logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Наукова робота

комп'ютерних наук та інформаційних систем


Google Scholar


Наукова робота колективу кафедри сконцентрована на таких напрямках:

 • робота над держбюджетними темами;
 • виконання госпрозрахункової договірної тематики;
 • впровадження результатів науково-дослідних робот у практику, участь у роботі наукових конференцій;
 • здійснення наукового співробітництва з науковими установами, вищими закладами освіти;
 • підвищення наукового рівня навчальних кадрів;
 • захист дисертацій;
 • керівництво студентською науково-дослідною роботою.

Викладачі кафедри зосередили свою наукову діяльність в напрямках забезпечення більшої відповідності теоретичних досліджень вимогам практики, удосконалення методики викладання дисциплін циклу професійної підготовки фахівців спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», дослідженням в рамках держбюджетних та госпдоговір них науково-дослідних тематик.

Результати наукових досліджень втілились у розробку конкретних технічних рішень та моделей. Викладачі кафедри проводять перспективні дослідження механізмів та інформаційних технологій  електронної торгівлі в рамках виконання науково-дослідної роботи «Інформаційна технологія управління бізнес-процесами в електронній торгівлі» (номер державної реєстрації №0120U100264) та «Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі» (номер державної реєстрації №0117U000507), керівником яких є доктор фіз.-мат. наук Пурський О.І.. Питання дослідження механізмів функціонування електронного торговельного ринку залишається актуальним в силу появи нових механізмів і засобів ведення електронної торгівлі. Тому, є цілком обґрунтованим значний інтерес науковців кафедри до вивчення процесів взаємодії в електронної торгівлі і побудови для їх опису відповідних математичних моделей, що дозволяє вибудовувати ефективні інформаційні технології управління економічною діяльністю підприємств електронної торгівлі.

У 2023р. проводилися дослідження в рамках госпрозрахунокової НДР «Сучасний стан і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні», керівник  д.ф.-м.н., проф. Пурський О.І.. За результатами даного дослідження: вивчено загальну проблематику електронної торгівлі в Україні; - визначено особливості ринку електронної торгівлі та форм взаємодії; - досліджено загальний стан і перспективи розвитку електронної торгівлі.

Співробітники кафедри проводять дослідження технологій побудови 3D-вітрин в рамках виконання науково-дослідної роботи «Інформаційні технології для експлуатації голографічних 3D вітрин». Номер державної реєстрації (номер державної реєстрації №0119U100107), керівником якої є доктор технічних наук, професор В.Є. Краскевич. Наукові дослідження в рамках даної тематики ведуться, в основному, за двома напрямами: отримання зображення шляхом взаємодії двух потоків світла один з одним та зменшенні розмірів пристрою для відображення голограми і вартості самого пристрою. За тематикою даних НДР викладачами та аспірантами кафедри здійснено більше 70 наукових публікацій.

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на створенні учбового ситуаційного центру для моделювання і прогнозування бізнес-процесів у фінансовому та зовнішньоторгового інжинірингу з метою прийняття оптимальних та ефективних рішень, в тому числі управлінських з використанням сучасних інформаційних технологій.

Кафедра продовжує роботу над науковою тематикою: «Адаптація теорії і практики створення учбового центру ситуаційного моделювання та управління для галузі фінансового і зовнішньоторгового інжинірингу». Створення учбового ситуаційного центру (УСЦ) є актуальним завданням, яке забезпечить можливість підготовки майбутніх користувачів ситуаційного центру, а також в майбутньому і розробників аналітичних центрів в різних галузях народного господарства України.

Наукові публікації співробітників кафедри:

Статті:

