logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є функціональним структурним підрозділом КНТЕУ, що входить до системи управління якістю КНТЕУ та вивчає, узагальнює і розповсюджує сучасний досвід використання інноваційних технологій навчання, розробки новітнього навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», «Спільної заяви європейських міністрів освіти» (Болонської декларації) від 19.06.1999 р., «Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації» від 01.06.2006 р. № 422 та Настанови з якості КНТЕУ.

        

Діяльність навчально-методичного відділу регламентується  Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства України, Статутом КНТЕУ, Настановою з якості КНТЕУ, постановами вченої ради КНТЕУ і ухвалами методичної ради КНТЕУ, наказами та розпорядженнями ректора, робочими навчальними планами, планом роботи навчально-методичного відділу на рік.

Завдання навчально-методичного відділу полягають у забезпеченні якості освітнього процесу через: здійснення планування та моніторингу виконання, організацію підготовки та експертизи рукописів навчально-методичних матеріалів, їх моніторингу для забезпечення дисциплін за робочими навчальними планами освітніх ступенів бакалавра, магістра та ефективності навчального процесу; проведення моніторингу виконання планів видань підручників, навчальних посібників та електронних підручників; навчально-методичних матеріалів науково-педагогічними працівниками; здійснення організаційно-консультативної допомоги щодо підвищення кваліфікації / проходження стажування науково-педагогічних працівників; інформування науково-педагогічних працівників щодо сучасних технологій навчання та організацію запровадження їх в освітній процес; забезпечення роботи методичної ради КНТЕУ тощо.

Основними обов’язками навчально-методичного відділу є:

 • якісне та своєчасне виконання покладених на нього функцій;
 • надання консультативної та організаційної допомоги методичним комісіям факультетів та кафедр з питань підвищення якості роботи;
 • надання консультації щодо створення навчально-методичних матеріалів та документів для забезпечення навчального процесу;
 • здійснення консультативної допомоги щодо створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, актуалізації навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) та навчально-методичних комплексів спеціальностей (НМКС) на кафедрах.

Функціями навчально-методичного відділу є:

 • Підготовка проектів, подання на затвердження та контроль виконання заходів із забезпечення якості освітнього процесу: плану відкритих занять, перспективного і щорічного тематичного планів видання підручників, навчальних посібників та електронних підручників (на основі заявок від кафедр); зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів (на основі моніторингу навчально-методичного забезпечення навчального процесу, за результатами стажування, а також заявок від кафедр).
 • Організація здійснення заходів щодо якісного методичного забезпечення освітнього процесу в КНТЕУ на рівні, що відповідає вимогам освітніх ступенів висококваліфікованих фахівців згідно з освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-науковими) програмами і робочими навчальними планами.
 • Моніторинг навчально-методичного забезпечення навчального процесу для студентів освітніх ступенів бакалавра, магістра.
 • Облік руху навчально-методичних розробок та забезпечення їх відповідності затвердженим у КНТЕУ матеріалам щодо методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Визначення основних напрямів методичної роботи та взаємодія з методичними комісіями кафедр і факультетів. Підготовка та проведення засідань методичної ради КНТЕУ, моніторинг реалізації її ухвал.
 • Формування планів і організація підвищення кваліфікації та проходження стажування викладачів КНТЕУ та відокремлених структурних підрозділів, інших вищих навчальних закладів на базі КНТЕУ, ведення й постійне оновлення відповідної бази.
 • Організація діяльності Вищої школи педагогічної майстерності.
 • Організація зовнішнього та внутрішнього рецензування  підручників і навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів.
 • Організація експертизи рукописів підручників, навчальних посібників, програм, робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів та практик, які подаються на затвердження вченій раді КНТЕУ.
 • Організація підготовки та моніторинг видання інформаційних пакетів за освітніми ступенями бакалавра і магістра.
 • Підготовка інформації до засідань ректорату, питань до розгляду на вченій раді КНТЕУ та методичній раді КНТЕУ відповідно до їх планів роботи.
 • Щомісячне надання інформації щодо видання нових навчально-методичних матеріалів Центру підготовки навчально-методичних видань та бібліотеці до електронної бібліотеки.
 • Ведення електронної систематизованої бази методичної літератури, яка видана у КНТЕУ.
 • Ведення діловодства відповідно до номенклатури справ. Підготовка проектів розпорядчих і нормативних документів (наказів, розпоряджень, трудових угод, актів та ін.) за профілем діяльності.
 • Моніторинг відповідності затвердженим планам (тематичному, зведеному, підвищення кваліфікації; проведення відкритих занять) розділу «Методична робота» індивідуального плану роботи викладача згідно з п. 2.11 контракту.
 • Розробка методичних рекомендацій щодо створення різних видів навчально-методичних матеріалів (пам’яток, інструкцій, положень тощо).
 • Вивчення сучасного педагогічного досвіду, відвідування відкритих занять з метою його узагальнення та розповсюдження. Розробка рекомендацій щодо впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
 • Надання довідок про зміст навчальних дисциплін для випускників КНТЕУ, які продовжуватимуть навчання за кордоном.
 • Організація і проведення методичних семінарів, міжнародних науково-методичних конференцій з питань забезпечення якості освітнього процесу; інформування кафедр  щодо проведення науково-практичних та методичних семінарів, тренінгів різними організаціями/установами в м. Києві.
 • Участь у виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо, які проводять Міністерство освіти і науки України, КНТЕУ та інші установи; підготовка експозиції навчально-методичних видань до відповідних заходів. 

12.06.2013
act
7439
остання редакція 05.11.2020
433884