logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
logo
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
img

Дисципліни

інженерно-технічних дисциплін

Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри інженерно-технічних дисциплін
Закріплення дисциплін за викладачами кафедри  інженерно-технічних дисциплін


Проектування закладів ресторанного господарства

На сучасному етапі розвитку ресторанного господарства і ринкових відносин в умовах постійно зростаючої конкуренції постійно потребують вирішення питання побудови нових і реконструкції діючих закладів ресторанного господарства на основі чинних нормативних вимог і законодавства, які здатні задовольнити зростаючі потреби споживачів послуг ресторанного господарства.

Мета дисципліни полягає у підготовці студентів до вирішення практичних завдань з проектування закладів ресторанного господарства, здобуття знань, вмінь і навичок необхідних для самостійного формування та розробки проектних рішень при широкому використанні знань, отриманих при вивченні таких дисциплін як «Організація ресторанного господарства», «Організація виробництва», «Інженерна графіка», «Громадське будівництво», «Інженерне обладнання будівель», «Безпека життєдіяльності», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Санітарія і гігієна», «Системи автоматизованого проектування».

Професійну цінність і конкурентоспроможність майбутніх спеціалістів сфери проектування закладів ресторанного господарства забезпечать їх уміння і навички по роботі з замовниками та у складі проектних груп, розроблянні техніко-економічних обґрунтувань і завдань проектів, володіння методиками виконання технологічних розрахунків, досвід з розробляння об’ємно-планувальних рішень нових і реконструйованих об’єктів ресторанного господарства зі схемами комунікаційного забезпечення технологічного устаткування, використання сучасних автоматизованих систем проектування та 3D-моделювання.


Проектування готелів і курортів

Професійна діяльність спеціалістів сфери ресторанного і курортного бізнесу в сучасних умовах, на фоні зростаючої конкуренції, безпосередньо пов’язана з будівництвом нових і реконструкцією застарілих закладів готельної і курортної сфери з урахуванням чинних нормативних і законодавчих норм і широким впровадженням передового закордонного досвіду з царини курортологіі, ресторанних і готельних технологій,  сучасного дизайну.

Дисципліна «Проектування готелів і курортів» спрямована на те, щоб надати здобувачам вищої освіти знання і методологічні навички в проектуванні об’єктів готельно-ресторанного господарства та вміти застосовувати здобуті знання, уміння і навички в практичній діяльності. Вміння застосовувати при проектуванні сучасних об’єктів туристичного бізнесу галузевих інновацій та новітніх систем автоматизованого проектування високо цінується на світовому ринку праці. Поєднання теоретичного навчання з виконанням учбових проектів і проходженням практики на об’єктах туристичної індустрії роблять сам процес навчання цікавим і насиченим.

Професійну цінність і конкурентоспроможність майбутніх спеціалістів сфери проектування закладів готельного і курортного господарства забезпечать їх уміння в розроблянні техніко-економічних обґрунтувань і завдань на проектування, володіння методиками виконання технологічних розрахунків, навички розробляння об’ємно-планувальних рішень нових і реконструйованих об’єктів зі схемами комунікаційного забезпечення технологічного устаткування у складі проектних груп, вміння розробляти сучасні презентаційні моделі проектованих об’єктів на основі використання передових комп’ютерних технологій.

Дисципліна «Проектування готелів і курортів» викладається з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик (проекційна апаратура, інтерактивні дошки, найсучасніше програмне забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР), наочні матеріали аналогового та цифрового формату, ознайомлення з реальними проектами).


Основи автоматизованого проектування

Професійна діяльність керівників підприємств у сфері гостинності нерозривно пов’язана із виконанням функцій замовника при здійсненні капітальних ремонтів, розширення будівель, будівництва нових об’єктів. Серед низки дисциплін, які зумовлюють набуття відповідних знань, щодо участі у підготовці вихідних даних на проектування та будівництво об’єкту сфери гостинності викладається дисципліна «Основи автоматизованого проектування».

