logo
Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін
logo
Кафедра загальноправових дисциплін
img

Викладацький склад

загальноправових дисциплін


КРЕГУЛ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
професор, кандидат юридичних наук, 
завідувач кафедри загальноправових дисциплін

krejyl@ukr.net

Після навчання у Калинівській середній школі у 1960-1970 рр. поступив у Мукачівський радгосп-технікум, який не закінчив у зв’язку з призовом на Північний флот у 1971 – 1974 рр.

У 1980 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "правознавство".

З 1984 р. по 1988 р. навчався в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Організація виконання наказів виборців місцевими радами народних депутатів".

У цьому ж Інституті за період 1984 – 1994 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації:

01.07.1994р. – 26.04.1995р. – доцент кафедри правознавства Київського державного економічного університету.

28.04.1995р. – 11.05.1997р. – вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України.

12.05.1997р. – 08.10.1999р. – головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної ради України.

11.10.1999р. – доцент, завідувач кафедри правознавства Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2016р. – по теперішній час – професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін КНТЕУ.

У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2006 р. - професора.

Підвищення кваліфікації:

- АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти з 19 лютого до 08 грудня 2007 р.
- Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 01.03-31.03.2017 р.

  Монографії:

1. Наказы депутатам местных Советов (правовая регламентация). Монография № 923-УК92 от 24.06.92. ИНИОН № 103 Р-92 от 05.08.92-142с;

2. «Поєднання процесів централізації та децентралізації при створенні вільних економічних зон України // Державне управління в Україні: централізація і децентралізація».К.-1997.сс.312-324.

3. Напрями реформування адміністративного законодавства України//Державне управління: теорія і практика». К.: Юрінком інтер.-1998. Сс..282-290.

4. Організаційно правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів. ч.1/ за  ред. В.М. Гейц, А.А. Мазаракі / К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т.-2008.-389с.;

5. Безпека підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т.-2015.-240с., співавтор Банк Р.О.

6. Захист прав споживачів фінансових послуг.- К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т.-2018.-267с., співавтор Радченко О.Ю.

Підручники та навчальні посібники:

1. Правові основи державного управління економікою України. Навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2003. – 431 с.

2. Конституційне право України. Навчальний посібник (у співавторстві). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2003. (Гриф МОН 27.09.2002 р. №1/11 –199). – 417/58 с.

3. Права і свободи людини. Навчальний посібник (у співавторстві). – К.: Книга, 2004. (Гриф МОН 27.01.2004 р. №14/18. 1-96.) – 288/26 с.

4. Адміністративне право України: Навчальний посібник – Практикум. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2004. (Гриф МОН 03.11.2003р. №14/18.2 –1525).– 191 с.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: у двох томах: Том 1. Загальна частина. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. (Гриф МОН 14.05.2004 р. №1/11 –21.04). – 584/5 с.

6. Організаційно-правові засади управління економікою України. Навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2004. (Гриф МОН 08.07.2004 р. №14/18.2 –1586). – 398 с.

7. Правове забезпечення державного управліня. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2005. (Гриф МОН 18.04.2005 р. №14/18.2 –1303).– 208с.

8. Антимонопольна діяльність. Підручник. (у співавторстві). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2005. (Гриф МОН 18.04.2005 р. №14/18.2. – 859). – 580/9с.

9. Основи правознавства: навч. посіб. / за ред.. проф. Ю.І. Крегула. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2007. – 406 с. (Гриф МОН 22.12.2006 р. №1.4/18 – Г–1357).

10. Конституційне право України: навч. посібник / за ред.. проф. Ю.І. Крегула. – 2-ге вид. допов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., – 2012. –528 с. (Гриф МОН 16.07.2012 р. №1/11 –11676).

11. Адміністративне право і процес. практикум: навч. посіб. / Ю.І. Крегул. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2012. – 224 с.

12. Правові засади державного управління економікою України: навч. посіб. / [Ю.І. Крегул, Р.О. Банк, О.В. Сердюченко та ін.]; за ред. Ю.І. Крегула. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2103. – 664 с.

13. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю.І. Крегул, М.І. Зубок. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2013. – 216 с.

14. Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві: навч. посіб. / Ю.І. Крегул, М.І. Зубок, Р.О. Банк; за ред. проф. Ю.І. Крегула. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2014. – 176 с.

15. Організаційно-правові засади безпеки підприємницької діяльності (в таблицях і схемах): навч. посіб. / Ю.І. Крегул, Р.О. Банк. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2015. – 216с.

16. Юридична відповідальність у підприємництві: навч. посіб / за ред. Ю.І. Крегула. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2017. – 316 с.

17. Правознавство: термінологічний словник: навч. посіб. / Ю.І.Крегул, Л.М.Шестопалова; за ред. проф. Ю.І. Крегула. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018.-268с.

18. Основи правознавства : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, Л.М.Шестопалова, В.В.Ладиченко [та ін.]; за ред.. Ю.І. Крегула. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 528 с.

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

1. Недержавний сектор  безпеки підприємницької діяльності в Україні. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.- №3 (92).- 2017р.,сс.58-68, співавтор Банк Р.О.

2. Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.-2017.№5 (94)-с.31-46, співавтор Хромей В.В.;

3. Правове регулювання міжнародної електронної комерції. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.-2018.№2 (97)-с.136-147, співавтори Батрименко В.І., Батрименко В.В.;

4. Гармонізація системи регулювання електронної комерції України з ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.-2019.№1 (102)-с.13-25, співавтор  Батрименко В.І.

Напрями наукової діяльності: конституційне право, теорія управління, адміністративне право та адміністративний процес.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:Orcid Researcherid Google Scholar

МУШЕНОК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
доктор юридичних наук, доцент
професор кафедри загальноправових дисциплін
mushenook@gmail.com


У 2004 р. закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію магістра права.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні».

З жовтня 2013 р. працює на посаді доцента кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

У червні 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

31.10.2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти».

Монографії:

1. Курило В.І., Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012.160 с.

2. Курило В.І., Гоцуляк Є.М., Мушенок В.В. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов’язку: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 167 с.

3. Курило В.І., Мушенок В.В. Риженко О.С. Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 169 с.

4. Мушенок В. В. Фінансово-правові засади державної аграрної політики України: монографія; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 371 с.

5. Kurylo V., Mushenok V. Place and the role of local taxes in the functioning of united local communities. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph. Riga, 2016. Р. 36–52. (Розділ колективної монографії).

6. Kurylo V., Mushenok V. Legal regulation of budgetary support for agricultural production: theory and modern realities. Formation of modern social, economic organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph. Riga, 2017. Р. 136–145. (Розділ колективної монографії).

Навчальні посібники:

1. Мушенок В.В. Основні терміни та поняття Податкового кодексу України: навч. посіб. К. : Вдавничий відділ «Нюанс-де-Юре», 2011. 48 с.

2. Мушенок В.В. Інтелектуальна власність: навч.-метод. посіб. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. 60 с.

3. Мушенок В.В. Правознавство. навч.-метод. посіб. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. 84 с.

4. Мушенок В.В. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 228 с.                     5. Дудченко О.С., Жарко О.Г., Зіньова О.С., Мушенок В.В. та ін. Правознавство. Практикум: навч.-метод. посіб., вид. друге, доп. і перероб. К.: Ред.-видавн. відділ НУБіП України. 2017. 162 с.(з грифом МОН України).

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

1. Mushenok V.V. Comparative legal analysis of domestic and foreign systems of local taxation // Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2017. № 2 (24). С. 92–95.

2. Mushenok V.V. The role of budget legislation in the provision of financial and economic development of agriculture in Ukraine // Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 2/2. С.137–141.

3. Мушенок В.В. Перспективы формирования инвестиционной составляющей налогового законодательства Украины // Legea si Viata. 2017. №11. С.119–122.

4. Мушенок В.В. Legal regulation revenues local budgets // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. №3. С.90–98.

5. Мушенок В.В. Стимулюючий вплив правової регламентації оподаткування аграрних виробників // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. №5 (94). С. 125–133.

