґрунтовано напрями розвитку системи страхування кредитів; досліджено вплив страхового захисту на розвиток іпотечного кредитування; обґрунтовано взаємозв’язок страхування кредитів і розвиток лізингового ринку; розкрито вплив взаємодії із страховими компаніями як підвищення ступеня економічної безпеки кредитних установ; визначено маркетингові комунікації страхових компаній; запропоновано застосування похідних цінних паперів як метод мінімізації фінансових ризиків страхових компаній. 
    Основні результати науково-дослідної роботи використано у діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (довідка від 24.12.2010 р. №17022/34-10), ПрАТ "СК "Інрезерв" (довідка від 31.05.2011 р. №11/15). 
    Теоретичні та практичні положення науково-дослідної роботи впроваджено в навчальний процес на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа", "Страховий менеджмент". 

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів бере участь у виконанні науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету: 

    "Розвиток бюджетної системи України" (номер державної реєстрації 0111U000935). Науковий керівник — завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я. 
    У науково-дослідній роботі визначено економічну сутність бюджетної системи як інструменту соціально-економічного розвитку суспільства. Розкрито сутність та призначення бюджетного регулювання у системі економічного зростання країни. Проведено оцінку дієвості та ефективності розвитку бюджетної системи у зарубіжних країнах та визначено можливості його врахування в Україні. Розкрито взаємозв’язок бюджетної політики та пріоритетів соціально-економічного розвитку України. Обґрунтовано напрями розвитку бюджетної системи та бюджетного регулювання в умовах економічних перетворень. 
    Результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, в тому числі Міністерства фінансів України при удосконаленні бюджетного процесу, інституційного розвитку бюджетної системи (довідка від 30.11.2011 року № 24000-7/33). 
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа". 
 

   "Управління державними фінансами як складова соціально-економічного розвитку країни" (номер державної реєстрації 0111U000939). Науковий керівник — професор кафедри фінансів, завідувач відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук Запатріна І.В. 
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність та призначення державних фінансів як економічної категорії. Визначено економічну сутність системи державних фінансів у регулюванні соціально-економічного розвитку країни. Узагальнено досвід розвитку системи управління державними фінансами у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою та визначено можливості його врахування в Україні. Обґрунтовано напрями розвитку системи управління державними фінансами як складової соціально-економічного розвитку країни. 
    Результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, у тому числі Міністерства фінансів України при удосконаленні системи управління державними фінансами (довідка від 30.11.2011 року № 24000-7/34). 
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа". 

    "Державні видатки як складова системи бюджетного регулювання економіки" (номер державної реєстрації 0112U000608). Науковий керівник — завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я. 
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність та призначення державних видатків у системі економічного зростання країни. Визначено основні принципи розвитку системи регулювання державних видатків. Розкрито державні видатки як інструмент соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано напрями розвитку системи державних видатків як складової системи бюджетного регулювання економіки. 
    Основні результати науково-дослідної роботи використовуються Міністерством фінансів України у бюджетному процесі, удосконаленні бюджетного регулювання, подальшому розвитку системи формування бюджетних видатків. 
    За результатами науково-дослідних робіт опубліковано вісім монографій, шість підручників і навчальних посібників, понад 250 наукових статей та тез міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

«Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0113U007916). Науковий керівник –  завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я.
    У науково-дослідній роботі розкрито та удосконалено теоретико-методологічні засади фінансового механізму забезпечення соціально-економічного розвитку країни в умовах трансформаційних перетворень. Подальшого розвитку набули підходи до інституційних засад становлення бюджетно-податкового механізму економічного зростання, методологічні засади фінансового регулювання розвитку економіки.
    Основні результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, у тому числі Міністерства фінансів України при підготовці нормативно-правових актів  з питань розвитку бюджетної системи та фінансово-економічного регулювання.
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізації «Державні фінанси», «Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент».
   

 «Формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень» (номер державної реєстрації 0113U000512). Науковий керівник –  завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я.
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність та роль місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Здійснено аналіз розвитку місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою.
    Основні результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, у тому числі Міністерства фінансів України при підготовці проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення бюджетного процесу, розвитку системи формування місцевих бюджетів.
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізації «Державні фінанси», «Державна казначейська справа».   

    Основні наукові праці:    