Новітні комп’ютерні технології значною мірою полегшують процес підготовки проектної документації. Сучасні програмні продукти дозволяють якісно і в короткі терміни, за відповідними вихідними даними, проводити кошторисні обрахунки, розрахунки, пов’язані з прийманням проектних рішень (конструкції, деталі, вибір оптимальних варіантів тощо).

Мета дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок роботи з системами автоматизованого проектування для здійснення проектних робіт і оформлення внутрішнього простору об’єктів, виховання у студентів вміння сприймати, осмислювати і критично оцінювати проектну інформацію.

Серед завдань проектної справи є забезпечення відповідної візуалізації розрахункової та графічної частини проекту об’єкту будівництва. Вирішенню цих завдань і присвячено дисципліну «Основи автоматизованого проектування».

Вивчення дисципліни надає змогу кожному студенту не тільки опанувати основи роботи із програмою (створити стіни, підлогу, стелю та покрівлю, розмістити у проектованій будівлі елементи обладнання, меблювання, озеленення, декору, опанувати роботу у складі проектної групи), але й побачити результат своєї роботи – здійснити 3D-тур спроектованою будівлею створити презентацію до свого проекту, що може стати частиною або навіть основою майбутньої бізнес-ідеї.


Безпека життя

Дисципліна "Безпека життя" являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів у всіх сферах людської діяльності, а також збереження її здоров'я і безпеки у середовищі існування. Вона розглядає безпеку в побутовій сфері, у навколишньому природному середовищі, а також безпеку у надзвичайній ситуації мирного та воєнного часів.

Головна мета дисципліни «Безпека життєдіяльності» полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у майбутніх фахівців відповідальності за особисту та колективну безпеку. Оволодіння цим курсом виробляє у студентів уявлення про теоретичні та наукові основи забезпечення індивідуальної та колективної безпеки життєдіяльності. Вивчення курсу «Безпека життя" орієнтує студентів на отримання систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (охорона праці, загальна фізика, хімія, вища математика, економіка) для оволодіння наступними професійно орієнтованими дисциплінами, на цілеспрямовану роботу над вивченням спеціальної літератури, активну роботу на лекціях, самостійну індивідуальну роботу.

Завдання дисципліни: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації майбутніх керівників щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.


Громадське будівництво

Курс розрахований для підготовки фахівців у сфері ресторанних, готельних, туристичних і торговельних послуг. Адже перелічені види бізнесової діяльності тісно пов’язані з будівництвом та експлуатацією об’єктів,  які є складними з інженерної точки зору та щодо виконуваних ними функцій і дотримання санітарних та естетичних норм.

Професійна діяльність інженерів-технологів, управлінців у сфері готельно-ресторанного господарства, туристичної індустрії, торговельного підприємництва нерозривно пов’язана з постійним розвитком матеріально-технічної бази. За цих умов принципове значення має наявність у випускників базових знань у галузі нового будівництва, реконструкції та переоснащення закладів. Мета навчальної дисципліни «Громадське будівництво» – підготовка студентів до вирішення завдань, пов’язаних з професіональною діяльністю, забезпечення їх необхідною інформацією щодо набуття підходів і навичок самостійного формування та розробки проектних рішень.

Професійну цінність і затребуваність майбутніх керівників у сфері послуг буде забезпечено, якщо вони вмітимуть надавати техніко-економічне обґрунтування проектів та складати завдання на проектування, виконувати технологічні, інженерно-технічні та економічні розрахунки, розробляти об’ємно-планувальні рішення закладів  зі схемами комунікаційного забезпечення технологічного обладнання, особисто здійснювати технічний нагляд за будівництвом закладів, монтажем технологічного обладнання, використанням найсучасніших енергозберігаючих технологій.


Інженерна  та комп'ютерна графіка

Курс «Інженерна та комп'ютерна графіка» належить до дисциплін, які забезпечують загальноінженерну підготовку спеціалістів із вищою технічною освітою.

«Інженерна та комп'ютерна графіка» розглядає побудову графічних моделей інженерної сфери діяльності, таких як креслення, просторові моделі, наочні зображення, схеми, елементи комп'ютерної графіки тощо, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.