6. Kurylo, V.I., Gyrenko I.V. Mushenok V.V. Tax burden as a disincentive factor of agricultural production development in Ukraine // Науковий вісник Полісся», 2018. № 1 (13). Ч. 2. С. 85-90. (Web of Science Core Collection)

Наукові інтереси – державна фінансова політика України, зокрема проблемні питання фінансового регулювання аграрних, екологічних та земельних правовідносин.

Викладає дисципліни: екологічне право, земельне право, аграрне право, правове забезпечення наукових досліджень.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Orcid Researcherid Google Scholar


ЗАДОРОЖНЯ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
професор, доктор юридичних наук,
професор кафедри загальноправових дисциплін
kdavtdekan8@ukr.net

Має три вищі освіти: юридичну (диплом з відзнакою) і дві педагогічні за спеціальностями англійська мова та література; історія і правознавство (диплом з відзнакою).

У1996–2011 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

У 2006 р. закінчила аспірантуру, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право) (Інститут законодавства Верховної Ради України).

У 2011 р. отримала вчене звання доцента.

3 2008 р. директор Науково-дослідного центру повітряного і космічного права НАУ.

З 2011 р. науковий консультант судді Конституційного Суду України (державний службовець 3 рангу).

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право).

Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників «Конституційне право України» (гриф МОН), монографій, низки наукових статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Основні напрями наукової діяльності: дослідження проблем у галузі конституційного права, конституційного правосуддя, прав людини, державного управління та ін.

Проходила стажування в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька республіка, 22 – 24 березня 2017 р.).

Керівництвом НАУ, КСУ неодноразово нагороджувалася грамотами і подяками.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторін Orcid

ЛАДИЧЕНКО ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
доктор юридичних наук, професор кафедри
 загальноправових дисциплін

Працює в КНТЕУ з 1997 р. В 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 "Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень". З вересня 2004 р. по вересень 2007 р. перебував у докторантурі Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

В січні 2009 р. відбувся захист докторської дисертації на тему - "Гуманістичні основи організації державної влади"
    

Нагороди: 2004 р. – нагороджено почесним знаком «Відмінник освіти України». 2012 р. – присуджено звання професора кафедри конституційного права та правознавства. 2016 р. – нагороджено нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Участь у міжнародних проектах: 2010 р. – проект «Основи демократії» - є сертифікованим тренером з протидії насильству в сім`ї за програмою ПРООН в Україні. Березень 2011 р. – сертифікат міжнародного центру вивчення холокосту «ЯД-ВАШЕМ» (Ізраїль). Травень 2011р. – сертифікат Центру міжнародного права та правосуддя (Італія – Німеччина). 2013 р. – участь у міжнародній науково-практичній конференції «Современные теоретические и практические проблемы реализации международного и российского земельного и экологического права» в м. Москва. 2015 р. – участь у міжнародній конференції «Exelence Sсience Day» у м. Вроцлав (Польща).

Автор більше 150 наукових на навчально-методичних праць.

Н-індекс – 5, і-10-індекс – 2. Кількість цитувань - 105.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 НУБіП України.

Підготував та захистив 5 аспірантів.

Коло наукових інтересів: теоретико-правові проблеми організації держави та права.

Викладає дисципліни: конституційне право України.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Google Scholar


НІКІТЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри загальноправових дисциплін

v.nikitenko@knute.edu.ua

У 1985 році закінчив Київське вище військове                училище зв’язку ім. М.І. Калініна за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» та присвоєно кваліфікацію військового інженера електронної техніки. У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію юриста.

У жовтні 2017 року закінчив аспірантуру Інституту держави і прав ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
У червні 2018 року в Спеціалізованій вченій раді К 26.236.02 Інституту держави і прав ім. В.М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію на  тему: «Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів». 

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за програмою «Інноватика у викладанні правознавчих дисциплін» з 27.03.2017 по 14.04.2017 (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС № 02125295/043549-17).

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

1. Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів за вітчизняним та зарубіжним законодавством. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: «Політологія. Соціологія. Право». Київ, 2015. Вип. 3/4 (27/28). С. 144–150.

