logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра іноземної філології та перекладу
logo
Кафедра іноземної філології та перекладу
img

Науково-дослідна робота кафедри

іноземної філології та перекладу

Порадник студента та аспіранта

Шановні студенти та аспіранти! Кафедра іноземної філології та перекладу пропонує Вам допомогу у оволодінні англійською мовою крізь призму вашої майбутньої професії.

До уваги аспірантів!
Навчаємось академічному письму.

ACADEMIC WRITING
АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО

Академічне письмо (academic writing) є складним і багатоаспектним комплексом умінь, що включає не лише лінгвістичні (мовні, синтаксичні і стилістичні), але й передусім металінгвістичні компетенції, такі як логіка, аналіз, критичне мислення, об'єктивність і повага до інших ідей та текстів. Оволодіння навичкам академічного письма є одним з пріоритетних для сучасного студента.
Академічне письмо (academic writing) – це можливість удосконалити свої навички при написанні різних письмових робіт, які об'єднані тим, що підпорядковані певним вимогам до структури побудови та компонування тексту, вибору стилю викладу (публіцистичний або науковий), вмінню робити посилання, перефразовувати, вибудовувати аргументацію, правильно оформляти літературні джерела.
Для успішного оволодіння навичками академічного письма (academic writing) існує академічна грамотність (читання, усна і письмова мова з урахуванням мети висловлювання; вираження думок за допомогою інструментарію дискусій і досліджень); інформаційна грамотність (визначення  інформаційних  потреб  і  пошук  джерел  інформації;  їх  оцінка  і переробка),  міжкультурна  грамотність (знання  про  різні  культури).
Опанування академічного письма (academic writing) дає можливість знати традиції академічного спілкування та міжнародний досвід; потрактування академічного письма, його категорійні ознаки, змістове наповнення й способи викладу матеріалу; жанри академічного письма; правила дотримання академічної доброчесності та заходи щодо попередження й виявлення плагіату; види академічних текстів за формою комунікації та способом викладу матеріалу; особливості змістового та композиційного наповнення академічного тексту; типові помилки, що виникають під час створення академічного тексту, психологічні, логічні та мовностилістичні засади його редагування; уміти: оперувати поняттями «науковий стиль», «науковий текст», «академічна комунікація», «академічне письмо», знати їхні інтегральні та диференційні характеристики; генерувати наукові ідеї, моделювати наукові знання й організовувати процес академічного письма; послуговуватися репрезентаційними й аргументаційними формами мовлення в академічній комунікації; створювати фрагменти текстів-розповідей, текстів-описів, текстів-міркувань, текстів-доказів, текстів-визначень, ураховувати особливості їх побудови; вести наукову дискусію, доводити або спростовувати актуалізовані твердження; піддавати компресії чужий текст, групувати джерела, систематизувати матеріал, покликатися на авторитетних науковців, цитувати їх позиції; аналізувати академічний текст крізь призму змістового наповнення та структурування з використанням дотекстових та текстових одиниць; академічно грамотно обґрунтовувати актуальність теми, висвітлювати стан розробки проблеми, формулювати об’єкт, предмет, мету й завдання; здійснювати смисловий аналіз фрагментів відповідних композиційних елементів академічного тексту; застосовувати різні види правок академічного тексту; керуватися психологічними, логічними, мовностилістичними засадами редагування академічного тексту; написати академічне есе, піддати його аналізові та мовностилістичній правці.