Мета вивчення курсу полягає у здобутті студентами знань, умінь і навичок, необхідних для викладання технічних думок за допомогою креслення в системах комп’ютерного проектування, для розуміння принципу дії конструкції за її кресленням, а також дозволяє опанувати основи розробки елементів комп'ютерної графіки.

Професійна цінність дисципліни полягає в отриманні певної системи знань, необхідних інженеру будь-якої спеціальності для викладення технічних ідей за допомогою креслення: знати та розуміти за кресленням конструкції та принцип дії зображеного технічного механізму і споруди; вміти працювати з системами автоматизованого проектування, зокрема AutoCAD, для виконання креслень і графічної документації. А такі пакети як 3DMAX, Adobe After Effects допомогають розробляти реалістичну тривимірну та комп'ютерну графіку.

На теперішній час все менше креслень виконується вручну. Професіонал в будь-якій області, що потребує створення креслень, будь-то архітектура, геодезія, проектування електронних схем або конструювання літаків, не обійдеться без програм автоматизованого проектування – CAD-програм, що забезпечують велику точність і швидкість виконання креслень. Крім того, вони дозволяють використовувати будь-який існуючий рисунок для вирішення нових аналогічних задач. А про ефективність та надійність супроводження електронної документації навіть не йде мова!

Призначення дисципліни «Інженерна та та комп'ютерна графіка» полягає в розвитку просторового, логічного, абстрактного мислення, творчих якостей особистості, уваги, формуванні просторової уяви, ознайомленні з основами проектування та конструювання і розробки тривимірних моделей, вдосконалення комп’ютерної грамотності. Знання і практичні навички, одержані під час вивчення комп’ютерної графіки, необхідні для виконання графічної документації курсових та дипломних проектів, а також знадобляться в майбутній практичній діяльності.


Прикладна механіка

Курс «Прикладна механіка» є теоретичною основою загальнотехнічної підготовки інженерів-технологів Мета вивчення дисципліни «Прикладна механіка» – набуття знань, умінь і навичок, необхідних для засвоєння наступних інженерних дисциплін, а також для кваліфікованої експлуатації технологічного устаткування. Прикладна механіка допомагає студентам засвоїти основні закони механіки і навчити застосовувати їх при вирішенні конкретних технічних завдань. Ця дисципліна є комплексною і надає базові знання з теоретичних основ опору матеріалу, інженерних методів розрахунку та вибору сфери застосування класичних та новітніх конструкцій деталей машин, вузлів і механізмів, що використовуються у сучасних засобах автоматизації, робототехнічних системах і комплексах та іншому обладнанні для реалізації різноманітних технологічних процесів.

З давніх часів люди намагались створювати міцні та надійні механізми, машини та конструкції. При цьому для визначення розмірів елементів деталей, конструкцій використовували залежності, що були відомі з отриманих раніше практичних результатів. Протягом століть відомі вчені робили свій внесок в розвиток теоретичних положень науки про міцність матеріалів. Проте деякі види машин змінюються з розвитком техніки. Конструкції машин безперервно вдосконалюються згідно з вимогами експлуатації та виробництва.

Знання загальних закономірностей процесу створення нових і модернізації існуючих машин необхідні кожному сучасному спеціалісту з вищою освітою, щоб оптимально вирішувати питання технології, механізації та автоматизації виробничих процесів.

Висококваліфікованим спеціалістом, здатним вирішувати конкретні інженерно-технічні проблеми, стає лише той, хто засвоює взаємозв’язок між фундаментальними, прикладними, загальнотехнічними та спеціальними знаннями. Професійна цінність дисципліни полягає в отриманні певної системи знань, необхідних інженеру-технологу для розв’язання конкретних технічних задач і для кваліфікованої експлуатації технологічного устаткування.


Устаткування закладів ресторанного господарства

В наш час одним з найважливіших факторів, що визначають високоефективну і якісну роботу закладів ресторанного господарства, є впровадження і застосування сучасного торговельно-технологічного устаткування. Його використання дозволяє реалізувати виробничу програму закладу ресторанного господарства при максимальній економії матеріальних (сировинних) і енергетичних ресурсів, використанні мінімального числа працівників і раціональному використанні  виробничих площ. Комплектація устаткуванням, що здійснюється при безпосередній участі керівника закладу, проводиться при створенні нового закладу на нових виробничих площах, при створенні нового закладу на наявних площах чи реконструкції діючого закладу і його перепрофілюванні з метою збільшення кількості споживачів, підвищення товарообігу.