2. Поняття фальсифікації доказів у кримінальному провадженні. Держава і право. Серія: «Юридичні науки»: зб. наук. праць. Київ, 2016. Вип. 72. С. 435–449.

3. Історія становлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: «Політологія. Соціологія. Право»: зб. наук. праць. Київ: ІВЦ «Політехніка», 2016. № ½ (29/30). С. 200–206. 

4. Фальсифікація доказів за вітчизняним кримінальним законодавством. Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 09–11 черв. 2016 р.). Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. Т. 6: Актуальні питання юриспруденції. С. 23–25.

5. Відповідальність за фальсифікацію доказів за зарубіжним та вітчизняним законодавством: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 10 черв. 2016 р.) / редкол.: О. В. Одерій, О. О. Волобуєва, А. С. Політова, Т. О. Лоскутов. Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2016. С. 122–125.       

6. Форми фальсифікації доказів. Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави: питання теорії і практики: зб. тез і доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 24–25 лист. 2016 р.). Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2016. С. 167–168.

7. Питання досудового розслідування: встановлення об’єкта злочинів, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Актуальні питання досудового розслідування: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 21 жовт. 2016 р.) / редкол.: О. О. Волобуєва, О. В. Одерій, Т. О. Лоскутов, А. С. Політова. Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. С. 150–153.       

8. Визначення об’єкту злочинів, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Науковий вісник Херсонського державного університету України. Серія: «Юридичні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 2, т. 2. С. 84–89.

9. Способи вчинення злочинів, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Судова апеляція: наук.-практ. журнал. Київ: Апеляційний суд м. Києва, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. № 2 (47). С. 145–152.

10. Визначення предмету злочинів, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Правова держава: зб. наук. праць. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. Вип. 28. С. 462–469.         

11. Суб’єкт злочинів, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози: матеріали міжнар. наук. конф. «Дванадцяті юридичні читання» (м. Київ, 01–02 черв. 2017 р.). Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 157–158.          

12. Суспільна небезпека як підстава криміналізації діянь, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації: зб. тез і доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 1-2 лист. 2018 р.). Черкаси: Східноєвропейський  ун-т економіки і менеджменту, 2018. С.137-139.

13. Суддя як спеціальний суб’єкт фальсифікації доказів. Забезпечення прав і свобод   людини в умовах судово-правової трансформації в Україні: ІІ Київський полілог»  (м. Київ, 21 грудня 2018 р.). Київ: Вид-во НАПрУ, 2018. С.146-148.

14. Проблеми кримінально-правової кваліфікації діянь, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Судова апеляція: наук.-практ. журнал. Київ: Апеляційний суд м. Києва, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН  України, 2019. № 1 (54). С. 151-158.

15. Viktor Nikitenko, Oksana Kvasha, Zoia Zahynei, Mykola Shapoval and Oleksii Kurylo (2019). Corruptive abuses of senior public officials in the banking sphere as a determinant of the Ukrainian economy criminalization. Banks and Bank Systems, 14(2), 89-105. doi:10.21511/bbs.14(2).2019.08. Журналі реферується у наукометричній базі даних Scopus.

16. Професійна належність як ознака спеціального суб’єкта злочину. Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». Київ: КНТЕУ, 2019. № 5 (106). С.117-124, співавтор – Ландіна А.В.

Досвід роботи:

Упродовж 1985-1992 років – служба у Збройних Силах на посадах офіцера.
З 1992 року по 2007 рік та у період травня-листопада 2008 року – служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького складу.
Упродовж 2007-2008 років – заступник начальника відділу внутрішньобанківської безпеки департаменту економічної та фінансової безпеки ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
У період 2010-2016 років обіймав посади  юрисконсульта ПП «Поліпласт-України» та ПП «Лотан-3».
З жовтня 2016 року працював на посадах викладача, старшого викладача правознавства кафедри соціально - гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України та поєднував викладацьку діяльність із навчанням в аспірантурі.
З вересня 2019 року – доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: OrcidGoogle ScholarResearcherID.

ПЕТЛЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
доцент, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри загальноправових дисциплін
petliuk2016@gmail.com

У 1996 р. закінчив Державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «історія та правознавство». Другу вищу освіту за спеціальністю «правознавство» здобув у 2007 р. (НУБіП України).

Протягом 1999–2018 рр. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. У 2003–2005 рр. виконував обов’язки заступника декана юридичного факультету цього університету.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правовий режим земель оздоровчого призначення»  (спеціальність 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»). У 2012 р. присвоєне вчене звання доцента.

Опублікував понад 100 навчально-методичних і наукових праць (у тому числі 2 одноосібні монографії та главу підручника «Аграрне право України»).

Є членом Союзу юристів України (Київська міська організація).

З вересня 2018 р. – доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

Коло наукових інтересів: екологічне право, зокрема проблеми правового регулювання використання та охорони тваринного світу.

Викладає дисципліни: правознавство; комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві.

САМСІН ІГОР ЛЕОНОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін, Заслужений юрист України, суддя Верховного суду України.

У 1983 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність – «правознавство», кваліфікація – «юрист», свідоцтво № 051073 від 25.06.1983. 

У травні 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тлумачення актів законодавства про оподаткування України» зі спеціальноті12.00.07  – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

У вересні 2014 року захистив докторську дисертацію на тему: «Податкове зобов'язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект)» зі спеціальності 12.00.07  – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. 

З 2005 року до сьогодні викладає на кафедрі загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

Самсіну І.Л. присвоєно вищий кваліфікаційний клас судді. Отримав ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, відзнаку «За вірність закону» та “Юрист року 2011”. З 2013 року Самсін І.Л. заслужений юрист України. 

Має близько 60 наукових публікацій, з яких: 3 монографії («Конструкция обязательства в налогово-правовом регулировании», 2013 р.; «Податкове зобов’язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання», 2013 р., «Судова реформа: актуалізація проблем статусу суддів та судоустрою України. Історико-правовий нарис», 2012 р.);  3 посібники («Практичний курс тлумачення правових актів» (у співавторстві), 2014 р.; «Новітнє вчення про тлумачення правових актів» (у співавторстві), 2013 р.; «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс», 2010 р.)

Коло наукових інтересів: адміністративне право та процес, цивільне право та процес, податкове право, фінансове та інформаційне право. 

Викладає дисципліни: тлумачення правових актів. 

ОЛІЙНИК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
доктор юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін

З 1995 р. по 1999 р. навчався в Київському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Одночасно з 1995 р. по 1999 р. навчався у Київському державному лінгвістичному університеті за спеціальністю «Мова та література (англійська мова)», здобув кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2006 р. захистив дисертацію на тему «Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України» за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З 2009 року – головний консультант відділу моніторингу та ефективності законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

У 2011 році присвоєно вчене звання старший науковий співробітник.

У 2013 році захистив дисертацію на тему «Інформаційна безпека України: доктрина адміністративно-правового регулювання» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

З 1 липня 2014 року – директор Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

Основні наукові праці: одноосібна монографія «Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України», понад 45 наукових праць.

Викладає дисципліни: правознавство.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Orcid Researcherid Google Scholar

-

ШЕСТОПАЛОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 

кандидат юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін. 

Закінчила в: 1985 р. – Ленінградський державний університет, спеціальність – філолог-русист; 1997 р. – Національну академію внутрішніх справ України, спеціальність – правознавство (диплом з відзнакою); 2000 р. – ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ України. 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Самогубство та доведення до самогубства: заходи протидії”, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

В 2005 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Викладала в Національній академії внутрішніх справ України, Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Академії управління  МВС України.

Після звільнення зі служби в ОВС викладала в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

З лютого 2016 р. працює професором кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

Автор близько 80 праць, серед яких кілька монографій («Самовбивство: проблема, причини, запобігання», «Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір», «Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів» та ін.), навчальних посібників з теорії права, юридичної лінгвістики та ін.

Коло наукових інтересів: правний поступ Української держави; запобігання правопорушенням засобами права; запобігання фоновій деструктивній поведінці; правнича лінгвістика.