Ресурси для успішного академічного письма іноземною мовою

КНИГИ

 1. Bailey. S. 2015. Academic Writing: A Handbook for International Students. London and New York: Routledge.
 2. Creme, P. and M. Lea. 2008. Writing at University: A guide for students. Open University Press.
 3. Hamp-Lyons, L. and Heasley, B. 2006. Study Writing. Cambridge University Press.
 4. Matthews, J.R., Bowen, J..M. & Matthews, R.W. 2000. Successful scientific writing. Cambridge:  Cambridge University Press.
 5. Mauch, J.E. & Birch, J. W. 1993. Guide to the successful thesis and dissertation: a handbook for students and faculty. 3rd ed. New York: Marcel Dekker. 
 6. Mouton, J. 2001. How to succeed in your Master's and Doctoral studies, Pretoria: Van Schaik.
 7. Murray, N. 2012. Writing Essays in English Language and Linguistics, Cambridge University Press.
 8. Reinking, J., Hart, A., & Von Der Osten, R. 1996. Strategies for successful writing. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall.
 9. Swales, J.and C. Feak. 2012. Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and Tasks. Michigan University Press.
 10. Thonney  Teresa. 2015. Academic Writing: Concepts and Connections 1st Edition. Oxford University Press.

ОНЛАЙН ДЖЕРЕЛА

Research ethics information (Інформація щодо етики досліджень)

 1. https://www.sheffield.ac.uk/socstudies/research/ethics-information
 2. https://esrc.ukri.org/files/funding/guidance-for-applicants/esrc-framework-for-research-ethics-2015/
 3. https://bowvalleycollege.ca/teaching-and-research/research-and-innovation/research-at-bow-valley-college/research-ethics/research-ethics-information
 4. https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/research-and-innovation/research/research-ethics/research-ethics

Overview of Scientific Writing (Поняття про академічне письмо)

 1. http://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf
 2. https://www.kau.edu.sa/Files/0013287/Subjects/academic-writing-handbook-international-students-3rd-ed%20(2).pdf
 3. http://www.geo.uzh.ch/microsite/olwa/olwa/en/html/unit1_kap11.html

Writing Guides (Путівник з письма)

 1. https://edit911.com/wp-content/uploads/2011/12/GUIDE-TO-ACADEMIC-AND-SCHOLARLY-WRITING2.pdf
 2. https://comm.grad-college.iastate.edu/cce/resources-database/view/?id=70
 3. https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.edu/files/file-attachments/academic-style-guide.original.pdf
 4. https://libguides.usc.edu/writingguide/academicwriting

Writing Styles (Про стилі письма)

 1. https://www.grammarly.com/blog/writing-styles/
 2. https://literarydevices.net/style/
 3. https://owlcation.com/humanities/Four-Types-of-Writing

Grammar (Граматика)

 1. https://www.thoughtco.com/sentence-parts-and-sentence-structures-1689671
 2. https://dictionary.cambridge.org/ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Word Usage (Правильне використання слів)

 1. https://depts.washington.edu/engl/askbetty/word_usage.php
 2. https://www.mentalfloss.com/article/503256/38-word-usage-mistakes-even-smart-people-make

Plagiarism (Щодо плагіату)

 1. https://plagiarismdetector.net/
 2. https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
 3. https://www.grammarly.com/plagiarism-checker

САЙТИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ УДОСКОНАЛИТИ НАВИЧКИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

1. Grammarly

Grammarly is easily one of the best online resources to significantly improve your vocabulary and writing skills. Grammarly is basically an online word processor, which goes beyond your ordinary word processor in correcting your English mistakes. Grammarly fixes over 250 types of English errors, which the Microsoft Word application could not correct. The app also suggests synonyms for your chosen words to improve the context of the phrase.

2. Grammar Girl

Grammar Girl is one of the best web resources to help you improve your writing skills online. Although now renamed to QuickandDirtyTips, Grammar Girl is how this blog is known well. Mignon Fogarty, who is behind Grammar Girl, is a very well-known personality with different books and mobile apps to her name. Grammar Girl offers short and friendly tips to help you improve writing skills on the web. All the complex Grammar questions are answered adequately and interestingly by Grammar Girl.

3. The Purdue Writing Lab

Universities often have their very own writing centers on-campus to help people with their writing skills. Purdue University’s Online Writing Lab, or better known as the Purdue OWL is an online writing center dedicated to the mission of helping people with their writing skills. Purdue OWL provides users worldwide with their writing resources and guides. This website targets all of the common English grammatical queries arisen by people with their second language as English.