2020 рік

 1. Арістов Ю.Ю. Бюджетна система як інструмент соціально-економічного розвитку Економіка та держава. 2020. № 3. С. 154–159.
 2. Ватульов А.В. Бюджетний механізм в умовах трансформації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Ватульов А.В. Фінансово-бюджетна політика економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 37–44.
 4. Volosovych S., Baraniuk Yu. State Financial Control in Terms of Digitalization of the Institutional Environment Baltic Journal of Economic Studies. 2019. 5 (4), P. 82-91.
 5. Volosovych S., Baraniuk Yu. Blockchain technology in the financial ecosystem. Herald of KNUTE. 2019. № 6. Р. 93-104.
 6. Геєць В.М., Гриценко А.А., Чугунов І.Я., Кричевська Т.А. та ін. Довіра в інституційній архітектоніці економічного простору-часу: монографія. Т.1. Довіра в суспільно-економічній системі. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». К., 2020. 550 с.
 7. Геєць В.М., Гриценко А.А., Чугунов І.Я., Кричевська Т.А. та ін. Довіра в інституційній архітектоніці економічного простіру-часу. Т.2. Довіра в грошово-кредитній та фінансовій системі. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». К., 2020. 935 с.
 8. Гребеник К.В. Планування видатків бюджету у системі соціально-економічного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №17–18. С. 76–80.
 9. Гусаревич Н.В., Маркуц Ю.І. Вплив валютної політики на бюджетну збалансованість Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди». 2020. Вип. 45. C. 128-135.
 10. Гусаревич Н. та ін. ISO 10015:2019: новації щодо управління компетентністю персоналу. Товари і ринки. 2020. № 2 (34). С. 58-72.
 11. Денисенко М., Селіверстова Л. Моделювання інституційної інфраструктури формування фінансового забезпечення суб’єктів господарювання легкої промисловості. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. №1 (57). С. 50-57.
 12. Жаріков  А.Ю. Інституційні засади формування системи бюджетно-податкового регулювання. Агросвіт. 2020. № 24. С. 79–85.
 13. Zharikov A.Yu. State financial policy in the system of socio-economic development of the country. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.3. №59. Р. 20-25. 
 14. Канєва Т.В., Дрепін А. В. Розвиток міжбюджетних відносин в умовах децентралізації. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С. 50-65.
 15. Kurmaiev P., Seliverstova L., Husarevych N. Cyber insurance: the current situation and prospects of development. Amazonia Investiga. 2020. Volume 9. Issue 28. P. 65-73.
 16. Котляр В.Ю., Смирнова О.В. Проблеми моделювання соціально-економічних систем. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 8–15.
 17. Макогон В.Д., Адаменко І.П. Budgetary policy priorities to ensure the socio-economic development of the country. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2020. Volume 8, No. 3. Р. 142-146.
 18. Макогон В.Д., Адаменко І.П. Бюджетна політика в умовах інституційних перетворень. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №5(228) С. 18-25.
 19. Макогон В.Д., Адаменко І.П. Вплив податково-бюджетної політики на рівень економічного зростання. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький університет імені Г.Сковороди. 2020. №44. С.179-187.
 20. Melnychenko S., Volosovych S., Baraniuk Yu. Dominant ideas of financial technologies in digital banking Baltic Journal of Economic Studies Vol. 6 (2020) No. 1. Р. 92-99.
 21. Микитюк І.С. Аудит безпеки руху як імператив глобалізацій них процесів та ефективного державного менеджменту Бізнес-інформ. №6. 2020. C.235-244.
 22. Насібова О.В. Фінанси соціального захисту сільського населення. Агросвіт. 2020. № 17-18. C. 53-59.
 23. Насібова О.В. Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення у ХХ столітті. Бізнес Інформ. 2020. №7. С. 248-261.
 24. Нікітішин А.О. Методологічні основи формування та розвитку податкового регулювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 1 (24).  С. 22-28.
 25. Пасічний М.Д. Бюджетна політика та економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2020. 44. С. 153-164.
 26. Пасічний М.Д. Детермінанти екологічного оподаткування. Вісник КНТЕУ. 2020. № 4. С. 120-134.
 27. Селіверстова Л. С., Трухан Д. А. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку. Економіка та держава. 2020. №1. C. 23-26.
 28. Nataliia Tkachenko, Liudmyla Seliverstova. The impact of the insurance products sales on the insurance company value World of finance. 2020. № 4 (61). С. 125-134.
 29. Seliverstova L., Kurmaiev P., Husarevych N., Kolisnichenko P. Migration as a Factor of the Sustainable Economic Development. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol 9, No. 1, P. 380-390.
 30. Seliverstova L., Kurmaiev P., Losovska N. Trends of the business social responsibility development as an important element of creative economy. Creative Economy – element of modern innovation development. Еdited by Shkarlet S. Published by Academic Society of Michal Baludansky in cooperation with UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020. 302 p.
 31. Seliverstova L., Tkachenko N., Kurmaiev P., Pozhydaeva М. Features of financing military defense of NATO countries 2020 features of financing NATO’s armed forces. Amazonia Investiga. 2020. Vol 9 (26), P.117-124.
 32. Чугунов  В.І. Бюджетне планування як складова соціально-економічного розвитку країни. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 33. Chugunov V.I. Вudget policy in the system of socio-economic transformations. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.2. №57. Р.40-44.
 34. Чугунов І. Я., Качула С. В. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 2. С. 87-98.
 35. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Міжнародні фінанси в умовах глобалізації Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 6. С. 67-82.
 36. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Budgetary projection in the system of financial and economic regulation of social processes. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol.6 №1. P. 130-135.
 37. Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Коровій В.В. Formation of budget expenditure in the system of fiscal regulation. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol.6 № 2. P. 100-107.
 38. Чугунов І.Я., Насібова О. Еволюція фінансового забезпечення соціального захисту населення. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 4. С.106-120.
 39. Chugunov I., Koroviy V. Fiscal policy in the system of society development. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: мonograph. Primedia eLaunch. Boston, USA. 2020. P. 139-160.
 40. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management.Vol.17.(2019). Issue 4. P. 252-261.
 41. Chugunov I., Makohon V., Vatulov A., Markuts Y. General government revenue in the system of fiscal regulation Investment Management and Financial Innovations. Vol. 17(1), (2020). P. 134-142.
 42. Chugunov I., Smyrnova O. Formation of the financial instruments management system of the financial services market. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), 2020. Vol.3. №52. P. 30-35.
 43. Chugunov I.Y., Aristov Yu.Yu. Вudget policy in the conditions of economic transformations Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.5. № 53. P. 25-30.
 44. Chugunov I.Y., Koroviy V.V. Formation of financial policy of the state as a component of social development. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.3. №54. Р. 12-18.
 45. Chugunov I.Y., Titarchuk M.I. Formation of the state budget as an instrument of socio-economic development of the country . Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.2. №55. P. 46-52.
 46. Chugunov I.Y., Mostytska N.A. Budget mechanism as a component economic policy of the state. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.2. №56. P. 15-21.
 47. Chugunov I.Y., Potapenko M.M.  Financial policy of the state in the conditions of economic transformations. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.3. №58. Р. 3-9.
 48. Chugunov I.Y., Khodakovsky V.V. Budget policy as a component of public financial support of economic development. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.2. № 61. Р. 25-31.
 49. Шалашна  А.О. Державне фінансове забезпечення економічного зростання. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 50. Shalashna A.O. Вudget as a tool of economic development. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2020. Vol.4. №60. Р. 39-43.