Викладає навчальні дисципліни: юридична деонтологія, правознавство, управління у сфері протидії корупції, актуальні питання юридичної відповідальності. 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:Orcid Researcherid Google Scholar

 

БАТРИМЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
кандидат історичних наук,
доцент кафедри
 загальноправових дисциплін

За освітою правознавець та історик, закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, історичний факультет в 1976 році та Національну академію внутрішніх справ, юридичний факультет в 1998 році. З 2000 р. ‑ доцент кафедри правознавства КНТЕУ. Науковий ступінь кандидата історичних наук присвоєно рішенням Ради при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка від 27.031980 року, звання доцента присвоєно рішенням Вченої Ради Української академії внутрішніх справ від 09.12 1993 року. Проблема дисертаційного дослідження "Партія в політичній системі України".

Коло наукових інтересів: історії держави і права та конституційного права України, політична система України.

Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: правознавство, історія держави і права зарубіжних країн.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: scholar.google

-

БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
 загальноправових дисциплін

У 1999 р. закінчила з відзнакою слідчо-криміналістичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Протягом 2004 – 2005 рр. викладала на кафедрі історії держави та права України і зарубіжних країн в НЮАУ імені Ярослава Мудрого. З 2005 по 2016 рр. працювала на посаді доцента в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

З лютого 2016 р. працює доцентом кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розвиток прав жінок в УРСР: національний та міжнародний аспекти (1917 – 1991 рр).

У 2013 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

Автор 40 наукових праць, присвячених проблемам теорії, історії держави та права, правам людини. Є автором навчально-методичних праць з дисциплін «Історія вчень про державу та право», «Історія політичних вчень», «Державне право зарубіжних країн».

Коло наукових інтересів: актуальні питання розвитку держави та права, тенденції розвитку політичних вчень, правові механізми захисту прав людини.

Викладає дисципліни: правознавство, державне право зарубіжних країн.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:Orcid Researcherid  scholar.google.

-

КОРЯГІНА АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін.

У 2001 році закінчила Національний університет внутрішніх справ за  спеціальністю – правознавство.

У 2005 році закінчила магістратуру за спеціальністю – правознавство.

З 2005 року по 2008 рік навчалась в ад’юнктурі  Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив взаємовідносин жертви та злочинця на виникнення, розвиток та наслідки злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. З 2008 року по 2014 рік працювала в Луганському державному університеті імені Е.О. Дідоренка, викладала такі дисципліни, як «Організація досудового розслідування», «Адміністративна діяльність в органах внутрішніх справ» та «Основи управління в органах внутрішніх справ». Має понад тринадцять наукових праць.

Є експертом «Центру досліджень правоохоронної діяльності».

З 2015 року працювала на кафедрі кримінально-правових дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Коло наукових інтересів: кримінологія, зокрема віктимологія, детермінація індивідуальної злочинної поведінки, профілактика злочинності.

Викладає дисципліни: правознавство, судові та правоохоронні органи України, комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:Orcid Researcherid scholar.google.

ШВЕДОВА ГАННА ЛЕОНІДІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін

У 2001 році закінчила з відзнакою Миколаївський гуманітарний інститут УДМТУ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. З 2003 по 2006 р.р. навчалась в аспірантурі МДГУ ім. П. Могили, з 2006 року - старший викладач кафедри історії та теорії держави і права. У 2013 році захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України кандидатську дисертацію на тему «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право. В червні 2014 року присвоєно вчене звання доцента. З вересня 2014 року - завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету ім. П. Могили. З 2017 року – доцент кафедри загальноправових дисциплін КНТЕУ.

Монографії:

Формирование антикоррупционного сознания в сфере высшего образования // Актуальные вопросы образования, науки и инноваций в свете решения социально-экономических проблем. Часть ІІ. Социально-экономические аспекты развития высшего, среднего специального и среднего общего образования: научная монография; [под ред. С.М. Ахметова]. Новосибирск: Изд. “СибАК”, 2014. – С. 29-33.

