logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Наукова робота

фінансів

     Сторінка кафедри у Google Scholar 

   Пріоритетним тематичним напрямом наукових досліджень кафедри є: фундаментальні дослідження з актуальних питань розвитку державних фінансів, формування фінансової політики, удосконалення бюджетного процесу. На кафедрі виконані протягом останніх років науково-дослідні роботи: 

  "Система державного управління ризиками в фінансово-кредитній сфері" (номер державної реєстрації 0110U002495). Науковий керівник — доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент Кучер Г.В. 
    У науково-дослідній роботі розроблено концептуальні підходи до розвитку фінансово-кредитної системи в умовах трансформації економіки та визначено її вплив на соціально-економічний стан країни. Розкрито особливості розвитку фінансово-кредитної системи, проблеми виникнення фінансових, кредитних, податкових, боргових, страхових ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних чинників, обґрунтовано заходи щодо регулювання фінансово-кредитних відносин. На основі проведеного дослідження визначено теоретико-методологічні підходи та засади розвитку фінансово-кредитної системи, що визначає напрями подальших досліджень з управління ризиками у фінансово-кредитній сфері. 
    Результати науково-дослідної роботи використано Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації при розробці Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області. 
    Положення науково-дослідної роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа", "Страховий менеджмент". 

     "Механізм страхового захисту національної економіки в умовах світових трансформацій" (номер державної реєстрації 0110U002490). Науковий керівник — доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент Волосович С. В. 
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність механізму страхового захисту національної економіки в умовах світових трансформацій. Розроблено концептуальні підходи до визначення ризику як складової національного стандарту управління ризиками; здійснено теоретичну концептуалізацію фінансового ризику; досліджено систему ризиків, притаманних кредитній сфері; визначено роль, значення та складові страхового захисту національної економіки; розроблено методологічні засади здійснення кредитного страхування; сформульовано систему цілей кредитного страхування; розглянуто методологічні підходи щодо розвитку кредитного страхування; обґрунтовано напрями розвитку системи страхування кредитів; досліджено вплив страхового захисту на розвиток іпотечного кредитування; обґрунтовано взаємозв’язок страхування кредитів і розвиток лізингового ринку; розкрито вплив взаємодії із страховими компаніями як підвищення ступеня економічної безпеки кредитних установ; визначено маркетингові комунікації страхових компаній; запропоновано застосування похідних цінних паперів як метод мінімізації фінансових ризиків страхових компаній. 
    Основні результати науково-дослідної роботи використано у діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (довідка від 24.12.2010 р. №17022/34-10), ПрАТ "СК "Інрезерв" (довідка від 31.05.2011 р. №11/15). 
    Теоретичні та практичні положення науково-дослідної роботи впроваджено в навчальний процес на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа", "Страховий менеджмент". 

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів бере участь у виконанні науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету: 

    "Розвиток бюджетної системи України" (номер державної реєстрації 0111U000935). Науковий керівник — завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я. 
    У науково-дослідній роботі визначено економічну сутність бюджетної системи як інструменту соціально-економічного розвитку суспільства. Розкрито сутність та призначення бюджетного регулювання у системі економічного зростання країни. Проведено оцінку дієвості та ефективності розвитку бюджетної системи у зарубіжних країнах та визначено можливості його врахування в Україні. Розкрито взаємозв’язок бюджетної політики та пріоритетів соціально-економічного розвитку України. Обґрунтовано напрями розвитку бюджетної системи та бюджетного регулювання в умовах економічних перетворень. 
    Результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, в тому числі Міністерства фінансів України при удосконаленні бюджетного процесу, інституційного розвитку бюджетної системи (довідка від 30.11.2011 року № 24000-7/33). 
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа". 
 