2019 рік

 1. Волосович С., Василенко А., Чубаєвський В. Фінансові технології податкового адміністрування. Вісник КНТЕУ. 2019. № 4 (126). С. 5-15.
 2. Волосович С.В., Василенко А.В. Regtech в екосистемі фінансових технологій. Modern Economics. 2019. № 15. С. 62-68.
 3. Volosovych S., Baraniuk Y. State financial control in terms of digitalization of the institutional environment.  Baltic journal of economic studies. 2019. Vol. 5. No.4. рр. 82-91.
 4.  Hrebenyk Kseniia.Prospects of consolidated budget income for the medium-term period. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.2019.Volume7, No.6. pp. 26 - 28.
 5. Канєва Т.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №7. С. 45-52.
 6. Канєва Т.В. Європейський досвід формування місцевих бюджетів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. №2(103). С. 119-135.
 7. Канєва Т.В. Методологічні засади бюджетної політики. Бізнес-інформ. 2019. №2. С. 218-226.
 8. Канєва Т.В. Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2019. №1(35). С. 182-195.
 9. Kaneva T., Ruban M. Regulatory mechanisms of the tax policy. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2019. 7(6). 32–39.
 10. Козарезенко Л.В.  Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua         
 11. Козарезенко Л.В. Теоретико-методологічні засади дослідження ефективності інвестицій в освіту. Економічний вісник університету. 2019. № 40. С. 41–54.
 12. Мазаракі А., Волосович С. Домінанти FinTech на ринку платіжних послуг. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. №2 (103). С. 100-118.
 13. Макогон В.Д. Податкові надходження у системі формування дохідної частини бюджету. Економічний вісник університету.. 2019. Вип. 41/1. С. 188-195.
 14. Макогон В.Д., Адаменко І.П. Формування видатків бюджету як складової суспільного розвитку. Економічний вісник університету. 2019. № 40/1. С. 140–147.
 15. Маркуц Ю.І. Видатки бюджету як інструмент економічного розвитку. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 43. С. 167-173.
 16. Markuts Y.I., Adamenko I.P. Fiscal policy in the countries with transformational economic systems. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine: Collective monograph. Prague. OKTAN PRINT s.r.o. 2019. рр. 239-253
 17. Микитюк І.С. Механізм управління коштами об’єднаних територіальних громад. Економічний вісник університету. 2019. Вип.42. С. 210-217.
 18. Мостицька Н.А. Фінансова політика країн з розвинутою та трансформаційною економікою. Ефективна економіка. 2019. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua 
 19. Насібова О.В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економіка та держава. 2019. Вип. 8. C. 35–40.
 20. Насібова О.В. Фінансова складова системи соціальних пільг. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-2 (56). C. 155–161.
 21. Насібова О.В. Державне фінансове регулювання системи соціальних послуг. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. C. 155–159.
 22. Насібова О.В. Механізм реалізації державних стандартів та гарантій соціального розвитку. Український журнал прикладної економіки. 2019. № 4. С. 375–387.
 23. Нікітішин А.О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.
 24. Нікітішин А.О. Трансформація податкового регулювання у постбіфуркаційний період. Економічний вісник університету. 2019.  Вип. 40. С. 148-155.
 25. Нікітішин А.О. Вплив монетарної політики на сучасні механізми податкового регулювання. Економічний вісник університету. 2019.  Вип. 41. С. 195-202.
 26. Пасічний М.Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 2. С. 135–150.
 27. Пасічний М.Д. Монетарна політика в умовах трансформації економіки України. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 43. С. 210–216.
 28. Пасічний М.Д. Фінансова політика держави: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 440 с.
 29. Pasichnyi M., Kaneva T., Ruban M., and Nepytaliuk A. The impact of fiscal decentralization on economic development. Investment Management and Financial Innovations. 2019. Vol. 16(3). pp. 29-39.
 30. Рубан М. О. Фінансова спроможність місцевих бюджетів. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 137–152.
 31. Савченко Н.Г., Бондаренко О.С. Управління фінансовими потоками  в контексті оцінки ефективності соціальних інвестицій. Економіка та держава. 2019. №2. С.36-40.
 32. Селіверстова Л., Лосовська Н. Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Економіка та держава. 2019. №7. С.13-16.
 33. Seliverstova  L., Losovska N. Features of the formation of business social responsibility in Ukraine. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С.11-15.
 34. Seliverstova L.,  Vdovenko N., Deriy J., Kurmaiev P. Formation of the informational economy: organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol 8, No 4. pp. 956-961.
 35.  Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України / за ред. І.Я. Чугунова. К.: Київ.нац.торг.-економ.ун-т, 2019.148 с.
 36. Чугунов  В.І. Формування бюджету як інструмент суспільного розвитку. Економіка та держава. 2019. № 12. C.132–137.
 37. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С.103–121.
 38. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Фінансові ресурси державного сектора економіки як складова суспільного розвитку. Вісник КНТЕУ. 2019. № 3 (125). С. 40-52.
 39. Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. Податкова безпека держави. Вісник КНТЕУ. 2019. № 4. С.31–41.
 40. Chugunov I., Kachula S. State financial policy as a component of social-economic development of society. The Potential of Modern Science: monograph. Sciemcee Publishing, London, United Kingdom. 2019. Vol. 2. рр. 29-44.
 41. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5 No. 3. pp. 213-217.
 42. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Budget strategy in the conditions of economic globalization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol.17, Issue 3, pp. 101-110.
 43. Chugunov I., Makohon V., Krykun T. Fiscal policy and institutional budget architectonics. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5 No.5. pp.197-203.
 44. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17. Issue 4. pp. 252-261.
 45. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Features of the EU and Ukraine’s debt policy. Investment Management and Financial Innovations. 2019. Vol. 16. Issue 4. pp. 254-261.
 46. Chugunov I., Pasichnyi M., Nepytaliuk A. Macroeconomic effects of inflation targeting in advanced and emerging market economies. Banks and Bank Systems. 2019. 14(4), pp.153-165.