І можливості забезпечення ЗРГ устаткуванням в нашій країні практично не відрізняються від можливостей споживачів в будь-якій країні Європи. До послуг замовників устаткування як вітчизняних, так і закордонних виробників.

В цілому сучасне устаткування характеризується різними ступенями технічної досконалості – від традиційних машин з ручним керуванням до апаратів з повним програмуванням технологічного процесу та його здійсненням в  автоматичному режимі. Насиченість ринку сучасним устаткуванням може змусити замислитись не лише починаючого ресторатора, але й досвідченого технічного спеціаліста.

Незалежно від типу і потужності закладу на даний час доцільно передбачати систему автоматизації діяльністю, призначення якої – упорядкувати і автоматизувати діяльність закладу, зв’язавши її в єдиний високотехнологічний ланцюг ефективних процесів. Така організація роботи дозволяє знизити витрати закладу і збільшити його прибуток. Об’єднання процесів обслуговування відвідувачів, взаємодії з персоналом та партнерами, розподілу матеріальних і фінансових ресурсів, формування звітності та управління підприємством, автоматизація всіх цих процесів – це унікальна основа для прийняття ефективних управлінських рішень. З розвитком глобальної мережі Інтернет сучасні автоматизовані системи дозволяють управляти роботою закладу у віддаленому режимі.

Розгляд всіх питань, пов’язаних з номенклатурою, призначенням, будовою, принципом  дії, правилами експлуатації, монтажу, ремонту, обслуговуванню і безпечному використанню різних видів механічного, теплового, холодильного, торговельного та нейтрального устаткування, автоматизованих систем в ресторанній сфері і здійснюється за допомогою вивчення дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства». Знання і розуміння цієї інформації дозволить майбутнім фахівцям ресторанної галузі бути конкурентоспроможними і впевнено себе почувати в професійній діяльності.


Процеси та апарати харчових виробництв

Навчальна загальноінженерна дисципліна «Процеси та апарати харчових виробництв» є, по суті, теоретичною основою технології харчових виробництв і займає провідне місце в ряді дисциплін циклу професійної підготовки. Вивчення наукових основ процесів та апаратів відіграє значну роль у формуванні професійних знань фахівців у галузі виробництва харчової продукції.

Сучасне вчення про процеси і апарати опирається на міцний фундамент хімії, фізики, математики, механіки, теплотехніки, які є базовою основою навчального курсу. Однак вчення про процеси і апарати як наука має свій чітко окреслений предмет, свої експериментальні і розрахункові методи та теоретичні закономірності. Процеси харчової технології є достатньо складними і часто являють собою сполучення гідродинамічних, теплових, масообмінних і механічних процесів. Знання цих процесів - теоретична база для поглибленого сприймання таких спеціальних дисциплін, як «Технологія продукції ресторанного господарства», «Устаткування закладів ресторанного господарства» та інші, що становлять основу професійних знань спеціалістів ресторанного господарства.

Метою вивчення курсу «Процеси та апарати харчових виробництв» є формування у студентів знань в галузі теорії і практики основних процесів і апаратів, які використовуються в харчових виробництвах.

Ґрунтовне вивчення представленого матеріалу дозволить спеціалісту правильно організувати виробничий процес, технічно грамотно експлуатувати і модернізувати діюче устаткування, ефективно запроваджувати нові технологічні процеси і високопродуктивні апарати, виявляти резерви підвищення інтенсивності і економічності процесів, зниження витрат і собівартості продукції.

Технічні засоби митного контролю

Курс складається із лекційних та практичних занять.

На лекційних заняттях студенти отримують інформацію щодо методів, особливостей роботи та способів використання засобів ендоскопії, рентгенівського обладнання, металодетекторів, радіометрів, мікрохвильових засобів дистанційного обшуку тощо. Аналізуються можливості найновіших зразків обладнання від таких світових лідерів товарів з безпеки, як L3 (США) та Rapiscan (Німеччина).