4. Thesaurus

The Thesaurus is one of the vital tools that every good English writer has in their arsenal of tools for writing better. Building on your vocabulary is essential in becoming a better English writer and Thesaurus offers just that. Thesaurus helps users in becoming a better writer by providing alternative words and phrases to perfectly expressing yourselves in written English. Thesaurus offers the best collection of synonyms and antonyms that you could use to improve your vocabulary while writing in English.

5. Hemingway App

The Hemingway App is a wonderful web-based and desktop standalone software to help you edit your written English. The Hemingway App tackles a lot of nuances in English writing, like very complex sentences, uses of passive voice, overuse of adverbs, and much more.

6. Writers Digest University

If you are looking for professional online workshops to improve your English writing, Writer’s Digest University have the best of them. Writer’s Digest University initiative provide users with online workshops to improve their fiction, non-fiction, short stories and freelance writing work. Offering 76 online workshops across a huge range of topics, Writer’s Digest University’s courses come at a hefty price.

7. Grammar Book

Grammar Book is another one of the best online resources to help you improve your writing skills. From punctuation rules to grammar quizzes and blog posts, Grammar Book has it all. The Grammar Book’s blog gets constantly updated every Tuesday with a new blog post about a grammar issue. Participate in the Grammar quizzes to improve your English grammar skills.

8. Readability-Score

Your writing has to build a connection with your readers, or there is no point in your writings. Take any of your favorite articles on the web, these articles have the best prose and text layout, which only make you read more. Readability is an aspect of writing which many writers fail to take note of. No matter how grammatically correct maybe your sentences, taking the readability factor into consideration is essential in writing better English.

9. Aztekera Passive voice checker

Content in English is broadly classified into two types – Active and Passive voice. The active voice is the one that is more concise and straightforward. Use of passive voice more often hampers your written English to a huge extent. Aztekera offers a free online tool that helps you look out for the ‘To be’ verbs, that make up a passive voice phrase. Use this tool to eliminate the passive voice phrases in your writing.

10. Grammar Monster

Grammar Monster is one of the most resourceful tools on the web to help you with improving your writing skills. Whatever might be that you are trying to learn regarding English grammar, Grammar Monster has it all. With free resources in punctuation, apostrophe’s, commas, prepositions, adverbs, adjectives, etc., Grammar Monster features hundreds of articles across all of the said topics.

11. Pro Writing Aid

Pro Writing Aid is one of the industry-standard text editing software, available as a free version for web interfaces. Edit your text online for up to 3000 words with their free web tool. Pro Writing Aid features some of the key aspects to a powerful text editing tool. This tool checks the entered content for plagiarism, usage of vague/abstract words, alliteration analysis and more, in addition to the regular spell-checking and other grammar tools.

До уваги студентів юридичних спеціальностей!

Англійська для студентів юридичних спеціальностей:
підручники, словники, електронні ресурси та журнали

Для студентів юридичних спеціальностей відкриваються прекрасні перспективи просування по кар'єрних сходах, і можливість працювати в національних та  міжнародних компаніях за умови знання юридичної англійської, яку можна удосконалити завдяки цікавим ресурсам та онлайн-словникам. Для роботи юристу необхідний великий словниковий запас специфічної юридичної лексики, що дозволить  вільно та впевнено говорити англійською в бізнес-середовищі,  читати  професійну літературу і зарубіжні нормативні акти, складати договори з іноземними контрагентами та займатися науковою діяльністю.
В першу чергу, юристу потрібно розширити словниковий запас, удосконалити навички говоріння, читання та письма юридичної лексики.
У цій збірці англомовних матеріалі зібрані найякісніші джерела юридичної термінології:

ЮРИДИЧНІ АНГЛОМОВНІ МАТЕРІАЛИ: ЛЕКСИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Курс юридичної англійської, як правило грунтується на навчальних посібниках, які надають можливість досягнути високо рівня знать від Beginner до Advanced.
Навчальні матеріали  побудовані за сучасними принципами навчання, що враховують динаміку розвитку перекладацьких навичок і вмінь. Залучені новітні дані сучасних словників та інші першоджерела високої якості, які розширюють фонові знання майбутніх юристів-міжнародників і надають цікавий матеріал для розвитку творчих компонентів мовленнєвої діяльності. Але про все по порядку.

