logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Головна сторінка

фінансів

Кафедра фінансів (завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки І.Я. Чугунов) є випусковою зі спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціалізацій: "Державні та муніципальні фінанси", "Управління державними фінансовими ресурсами", "Податкова справа", "Страхування"; за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціалізацій: "Державні та муніципальні фінанси", "Державний аудит", "Міжнародні фінанси", "Страхування". Підготовка фахівців здійснюється для Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Навчання студентів проводиться за сучасними навчальними планами, профілюючі дисципліни ґрунтуються на новітніх науково-методичних розробках.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований із фахівців, які мають високий науковий та практичний досвід роботи, що надає можливість якісно здійснювати навчально-методичну діяльність, керівництво науковою роботою студентів, аспірантів, докторантів. Навчальні плани забезпечують формування базового циклу підготовки фахівців, дотримання співвідношення між загальноосвітніми, фундаментальними і спеціальними дисциплінами, поєднання обов’язкових та вибіркових дисциплін, проведення модульного контролю самостійної роботи, що здійснюється за рейтинговою системою згідно Положення про систему комплексної діагностики знань студентів.

На кафедрі підготовлено підручники, навчальні посібники: "Фінанси", "Бюджетна система України", "Державна фінансова політика", "Місцеві фінанси", "Казначейська система виконання бюджету", "Податковий менеджмент", "Управління державним боргом", "Історія розвитку фінансової справи", "Страхування", "Соціальне страхування".

Колектив кафедри бере активну участь у наукових дослідженнях із питань розвитку державних фінансів, бюджетно-податкової політики, міжбюджетних відносин, управління державним боргом, страхового менеджменту.

На кафедрі підготовлено інтегровані навчально-атестаційні комплекси "Державні фінанси", створено навчально-тренінговий центр страхового бізнесу. Кафедру оснащено сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням.

Випускники кафедри мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д. 26.055.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

15.10.2013
Vladimir
13337
остання редакція 03.02.2019
41828