2018 рік

 1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. Київ : Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
 2. Budget policy of social development. Chugunov I.,KanevaT.,Pasichnyi M and other.  General editorship Chugunov I. Tallinn, 2018. 348 p.  
 3. Кучер Г.В. Державні фінансові ресурси: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 608с.
 4. Макогон В. Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 364 с.
 5. Волосович С.В. Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. Дніпро: Пороги, 2018. 460 с. 
 6. Селіверстова Л.С., Пархацька О.М. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень. Механізм формування фінансової політики забезпечення ефективного розвитку підприємств. Чернігів, 2018. 235 с. 
 7. Seliverstova L., Parhatska О. Global problems of national economic development. Financial policy as an instrument for ensuring socio-economic development of the country. Krakov, 2018. 275 p.
 8. Бондаренко О.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання. Економіка та держава. 2018. № 6. С. 21–24.
 9. Бондаренко О.С. Організаційно-інституційне регулювання фінансового ринку в Україні. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 93–98.
 10. Бондаренко О.С. Сучасні тенденції управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 62-66.
 11. Бондаренко О.С., Адаменко І.П. Архітектоніка фінансового управління: сучасна теорія та практика. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 22–24.
 12. Бондаренко О.С., Адаменко І.П. Перспективи розвитку фінансових інститутів в економіці України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 8–11.
 13. Bondarenko O.S., Palyvoda O.M., Karpenko O.O. Simulation modeling of strategic development of transport and logistics clusters in Ukraine megatrends. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. Issue 2. pp. 93-98.
 14. 1Bondarenko O.S., Palyvoda O.M., Karpenko O.O., Svitlana Bonyar, Andrea Bikfalvi. Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises. Problems and Perspectives in Management. 2018. Volume 16. Issue 3. pp. 174-188
 15. Bondarenko O.S., Palyvoda O.M., Kyrylenko O. М. Development of a model for the estimation of financial processes in logistic systems at industrial enterprises. International Scientific Journal «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies». 2018. Volume 5/1(95). pp. 6-16.
 16. Bondarenko O.S., Seliverstova L.S. Formation of the paradigm of financial management under the impact of the economic development megatrends. Науковий вісник Полісся. 2018. № 3 (15). С.104-112
 17. Bondarenko O.S., Seliverstova L.S., Adamenko I.P. Formation of financial management architectonics in corporate structures. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. С. 56–61.
 18. Волосович С.В, Клапків Л. Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. №3. С.101-115
 19. Волосович С.В. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. №1. С. 97-110
 20. Волосович С.В. Краудлендінг у системі FinTech. Економіка України. 2018. №9. С. 74–84 
 21. Волосович С.В., Василенко А. В. Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проектів. Modern Economics. 2017. № 5. С. 13-19
 22. Волосович С.В., Фоміна О.В. Технологічні інновації у страхуванні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №5. С.124-137
 23. Volosovych S., Baranyuk Yu. Tax control of cryptocurrency transactions in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2018. Volume 13, Issue #2. P. 89-106 
 24. Гусаревич Н.В. Адаменко І.П. Особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах ЄС з розвинутою економікою. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 11–15.
 25. Канєва Т.В., Думікян А.К. Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання. Бізнес Інформ. 2018. №3. С. 141-148
 26. Канєва Т.В., Рубан М.О. Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. Проблеми економіки. 2018. №3 (37). С. 191-200
 27. Kozarezenko L., Petrushenko Yu., But M., Tokarenko M., Glinska-Neves A. The Role of Fintechs in Enhancing Cross-Border Payments Infrastructure. Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15. No. 5. P. 9-18.
 28. Kozarezenko L., Petrushenko Yu., Tulai O. Public Finance Management of Sustainable Human Development. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №4. С. 103-112.
 29. Kozarezenko L., Tochylina I. Tax Advantages of Local Budgets as an Instrument of Financial Capacity of Territorial Communities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol 4. No 3. P. 88-93.
 30. Кучер Г.В. Фінансування розвитку соціальної інфраструктури як складова фінансової політики України. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2018. Вип. 40. Ч.1. С. 297–304.
 31. Мазаракі А.А., Волосович С.В. FinTech у системі суспільних трансформацій. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №2. С.5-18
 32. Макогон В.Д. Стратегічні пріоритети бюджетної політики в умовах інституційних перетворень. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 38-45.
 33. Makogon V. D., Adamenko I. P. Fiscal policy as an element of socio-economic transformations. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 129-135.
 34. Маркуц Ю.І., Гусаревич Н.В. Ефективність формування доходів бюджету в умовах економічних перетворень. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 31–34.
 35. Markuts Y.I., Adamenko I.P., Husarevych N.V. Consolidated budget as a social development tool. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Т. 3. № 26. 2018. С. 493–500.
 36. Микитюк І.С. Державний фінансовий контроль у бюджетній сфері. Світ фінансів. 2018. №1(54). С. 58-69
 37. Микитюк І.С. Казначейський контроль як складова державного фінансового контролю Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди. 2018. Вип. 37/1. С. 145-151.
 38. Пасічний М. Д. Податкова політика країн ОЕСР. Світ фінансів. 2018. № 1. С. 127–138.
 39. Пасічний М.Д. Методологічні засади формування фінансової політики країни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 116–130.
 40. Пасічний М.Д. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. № 3. С. 116–130.
 41. Пасічний М.Д. Формування і реалізація бюджетної політики в умовах кризових трансформацій економіки. Бізнес-Інформ. 2018. № 8. С. 171–177.
 42. Pasichnyi M. Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management. 2017. №15. С.316–322.
 43. Петрова Т.С. Базові принципи функціонування фінансової системи. Науковий вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2018. №2. С. 233-236
 44. Ротова Т., Манько І. Регулювання ринку страхових послуг в Україні. Товари і ринки. 2018. №1 (25). С. 121-134
 45. Савченко Н.Г., Прус Н.В. Підходи до управління фінансовими ресурсами в контексті реформування системи охорони здоров’я України. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 27–32.
 46. Селіверстова Л.С. Адаменко І.П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 13–17.
 47. Селіверстова Л.С. Бюджетна архітектоніка як інструмент розвитку фінансової системи України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 5–8.
 48. Селіверстова Л.С. Особливості функціонування фінансових систем в зарубіжних країнах. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 14–16.
 49. Селіверстова Л.С. Підходи до формування портфелю фінансових інвестицій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 5-7.
 50. Селіверстова Л.С., Адаменко І.П. Фінансова політика в умовах інституційної економіки. Економіка та держава. 2018. №1. С. 16–19.
 51. Селіверстова Л.С., Адаменко І.П. Фінансова система України: особливості функціонування та напрями удосконалення. Економіка та держава. 2018. № 6. С. 17–20.
 52. Селіверстова Л.С., Пархацька О. М. Інструментарій формування фінансової політики розвитку підприємств легкої промисловості. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018. №9. 
 53. Seliverstova L. S. Trends in the development of the ukrainian insurance market. Товари і ринки. 2018. №1. С.135-144
 54. Собчук С.І., Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки. Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 303–312.
 55. Тарасюк М.В. Бюджетне планування в Україні. Вісник КНТЕУ. 2018. № 2 (118). С. 19-31.
 56. Тарасюк М.В., Тимошенко Н.М. Система управління дефіцитом бюджету. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 285 – 290.
 57. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №5. С. 5-18
 58. Чугунов І.Я., Собчук С.І. Формування бюджетної політики економічного розвитку України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №3. С. 103-116
 59. Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 54-61.
 60. Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 2018. 15 (4). 113–122.