Навчальні посібники:

Запобігання корупції: методичні рекомендації для місцевих активістів / [Д.О. Калмиков, Д.В. Сінченко, О.О. Сорока, М.І. Хавронюк, Г.Л. Шведова];  за заг. редакцією М.І. Хавронюка. - Київ, ФОП Москаленко О.М., 2017. – 242 с.
 

Основні публікації:

1. Політико-кримінологічні аспекти корупції в умовах сучасної України // Держава і право: зб. наук. праць. – Серія: “Юридичні і політичні науки”. – Вип. 57. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 415–420.

2.  До питання про протидію корупції в Україні: політико-кримінологічний аспект // Держава і право: зб. наук. праць. – Серія: “Юридичні і політичні науки”. – Вип. 57. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 492–497.

3. Роль політичних інститутів у протидії корупційній злочинності: кримінологічний аспект // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Серія: “Юриспруденція. Соціологія”. – Вип. 171. – Т. 183. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 38–41.

4. Зарубіжний досвід у протидії корупції: кримінально-правова характеристика // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – Вип. 8. – С. 245-250.

5. Актуальні кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії корупції в Україні // Журнал східноєвропейського права. – Електронне науково-практичне фахове видання, 2013. - № 3. – С. 60-64.

6. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014. – Вип. 9. – С. 149-154.

7. Сучасні концепції протидії корупції: кримінологічна характеристика // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. -  Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2014. – Вип. 34. – С. 210-218.

8. Політичні інститути в системі заходів протидії корупційній злочинності в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014. – Вип. 9. – С. 142-146.

9. Кримінальний закон як структурний елемент кримінальної юстиції у протидії корупції в Україні // Журнал східноєвропейського права. - Електронне науково-практичне фахове видання - 2015. - № 14. – С. 193-197.

10. Кримінальна юстиція як засіб протидії корупційній злочинності в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 127-131.

11. Роль кримінального закону у протидії корупційній злочинності в Україні // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса. - 2015. – Вип. 23. – С. 110-111.

12. Політична корупція як проблема політичної кримінології // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : (збірник). – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. 25. – С. 87-90.

13. Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Випуск № 2 (74). – Суми, 2016. – С. 162–170.

14. Foreign experience of counteraction of corruption // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2016. - № 4 (41) – С. 185-189.

15. Міжнародна практика у протидії корупції: кримінологічна характеристика // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Випуск № 2. – Луганськ, 2017. – С. 87-90.

16. Актуальні питання запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів в Україні / Г.Л. Шведова // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. – Вип. 3(15). – С. 55-62.

17. The Criminological Analysis of International Practices in Counteraction of Corruption // Scientific Light. – Vol. 2. – № 4. – Wroclaw (Poland), 2017. – P. 96-100.

18. Corruption as a factor of dissemination of human trafficking and it’s prevention // European Science. - 3/2018. – Slovakia (Podhájska). - P. 124 – 129.

19. Загальносоціальне запобігання корупційним передумовам поширення торгівлі людьми. Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – № 1-2. – С. 101-104.

20. Actual Questions Regarding of Human trafficking as a Direction of Anticorruption Policy // Журнал східноєвропейського права. – Електронне науково-практичне фахове видання, 2018. - № 52. – С. 84-88.

21. Корупція як загроза економічній безпеці України // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2019. - № 1 (50). – С. 179-183.

Коло наукових інтересів: кримінальне право, кримінологія, проблеми запобігання службовій злочинності в Україні.

Викладає дисципліни: кримінальне право.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: scholar.google


 

СИТНІЧЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін

Закінчила Національну академію внутрішніх справ України. За результатами   навчання отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. З 2014 р. працює на посаді доцента кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

 В травні 2013 року захистила дисертацію на тему: “Адміністративно-правові засади діяльності ОВС у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення України» за спеціальністю 12.00.07: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Викладає дисципліни: кримінальне право України, правознавство.

Коло наукових інтересів: адміністративне право та адміністративна діяльність.

Науково-дослідна робота: бере участь у виконанні науково-дослідної теми:  «Теоретико ‑ правові проблеми юридичної відповідальності в економічній сфері».

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:Orcid Researcherid scholar.google.