На практичних заняттях аналізуються фальшиві грошові купюри, визначаються способи підробки водяних знаків ультрафіолетового та інфрачервоного захисту, ідентифікації та оцінки виробів з дорогоцінних металів та каміння; вивчаються методи підробки печаток та підписів; закріплюється на практиці використання ультрафіолетових маркерів для таємних позначок в документах і транспортних засобах.

На заняттях студенти працюють із наступним обладнанням: металодетектор ручний Garrett, радіометр СТОРА РКС-101, ендоскоп цифровий RTE-120usb, мініскопи із збільшенням у 25-100 разів, детектори валют (ручні, стаціонарні, ультрафіолетові, інфрачервоні, магнітні).

Із наочних засобів на практичних заняттях використовуються: імітатори зброї (вогнепальна металева – 2 шт., холодна металева – 1 шт., холодна неметалева – 2 шт.), вибухових пристроїв, наркотичних речовин, фальшиві банкноти (гривні номіналів 5-500 грн., долари США, Євро), підробки виробів із дорогоцінних металів та каміння.

Після вивчення дисципліни студенти набувають навички користування обладнанням для пошуку контрабанди та незареєстрованих товарів, а саме металевої і неметалевої зброї, стимуляторів наркотиків і вибухових пристроїв, розпізнавання підробки документів та проведення попередньої експертизи грошових купюр і ювелірних виробів.


Електротехніка

Курс складається із теоретичної та практичної частини.

При вивченні теоретичної частини студенти ознайомлюються із основними співвідношеннями в електриці – законами постійного та змінного струму, співвідношеннями між лінійними і фазними величинами, параметрами електричного обладнання (трансформаторів, одно- і трифазних двигунів, джерел освітлення, акумуляторів різних типів).

На практичній частині під керівництвом викладача розроблюються схеми електричного підключення технологічного устаткування, наповнення електрощитових, розрахунок лічильників електроенергії та вибір тарифу для закладу ресторанного господарства (ЗРГ).

У форматі круглого столу обговорюється проблема енергозбереження у ЗРГ, зокрема встановлення компенсаторів реактивної потужності, багатотарифних лічильників, світодіодного освітлення.

Із обладнання використовуються універсальні ватт-амперметри, цифрові тестери JT-168, світодіодна RGB-стрічка, стенд для дослідження світодіодних ламп.

На окремому екскурсійному занятті студенти відвідують заклад ресторанного господарства, де ознайомляться із електротехнічним господарством, системами енергозбереження, опалення, водопостачання та водовідведення.


Вимірювальні прилади

На заняттях із цієї цікавої дисципліни студенти дізнаються, які прилади використовуються у лабораторіях та харчових виробництвах, як виміряти температуру, тиск, рН, прозорість продукту, які параметри продукту можна виміряти за допомогою струму та напруги, в чому різниця між цифровим та аналоговим вимірюванням.

На практичних заняттях можливо виміряти температуру трьома різними способами на 5-ти приладах, визначити товщину шару фарби або тканини, дізнатися, у кого з групи найтонше волосся і виміряти товщину волокон свого одягу. На трьох практичних заняттях студенти закріплюють навички роботи з цифровими датчиками: вчаться їх градуювати, калібрувати та складати алгоритми вимірювання. Також можна запрограмувати різні датчики на взаємодію у лабораторному вимірюванні  або технологічному процесі.

На практичних заняттях використовуються засоби вимірювання температури (термометри цифрові, аналогові, вимірювальні температурні комплекси та пірометр); засоби вимірювання відстаней (цифровий мікроскоп, мікрометр, штангенциркулі електронні та механічні); Універсальний вимірювальний комп’ютерний прилад (УВКП «ІТМ») із набором датчиків ваги, сили, температури, тиску, освітленості, а також програма «Мультимедійна лабораторія ІТМ».