2017 рік

 1. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, В.С. Пономаренко, І.Я. Чугунов та ін.; за ред. В.Р. Сіденка. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун- т, 2017. – 648 с.
 2. Запатріна І.В. Державно-приватне партнерство для цілей сталого розвитку: монографія. – К. : Либідь, 2017. – 312 с.
 3. Bogolib T.M. Differentation of quality of life and forms of social exclusion of population in Ukrainian society // Journal of Business and Economics, USA. – 2016. - №12. – P. 74-82.
 4. Bondarenko O. S., Seliverstova L. S., Adamenko I. P. Formation of financial management architectonics in corporate structures // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 4. – С. 56-61
 5. Seliverstova, L. S. Bondarenko O. S. The impact on the development of integration approach to managing corporate finance // Науковий вісник Полісся. – 2017.  - № 3 (11). Ч. 2. – С. 119-123
 6. Seliverstova, L. S. Current trends in insurance market in Ukraine // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 2 (10). Ч. 1 – С. 63-69
 7. Боголіб Т.М. Бюджет для громадян як пріоритет державної бюджетної політики // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди. – 2017. - №33/1. – С. 274-284
 8. Бондаренко О.С. Фінансові ресурси та фінансові потоки: сучасна теорія і практика управління // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 25–28
 9. Бондаренко О.С., Селіверстова Л.С, Адаменко І.П. Особливості формування архітектоніки фінансової системи // Бізнес-інформ. – 2017. - №10. - C. 301-305
 10. Волосович С.В. Домінанти технологічних інновацій у фінансовій сфері // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди. – 2017. - Вип. 33/1. - С. 15-21.
 11. Волосович С.В. Експортно-кредитні агентства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. - №4. – С. 98-107
 12. Волосович С.В., Апостолюк О.Ю. Інститути державної фінансової підтримки малого підприємництва // Modern Economics. - 2017. - № 3. - С. 41-49
 13. Гусаревич Н. В. Управління дефіцитом бюджету як інструмент фінансової політики // Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – С. 225–230.
 14. Канєва Т.В, Думікян А.К. Видатки бюджету як складова економічного розвитку країни // Вісник КНТЕУ. – 2017. - №1. - C. 83-93
 15. Канєва Т.В., Наливайко Д.В. Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди. – 2017. - Вип. 32/1. – С. 251-257
 16. Канєва Т.В., Рубан М.О. Податкове регулювання в контексті удосконалення міжбюджетних відносин // Бізнес-Інформ. – 2017. - № 8. – С. 231-237
 17. Кучер Г. В. Державний сектор країн світу крізь призму глобальних фінансових індикаторів // Науковий економічний журнал «Інтелект-ХХІ». – 2017. - № 4 − С. 14-21.
 18. Кучер Г. В. Міжнародні фінансово-кредитні інституції у фінансуванні суспільного розвитку України // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. – 2017. – Вип. 35/1. - С. 221-230.
 19. Кучер Г. В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава. – 2017. - № 8.− С. 27-31
 20. Макогон В.Д. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. - № 1(90). - С. 74-82
 21. Микитюк І.С. Система бюджетного регулювання територіального розвитку // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди. – 2017. - Вип. 33/2. − С. 389-395
 22. Пасічний М.Д. Бюджетно-податкова політика у країнах ЄС із трансформаційною економікою // Економіка розвитку. – 2017. -  № 2. – С. 30-38
 23. Пасічний М.Д. Основи формування бюджетно-податкової політики держави // Бізнес Інформ. – 2017. - № 3 – С. 243-248
 24. Пасічний М.Д. Перспективне прогнозування і планування у системі бюджетних відносин // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. – 2017. - Вип. 33/1. – С. 361-368
 25. Пасічний М.Д. Стратегія акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні // Бізнес Інформ. – 2017. - № 6. – С. 220-226
 26. Прус Н.В. Особливості фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2017. – № 7(230). – С. 66-71
 27. Селіверстова Л.С., Паливода О.М. Управління інноваційним розвитком промисловості  в країнах Європейського союзу на основі формування кластерної інфраструктури // Науковий вісник  Полісся. – 2017. - №1 (9), ч.1. – С. 185-191
 28. Собчук С.І. Міжбюджетні трансферти в системі бюджетного регулювання // Економіка та держава. – 2017. – № 2. – С. 73–76
 29. Собчук С.І., Гарбар Ж.В. Податкові надходження у системі формування доходів бюджету // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. - №7. – С. 35-41
 30. Собчук С.І. Формування неподаткових надходжень бюджету в системі бюджетного регулювання // Інвестиції, практика та досвід. – 2017. – №7. – С. 79–84.
 31. Тарасюк М.В., Захаров В.С. Моделювання впливу економічних факторів фінансового забезпечення енергетичного сектора України // Актуальні проблеми економіки. – 2017. - № 2(188). - С. 356-364
 32. Тарасюк М.В., Малярчук О.В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення // Економіка та держава. – 2017. - № 1. - C. 19-24.
 33. Чугунов І.Я. Фінансова політика як скадова економічного розвитку / за ред. Чугунова І.Я.- К.: Київ.нац.торг.-економ.ун-т, 2017. -  236 с.
 34. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу // Вісник КНТЕУ. – 2017. - № 3-4 (2). - С. 66-69
 35. Чугунов І.Я., Брижан К.В. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди. – 2017. - Вип.32/1. − С. 241–251

  2016 рік
 1. Bogolib T.M. Budgetary system of Ukraine: a new reality and global challenges  // Economic Annals – XXI. – 2016. - №156(1-2). - P. 41-44
 2. Chugunov I.Y., Makogon V.D. Budget policy under economic transformation // Economic Annals-ХХI. – 2016. - № 3-4 (2). – Р.66 – 69
 3. Zapatrina І. Sustainable Development Goals for Developing Economies and Public-Private Partnership – European Procurement & Public Private Partnership Law Review 1/2016: Р. 39–45
 4. Белінська Г.В.  Ринок фінансових інновацій: сутність, особливості та передумови створення // Наукові праці НДФІ. – 2016. - Вип. 1(74). – С. 137-149
 5. Боголіб Т.М. Дотації місцевим бюджетам як інструмент фінансового вирівнювання // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2016. - №29/1. - С.282-289
 6. Бондаренко О.С. Параметри фінансових потоків як основні орієнтири управління фінансами в сучасних умовах // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». - 2016. - № 7. – С. 216-220
 7. Волосович С.В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики та перспективи розвитку // Економіка України. - 2016. - № 4. - С. 68-78
 8. Волосович С.В. Державні цільові фонди в системі публічних фінансів // Вісник КНТЕУ. - 2016. - № 4. – С. 129-137
 9. Волосович С.В. Перспективи розвитку ринку платіжних послуг в Україні // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. - Вип. 26. - С. 22-26
 10. Волосович С.В., Кривошеєва В.В.  Саморегулювання ринку кредитних послуг фізичним особам // Економічний Часопис-ХХІ. – 2016. - № 158 (3-4(2)) - С. 79-82  
 11. Єрмошенко А.М. Особливості розрахунку вартості та дохідності страхових компаній // Інтелект ХХІ. Науковий економічний журнал. – 2016. - №3. - С.57-64
 12. Запатріна І.В. Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні / І. Запатріна, М. Дарсі. – Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 2016. – 75 с.
 13. Кучер Г.В. Державне фінансування соціального захисту в умовах трансформаційної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. - Вип. 8. - Ч. 1 - С. 120 – 125
 14. Мазаракі А.А., Волосович С.В. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України // Вісник КНТЕУ. – 2016. - № 1. – С.5-23
 15. Маркуц Ю.І. Формування державного бюджету в розвинутих країнах світу та Україні // Бізнес Інформ. – 2016. - №11. – С. 222-227 
 16. Пасічний М. Д. Особливості реалізації вітчизняної бюджетної політики // Економіка та держава. – 2016. - № 5. - С. 43–48
 17. Пасічний М.Д. Податкова політика України в сучасних умовах // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2016. - Вип. 7 (49). -  С. 123-128
 18. Прус Н.В. Еволюція розвитку бюджетних відносин // Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2016. - №29/1. - С. 560-568
 19. Селіверстова Л.С. Формування оптимального портфелю фінансових інвестицій корпорації // Науковий вісник Полісся. – 2016 - №2. - С.127-131
 20. Чугунов І.Я. Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України / за ред. Чугунова І.Я.- К.: Київ.нац.торг.-економ.ун-т, 2016. -  236 с.
 21. Чугунов І.Я., Насібова О.В. Еволюція фінансового механізму системи пенсійного забезпечення населення // Вісник КНТЕУ. – 2016. - №1. - С. 80–97
 22. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки // Вісник  КНТЕУ. –  2016. – №5. – С. 5–18

