logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

Наукова робота

правового забезпечення безпеки бізнесу

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисциплін у повному складі беруть участь у науковій роботі шляхом виконання науково-дослідних робіт, підготовки дисертаційних робіт, участі у роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій, науково-практичних конференціях, круглих столах, симпозіумах, підготовці монографій та інших наукових публікацій, науково-методичних розробок (підручників, навчальних посібників, матеріалів самостійної роботи по вивченню дисциплін, закріплених за кафедрою, опорних конспектів лекцій, збірників тестів, ситуаційних завдань).

Серед основних напрямів наукових досліджень, які проводяться науковцями кафедри можна виділити:

Реформування системи права в умовах розбудови демократичної, соціальної, правової держави.

Актуальні проблеми розвитку законодавства України.

Теоретико-правові проблеми юридичної відповідальності в економічній сфері

Історичні аспекти розвитку держави і права України та зарубіжних країн

Протидія деліктам, пов’язаним з домашнім насильством

Деліктні відносини в економіці України

Науково-дослідна діяльність

кафедри загальноправових дисциплін

Науково-дослідна діяльність кафедри загальноправових дисциплін здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та спрямовується на одержання і використання нових знань у сфері правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

На кафедрі загальноправових дисциплін працюють 22 науково-педагогічні працівники. Із них: 6 осіб мають науковий ступінь доктора юридичних наук, 13 – кандидата юридичних наук, 2 – кандидати історичних наук (8 професорів, 10 доцентів, 3 ст. викладачі, 1– асистент кафедри).

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

 • діяльність в межах кафедральних (ініціативних) науково-дослідних робіт;
 • наукове співробітництво з провідними науковими та навчальними закладами, органами державної влади, громадськими організаціями;
 • участь у проведенні міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, семінарів, олімпіад, конкурсів та інших наукових заходів;
 • підготовка та публікація наукових та науково-методичних праць;
 • підготовка дисертацій аспірантами;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи та публікації тез конференцій, наукових статей у збірниках та фахових наукових виданнях.

Тематика науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі загальноправових дисциплін, пов’язана з питаннями правового регулювання економічної діяльності та безпеки підприємницької діяльності.

У 2018 році завершилося виконання ініціативної теми «Теоретико-правові засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції» (керівник – проф. Крегул Ю.І.). Отримані результати щодо виконання науково-дослідної роботи за період 2016-2018 років були відображені у монографіях:

 • «Безпека підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект», 2016 рік (автори – Крегул Ю.І., Банк Р.О.). 
 •  «Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика», 2017 рік (автор Мушенок В.В.), відзначена Диплом лауреата 2 премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні;
 • Фінансово-правові засади державної аграрної політики України, 2017 рік (автор – Мушенок В.В. )
 • «Захист прав споживачів фінансових послуг», 2018 рік (автори – Крегул Ю.І., Радченко О.Ю. )
 • розділах 2 монографій, виданих у країнах-членах Європейського Союзу англійською мовою (2016 та 2017 роки), а також у наукових статтях та тезах конференцій викладачів кафедри.

У 2019 році викладачами кафедри загальноправових дисциплін розпочато дослідження у межах виконання 2 науково-дослідних робіт:

 1. «Деліктні відносини в економіці України» (Керівник – Крегул Ю. І., к.ю.н., проф., завідувач кафедри ). Термін виконання: І кв. 2019 р. – IV кв. 2021 р.
 2. «Протидія деліктам, пов’язаним з домашнім насильством» (Керівник – Шестопалова Л.М., к.ю.н., професор кафедри). Термін виконання: І кв. 2019 р. – IV кв. 2020р.

Проміжними результатами науково-дослідної роботи кафедри у 2019 році такі публікації:

 • видання монографії «Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи» (автор – Самсін І.Л.);

 • розділу 1 монографії у країні-члені Європейського Союзу англійською мовою;
 • 15 наукових статей ( з них: 2 статті опубліковані у виданнях, що індексуються у науково метричні базі Scopus, 2 статті – у іноземних фахових виданнях; 11 статей – у фахових виданнях України);

Також здійснено апробацію результатів дослідження на 30 міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, симпозіумах та опубліковано 45 тез конференцій, з яких 8 публікацій – англійською мовою .

Наукова робота студентів

Протягом 2019 року під керівництвом викладачів кафедри загальноправових дисциплін 46 студентів взяли участь міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Також опубліковано студентами 26 одноосібних наукових статей, 52 тези доповідей.

ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України»,            м. Київ. 06-07.03.2019 р.

Курсантсько-студентський форум «Studio весна 2019. Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє», м. Київ, Інститут кримінально-виконавчої служби 11.04.2019 р.

VI Міжнародна наукова конференція «Студентські наукові дискусії поза форматом»,             м. Івано-Франківськ, Університет Короля Данила, 12.04.2019 р.

ІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», м. Івано-Франківськ, Університет Короля Данила, 13.04.2019 р.

Всеукраїнська наукова дистанційна конференція «Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі», м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 26.04.2019 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум», м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17.05.2019 р.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», м. Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 18.05.2019 р.

Науково-практична конференція молодих вчених «Другі економіко-правові студії» м. Одеса, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,10.10.2019 р.

04.02.2017
JuliaGajdaj
6356
остання редакція 04.06.2020
453766