logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

Наукова робота

правового забезпечення безпеки бізнесу

‪Правове забезпечення безпеки бізнесу‬ - ‪Google Академія‬

Основні напрями наукових досліджень викладачів кафедри:

 1. Крегул Ю.І., к.ю.н., професор (1,0) – питання адміністративно-правових відносини.
 2. Захарчук А.С., д.ю.н., професор кафедри (1,0) – історико-правова проблематика державотворення.
 3. Олійник О.В., д.ю.н., професор кафедри (0,25) – проблеми адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки.
 4. Самсін І.Л., д.ю.н., професор (0,5) – питання тлумачення правових актів.
 5. Бондаренко Н.О., к.ю.н., доцент (1,0) – актуальні питання розвитку держави і права, тенденції розвитку політичних вчень.
 6. Бризгалов І.В. – к.ю.н., доцент (1,0) – особливості здійснення кримінальних проваджень щодо економічних злочинів.
 7. Корягіна А.М., к.ю.н., доцент (1,0) – питання віктимології, детермінації індивідуальної злочинної поведінки, профілактики злочинності.
 8. Нікітенко В.М., к.ю.н., доцент кафедри (1,0) – проблеми протидії злочинності проти правосуддя та у сфері службової діяльності.
 9. Ситніченко О.М., к.ю.н., доцент (1,0) – проблеми вдосконалення сучасної правової системи України.
 10. Сухацький Р.П. к.і.н., доцент (1,0) – проблеми удосконалення методики викладання правових дисциплін.
 11. Шведова Г.Л., к.ю.н., доцент (1,0) – політико-кримінологічне дослідження корупції.
 12. Берізко В.М., к.ю.н., доцент (1,0) – питання адміністративно-правового устрою держави та конституційно-правового регулювання в Україні..
 13. Мельниченко Р.В., к.ю.н., доцент (1,0) – проблеми адміністративно-правового регулювання сфери трансфертного оподаткування.
 14. Кулинич О.П., к.ю.н., доцент (1,0) – проблеми правового регулювання набуття, реалізації і захисту земельних прав, використання, відтворення та охорони земель.
 15. Сонюк О.В., к.ю.н., доцент (1,0) – проблеми захисту прав та інтересів приватних суб’єктів у сфері публічно-правових відносин.
 16. Аленкін О.А., к.ю.н., доцент (1,0) – проблеми міжнародного захисту прав людини. 
 17. Лазарєв С.В., к.ю.н., доцент (0,5) – проблеми правого регулювання національної безпеки та охорони державного кордону України.
 18. Сідлецька А.М., ст. викл.  (0,25) – правозастосовні проблеми сучасного законодавства.

Участь науковців (входження до складу) у наукових та громадських радах, комісіях, інших об’єднаннях:

проф. Костюченко О.Є. – член Союзу юристів України;
проф. Самсін І.Л. – член Асоціації податкових радників, член Союзу юристів України;
проф. Олійник О.В. – член  Ради директорів закладів фахової передвищої освіти м. Києва, член правління ГС «Український кулінарний союз»;
доц. Корягіна А.М. – експерт «Центру дослідження правоохоронної діяльності»;
доц. Шведова Г.Л. – член ГО «Асоціація кримінального права»;
Кулинич О.П. – член Союзу юристів України.

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт

Назва НДР, керівник, термін виконання

Результат, наукова новизна,

практичне значення (стисло)

Впровадження

1

2

3

4

ЗАВЕРШЕНІ У 2020 р.

1.

Протидія деліктам, пов’язаним з домашнім насильством

Керівник: Нікітенко В.М., к.ю.н., доцент, кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу

Термін виконання:

І кв. 2019 р. –

IV кв. 2020р.

За результатами дослідження проаналізовано міжнародні та європейські стандарти щодо ефективної протидії домашньому насильству, з’ясовано сучасний стану та основні тенденції прояву насильства в сім’ї в Україні.

Наукова новизна полягає у комплексному узагальненні існуючої проблематики; виявленні прогалин законодавчого регулювання протидії насильницьким діям у сім’ї; імплементації позитивного досвіду зарубіжних  країни протидії зарубіжного, прийнятного для імплементації у національне законодавство.

Практичне значення полягає у розробці рекомендацій щодо удосконалення фактичної (управлінської) складової національної системи протидії насильству в сім’ї. Забезпечення впровадження результатів науково-дослідної роботи в навчальний процес.

Окремі елементи дослідження використано в навчальному процесі університету при підготовці навчальних посібників, програм та робочих програм з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

Опубліковано 2 статі у наукових виданнях, в т.ч., індексованих у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus, 1 стаття в закордонному фаховому виданні (Республіка Молдова), 10 публікацій у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів.

ПЕРЕХІДНІ

Деліктні відносини в економіці України

Керівник:

Крегул Ю. І., к.ю.н., проф., кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу

Термін виконання:

І кв. 2019 р. –

IV кв. 2021р.

Проведено аналіз складових проблематики регулювання деліктних відносин в економіці України: види, зміст, форми, методи, галузі правового регулювання відносини; їх інституційне та нормативне забезпечення. Здійснено виявлення прогалин у законодавчому регулюванні економічних відносин в Україні та окреслено напрями вироблення практичних рекомендацій.

Наукова новизна полягає в наступному: 1) представлено результати комплексного порівняльно-правового дослідження законодавства України та ЄС з питань деліктних відносин в економіці; 2) виявлено прогалини у законодавчому регулюванні економічних відносин в Україні 3) надано практичні рекомендації по удосконаленню актів.

