logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Методична рада ДТЕУ

Навчально-методичний відділ

Методична рада ДТЕУ є дорадчим органом, який сприяє вирішенню питань організації методичного забезпечення освітнього процесу.

Методична рада ДТЕУ працює за планом роботи, який складається на навчальний рік.

Ухвали Методичної ради ДТЕУ з усіх питань приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів та носять рекомендаційний характер. За пропозицією Методичної ради ДТЕУ з окремих важливих питань може видаватися наказ ректора ДТЕУ.

Метою діяльності Методичної ради ДТЕУ є підвищення ефективності освітнього процесу та якості підготовки фахівців на основі впровадження сучасних досягнень у сфері освіти.

Завданнями Методичної ради ДТЕУ є:

 • Внесення та розгляд пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу.
 • Розвиток використання в освітньому процесі інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;  впровадження новітніх освітянських методик.
 • Розробка методичних рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.
 • Узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів.
 • Координація роботи методичних комісій факультетів і кафедр ДТЕУ.
 • Презентація кращого досвіду методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників ДТЕУ.

Склад Методичної ради ДТЕУ затверджується наказом ректора.

Методична рада ДТЕУ виконує такі функції:

 • Розглядає питання удосконалення організації та методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Аналізує та обґрунтовує пропозиції щодо визначення змісту освіти,  впровадження сучасних освітніх технологій, форм і методів навчання.
 • Сприяє успішному впровадженню інноваційних технологій навчання.
 • Розробляє рекомендації щодо удосконалення структури та змісту навчально-методичних матеріалів.
 • Узагальнює педагогічний досвід вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти.
 • Надає методичну допомогу викладачам при плануванні та створенні навчально-методичних видань.
 • Сприяє підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників і аналізує результати його впровадження в освітній процес.
 • Розробляє рекомендації щодо вдосконалення системи оцінювання успішності навчання студентів освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра і магістра у ДТЕУ.
 • Розглядає питання формування інформаційних ресурсів для ефективного використання їх в освітньому процесі.
 • Розглядає проект Зведеного плану підготовки та видання навчально-методичних матеріалів ДТЕУ, ухвалює його та подає на затвердження ректору.
 • Аналізує хід виконання вищезазначеного плану та Тематичного плану створення підручників та навчальних посібників ДТЕУ.
 • Розглядає подані документи і приймає рішення щодо визнання веб-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею, що фіксується у відповідному протоколі засідання.
 • Координує роботу відокремлених структурних підрозділів ДТЕУ щодо методичної роботи.
 • Здійснює моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітніх програм.

12.06.2013
act
9829
остання редакція 02.05.2022
40349