 1. Юридична англійська: підручники
 • Introduction to International Legal English — містить автентичні юридичні тексти та тематичні дослідження, які надає Trans Legal, провідна фірма юристів-лінгвістів Європи, курс розвиває розуміння закону та закріплює мовні навички. Завдяки академічному та професійному контекстам, вступ до міжнародної юридичної англійської мови є ідеальною відправною точкою для підготовки до іспиту в Кембриджському ІЛЕК (Cambridge International Legal English Certificate (ILEC)).
 • International Legal English Second edition- містить повністю оновлений контент з юридичної практики, в два рази більше автентичних матеріалів у порівнянні з першим виданням, а також абсолютно новий розділ Transnational Commercial Law. Курс ідеально підходить для підготовки до іспиту Cambridge International Legal English Certificate (ILEC) і містить вправи з підготовки до іспиту, корисні поради та новий практичний тест ILEC.
 • English for Legal Professionals — експрес-курс від Oxford для тих, хто спілкується англійською з клієнтами, діловими партнерами і колегами. Дуже добре підходить для самостійного вивчення.
 • Professional English in Use: Law — навчальний курс від Cambridge, що охоплює широкий спектр правової лексики. Теми включають в себе корпоративне та комерційне право, право інтелектуальної власності та ін.
 • Absolute Legal English Book (English for International Law) — курс, який навіть підходить для підготовки до іспиту ILEC. Складається з дев’яти розділів і охоплює основні напрямки міжнародного права.
 • Legal English: How to Understand and Master the Language of Law — ще один повноцінний курс, який охоплює все необхідне: лексика, письмова юридична мова і ін.
 • Test Your Professional English: Law — книга містить понад 60 тестів і більш ніж 500 потрібних юристу слів і виразів.
 • Check Your English Vocabulary for Law — робочий зошит, який покликаний покращити знання і розуміння юридичної термінології. Включає в себе кросворди, головоломки та ін.
 1. Курси англійської для юристів: онлайн ресурси

Створені для групових або індивідуальних занять для розвитку юридичної англійської.

 • www.edx.org — тут ви знайдете безкоштовні онлайн-курси для юристів. На сайті вказано, що проходження курсу оплачувати не потрібно, але можна придбати сертифікат, що підтвердить проходження курсу.
 • legal-esl — ціла підбірка корисних посилань для різних навичок: словниковий запас, письмо, аудіювання та ін.
 1. Словники юридичних термінів англійською мовою

Націлені на допомогу тим фахівцям, які самостійно підвищують свою кваліфікацію в галузі права.

Всі перераховані словники — тлумачні, які роз’ясняють лексичні значення  англійською мовою.

Більше тематичних словників із перекладом ви зможете знайти на сайтах:

4. Професійна література: журнали, рішення іноземних судів і інші матеріали англійською

Кращий спосіб поповнення лексики — вивчати юридичні статті англійською мовою і «виймати» нові слова звідти. Тоді слово матиме якісний контекст, і запам’ятовування стане набагато ефективнішим.

Тексти на юридичну тематику англійською:

Наступні сайти надають доступ до судових рішень:

РОЗВИВАЄМО НАВИЧКИ: ПИСЬМО, АУДІЮВАННЯ, ПРАКТИКА МОВИ

Головна мета - формувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані мовленнєві вміння та лінгвістичні компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування у професійному середовищі.

 1. Письмо
 • писати деталізовані завдання та звіти, юридичні документи, резюме з високим ступенем граматичної коректності;
 • користуватись базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс.

Пропонуємо такі помічники:

 • www.translegal.com — поради і шаблони для написання офіційних запитів, звернень і т.д.
 • www.onecle.com — класний ресурс для складання юридичних контрактів, кореспонденції та ін.
 • www.findlaw.com — збірник юридичних документів.