Практичне значення полягає в можливості використання висновків у законотворчій діяльності при вдосконаленні законодавства; у навчальному процесі при викладанні навчальних курсів, з питань правового регулювання економіки та безпеки.

Використано в навчальному процесі КНТЕУ при підготовці навчальних посібників, програм та робочих програм з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

Опубліковано 1 монографію, розділи у 2 колективних монографіях, у т.ч. – 1 розділ англійською мовою у країні-члені ЄС, 13 статей у наукових виданнях, в т.ч. 2 статті у виданнях, що індексуються у науково метричній базі Scopus, 14 статей в індексованих у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus, 1 в закордонному фаховому виданні, 38 публікацій в матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів тощо.

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

          Форми наукового співробітництва, у т.ч. міжнародного, з установами, організаціями, закладами вищої освіти (спільні дослідження, монографії та підручники, розробка нових продуктів, консультації, лекції та інше) (надати коротку аналітичну інформацію про установу, форму співпраці та подальшу
перспективи )
.

Співпраця кафедрою здійснюється без укладання договорів з державними установами – Головне управління з питань конституційної реформи Офісу Президента України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, закладами вищої освіти (НУБіП України, НАУ, КНЕУ, ХУУП та ін.) щодо спільного написання монографій, навчальних посібників, проведення відкритих занять, наукового стажування, участі у роботі спеціалізованих учених рад тощо. Кафедрою планується подальше здійснення таких заходів та пошуку зарубіжних партнерів з метою їх залучення до наукових заходів КНТЕУ та проходження міжнародного стажування.  

Наукові заходів, в яких брали участь науковці кафедри у 2020 р.*

(наведено зразок заповнення )

№ з/п

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

ПІБ учасників від кафедри

Форма участі кожного учасника

1

2

3

4

5

1.

ІV Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»

15.05. 2020

Україна, м. Івано-Франківськ

Університет Короля Данила.

Шведова Г.Л.

к.ю.н., доц.

онлайн/доповідь

2.

II Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science and technology development»

25-27.10.2020

Україна

м. Київ

 НВЦ «Sci-conf.com.ua»

Бондаренко Н.О.,

к.ю.н., доц.

заочна/доповідь

3.

Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»

6-7.11.2020

Україна, м. Дніпро,

Громадська організація «Правовий світ»

Бондаренко Н.О.,

к.ю.н., доц.

заочна/доповідь

4.

Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука, законодавство і правозастосовча практика: закономірності та тенденції розвитку»

30-31.10.2020

Республіка Польща,

м. Люблін,

Університет Марії Кюрі-Склодовської

Нікітенко В.М.

к.ю.н., доц. каф.

онлайн/доповідь

5.

II Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу»

23.10.2020

Україна, м. Київ,

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Нікітенко В.М.

к.ю.н., доц. каф.

онлайн/доповідь

6.

XVІІ Міжнародна  науково -практична конференція « Актуальні питання реформування правової системи»

29.05.2020

Україна, м. Луцьк,

Східноєвропейський національний університету ім. Лесі Українки

Захарчук А.С.,

д.ю.н., проф.

очна/доповідь

7.

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні тенденції в економіці, фінансах та управлінні»

02.10.2020

Україна, м. Одеса,

Східноєвропейський центр наукових досліджень

Захарчук А.С.,

д.ю.н., проф.

заочна/доповідь

8.

Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно -моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової  передвищої вищої освіти»

21.02.2020

Україна, м. Київ

ВСП «КТЕФК КНТЕУ»

Олійник О.В.,

д.ю.н., проф.

очна/доповідь

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція «DIGITALIZATION – драйвер економічного зростання»

20.05.2020

Україна, м. Київ

ВСП «КТЕФК КНТЕУ»

Олійник О.В.,

д.ю.н., проф.

онлайн/доповідь

10.

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркетинг, реклама та PR: нові технології для бізнесу»

23.10.2020

Україна, м. Київ

ВСП «КТЕФК КНТЕУ»

Олійник О.В.,

д.ю.н., проф.

онлайн/доповідь

11.

Науково-практична конференція  «Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : збірник матеріалів науково-практичної конференції

22.05.2020

Україна, м. Харків,

Національний юридичний університет

ім. Я.Мудрого

Кулинич О.П.

к.ю.н., доц. каф.

заочна/доповідь

15.

Всеукраїнська науково-практична конференція «ООН – гарант світового мировпорядкування»

28.10.2020,

Україна, м. Київ, Київський університет ринкових відносин

Сухацький Р.П.

к.і.н., доц. каф.

заочна/доповідь

12.

VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених»

13.11.2020,

Україна, м. Одеса,

Міжнародний гуманітарний університет

Сухацький Р.П.

к.і.н., доц. каф.

заочна/доповідь

17.

XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи»

29.05.2020

Україна, м. Луцьк,

Східноєвропейський національний університету ім. Лесі Українки

Сухацький Р.П.

к.і.н., доц. каф.

заочна/доповідь

13.

Круглий стіл «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини»

27.10.2020,

Україна, м. Київ,

Верховна Рада України,

Рада Європи

Мельниченко Р.В.,

к.ю.н., доц. каф.

очна/доповідь

14.

Науково-практичний семінар «Верховний Суд і його завдання у забезпеченні єдності судової практики»

02.03.2020

Україна, м. Київ,

КНТЕУ

Нікітенко В.М.,

к.ю.н., доц. каф.

очна/доповідь

Сухацький Р.П.,

к.і.н., доц. каф.

Берізко В.М.,

доц. каф.

Шведова Г.Л.,

к.ю.н., доц.

04.02.2017
JuliaGajdaj
7124
остання редакція 22.04.2021
453766