logo
Кафедра статистики та економетрії
Кафедра статистики та економетрії
logo
Кафедра статистики та економетрії
img

Наукова робота

статистики та економетрії

Кафедра статистики та економетрії КНТЕУ Google Академія

Усі співробітники кафедри статистики та економетрії беруть активну участь у науковій роботі, постійно підвищують свій професійний рівень. Результати науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес і знаходять відображення у монографіях, підручниках, навчальних посібниках та наукових статтях. Фахівці кафедри виступають з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і семінарах. 

        З 16 по 21 липня 2017 року у місті Марракеш, Марокко проходив 61 Конгрес Міжнародного Статистичного Інституту (МСІ).

         Місія МСІ полягає в сприянні розумінню, розвитку статистики в усьому світі. Завданнями МСІ є посилення та підтримка міжнародного статистичного співтовариства, сприяння та поширення наукових статистичних досліджень, поширення наукових досліджень в області статистики у всіх формах освіти.

         Більше 1500 учасників зі 180 країн світу приїхали на 61 Конгрес МСІ. Одним з організаторів Конгресу був професор кафедри статистики та економетрії КНТЕУ Моторин Р.М., дійсний член Міжнародного Статистичного Інституту з 1998 року. Він організував проведення однієї з пленарних Сесій Конгресу на тему «Teaching of economic statistics: past, present future», де він виступив з доповіддю на тему «Teaching of economic statistics in Ukraine: past and present". Він також взяв участь в роботі Сесії МСІ "Falsifications in socio-economic statistics and counter measure techniques», де він виступив з доповіддю на тему «Experience identification of data falsification in the teaching of economic statistics».

         Крім того, професор Моторин Р.М. взяв участь в сателітної конференції 61 Конгресу МСІ, яка проходила з 11 по 15 липня в м. Рабат, Марокко, де він виступив з доповіддю "Impact of big data on the development curriculums of training statisticians in Ukrainian university".

            Всі викладачі кафедри поєднують теоретичні дослідження та практичну реалізацію. Наукові теми досліджень відповідають сучасним вимогам науки та практики. Тематика досліджень кафедри відповідає профілю університету і завданням, які перед ним поставлені. Сучасна проблематика досліджень кафедри максимально зорієнтована на дослідження товарного обігу та вивчення ринку товарів і послуг.

    Сьогодні на кафедрі виконується одна бюджетна тема:

 " Інформаційно-аналітичне забезпечення статистичного дослідження ринку споживчих товарів ". 
Науковий керівник: Пирожков С.І., д. е. н., проф. 
Виконавці: Моторин Р.М., д.е.н.; проф., Рязанцева В.В., к. ф.-м. н.; доц., Головач Н.А., к. е. н., доц.; доц. Іванченко Н.О., к. е. н., доц.; Міщенко Я.О., к. е. н., доц.;  Чорний А.Ю., к. е. н., доц.; Антонюк О.А., ст. викл.; Грикун О.П., пров. спец.

            На кафедрі регулярно проводяться наукові й методичні семінари.
            Протягом останнього року викладачі та аспіранти кафедри взяли участь у роботі 3 міжнародних та 3 всеукраїнських конференцій. Учасниками конференцій були 5 викладачів кафедри, які зробили 8 наукових доповідей і співдоповідей.

            У минулому році фахівцями кафедри підготовлено 21 наукова та науково-методична робота обсягом 34,2 ум. друк. арк. Із загальної кількості робіт: монографія (14,8 д.а.), 4 статті із яких одна в зарубіжних виданнях  і одна у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, практикум із статистики (9,4 д.а.), методичні рекомендації до написання курсових робіт (1,63 д.а.), 6 навчальних та робочих програм із дисциплін кафедри, тези доповідей на наукових конференціях.
            До виконання наукових досліджень за тематикою проблем, якими займається кафедра, постійно залучаються студенти з різних факультетів. 
            Так, у держбюджетній тематиці кафедри беруть участь студенти ІІ-ІV курсів (6 студентів). 
            Студенти усіх курсів і факультетів, на яких працюють викладачі кафедри, брали участь у підготовці та проведенні конференції СНТ КНТЕУ (15 студентів, з яких 9 виступили з доповідями на конференції КНТЕУ і 3 отримали нагороди).
            Кафедра підтримує роботу студентського наукового товариства у двох гуртках: "Статистика" та "Економетрія", на яких регулярно заслуховуються доповіді, що подаються на студентські конференції за результатами річної наукової роботи. 
            Сьогодні діяльність гуртка "Статистика" зосереджена на вивченні теоретичних та практичних проблем сучасної ділової статистики, де розглядаються можливості дослідження економічних явищ та процесів за допомогою застосування сучасних пакетів обробки статистичних даних, що сприятиме професійному становленню слухачів у їх майбутній діяльності. 

            Викладачі кафедри є наставниками у групах факультету фінансів та банківської справи, проводять зустрічі зі студентами щодо їх ставлення до життя, навчання в університеті, обговорюють результати поточної успішності та сесій, постійно пропагують здоровий спосіб життя.

04.12.2020
03329
123
остання редакція 04.12.2020
03329