2. Аудіювання

 • розуміти головні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію у ході обговорень, дебатів, офіційних перемовин, лекцій, бесід із загальних питань  права;
 • розуміти суть і більшість деталей в автентичних текстах і телепередачах з питань права;
 • розуміти намір мовця, визначати його позицію і точку зору.

 Відео ресурси для вивчення юридичної лексики на слух.

Крім того, можете зайти на ted.com, набрати в пошуковому рядку lawyer — ось вам і відео для вивчення; буде корисним і перегляд серіалів про юристів, адвокатів і т.д.

Практика мови

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані із загальними питаннями  права;
 • висловлювати думки щодо змісту автентичних радіопередач та телевізійних програм, які стосуються сфери права;
 • виконувати низку мовленнєвих функцій, вільно користуючись загальновживаними фразами;
 • виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола професійних тем.

Для юристів є спеціальні соцмережі, де ви можете практикуватися в мові з англомовними колегами: 

lawlink.com — міжнародне співтовариство для юристів і студентів юридичних вузів, де можна задавати питання, обмінюватися новинами, документами та ін. У профілі юриста можна побачити зону права, в якій практикується фахівець + знайти посилання на профілі в інших соціальних мережах.

До уваги студентів економічних спеціальностей!

Ділова англійська: підручники, словники, подкасти, вебсайти, серіали та журнали для студентів (спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Спеціалізації міжнароднний бізнес», «Міжнародна торгівля», «Міжнародний маркетинг»).

На сучасному етапі особливого значення набуває вивчення мови для спеціальних цілей (LSP: Language for Specific Purposes), оскільки суспільство потребує висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із нестандартним мисленням, готових опановувати інформацію з іншомовних джерел і використовувати її на благо своєї країни. Відповідно до «Програми з англійської мови для професійного спілкування», що розроблена на основі стандарту Ради Європи і рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України №14/18.2-481 від 02.03.2005), необхідно «формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі». Так, джерела зазначені нижче, допоможуть студентам розвивати 4 види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письмо.

БІЗНЕС АНГЛІЙСЬКА: ПІДРУЧНИКИ

Mascull Bill. Business Vocabulary in Use (рівні Upper-intermediate та Advanced)  – навчальний курс від Cambridge, що охоплює широкий спектр економічної лексики й бізнес-тем, включаючи працевлаштування, структуру організації, виробництво, маркетинг, переговори, фінанси тощо. В основному підручник був розроблений як довідник та практичний посібник для самостійного (позаудиторного) вивчення, він також може бути використаний на заняттях з англійської мови. Студенти розвиватимуть уміння й навички ділового спілкування, орієнтуючись на мову, яка використовується для зустрічей, переговорів та презентацій.

Check your English vocabulary for business and administration – робочий зошит, який покликаний покращити знання і розуміння термінології. Включає в себе кросворди, головоломки.
Economics by R. Arnold  – посібник для економістів з реальними прикладами з цієї сфери. В кінці кожного розділу є підсумки. Терміни виділені блакитним шрифтом і винесені в колонку зліва, що зручно для запам'ятовування. У рубриці Economics 24/7 запропоновані цікаві статті з економіки, підкріплені життєвими і історичними прикладами.
Macmillan Guide to Economics by L. Raitskaya and S. Cochrane – посібник зі спеціальними розділами для розвитку різних мовних навичок, включаючи аудіювання.
Professional English in Use Finance by I. MacKenzie – підручник з класичної лінійки професійних термінів від Кембриджського університету.
Oxford English for Careers: Finance by R.Clark and D. Baker – Оксфордський посібник про фінанси. Включає розділи про банківську справу, аудиті, внутрішніх фінансах, страхуванні і т.д.)
Oxford English for Careers: Finance by R.Clark and D. Baker  – Оксфордський посібник з розділами про фінанси, банківську справу, внутрішні фінанси компанії, бухгалтерську справу й аудит, страхування та ризики.

