logo
Факультет інформаційних технологій
Факультет інформаційних технологій
logo
Факультет інформаційних технологій
img

Організація навчального процесу

інформаційних технологій

 Навчання на факультеті обліку, аудиту та інформаційних систем проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах факультету, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам щоденно працювати на персональному комп'ютері, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

     Навчальний процес на факультеті обліку, аудиту та інформаційних систем забезпечує професорсько-викладацький склад,  88 % якого має вчений ступінь та вчене звання. Навчальні плани з усіх спеціальностей спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. Плани ґрунтуються на сучасній науковій базі, новітніх теоретичних розробках та технологіях, вітчизняному та зарубіжному досвіді. 
    На факультеті застосовується двосиместрова форма організації навчання та єдина модульно-рейтингова система навчання і контролю знань. Навчальний процес проводять викладачі, які володіють активними методами навчання, використовують ПЕОМ, технічні засоби (мультимедійні проектори). Заняття проводять в комп’ютерних класах факультету з більшості дисциплін, де є прикладні програми та методичні вказівки для виконання розрахункових і графічних робіт. 
    Факультет організовує зустрічі студентів з представниками Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби України, Рахункової Палати, Державного казначейства України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду, страхових компаній тощо. 
    При вивченні дисциплін економічного циклу лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства. На семінарських заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних рішень у конкретних ринкових умовах. Під час проведення практичних, семінарських занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє залучати до роботи всю групу. Одним з методів навчання також є проведення виїзних практичних занять на діючих підприємствах, філіалах кафедр в Державній аудиторській служби України, Державному казначействі України тощо. 
    Практична підготовка студентів факультету, відповідно до навчальних планів передбачається протягом всього періоду навчання. По кожному виду виробничої практики на кафедрах розроблене методичне забезпечення виробничої та переддипломної практики.
  Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем разом з центром розвитку кар'єри сприяє працевлаштуванню студентів. Кращі студенти факультету мають можливість навчатися за кордоном зокрема, в університеті Овернь-Клермо у Франції та інших університетах світу, з якими укладені договори про співробітництво.
    Починаючи з 3 курсу студентам додатково надається можливість отримати диплом референта-перекладача з іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської) та пройти військову підготовку в Національній академії оборони України з присвоєнням офіцерського звання.

  На факультеті діє рейтингова система оцінки роботи студентів, що враховує не лише якість навчання, а й активну участь у діяльності органів студентського самоврядування, громадському житті факультету, що береться до уваги під час розподілу на роботу після закінчення навчання та вступу до аспірантури.     На базі факультету проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари. За їх результатами видаються збірники наукових праць. За фахом студенти беруть активну участь у науково-дослідних роботах, які здійснюються на кафедрах факультету, а також виконують під керівництвом провідних викладачів випускових кафедр науково-дослідну роботу. За результатами проведеної науково-дослідної роботи студенти виступають із доповідями на університетських, міжвузівських, загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях. За кращі науково-дослідні розробки студенти одержують нагороди керівництва факультету та університету. Студенти-відмінники, які досягли найвищих показників в громадській та науково- дослідній роботах щорічно заохочуються стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Голови Київської міської державної адміністрації, персональними стипендіями Університету.
 

22.04.2013
JuliaGajdaj
4623
остання редакція 18.03.2016
432769