   "Управління державними фінансами як складова соціально-економічного розвитку країни" (номер державної реєстрації 0111U000939). Науковий керівник — професор кафедри фінансів, завідувач відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук Запатріна І.В. 
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність та призначення державних фінансів як економічної категорії. Визначено економічну сутність системи державних фінансів у регулюванні соціально-економічного розвитку країни. Узагальнено досвід розвитку системи управління державними фінансами у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою та визначено можливості його врахування в Україні. Обґрунтовано напрями розвитку системи управління державними фінансами як складової соціально-економічного розвитку країни. 
    Результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, у тому числі Міністерства фінансів України при удосконаленні системи управління державними фінансами (довідка від 30.11.2011 року № 24000-7/34). 
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності "Фінанси і кредит", спеціалізації "Державні фінанси", "Державна казначейська справа". 

    "Державні видатки як складова системи бюджетного регулювання економіки" (номер державної реєстрації 0112U000608). Науковий керівник — завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я. 
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність та призначення державних видатків у системі економічного зростання країни. Визначено основні принципи розвитку системи регулювання державних видатків. Розкрито державні видатки як інструмент соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано напрями розвитку системи державних видатків як складової системи бюджетного регулювання економіки. 
    Основні результати науково-дослідної роботи використовуються Міністерством фінансів України у бюджетному процесі, удосконаленні бюджетного регулювання, подальшому розвитку системи формування бюджетних видатків. 
    За результатами науково-дослідних робіт опубліковано вісім монографій, шість підручників і навчальних посібників, понад 250 наукових статей та тез міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

«Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0113U007916). Науковий керівник –  завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я.
    У науково-дослідній роботі розкрито та удосконалено теоретико-методологічні засади фінансового механізму забезпечення соціально-економічного розвитку країни в умовах трансформаційних перетворень. Подальшого розвитку набули підходи до інституційних засад становлення бюджетно-податкового механізму економічного зростання, методологічні засади фінансового регулювання розвитку економіки.
    Основні результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, у тому числі Міністерства фінансів України при підготовці нормативно-правових актів  з питань розвитку бюджетної системи та фінансово-економічного регулювання.
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін на спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізації «Державні фінанси», «Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент».
   

 «Формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень» (номер державної реєстрації 0113U000512). Науковий керівник –  завідувач кафедри фінансів, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов І.Я.
    У науково-дослідній роботі розкрито сутність та роль місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Здійснено аналіз розвитку місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою.
    Основні результати науково-дослідної роботи використовуються у діяльності центральних органів державного управління, у тому числі Міністерства фінансів України при підготовці проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення бюджетного процесу, розвитку системи формування місцевих бюджетів.
    Положення науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізації «Державні фінанси», «Державна казначейська справа».   

    Основні наукові праці:    

