logo
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра вищої та прикладної математики
logo
Кафедра вищої та прикладної математики
img

Головна сторінка

вищої та прикладної математики

 «Роль математики полягає в тому, щоб відшукати  незримий порядок в хаосі, який нас охоплює».
Норберт Вінер

   Вивчення дисциплін математичного циклу  у Державному торговельно-економічному університеті відіграє важливу роль у підготовці фахівців для різноманітних галузей людської діяльності – техніки, природничих наук, комп’ютерних та інформаційних технологій, економіки, менеджменту, бізнесу тощо. Це пояснюється тим, що роль математики в пізнанні закономірностей різних явищ природи та суспільства все більше зростає. Йде інтенсивний процес математизації знання, залучення математичного апарату до досліджень у царині природничих, гуманітарних та суспільних наук, що в свою чергу формує певний рівень математичної культури студентів вишів – їх інтелектуального розвитку, формування у них наукового світогляду, розуміння сутності практичної спрямованості математичних дисциплін, оволодіння методами математичного моделювання. При цьому рівень математичної підготовки повинен дозволити студентам у майбутньому створити і впроваджувати технології, сама основа яких може бути невідомою під час навчання.

    Застосування математики в економічних  дослідженнях   дозволяє   пояснити минуле, побачити майбутнє і оцінити наслідки своїх дій.  Особливо гостро проблема математичної підготовки постає для  IT-фахівців, оскільки  основу  програмування складає не тільки знання певної мови програмування, а й уміння побудувати математичну модель, знання ефективних алгоритмів, процесу створення алгоритмів для розв’язання поставленого завдання.

     Науково-педагогічні  працівники кафедри активно використовують новітні ефективні методи і прийоми інтерактивного навчання, комп’ютерні технології, застосовують прогресивні системи оцінювання і контролю  знань студентів, консультування, керівництво самостійною роботою студентів. Постійно підвищується рівень науково-педагогічної майстерності викладачів.

    Головним орієнтиром роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців професійних компетентностей, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє майбутнє і досягати найкращих результатів у професії, ставати лідерами в організаціях. Саме з такою метою колективом кафедри регулярно проводяться студентські математичні олімпіади і наукові конференції.

   Кафедра вищої та прикладної математики створена одночасно з заснуванням університету як один із підрозділів Київського торговельно-економічного інституту в 1966 р.

    З 2002 р. кафедру очолював В.І. Денисенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент випускник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, а з 2016 р. кафедру очолила доктор фіз.-мат. наук, професор О.К. Щетініна

  Нині професорсько - викладацький склад кафедри налічує 10 викладачів: 1 доктор фізико-математичних наук, 1 доктор біологічних наук та 8 кандидатів фізико-математичних наук. 7 викладачів мають вчені звання.

   Колектив кафедри вищої та прикладної математики спрямовує зусилля на вдосконалення процесу викладання вищої та прикладної математики. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі традиційно проводять лекційні та практичні заняття зі студентами усіх факультетів університету з таких курсів: 

 Фінансова математика. Презентація дисципліни.

 Вища та прикладна математика. Презентація дисципліни.

 Економіко-математичне моделювання. Презентація дисципліни.

 Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Презентація дисципліни (ФІТ).

 Векторний та тензорний аналіз. Презентація дисципліни (ФІТ).

 Диференціальні рівняння. Презентація дисципліни (ФІТ).

 Математична логіка для 126. Презентація дисципліни (ФІТ).

Математична логіка для 122. Презентація дисципліни (ФІТ).

14.10.2013
Vladimir
6449
остання редакція 30.05.2023
42129