 1. Pursky, O., Babenko, V., Danylchuk, H., Dubovyk, T., Buchatska, I., Dyvak, V. (2024). Recommender System of Site Information Content for Optimal Display in Search Engines. // Springer.. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024 -  vol 789. – pp. 137—151.  https://doi.org/10.1007/978-981-99-6586-1_10.
 2. Pursky, O., Babenko, V., Nazarenko, O., Mandych, O., Filimonova, T., Gamaliy, V. (2023). Framework Development for Testing Automation of Web Services Based on Python // Springer, Singapore. Lecture Notes in Networks and Systems, 2023. - vol 753. – рр.. 375--388 . https://doi.org/10.1007/978-981-99-4764-5_24.
 3. Filimonova, T., Samoylenko, H., Selivanova, A., Yurchenko, Y., & Parashchak, A. (2023). Construction of a neural network for handwritten digits recognition based on TensorFlow library applying an error backpropagation algorithm //  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.6. -№2(126), Р. 25–32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.293682.
 4. Базурін В.М. Розроблення учнями моделей фізичних явищ як один з шляхів реалізації STEAM-підходу в освіті. // Актуальні питання природничо-математичної освіти  - 2023. -  №1.  - С.22-28.
 5. Pursky, O.I.  et. al. The impact of the war in Ukraine on globalization processes and world financial markets: a wavelet entropy analysis //        CEUR Workshop Proceedings 2023, Vol 3465. – P. 189-205.
 6. Підгорна Т. В. Особливості підготовки майбутніх учителів до впровадження інтегративного підходу в освітній процес. // Український Педагогічний журнал      (3), 132–143. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-132-143.
 7. Pursky, O.I.  et. al.        Analysis and Modeling of Globalization Processes in the Period of Crisis: The Impact of Military Actions in Ukraine on World Financial Markets // SciTePress, - 2023 -  P. 176-184. DOI: 10.5220/0011932400003432.
 8. Дивак В. В., Пурський О. І., Нечепуренко А. І., Селезньова Р. В., Юрченко Ю. Ю.    Побудова фінансової моделі підприємства в системі Project Expert// Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки".2023.  №10. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-10.
 9. O.I. Pursky et al.  Laboratory equipment for practice learning in the framework of educational course "Molecular Physics and Thermodynamics" // J. Phys.: Conf. Ser. 2023 –Vol.  2611. – P. 012011.
 10. Oleg Pursky, Valery Kozlov, Tetyana Tomashevska, Volodymyr Dyvak.  Computation Method of Quasi-Optimal Related Resources Distribution Between Automated Workstations in Local Corporative Networks //  CEUR Workshop Proceedings, 2022 -  Vol 3501. – P. 19-28. https://ceur-ws.org/Vol-3501/s2.pdf/
 11. O I Pursky, V F Gamaliy, P G Demidov, V V Dyvak, V V Kozlov, H B Danylchuk. “Quantum-mechanical approach to simulation of molecular crystals thermal conductivity” // Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2288(1), 012010,
 12. Bazurin V.M., Chashechnikova O.S., Karpenko Ye.M., Pursky O.I., Palchuk P.M. "Interdisciplinary problems of mathematical content as a means of teaching programming to secondary school pupils" // Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2288(1), 012025.
 13. Pursky, O., Moroz, I., Novikova, V., Pavlyshyn, S.  "Stage-by-stage technology for developing of integrated e-trading management system" //  nternational Journal of Business Information Systems, 2021, 38(2), pp. 254–280.
 14. Pursky O.I. et al. "Fuzzy modelling of the country's migration attractiveness" // CEUR Workshop Proceeding, 2021 - Vol. 3048 – P. 211-224.