2021 рік

 1. Арістов Ю.Ю. Формування видатків бюджету як складова державної фінансової політики економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 2. C.38–43.
 2.  Волосович С.В., Василенко А.В. Підходи до вирішення проблем фінансування, безпеки, економічного та інформаційного розвитку субʼєктів господарювання в умовах пандемії: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. 376с.
 3.  Volosovych S., Zelenitsa I., Kondratenko D., Szymla W., Mamchur R. Transformation of insurance technologies in the context of a pandemic. Insurance Markets and Companies. 2021. Vol.12. Issue 1. pp. 1-13.
 4. Bondarenko, O., Kozarezenko, L., Chunikhina, T., Solomka O. Social Interaction of the State and Society as a Reference Point of Public Marketing. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(6). pp. 165-172.
 5. Жаріков А.Ю. Бюджетно-податкова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Ефективна економіка. 2021.№ 12. URL:http:// www.economy. nayka.com.ua
 6. Канєва Т.В. Бюджет у системі фінансово-економічних відносин: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 391 с.
 7. Канєва Т.В. Формування бюджетної політики в умовах трансформації економіки. Економічний вісник університету. 2021. № 48. С. 202-209.
 8. Коровій В.В. Державна фінансова політика: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 372 с.
 9. Коровій В. В. Основні напрями державної фінансової політики. Агросвіт. 2021. № 12. С. 51–57.
 10. Коровій В. В. Система податкового регулювання в умовах трансформаційної економіки. Бізнес Інформ. 2021. №5. C. 359–364.
 11. Kucher G. Kulinich T., Fedyk M. Competitiveness of Ukraine’s economy under the conditions of global instability. Economics, Finance and Management Review (EFMR). 2021. Issue 3(7). pp. 4-14.
 12. Мазаракі А.А., Волосович С.В. Домінанти ринку FinTech під час пандемії СОVID-19. Вісник КНТЕУ. 2021. №2. С. 4-19.
 13. Макогон В.Д. Фіскальна політика як складова економічного розвитку. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2021. Вип. 49. С.149-155.
 14. Макогон В.Д. Інституційне забезпечення стійкості системи державних фінансів. Економічний вісник університету. 2021. № 48. С. 209–215.
 15. Makohon V. Influence of budget policy on the economic growth of the country. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2021, 1 (36). pp. 243-249.
 16. Микитюк І.С. Муніципальні фінанси як економічна основа місцевого самоврядування Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2021. Вип. 49. С.24-27.
 17. Morozova, L, Kholiavko, N, Zhavoronok A Integrated Model of the Higher Education Financing Under the Quadruple Helix Concept. International Journal of Computer Science and Network Security 2021 VOL.21 No.7. pp.125-132.
 18. Насібова О. В. Фінанси соціального захисту населення: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 363 с.
 19. Насібова О. В. Фінансовий механізм соціального захисту як інструмент регулювання рівня життя населення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 48–54.
 20. Насібова О. В. Діджитал-технології фінансового забезпечення соціальної сфери. Економічний вісник університету. 2021. № 49.С. 200–208.
 21. Пасічний М. Ринок тютюнових виробів в Україні: фіскальна та регулююча роль оподаткування. Товари і ринки.2021.№ 3.С.26-41. 
 22.  Пасічний М.Д. Фіскальні та монетарні інструменти впливу на економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2021. № 48. С.215-224.
 23. Pasichnyi, M., Nepytaliuk, A. The Contributions of Demographic Factors to Economic Growth Problemy Ekorozwoju, 2021. 16(1), 219-229.
 24. Тітарчук М.І. Бюджетна політика економічного розвитку. Агросвіт. 2021. №12. C. 68–74.
 25. Фінансової системи України як складова інституційних перетворень економіки // за ред. І.Я.Чугунова - К.: Київ.нац.торг.-економ.ун-т, 2021. 147 с.
 26. Ходаковський В.В. Фінансово-бюджетна складова економічного зростання. Ефективна економіка. 2021. №12. URL:http:// www.economy. nayka.com.ua
 27. Чугунов В.І. Бюджетні видатки як складова фінансового забезпечення суспільного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №24. C.64–69.
 28. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
 29.  Чугунов І. Я., Насібова О. В. Фінансові імперативи розвитку соціального захисту населення. Вісник КНТЕУ. 2021. № 2(136). С. 114–130.
 30. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Institutional transformations of the public finance system. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2021, №2 (37). pp. 325-331
 31. Chugunov I., Pasichnyi M., Koroviy V., Kaneva T., Nikitishin A. Fiscal and Monetary Policy of Economic Development European Journal of Sustainable Development, 2021. 10(1), рp. 42-52.
 32. Chugunov I., Pasichnyi M., Kaneva T., Nepytaliuk A., Koroviy V. The Influence of Inflation Targeting on Economic Growth in the OECD and Developing Countries Montenegrin Journal of Economics, 2021. Vol. 17, No. 4, pp. 173-186.
 33. Chugunov I., Nasibova O. Financial support of social protection of the population in countries with developed and transformation economy. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research, 2021. Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVII, pp. 154-158.
 34. Chugunov I., Nasibova O. Public funding of social protection:Impact on social indicators in Eurozone countries. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Vol. 18. Issue 2. 2021. pp. 181–192.
 35. Chugunov I.Y., Nasibova O. V. Financial potential of the population's social protection system. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2021. Vol. 3. № 62. pp. 44-49.
 36. Chugunov I.Y., Aristov Yu.Yu. Budget as a tool of economic growth. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2021. Vol.3. № 64. pp.66-72.
 37.  Chugunov I.Y., Titarchuk M.I. Budget system in the conditions of transformation socio-economic relations. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic.2021.Vol.3. №66. pp.20-26.
 38. Шалашна А.О. Фінансова політика держави у системі розвитку економіки. Агросвіт. 2021. №24. C.65–70.
   