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ: ОНЛАЙН РЕСУРСИ

Можна виділити наступні онлайн ресурси, які будуть корисними під час вивчення нових лексичних одиниць та сприятимуть удосконаленню лексичної та комінукативної компетентностей. Особлива увага при вивченні мови спрямована на процес збагачення словникового запасу, вивчення та систематизації термінологічної лексики. Онлайн ресурси виступають джерелом професійних знань та сприяють удосконаленню англійської у сфері бізнесу, торгівлі та маркетингу, а також створюють реальні умови для самоосвіти, підвищення кваліфікації.

сoursera.org – курси від більше як 120 університетів та освітніх організацій; матеріали переважно англійською.
Український ресурс Prometheus пропонує пройти онлайн-курс «Бізнес-англійська», який допомагає вивчити ключову бізнес лексику, граматику, а також включає практику для опрацювання поширених в бізнес середовищі ситуацій.
businessenglishsite.com –  вебсайт з тестами й вправами на бізнес лексику: містить вправи, які допомагають запам’ятати правила вживання бізнес лексики в реченнях.
Business English Pod – навчальний відеоканал на YouTube для економістів, який містить відео з порадами й лексикою для успішних переговорів і проходження співбесіди; відео з докладними поясненнями граматичних тонкощів письмового ділового спілкування. Відмітна риса каналу – вузькоспеціалізовані рубрики для економістів, менеджерів в різних сферах, біржових аналітиків, маркетологів.
Онлайн-курси ділової англійської мови на відомих платформах: edX, Udemy, Lynda.com, Linkedin.

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Знайти базові фрази ділової англійської та термінологію можна в спеціальних наборах слів і словниках. На Lingualeo, наприклад, є лексика, що охоплює теми  Ділові зустрічі та презентації, розмовник Business meetings і цілий курс Ділова англійська. Додаток Memrise допомагає вивчати нові слова та створювати власні словники термінів для вивчення, а також пропонує відео професійної тематики.

Business English lists and guidelines (http://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html) – словник містить бізнес лексику, поради з написання ділових листів і створення графіків і презентацій, цікавий розділ ідіоматичних виразів.
General Business English terms and expressions (http://www.businessenglishsite.com/general-business-english.html) – вправи з бізнес англійської, включаючи вправи з ілюстраціями і інтерактивні тести.
Financial Dictionary by Farlex – 8000 економічних термінів, зібрані фінансовим експертом Харві Кемпбеллом і професором університету Дьюком Полом Стіч.
learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html – сайт зі словником на різні ділові теми, корисними фразами для інтерв'ю, презентацій і переговорів, інтерактивними тести для перевірки словникового запасу і навіть лексичні гри, включаючи кросворди!
A Dictionary of Finance and Banking – навчальний посібник і за сумісництвом словник від видавництва Oxford Press.
The Forbes Financial Glossary – глосарій від всесвітньо відомого економічного журналу.

Що стосується специфічної термінології:

ПРОФЕСІЙНА ЛІТЕРАТУРА: ЖУРНАЛИ ТА БЛОГИ Й ІНШІ МАТЕРІАЛИ АНГЛІЙСЬКОЮ

Один із способів поповнення лексики – читання економічних статтей англійською мовою.

