logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

ПАСІЧНИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

фінансів

 ПАСІЧНИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 

доктор економічних наук, доцент

професор кафедри фінансів

гарант освітньо-наукової програми 1 рівня (бакалавр) вищої освіти «Міжнародні фінанси»

e-mail: m.pasichnyi@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID
Publons

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ бюджетно-податкова політика, монетарна політика, публічні фінанси, економічний розвиток.
ДИСЦИПЛІНИ “Публічні фінанси”, “Державна фіскальна політика”, “Податковий менеджмент”, “Трансфертне ціноутворення”, “Управління публічними фінансами”, “Державна фінансова стратегія”
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

доктор економічних наук, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», тема дисертації: "Бюджетно-податкова та монетарна політика економічного розвитку", 2019 р.

доцент кафедри фінансів, 2018 р.

кандидат економічних наук, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», тема дисертації: "Дефіцит бюджету як складова системи бюджетного регулювання", 2012 р.

магістр з фінансів, економіст-фінансист, Вінницький торговельно-економічний університет Київського національного торговельно-економічного університету, 2008 р.

ДОСВІД РОБОТИ

професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, з 2020 р. до цього часу.

доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 2014–2020 рр.

старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 2011–2014 рр.

науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління, 2011 рр.

аспірант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління, 
2008– 2011 рр.

заступник начальника фінансового відділу ОКО «Інформаційно-обчислювальний центр по обслуговуванню установ соціального захисту населення», 2008 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:
1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки : монографія / [І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.] за ред. І.Я. Чугунова. К.:Глобус-Пресс, 2018. 350 с.
2. Budget policy of social development: monograph / [I.Y. Chugunov, V.D. Makohon, M.D. Pasichnyi] general editorship I.Y. Chugunov. Tallinn. Science Route. 2018. 348 p.
3.  Пасічний М. Д. Фінансова політика держави: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2019. 440 с.
Статті у Scopus/Web of Science:
1. Pasichnyi M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management. 15(3), 316–322. 
2. Chugunov I., Pasichnyi M. (2018). Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 15(4). 113–122. 
3. Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. Investment Management and Financial Innovations, 16(3). 29-39.
4. Chugunov, I., Pasichnyi, M., & Nepytaliuk, A. (2019). Macroeconomic effects of inflation targeting in advanced and emerging market economies. Banks and Bank Systems, 14(4), 153-165.
5. Kozlovskyi, S., Pasichnyi, M., Lavrov, R., Ivanyuta, N., Nepytaliuk, A. (2020). An Empirical Study of the Effects of Demographic Factors on Economic Growth in Advanced and Developing Countries. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(4), 45-67.
6. Pasichnyi, M., & Nepytaliuk, A. (2021). The Contributions of Demographic Factors to Economic Growth. PROBLEMY EKOROZWOJU, 16(1), 219-229.
7. Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 42-52.
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Пасічний М. Д. Перспективне прогнозування і планування у системі бюджетних відносин. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 361–368. 
2. Пасічний М. Д. Бюджетно-податкова політика у країнах ЄС із трансформаційною економікою. Економіка розвитку. 2017. № 2 (82). С. 30–39. 
3. Пасічний М. Д. Стратегія акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні. Бізнес-Інформ. 2017. № 6. С. 220–226. 
4. Chugunov І.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч.1. С. 54–61. 
5. Пасічний М. Д. Податкова політика країн ОЕСР. Світ фінансів. 2018. № 1. С. 127–138. 
6. Пасічний М. Д. Методологічні засади формування фінансової політики країни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 116–130. 
7. Пасічний М. Д. Інституційні особливості становлення системи оподаткування в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 1 (66). С. 134–141. 
8. Пасічний М. Д. Фіскальна результативність податкової системи України. Вісник КНТЕУ. 2018. № 3. С. 116–130. 
9. Пасічний М. Д. Формування і реалізація бюджетної політики в умовах кризових трансформацій економіки. Бізнес-Інформ. 2018. № 8. С. 171–177. 
10. Пасічний М. Д. Пріоритетні напрями підвищення видатків бюджету. Проблеми економіки. 2018. № 3. С. 201–209. 
11. Пасічний М. Д. Бюджетна політика за умов економічної кризи. Інвестиції, практика та досвід. 2018. № 19. С. 28–32. 
12. Пасічний М. Д. Політика управління державним боргом. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 19–34. 
13. Пасічний М. Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 2. С. 135–150. 
14. Пасічний М. Монетарна політика в умовах трансформації економіки України. Економічний вісник університету, 2019. Вип. 43. С 173-184.
15. Пасічний М. Бюджетна політика та економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2020. Вип. 44. С. 153-164.
16. Пасічний, М. Д., Непиталюк, А. В. Європейський досвід фіскального регулювання виробництва та обігу етилового спирту. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. № 1-2. С. 285-306.
17. Пасічний М. Детермінанти екологічного оподаткування. Вісник КНТЕУ. 2020. № 4. С. 120-134.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2019 року (Указ Президента України від 13 грудня 2019 р. № 903/2019).

Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2018-2020 рр.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Тренінг для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020 р.

Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р. 

Підвищення кваліфікації в Державній фіскальній службі України, 2017 р.

Програма стажування в Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору м. Рига (Латвія), 2017 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа і страхування, з 2019 р. до цього часу.
  • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.03 «Гроші, фінанси і кредит», з 2020 р. до цього часу.
  • Член редакційної колегії наукового журналу «Економічний вісник університету» з 2020 р. до цього часу.
  • Член редакційної колегії наукового журналу «Збірник наукових праць УДФСУ» з 2020 р. до цього часу.
  • Рецензент наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», з 2019 р. до цього часу.
  • Запрошений рецензент наукового журналу «SAGE Open» (Scopus) з 2021 р. до цього часу.
ХОБІ подорожі, нумізматика, інтелектуальні ігри.

15.02.2021
443230
1611
остання редакція 21.02.2022
41828