 15. Pursky, O.I., Dubovyk, T.V., Buchatska, I.O., Lutsenko, I.S., Danylchuk, H.B. "Computational method determining integral risk indicators of regional socio-economic development" // CEUR Workshop Proceedings Volume 3048, 2021, Pages 225-234.
 16. Information system for assessing environmental-economic regional development based on factor analysis and expert evaluations / O. Pursky, A. Kiv, T. Dubovyk, I. Buchatska, H. Danylchuk /  // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. – 2021 – Vol. 628 – P. 012017 (1-8) (Scopus).
 17. Computational method for studying the thermal conductivity of molecular crystals in the course of condensed matter physics/ O I Pursky et al.  // J. Phys.: Conf. Ser. – 2021 -  1840 -  012015. (Scopus). doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012015.
 18. Turnover management of retail e-trade using machine learning for identifying customer segments / Shklyarsky S. M., Kuznetsov O. F., Samoylenko H. N. // Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the  International Conference,  Dublin, Ireland, Primedia elaunch LLC – 2021 – P. 7-15.
 19. Computer Support System for Choosing the Optimal Managing Strategy by the Mutual Investment Procedure in Smart City / Kraskevich V. et al.  // Advances in Intelligent Systems and Computing, Proceedings of the 14th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2020). – 2021. – Volume 1194. – P. 278-287 (Scopus).
 20. Modelling of cryptocurrency market using fractal and entropy analysis in COVID-19 / O I Pursky et al. // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. - Vol. 2713. – P. 352-371 (Scopus).
 21. Customer Transaction Costs Simulation in E-Commerce/ P. Demidov et al. // Atlantis Press, 2020. - Vol. 129. - pp. 257-263.
 22. Особливості розробки інформаційної системи Automatic sales funnel / В.Є. Краскевич та ін. // Технічні науки та технології. – 2020. – № 2 (20). – С. 186–196.
 23. E-trade Management System Architecture / Pursky O., Selivanova A., Kharchenko O., Demidov P., Kulazhenko V.  // 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 - Proceedings, 2019, P. 283-288 (Scopus).
 24. 3D technology in holography / Kraskevich V. et al. //. International Journal of Business and Applied Social Science. Re f : VOL : 5 , ISSUE : 8. 2019
 25. Computation algorithm for integral indicator of socio-economic development / Oleg Pursky, Tetiana Dubovyk, Iryna Gamova, Iryna Buchatska // CEUR Workshop Proceedings, vol. 2393, 2019 – 16 р. (Scopus).
 26. Software implementation of e-trade business process management information system / Pursky O., Selivanova A., Dubovyk T., Herasymchuk T.  // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. - Vol. 2546. – P. 171-181 (Scopus).
 27. Pursky O.I. Experimental setup for measuring the isobaric thermal conductivity of molecular crystals // O/I/ Pursky et al. // Journal of Physical Studies – 2019. –Vol. 24 - №4 – P. 4001-1 – 4001-7.
 28. Pursky Oleg. Stage-by-stage technology for developing of integrated e-trading management system / Oleg Pursky, Iryna Moroz, Victoria Novikova, Sviatoslav Pavlyshyn, // Int. J. Business Information Systems, 2021 (Scopus, accepted https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijbis#85328).
 29. Architecture model of integrated web-based e-trading business process management system / O.I. Pursky, D.P. Mazoha // International Journal of Information Engineering and Electronic Business. – 2018. – № 2. – P. 1-8.
 30. Innovation engineering as the instrument of decision-making support / V. Kraskevich, A. Selivanova // Mathematical modeling in economy. – 2017. – № 3-4. – С. 23-27.