-

СУХАЦЬКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ

кандидат історичних наук,
доцент кафедри
 загальноправових дисциплін

У 2007 р. закінчив історико-юридично-філософський факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У 2012 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Розвиток радіоелектроніки в Україні (1950-1980-ті роки)» за спеціальністю 07.00.07 ‑ історія науки і техніки. Автор (співавтор) більше 32 наукових праць.

З вересня 2012 р. працює на кафедрі загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації: 11 березня – 10 червня 2015 р. Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ 111Б14

Коло наукових інтересів: історія України, історія науки і техніки, історія держави і права, юридична психологія, господарське право.

Викладає дисципліни: правознавство, безпека бізнесу.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:Orcid Researcherid Google Scholar


-

МОСЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри
загальноправових дисциплін


У 2007 році закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. У червні 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Державна інформаційна політика України: організаційно-правові аспекти здійснення".


Викладає дисципліни: правознавство.


МЕЛЬНИЧЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат юридичних нау
к (Ph.D), адвокат,
старший викладач кафедри загальноправових дисциплін

ruslan.melnychenko@gmail.com

Народився 13 листопада 1991 року у селі Флорино, Бершадського району, Вінницької області. У 2009 році з відзнакою закінчив Бершадську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1.

У 2013 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримав ОР «Бакалавр» за спеціальністю «Право» (денна форма навчання). У 2015 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримав ОР «Магістр» за спеціальністю «Право», спеціалізація «Правовий бізнес консалтинг» (денна форма навчання).

У жовтні 2015 року був зарахований до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, прикріплений до кафедри загальноправових дисциплін.

У серпні 2018 році в Спеціалізованій вченій раді К 26.006.09 Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України захистив кандидатську дисертацію на тему "Адміністративно-правові засади податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні". Дисертаційна робота виконана в межах планової науково-дослідницької теми кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету "Теоретико-правові засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції" (номер державної реєстрації 0116U000424).


У липні 2019 року за результатами складення адвокатського іспиту, а також захисту адвокатського стажування рішенням Ради адвокатів Вінницької області надано право на заняття адвокатською діяльністю.
 

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

1. Ruslan Melnychenko, Kateryna Pugachevska and Kyrylo Kasianok (2017). Tax control of transfer pricing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), 40-49. doi:10.21511/imfi.14(4).2017.05.

2. Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Р. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2016. - Вип. 2 (103). - С.80-87.

3. Мельниченко Р. Поняття, сутність і призначення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні / Р. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2017. - Вип. 1 (104). - С.92-98.

4. Мельниченко Р. Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні / Р. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2017. - Вип. 3 (105). - С.54-64.

5. Мельниченко Р. Адміністративно-правове регулювання трансфертного ціноутворення / Р. Мельниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2017. - № 3. - С. 99-112.

6. Мельниченко Р. Державний примус у сфері трансфертного ціноутворення / Р. Мельниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2017. - № 5. - С.162-177.

7. Мельниченко Р.В. Призначення податкового контролю трансфертного ціноутворення // Eurasian Academic Research Journal 2016.No 2 (02), Yerevan, 2016 – 154 с. – С.134-138.

8. Мельниченко Р.В. Механізм трансфертного ціноутворення // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму (14-15 квітня 2016 року). – К., 2016. – 280 с. – С.174-176.

9. Мельниченко Р. Механізм податкового контролю трансфертного ціноутворення // Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (економіка, фінанси і право): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 травня 2016 року) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – К., 2016. – 1084 с. – С.655-657.

10. Мельниченко Р. Впровадження податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 2. – К., 2016. – 355 c. – С.286-288.

11. Мельниченко Р. Індикатори розмивання податкової бази за допомогою трансфертного ціноутворення // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. – К., 2017. – 414 с. – С.166-167.

12. Мельниченко Р.В. Моніторинг цін у контрольованих операціях // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2017 року) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – К., 2017. – 508 с. – С.95-98.

Напрями наукової діяльності: правознавство, теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право та адміністративний процес.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: 
OrcidGoogle ScholarResearcherID.


22.04.2013
JuliaGajdaj
43123
остання редакція 18.11.2019
43080