2015 рік

 1. Bogolib T.М. State Management for Effective Use of Budget Funds // International journal of Advanced Studies. – 2015. – №5/2. – p. 45 -52          
 2. Zapatrina I., A. Zverev, Anastasia Rodina Harmonisation of public-private partnership legislation: regional and international context of the Model Law on Public-Private Partnerships for the CIS Countries // Germany, European Procurement & Public Private Partnership Law Review. – 2015. – № 1. – pp. 3 – 16.
 3. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń /redacja naukowa W. Sułkowska G. Strupczewski. – Warszawa: Polteхt sp. z.o.o. – 2015. – 335 р. (Кучер Г.В., Ротова Т.А., Тринчук В.В.)
 4. Боголіб Т.М. Финансовая система как составная социально-экономического развития страны / Т.М. Боголіб // Науковий вісник Херсонського державного університету – 2015 – №10 – с. 172-178.
 5. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення освітньої діяльності в Україні // Економіст – 2015 – № 9 – с. 40-56.
 6. Волосович С.В. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: монографія / С.В. Волосович / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — 524 с.
 7. Волосович С.В., Кривошеєва В.В.  Економічна природа кредитних послуг/ С.В. Волосович, В.В. Кривошеєва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. - № 2 (100). – С. 74-84.
 8. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я.Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с.
 9. Єрмошенко Л.В. Система державного регулювання інтеграції страхового сектора з банківською системою / Л.В. Єрмошенко // Журнал «Интеллект ХХІ». – 2015. – №2. – С. 30-42.
 10. Запатріна І.В. Подолання дисбалансів у сфері житлово-комунального господарства в контексті формування стратегії модернізації економіки України / Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: монографія /   За ред. М.І. Скрипниченко – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – 2015 – 544 с.
 11. Кучер Г.В. Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави/ Г.В. Кучер //  Економічний вісник університету. Збірник наукових праць, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2015. – Вип. 27/1. – С. 183 – 189.
 12. Кучер Г.В. Борговий механізм фінансування державних витрат / Г.В. Кучер // Бізнес Інформ. – 2015. – №8. – C. 207–214.
 13. Лисяк Л.В., Ватченко О.Б., Ватченко Б.С. Оцінка майнового потенціалу регіону – інструмент формування доходів місцевих бюджетів України: теорія і практика : монографія  / Л.В. Лисяк, О.Б. Ватченко, Б.С. Ватченко. –Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 168 с.
 14. Макогон В.Д. Бюджетна політика в механізмі управління державними фінансами / В.Д. Макогон // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів, Переяслав-Хмельницький. – 2015. – Вип.26/1. – С. 207–211.
 15. Пасічний М.Д. Інституційні засади розвитку фінансового регулювання економіки / М.Д. Пасічний // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів, Переяслав-Хмельницький. – 2015. – Вип.27/1. – С. 137–143.
 16. Руденко І.В. Бюджет розвитку в умовах фіскальної децентралізації/ І.В. Руденко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015.  – № 9/2. - С. 18 – 23
 17. Руденко І.В. Інвестиційні видатки місцевих органів влади / І.В. Руденко // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 10/2. – С. 37-42.
 18. Чугунов І.Я., Павелко А.В. Бюджетна політика економічного розвитку / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко // Вісник КНТЕУ. – 2015. –№ 2 (100). – С. 64–73.
 19. Чугунов І.Я. Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень / За ред. Чугунова І.Я.- К.: Київ.нац.торг.-економ.ун-т, 2015. -  258 с.

2014 рік

 1. Боголіб Т.М. Забезпечення стійкості бюджетної системи України в умовах кризових явищ // Економічний часопис XXI. – 2014. -№7-8. – С. 72-86Боголіб Т.М. Інструменти реалізації бюджетної політики на місцевому рівні // Економічний вісник університету. – 2014. - №22/1. - С. 202-207
 2. Волосович С.В., Кривошеєва В.В. Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку: колективна монографія. / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т. – 2014. – С. 95-104
 3. Долгова О.О. Сучасні інструменти пенсійного забезпечення: компоративний аналіз споживчого сприйняття // Бізнес - Информ. - 2014. -№ 7. - С. 159-165
 4. Єрмошенко А.М. Особливості побудови системи оплати праці і мотивацій фінансових установ // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. – С. 284-289
 5. Єрмошенко А.М. Аналіз симптомів неплатоспроможності банків у країнах із перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - С. 380-390
 6. Кучер Г.В. Фінансовий потенціал розвитку: теоретичний аспект // Вісник КНТЕУ. – 2014. - № 4. – С. 92-105
 7. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – №3. – С. 100–104
 8. Лук’яненко І.Г., Дадашова П.А. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки // Магістеріум НаУКМА. Економічні студії. – Вип. 56. – К.: 2014. – С. 4–8.
 9. Макогон В.Д. Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни// Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2014. - №1 (31). – С. 26-31.
 10. Микитюк І.С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2014.− № 22/1.− С. 230–234
 11. Микитюк І.С. Методика аналізу бюджетного потенціалу області // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2014. – Вип. 22/2. – С. 389-394.
 12. Пасічний М.Д. Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2014. – №1 (31). – С. 137–144.
 13. Руденко І.В. Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики // Економіка. Фінанси. Право. - К., 2014. -  №6. - С. 16-22.
 14. Тарасюк М.В, Нагорна Л.В. Сутність та класифікація видатків та розвиток людського капіталу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. - С. 28-37.
 15. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни  // Казна Україна. –  2014. –№ 6. – С. 25–28.
 16. Чугунов І.Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності // Вісник  КНТЕУ. –  2014. –№ 5. – С. 64–77.
 17. Чугунов І.Я., Жукевич О.М. Непряме оподаткування у системі регулювання економіки // Економічний часопис - ХХІ: науковий журнал. – № 1-2 (1).– 2014. – С. 61–64.
 18. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень // Вісник КНТЕУ. – 2014. – №4.– С. 79–91.
 19. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Формування доходної частини бюджету українських губерній в середині ХІХ століття // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 2. – С. 85–97