Охорона праці

 Дисципліна «Охорона праці» вивчається на всіх спеціальностях всіх факультетів університету, вона формує вміння майбутніх керівників, управлінців у всіх сферах діяльності створювати і підтримувати максимально безпечні умови праці.

Головною метою навчання з дисципліни «Охорона праці» на кафедрі є  формування відповідального ставлення до життя та здоров’я під час виконання трудових обов’язків, популяризація серед студентства цінностей прав людини в Україні на належні, безпечні і здорові умови праці, для підвищення культури охорони праці та пропаганди безпечної праці в Україні.

Найбільш актуальною ця дисципліна є для посадових осіб (керівників), які несуть персональну відповідальність (адміністративну та кримінальну) за дотримання безпечних умов праці. Ступінь професійності сучасного керівника визначається умінням управляти ризиком: визначення засобів контролю для моніторингу або зменшення неприпустимого ризику, завчасне передбачення (прогнозування) ризику, виявлення чинників, що впливають на ситуацію, прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику.

Професіоналізм персоналу  на виробництві залежить від безперервного процесу навчання, максимальної безпеки техніки та ідентифікації компетенції працівників з охорони праці. Для цього проводиться роз’яснювальна робота – інструктаж на робочому місці для інформування та запобігання травматизму, форс-мажорних та навіть смертельних випадків. Відповідна інформаційно-навчальна робота – є державною справою і є головною практичною і технологічною задачею охорони праці, кінцева мета якої – охорона життя працівника. Знання свого робочого місця, його безпека ґрунтується у періодиці оновлення знань (атестації). Вивчення новітніх технологій запобігання патогенного впливу ступеня освітлення, вологостійкості, запиленості, електростатики тощо. Сучасні питання енергозберігання, екологічності та ступеня зношеності основних фондів – прикладна складова дисципліни «Охорона праці».

Професійну цінність несуть питання юридично-правового, нормативно-технічного регулювання і забезпечення безпеки праці, державне і галузеве регулювання в галузі, знання із територіальних особливостей імплементації відповідних нормативно-технічних питань.

Охорона праці – міжнародна геополітична проблема глобального масштабу. При ООН функціонує міжнародна організація охорони праці, запроваджений Всесвітній день з охорони праці, який визначається щорічно – 28 квітня.

Питання охорони праці має і політичний аспект. Воно відображене в ідеологічних догмах політичних сил лівого політичного спектру, які вважають безпеку праці та людину праці найвищою соціальною цінністю суспільства.

Дисципліни та їх компетенції

Назва дисципліни

Компетенції

Інжиніринг будівель

(обов’язкова)

Ознайомлення з основами будівельної справи. Набуття навичок щодо виконання основних функцій замовника-забудовника. Опанування вмінням приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту підприємств готельно-ресторанного господарства, вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів готельно-ресторанного господарства.

Дизайн

(за вибором)

Виховання у здобувачів вищої освіти базових дизайнерських компетентностей – досвіду сприйняття, осмислення і критичного засвоєння дизайнерської інформації з періодичних і спеціальних видань, форму­вання теоретичних знань та практичних навичок з проектування і оформлення зовнішнього та внутрішнього простору готельних і ресторанних комплексів.

Устаткування закладів ресторанного господарства

(обов’язкова)

Формування цілісності знань та умінь щодо механізації  технологічних процесів приготування продуктів ресторанного господарства, їх удосконалення, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування і ремонту механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування закладів ресторанного господарства.

Торговельне обладнання

(обов’язкова)

Формування цілісності знань та навичок щодо технічного забезпечення торговельно-технологічних процесів обслуговування покупців, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування торговельного обладнання об’єктів сфери торгівлі.

Устаткування закладів туристично- рекреаційного комплексу

(обов’язкова)

Формування необхідних знань та навичок щодо функціонування інженерних систем будівель, основ енергозбереження,  набуття  умінь роботи із устаткуванням, що забезпечує роботу закладів туристично-рекреаційного комплексу та надання ними послуг, навичок раціональної експлуатації, обслуговування та реконструкції устаткування.