Монографії:

 1. E-trade market analysis using data clustering methods/ Pursky O., Moroz I., Ivanova О., Kulazhenko V. / Big Data processing: methods, models and information technologies: Monograph / edited by Oleg I. Pursky. – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. – P. 90-160.
 2. Identifying customer segments in e-trade using system analysis and clustering methods: Monograph / O.I. Pursky / Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. - 140 р.
 3. Designing of e-trade systems / O.I. Pursky, D.P. Mazoha / Ukrainian economy growth imperatives: Monograph / edited by Аnatolii А. Mazaraki. – Prague: Coretex CZ SE, 2018. – P. 143-180.
 4. Modeling the processes of e-trading market functioning. / O.І. Pursky // Monograph - Verlag SWG imex GmbH, Germany, 2017. - 132 p. (ISBN: 9783-00-057271-5).
 5. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону (монографія) / О.І. Пурський, О.А. Харченко, І.О. Мороз – К.: КНТЕУ, 2017. – 180 с.

Конференції:

 1. XV International Conference On Mathematics, Science And Technology Education 17-19 May, 2023 / Kryvyi Rih, Ukraine (O.I. Pursky, V.M. Bazurin, P.G. Demidov, V.V. Dyvak, V.V. Kozlov).
 2. Green Sustainability: Towards Innovative Digital Transformation. ITAF 2023 Cairo, Egypt February 4–5, 2023 (Oleg Pursky, Tetiana Filimonova)
 3. VII Міжнародна науково-практичної конференція «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» 29 вересня 2023 року, м. Київ, Україна (Філімонова Т.О., Селіванова А.В.).
 4.  International Conference on Trends in Sustainable Computing and Machine Intelligence ICTSM-2023 5-6 October 2023. – Bankok, Thailand (Філімонова T.О., Пурський O.І., Селіванова А.В.).
 5. 6th International Workshop on Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (MROL 2023) 18.09.2023 (Базурін В.М.).
 6. ICICNIS 2023: International Conference on IoT Based Control Networks and Intelligent Systems. Bengaluru, India during 21-22, June 2023 (Oleg Pursky, Volodymyr Dyvak).
 7. X Міжнародна наукова-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект». 10-12 травня 2023, Харків, Ukraine (Філімонова Т.О.)
 8. Двадцять третя міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатики та моделювання» (ПІМ-2023). 20-22 вересня 2023, Харків, Ukraine (Філімонова Т.О.).
 9. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне на програмне забезпечення інтелектуальних систем. МПЗІС – 2023 - 22-24 листопада 2023, м. Дніпро, Україна     (Філімонова Т.О.)
 10. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Імерсивні технології в освіті» 22 вересня 2023 року (м.Київ) 22 вересня 2023 р., – Kyiv, Ukraine (Дивак В. В.).
 11.  Всеукраїнська науково-практична конференція: Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти. 29 червня 2023 р. м. Київ, Україна (Підгорна Т. В.).
 12. CS&SE@SW 2023: 6th Workshop for Young Scientists in Computer Science & Software Engineerin Department of Simulation and Software Engineering of Kryvyi Rih National University Kryvyi Rih, Ukraine, December 15, 2023 (Vitalii Bazurin, Oleg Pursky).
 13. III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) September 24-25, 2020 /  Poland – Latvia- Ukraine (Pursky О.І., Demidov P.G.)
 14. XII International conference on mathematics, science and technology education (ICon-MaSTEd 2020) 15 - 17 october, 2020 / Kryvyi Rih, Ukraine      
 15. Pursky О.І. CTE 2020: 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, December18, 2020, (on-line), Ukraine (Pursky, O., Kondratenko, L.Filimonova, T.Samoylenko, H. Selivanova, A.).
 16. 7th International scientific and practical conference. Barca Academy. 17.09.2020. Barcelona, Spain. 2020. (Філімонова Т.О.).
 17. 8th International Scientific Conference  on Sustainability in Energy  and Environmental Science Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 21-22 2020 (Pursky О.І.).
 18. XII міжнародна науково-практична  конференція з програмування УкрПРОГ’2020. 26-28 травня 2020 р., Київ, Україна (Дивак В.В., Демідов П.Г., Юрченко Ю.Ю.).
 19. International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy & Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2020 (M3E2-MLPEED 2020) July 13-18, 2020. Odessa, Ukraine, (Pursky О.І.).
 20. 2020 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T '2020 - IEEE Conference 6-9 October 2020,  Kharkiv, Ukraine (Pursky О.І.).
 21. ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» 30 вересня 2020 року, м. Київ, Україна  (Пурський О.І.).
 22. VII International conference "Information Technology and Interactions" (IT&I-2020) 2-3 December, 2020, Kyiv, Ukraine (Anna Selivanova, Oleg Pursky, Yurii Yurchenko, Hanna Samoylenko).
 23. ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» 30 вересня 2019 року Київ, Україна  (Пурський О.І., Кузнецов О.Ф., Медяник В.В. (студент)).
 24. Mіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: футурологічні виклики» м. Київ, 20-22 листопада 2020 р. (Самойленко Г.Т., Лопуга В. студент 4 курсу ФІТ).
 25. V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» 25.червня.2020. ДонНУ. м. Вінниця. (Філімонова Т.О.).
 26. Міжнародний науковий симпозіуму «Big Data Analytics: Моделювання та інформаційні технології» 20 березня 2019 р. Київ: КНТЕУ (Демідов П.Г., Юрченко Ю.Ю.).
 27. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії», 20 грудня 2019 року, Київ, КНУ (Kondratenko L., Samoylenko A., Selivanova A.).
 28. ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» 20-22 листопада 2019 року Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро (Самойленко Г.Т., Селіванова А.В.).

25.03.2016
438237
3843
остання редакція 19.01.2024
41883