2013 рік

 1. Боголіб Т. М. Місцеві фінанси / Т. М. Боголіб. – К.: Корпорація, 2013. – 464 с.
 2. Боголиб Т. М. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности / Т. М. Боголиб // Экономист. – 2013. – № 4. – С. 13–17.
 3. Bogolib Т. М. The public sector of finance economy in the modern world / Equilibrium. – 2013. – №1. – p. 76–89.
 4. Василенко А. В. Інвестиційна стратегія страхових компаній навчальний посібник / А. В. Василенко К.:КНТЕУ. – 2013. – 202 с.
 5. Волосович С. В. Страхування ризиків кредитної сфери: монографія / С.В. Волосович. – К.: КНТЕУ, 2013. – 388 с.
 6. Волосович С. В. Співвідношення між страхуванням, гарантуванням та захистом депозитів / С. В. Волосович // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 89–97.
 7. Долгова О.О. Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку // Вісник КНТЕУ. – 2013. - № 1. – С. 98-108
 8. Запатрина И. В. Публично-частное партнерство: потенциал для развивающихся экономик: монографія / Німеччина, Lambert Academic Publishing – Saarbrucken – 2013 – 197 с.
 9. Zapatrina I. The Ukraine Waiting Lists without Housing: monograph / Social Housing in Transition Countries/ Edited by Jozsef Hegediis, Martin Lux, Nora Teller/ – Routledge Teylor&Francis Group. – New York, London. – 2013 – 342 р. – p. 292 – 306.
 10. Єрмошенко А. М. Державне стратегічне і бюджетне планування в Україні: шляхи реформування посібник / А. М. Єрмошенко К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 109 с.
 11. Єрмошенко А. М. Medium term budget forecasting and budget planning: Current status in Ukraine and international best practice / А. М. Єрмошенко К.: Видавничо-поліграфічна компанія «ОБНОВА», 2013. – 96 с.
 12. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Фінансове забезпечення оплати праці в бюджетних установах // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. – Вип. 21/2. – С. 185 – 190
 13. Касперович Ю. В. Налоговая политика Украины в системе финансово-экономического регулирования / Ю.В. Касперович // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2013. – №3-4 (47-48). – С. 82-89.
 14. Кучер Г.В. Вплив трудової міграції на фінансовий потенціал держави // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. – Вип. 21/2. – С. 237– 241.
 15. Lukianenko I., Sydorovych M. Impact of Fiscal Policy On Economic Development in Ukraine. Rumania, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, Volume 6, Issue 1, 2013, p 91-117.
 16. Лисяк Л. В. Оподаткування підприємств будівельної галузі: проблеми та перспективи удосконалення / Л.В. Лисяк // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – №1. – C. 52–56.
 17. Лисяк  Л. В, Податкові інструменти державного регулювання розвитку підприємницької діяльності / Л. В. Лисяк, В. Є. Тараненко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – №2. – C. 66–71.
 18. Лук’яненко І.Г. Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України // Бізнес – Інформ. - 2013. - №11(430). - С. 57-65
 19. Макогон  В. Д. Напрями розбудови системи місцевих фінансів /В. Д. Макогон // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3–4. – С. 27–32.
 20. Макогон В.Д. Сутність та роль бюджетного планування як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку країни / В.Д. Макогон // Економічний вісник університету. – 2013. – Випуск 20/2. – С. 181–185.
 21. Микитюк І.С. Моделі казначейського виконання бюджету // Казна України. - №6. – 2013. –С. 20-21.
 22. Микитюк І.С. Теоретичні засади формування бюджетного потенціалу регіону // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. – Вип. 21/2. – С. 209-213
 23. Пасічний М. Д. Механізм непрямого оподаткування в Україні: становлення та розвиток / М. Д. Пасічний  // Бізнес-Інформ. – 2013. – №5. – С. 311–318.
 24. Тонкопрядов Є. О. Теоретико-методологічні засади формування видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України / Є.О. Тонкопрядов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2013. – №3(51). – С. 288–294.
 25. Чугунов І. Я. Формування бюджету Української РСР у складі бюджетної системи СРСР / І. Я. Чугунов, М. Д. Пасічний // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 3. – С. 56–73.
 26. Чугунов І.Я. Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України / за ред. І.Я.Чугунова. - К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2013.-240с. 

 2012 рік    

 1. Боголіб Т.М Бюджетне фінансування освіти у Російській імперії / Економічний вісник університету. - 2012. - №17/2. - С.169-174.  
 2. Боголіб Т.М Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад / Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету. - 2012. - №19/1. - С.175-178. 
 3. Булгакова С.О., Микитюк І.С. Фактори впливу на обсяг та структуру бюджетних видатків / С.О. Булгакова, І.С. Микитюк // Казна України. - 2012. - № 3 (18). - С. 6-10. 
 4. Василенко А.В. Особливості використання аутсорсінгу в управлінні активами страхових компаній України / А.В. Василенко // Ефективна економіка. - 2012. - № 8. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 
 5. Василенко А.В. Податкове стимулювання розвитку страхування / А.В. Василенко // Вісник КНТЕУ. - 2012. - №4. - С. 34-46. 
 6. Волосович С.В. Особливості та перспективи розвитку титульного страхування в Україні / С.В. Волосович // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету. - 2012. - №18/3. - С. 55-59. 
 7. Волосович С.В. Страхування ризиків факторингу / С.В. Волосович // Вісник КНТЕУ. - 2012. - № 4. - С. 24-33. 
 8. Волосович С.В. Страхування сплати митних платежів як різновид страхування кредитів довіри / С.В. Волосович // Вісник Академії ДМСУ. - 2012. - № 1. - С. 26-31. 
 9. Єрмошенко А.М. Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку / А.М. Єрмошенко // Бізнес-Інформ. - 2012. - № 6. - С.152-155. 
 10. Єрмошенко А.М. Управління операційними і кредитними ризиками страхових компаній як складова механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні / Бізнес-Інформ. - 2012. - №7. - С. 127-132. 
 11. Запатріна І.В. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір / І.В. Запатріна // Вісник КНТЕУ. - 2012. - № 2. - С. 59-73. 
 12. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Актуальні питання обліку надходжень бюджетних установ в умовах модернізації обліку державного сектору економіки / Т.В. Канєва, С.О. Шевченко / Казна України. - 2012. - № 4 (19). - С. 9-12. 
 13. Касперович Ю.В. Податкові пільги в системі фінансово-економічного регулювання / Ю.В. Касперович // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - 2012. - № 1. - С. 154-172. 
 14. Клапків Л.М., Ротова Т.А. Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики / Л.М. Клапків, Т.А. Ротова // Фінанси України. - 2012. - №4. - С. 76-83. 
 15. Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні / Г.В. Кучер // Фінанси України. - 2012. - №6. - С. 44-57. 
 16. Лук’яненко І.Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України / І. Г. Лук’яненко// Бізнес-Інформ. - 2012. - № 4 (411). - С. 197-201. 
 17.  Макогон В.Д. Становлення фінансової науки в Україні / В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ. - 2012. - № 4. - С. 14-24. 
 18. Максюта А.А., Чугунов І.Я. Бюджетна складова суспільного розвитку / А.А. Максюта, І.Я.Чугунов / Вісник КНТЕУ. - 2012. - № 3. - С. 45-54. 
 19. Микитюк І.С. Методичне забезпечення аналізу стійкості доходної бази місцевого бюджету / Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету, 2012. - №19/1. - С. 163-167. 
 20. Пасічний М.Д. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни в період посткризового відновлення / М.Д. Пасічний // Бізнес-Інформ. - 2012. - № 5. - С. 219-223. 
 21. Тарасюк М.В. Вимоги до формування бюджетної політики України в посткризовий період / М.В. Тарасюк // Економіка, фінанси, право. - 2012. - № 9. - С. 57-62. 
 22. Тонкопрядов Є.О. Формування бюджету Пенсійного фонду України у XVIII-XX століттях / Є.О. Тонкопрядов // Науковий журнал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2012. - №1(172). - С. 276-284. 
 23. Троцик Т.І. Сучасний стан фінансування наукової сфери в Україні / Економічний вісник Переяслав-Хмельницькогоуніверситету. - 2012. - № 17/2. - С. 27-30. 
 24. Чугунов І.Я. Фінансова політика як складова економічного розвитку / за ред. І.Я. Чугунова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 212 с. 