Торговельне обладнання

(обов’язкова )

Формування цілісності знань та навичок щодо технічного забезпечення торговельно-технологічних процесів обслуговування покупців, вибору, розміщення, експлуатації, технічного  обслуговування торговельного обладнання об’єктів сфери торгівлі.

Проектування готелів
і курортів

(обов’язкова/за вибором)

Формування практичних навичок  з проектування готелів, курортних і готельних комплексів, опанувати сучасні методики і галузеві вимоги до розробки проектної документації при створенні нових або реконструкції підприємств готельного і курортного господарства на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі.

Проектування закладів ресторанного господарства

(обов’язкова/за вибором)

Задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток наступних компетенцій: опанування нормативних і теоретичних основ сфери проектування, формування умінь щодо прак­тичних методів проектування закладів ресторанного господарства (ЗРГ), опанування підходів використання новітніх досягнень у розробленні проектної документації при будівництві, реконструкції і створенні нових ЗРГ, а також розвиток навичок роботи зі спеціальною, нормативною та довідниковою літературою; навичок розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту і нормативної документації; моделювання схем технологічних процесів та прийняття конструкторських рішень.

Процеси та апарати харчових виробництв

(обов’язкова)

Набуття знань у сфері теорії і практики основних процесів і апаратів, які використовують у харчових виробництвах.

Фізичні методи дослідження

(за вибором)

Формування основ теоретичної та практичної підготовки у галузі фізики, що забезпечить можливість використання фізичних принципів, методів і методик досліджень сировини, матеріалів, товарів при виконанні наукових досліджень, написанні курсових та магістерських робіт.

Електротехніка

(за вибором)

Здобуття знань щодо принципів роботи і особливості експлуатації різноманітних електротехнічних пристроїв та компонентів електронно-обчислювальної техніки.

Безпека життя

та

Охорона праці

(обов’язкова)

Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. Вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров’я та працездатності під час трудової діяльності. Знання шкідливих і небезпечних факторів виробничої діяльності та заходів і засобів захисту від їх впливу на працівників. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику.

Інженерна
та комп′ютерна графіка

(за вибором)

Формування знань, умінь і навичок розробки технічної документації, необхідної для представлення технічних рішень за допомогою креслення в автоматизованих CAD системах та правил їх оформлення згідно міжнародної системи стандартів ЄСПД (Єдиної системи програмної документації); застосування правил виконання схем алгоритмів, програм, даних і систем, набуття практичних навичок щодо оформлення програмної документації; застосування пакету AutoCAD при виконанні схем алгоритмів програм, даних і систем.

Системи автоматизованого проектування

(обов’язкова)

Знання принципів роботи та інструментарію систем автоматизованого проектування ArchiCAD та Autodesk 3ds Max, функцій замовника. Знання змісту передпроектних робіт, що виконуються замовником будівництва (реконструкції або капітального ремонту будівлі). Вміння виконувати проектні завдання та передпроектні роботи у рамках обов’язків спеціаліста проектної групи із використанням програмних засобів ЕОМ. Навички роботи у середовищі систем автоматизованого проектування.

Технічні засоби
митного контролю

(обов’язкова)

Дати майбутнім фахівцям достатні знання про основні види і типи обладнання, яке використовується в митному контролі, техніко-економічні і експлуатаційно-технічні характеристики митного обладнання, його будову, правила експлуатації і техніку безпеки під час експлуатації.

Фізика

(за вибором)

Формування основ теоретичної та практичної підготовки у галузі фізики, що забезпечить можливість використання фізичних принципів, методик, приладів у практичній роботі, при вивченні дисциплін: «Теплотехніка», «Електротехніка», «Процеси і апарати», «Технологічне обладнання»; при виконанні наукових досліджень та написанні курсових робіт.

Громадське
будівництво

(обов’язкова/за вибором)

Ознайомлення з основами будівельної справи. Набуття навичок щодо виконання основних функцій замовника-забудовника. Опанування вмінням приймати принципові рішення щодо проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів ресторанного господарства, вирішувати основні питання технічного нагляду замовника за будівництвом закладів ресторанного господарства.

09.06.2015
adv
5291
остання редакція 31.01.2019
3008