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

2011 рік


На кафедрі працює докторантура та аспірантура зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.055.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. 

Теми захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит):

 1. Страхування ризиків у системі кредитних відносин
 2. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення в умовах економічних перетворень
 3. Фінанси в системі корпоративного управління
 4. Фінансовий ринок у системі економічного розвитку
 5. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу
 6. Фінансові ресурси міжнародних інституцій у системі бюджетного планування України 

Теми захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит): 

 1. Фінансовий механізм соціального захисту населення України. 
 2. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень.
 3. Планування видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку територій. 
 4. Дефіцит бюджету як складова системи бюджетного регулювання. 
 5. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній. 
 6. Фінансове забезпечення територіальних громад у системі міжбюджетних відносин (на прикладі Івано-Франківської області).
 7. Лізинг у системі фінансових інструментів інноваційного розвитку економіки.
 8. Становлення та розвиток ринків фінансових послуг в Україні.
 9. Прогнозування податкових надходжень у системі формування доходів бюджету.
 10. Фінансове забезпечення розвитку системи соціального захисту населення в Україні.
 11. Формування видатків бюджету як складова соціально-економічного розвитку країни.
 12. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання.
 13. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку суспільства
 14. Фінансова політика в умовах трансформації економіки
 15. Непряме оподаткування у системі регулювання економіки
 16. Державний фінансовий контроль центральних органів виконавчої влади
 17. Фінансова система як складова соціально-економічного розвитку країни
 18. Ефективність бюджетних видатків у системі державного регулювання
 19. Забезпечення фінансової стійкості Пенсійного фонду України
 20. Недержавні пенсійні фонди у системі фінансових послуг
 21. Програмно-цільовий метод як інструмент планування бюджетних видатків
 22. Фінансова політика у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
 23. Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні
 24. Фондовий ринок у системі економічного розвитку країни
 25. Формування бюджету Пенсійного фонду України в умовах економічних перетворень
 26. Формування доходів бюджету в системі фінансово-економічного регулювання
 27. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення в України
 28. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в Україні
 29. Державне фінансове регулювання економічного розвитку країни
 30. Механізм фінансового забезпечення розвитку науки в Україні
 31. Оподаткування у системі фінансового регулювання економіки
 32. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства
 33. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування (на прикладі Київської області)
 34. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні
 35. Державна фінансова політика в умовах трансформації економіки
 36. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин
 37. Управління ризиками у системі забезпечення фінансової стійкості страхових компаній
 38. Фінансовий механізм управління державним сектором економіки
 39. Фондовий ринок як механізм забезпечення економічного розвитку країни
 40. Фінансове забезпечення оплати праці у загальноосвітніх навчальних закладах
 41. Фінансове забезпечення соціальних стандартів в Україні
 42. Бюджетне регулювання інноваційного розвитку України
 43. Фінансово-бюджетна політика у системі державного регулювання економіки
 44. Бюджетна політика України в умовах економічних перетворень
 45. Бюджетне планування у системі соціально-економічного розвитку країни
 46. Фінансовий механізм реалізації інноваційної політики країни
 47. Формування державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання
 48. Бюджетна політика економічного розвитку
 49. Фінансове регулювання економічного розвитку країни

15.10.2013
Vladimir
11266
остання редакція 15.02.2022
433884