logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
Кафедра дизайну та інжинірингу
logo
Кафедра дизайну та інжинірингу
img

Наукова робота

дизайну та інжинірингу

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток «Секція  Дизайну і Архітектури» (скачати)
        Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські наукові гуртки.
        Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри...

З науковим доробком викладацького складу кафедри у відкритій наукометричній базі даних,
що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування можна ознайомитись тут: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=0r92qioAAAAJ

16 грудня 2016 року студенти ФТМ Тернавський Богдан Іванович, Рижко Тетяна Олександрівна і Нігрецька Тетяна Сергіївна прийняли участь у XXVIII Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" (Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди), за результатами якої під керівництвом доцента Романенка Р.П. опублікували статтю на тему "Зміни структурно-механічних властивостей курячого філе у процесі термічної обробки".


Наукові здобутки викладачів кафедри дизайну та інжинірингувизнані не лише в межах КНТЕУ. 25 травня, за підготовку учнів Київської Малої академії наук – переможців Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт, доцента Форостяну Нінель Петрівну нагороджено грамотою, підписану Президентом Національної академії наук України, академіком НАН України Б.Є. Патоном.


Викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні трьох науково-дослідних робіт: “Теоретико-методологічне моделювання структурно-фізичних та теплових процесів при виробництві харчових продуктів ” (керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.Л.), “Теоретичні аспекти і прикладні рішення проектування готельно-ресторанних комплексів” (керівник – к.т.н., доц. Расулов Р.А.), “Оптимізація структурно-механічних властивостей керамічних шлікерів у процесі виробництва керамічного посуду” (керівник – к.т.н., доц. Палієнко О.О.).

Для здійснення прикладних досліджень у межах виконання першої теми в лабораторії фізики (А-226) встановлено цифровий мікроскоп, термостатичну шафу та універсальний вимірювальний прилад, видано “Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних робіт з використанням універсального вимірювального комп’ютерного приладу”.

За допомогою цифрового мікроскопу можливо виконувати дослідження структури сировини та матеріалів:

 

Зображення мікроструктури харчових продуктів за допомогою цифрового мікроскопа BW-400X

Термостатична шафа дозволяє отримати криві залежності теплофізичних властивостей харчових продуктів від часу з автоматизованим запуском та зупинкою процесу вимірювання у діапазоні вимірювання 7-12 годин:

 

Криві випікання і охолодження харчових продуктів у термостатичній шафі SLN 32 ECO

Універсальний вимірювальний прилад має широкі можливості щодо визначення структурно-механічних показників, оптичних властивостей, молекулярної маси тощо харчових продуктів:

 

Криві прозорості харчових продуктів, отриманих на універсальному вимірювальному приладі


Науково-методична робота

За останніх три роки викладачами кафедри опубліковано 55 статей у фахових виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 35 тез доповідей за результатами науково-практичних конференцій, отримано 12 патентів на корисну модель.

У доробку викладачів кафедри монографія “Кам’яні конструкції: дослідження місцевих навантажень” та 8 навчальних посібників, серед яких найвагомішими є "HoReCa (Готелі)", “Проектування закладів ресторанного господарства”“Проектування готелів” , "Проектування курортів" і “Устаткування закладів ресторанного господарства”.  Останній - найбільш повне видання із устаткування ЗРГ в Україні.


Кафедра активно залучає студентів до наукової роботи. Зокрема, протягом 2016 року в олімпіаді з дисципліни “Безпека життєдіяльності” прийняли участь 64 студенти усіх факультетів КНТЕУ. На конкурс студентських наукових робіт з дисципліни “Охорона праці” і “Безпека життєдіяльності” подано 6 і 24 роботи відповідно. На ІІ Всеукраїнській студентській науковій конференції “Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи” (14-15 квітня 2016 року) під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено 15 доповідей.

Кафедра – лідер із запровадження додаткових курсів. На ній відкрито єдині на факультеті курси підвищення знань з дисципліни “Фізика” для студентів ФТМ (спеціальність “Товарознавство”) та ФРГТБ (спеціальність “Харчові технології”).


Викладачі кафедри запрошують до співпраці науковців з інших кафедр КНТЕУ для спільного виконання досліджень структурно-механічних, теплофізичних та оптичних властивостей розробленої продукції. Бланки заяв додаються:

20.04.2013
guliya2005
6973
остання редакція 07.09.2021
3008