logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

фінансів

 МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів


гарант освітньої програми 2 рівня «Страховий менеджмент»

e-mail: l.seliverstova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ страхова діяльність, фінанси, корпоративне управління, ринок цінних паперів та цифрова економік
ДИСЦИПЛІНИ “Страховий менеджмент”, “Страхування”, “Фінанси”, “Insurance management”, “Insurance”.
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

професор кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018 р.;

доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації: «Фінанси в системі корпоративного управління» 2014 р.,

доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, 2013 р.;

кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01- Економіка, організація і управління підприємствами: «Вдосконалення системи корпоративного управління», Київський національний університет технологій та дизайну, 2006 р.;

магістр з економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, 2001 р.

ДОСВІД РОБОТИ

професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, з 2016 р. дотепер;

доцент (2012 р.), професор (2015 р.) кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну;

асистент (2002 р.), старший викладач (2007 р.), доцент (2009 р.). кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну;

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 
2018 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Mendelova univerzita v Brne EUROPEAN UNION, сертифікат про підвищення кваліфікації №1064 , тема: «Financial policy in context of European integration processes», 2017 р.

Сертифікат з володіння англійською мовою на рівні В2, 2017 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 031321 КНУТД Інститут післядипломної освіти, 2013 р.

Сертифікат НАПНУ «Педагогічна майстерність - наука і мистецтво педагогічної дії», 2015 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Член Спеціалізованих вчених рад: Д 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; Д 79.051.04 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит та 08.00.03 -економіка та управління національним господарством.
  • Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки», з 2018 року
  • Робота у складі журі конкурсу наукових робіт з «Фінансів» (Київ) 2018-2021 рр. та «Страхування» (Миколаїв) 2020-2021 рр.
ХОБІ  книги, кулінарія, спорт.

15.02.2021
443230
896
остання редакція 23.02.2022
41828