      2011 рік 

    1. Боголіб Т. М. Бюджетна система України : підручник / Т. М. Боголіб, В. В. Малишко. - К. : Корпорація, 2011. - 452 с. 
    2. Боголіб Т.М. Середньострокове бюджетне планування як бюджетний механізм стимулювання економічної активності в Україні / Т.М. Боголіб // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету. - 2011. - №17/1. - С. 185-189. 
    3. Василенко А.В. Формування податкової культури в Україні / А.В. Василенко // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету. - 2011. - № 17/1. - С. 189-192. 
    4. Василенко Л.І. Формування місцевих бюджетів та соціальне партнерство / Л.І. Василенко, А.В. Василенко // Вісник КНТЕУ. - 2011. - №1. - С. 50-57. 
    5. Волосович С. Особливості і тенденції формування системи іпотечного страхування в Україні / С. Волосович // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 19-24. 
    6. Волосович С. Особливості розвитку страхування депозитів кредитних спілок в Україні / С. Волосович // Банківська справа. - 2011. - № 4. - С. 83-94. 
    7. Волосович С.В. Розвиток інфраструктури ринку кредитного страхування / С.В. Волосович // Вісник КНТЕУ. - 2011. - № 5. - С. 36-43. 
    8. Єрмошенко А.М. Інтеграція страхового сектору з банківською сферою як фактор розвитку національної економіки: монографія / А.М. Єрмошенко. — Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. - 448 с. 
    9. Єрмошенко А.М. Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг / А.М. Єрмошенко, Л.В. Єрмошенко // Вісник КНТЕУ. - 2011. - № 2. - С. 38-46. 
    10. Канєва Т.В. Облік основних засобів державного сектора України: стан і перспективи / Т.В. Канєва, С.О. Шевченко // Казна України. - 2011. - № 1 - С.3-8. 
    11. Канєва Т.В. Сучасний стан і проблеми обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів / Т. В. Канєва // Казна України. - 2011. - № 4. - С. 6-7. 
    12. Касперович Ю.В. Еволюція системи формування доходів бюджету / Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - 2011. - № 2. - С. 112-126. 
    13. Кучер Г.В. Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов’язань України / Г.В. Кучер // Вісник КНТЕУ. - 2011. - № 2. - С. 47-58. 
    14. Лісовська Н.В. Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу / Н.В. Лісовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 102. - Ч. 2. - С. 173-177. 
    15. Лук’яненко І. Г. Діагностика фінансових криз: аналіз, методи, моделі: монографія / І. Г. Лук’яненко, В. М. Жук, О. В. Неживенко, Р. Б. Семко, І. І. Серпак. - К.: НаУКМА, 2011. - 198 с. 
    16. Макогон В.Д. Пріоритети сучасної бюджетної політики України / В.Д. Макогон // Вісник КНТЕУ.- 2011. - № 3. - С. 50-56. 
    17. Чугунов І.Я. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин / І.Я. Чугунов // Вісник КНТЕУ.- 2011. - № 4. - С. 13-22. 

На кафедрі працює докторантура та аспірантура зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.055.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. 

Теми захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит):

 1. Страхування ризиків у системі кредитних відносин
 2. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення в умовах економічних перетворень
 3. Фінанси в системі корпоративного управління
 4. Фінансовий ринок у системі економічного розвитку
 5. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу
 6. Фінансові ресурси міжнародних інституцій у системі бюджетного планування України 

Теми захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит): 

 1. Фінансовий механізм соціального захисту населення України. 
 2. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень.
 3. Планування видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку територій. 
 4. Дефіцит бюджету як складова системи бюджетного регулювання. 
 5. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній. 
 6. Фінансове забезпечення територіальних громад у системі міжбюджетних відносин (на прикладі Івано-Франківської області).
 7. Лізинг у системі фінансових інструментів інноваційного розвитку економіки.
 8. Становлення та розвиток ринків фінансових послуг в Україні.
 9. Прогнозування податкових надходжень у системі формування доходів бюджету.
 10. Фінансове забезпечення розвитку системи соціального захисту населення в Україні.
 11. Формування видатків бюджету як складова соціально-економічного розвитку країни.
 12. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання.
 13. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку суспільства
 14. Фінансова політика в умовах трансформації економіки
 15. Непряме оподаткування у системі регулювання економіки
 16. Державний фінансовий контроль центральних органів виконавчої влади
 17. Фінансова система як складова соціально-економічного розвитку країни
 18. Ефективність бюджетних видатків у системі державного регулювання
 19. Забезпечення фінансової стійкості Пенсійного фонду України
 20. Недержавні пенсійні фонди у системі фінансових послуг
 21. Програмно-цільовий метод як інструмент планування бюджетних видатків
 22. Фінансова політика у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
 23. Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні
 24. Фондовий ринок у системі економічного розвитку країни
 25. Формування бюджету Пенсійного фонду України в умовах економічних перетворень
 26. Формування доходів бюджету в системі фінансово-економічного регулювання
 27. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення в України
 28. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в Україні
 29. Державне фінансове регулювання економічного розвитку країни
 30. Механізм фінансового забезпечення розвитку науки в Україні
 31. Оподаткування у системі фінансового регулювання економіки
 32. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства
 33. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування (на прикладі Київської області)
 34. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні
 35. Державна фінансова політика в умовах трансформації економіки
 36. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин
 37. Управління ризиками у системі забезпечення фінансової стійкості страхових компаній
 38. Фінансовий механізм управління державним сектором економіки
 39. Фондовий ринок як механізм забезпечення економічного розвитку країни
 40. Фінансове забезпечення оплати праці у загальноосвітніх навчальних закладах
 41. Фінансове забезпечення соціальних стандартів в Україні
 42. Бюджетне регулювання інноваційного розвитку України
 43. Фінансово-бюджетна політика у системі державного регулювання економіки
 44. Бюджетна політика України в умовах економічних перетворень
 45. Бюджетне планування у системі соціально-економічного розвитку країни
 46. Фінансовий механізм реалізації інноваційної політики країни
 47. Формування державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання
 48. Бюджетна політика економічного розвитку
 49. Фінансове регулювання економічного розвитку країни

15.10.2013
Vladimir
10636
остання редакція 26.02.2021
41828