Forbes – відомий фінансовий журнал з цікавими статтями, серед яких найбільш популярні списки Forbes Lists, електронні книги, підкасти і відео-інтерв'ю з підприємцями та матеріали про найзаможніших людей планети. 
Dealbreaker – новини фінансового ринку з гумором. Незважаючи на карикатурні ілюстрації та дотепні висловлювання, автор блогу надає читачеві перевірені факти без води.
Calculated Risk –  Білл МакБрайд веде цей блог з 2005 року. Це постійна і єдина робота автора, тому пошуку, відбору та перевірки інформації він приділяє весь свій час.
The Economist –  британський економічний журнал з масою розділів: відео, подкасти, додаток для iOS і Android, розсилка, інфографіка World in Figures, візуальна інформація The Economist Films.
McKinsey Quarterly – одне з найвідоміших бізнес-видань в англомовному світі. І це не дивно – статті виходять з 1964 року.
The Undercover Economist – блог британського економіста Тіма Харфорд, журналіста «Financial Times». Він розповідає про економіку простою мовою.
Bloomberg Businessweek – діловий журнал від видавництва Bloomberg. У журналі є вражаюче розмаїття додатків, власне радіо і ТБ.
Harvard Business Review – журнал, присвячений бізнесу та економіці, особливо цікавим є розділ Finance & Economy, проведення постійних вебінарів і власні подкасти. У Harvard Business Review є також багата відеоколекція, яка складається з інтерв'ю, міні-лекцій та анімованих роликів.
Economics One – блог професора економіки Стенфордського університету, в якому він говорить про макроекономіку, грошово-кредитної політики і міжнародної економіки.
The Wall Street Journal – після виходу фільму «Вовк з Уолл-стріт» на планеті не залишилося людини, яка б не чула про Уолл-стріт і однойменному бізнес-журналі. Цікавими є статті з Real Time Economics, дослідження і опитування з Economic Forecasting Survey, а також відеобібліотекі.
Financial Times – відеоблог відомої ділової газети.
Financial Education – блог про інвестиції, стартапи та способи накопичити гроші. Вся інформація заснована на особистому досвіді автора.
 

Розвиваємо уміння й навички: письмо, аудіювання, читання, говоріння (практика мови)
Володіння іноземною мовою включає 4 навички: письмо, аудіювання, читання (його можна вдосконалити, вивчаючи перераховані вище ресурси), та говоріння.

1. Письмо

Writing-business-letters.com – вебсайт, присвячений особливостям складання ділових листів. На сайті можна знайти 7 безкоштовних уроків з написання ділових листів, а також приклади готових офіційних листів на різні теми.
Esl.about.com – сайт містить поради, рекомендацій та приклади для написання ділових листів, складання резюме, важливу інформацію про підготовку до міжнародних іспитів, також можна перевірити свої знання, виконавши цікаві та корисні вправи та тести на знання ділової англійської.
Financial Management – на цьому вебсайті надано безліч шаблонів для різного роду фінансових документів в Excel і Word.
Top Excel Templates for Accounting –шаблони різних видів документів для бухгалтерів в Excel-файлах.
AuditNet – шаблони для аудиторів.

2. Аудіювання

http://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/podcasts-for-professionals – Серія підкастів допоможе поліпшити знання англійської мови для майбутньої кар'єри, вони охоплюють велику кількість ділових та професійних тем. Підкасти підходять усім, хто володіє англійською на середньому чи вищому рівнях.
http://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/youre-hired – онлайн серіал щодо процесу рекрутингу керівного персоналу до IT-компанії Webware. Після кожної серії необхідно виконати завдання, спрямоване на глибше розуміння й ознайомлення з процесом відбору персоналу у міжнародних організаціях.
Business English Pod – YouTube канал з відео уроками з ділової англійської допоможе розширити словниковий запас і вдосконалити навички аудіювання. Все відео тут можна умовно розділити на 3 типи: загальна бізнес лексика, спеціалізована бізнес лексика і фрази для офісних ситуацій: як презентувати свою ідею, погодитися або відхилити пропозицію,почати переговори або виступ і т.д.
Learn English Vocabulary for Business (http://www.videovocab.tv/) – кожне відео присвячено окремій темі - "Міжнародна торгівля", "Макроекономіка", "Мікроекономіка" і т.д.
Eslgold.com – сайт, на якому зібрані багато тематичних статей для розширення ділового вокабуляру. Містить велику кількість власних вправ та посилань на вправи інших сайтів на перевірку знань ділової англійської мови.
Investors Archive – Ілон Маск, Стів Джобс, Уоррен Баффет та інші успішні бізнесмени розповідають про підприємництво, капітал і інвестиції.
The Financial Diet – відеоблог, присвячений турботі про особисті фінанси, планування бюджету, інвестицій та побудови кар'єри.
Подкасти The Financial Times: FT Hard Currency присвячені валюті, FT Banking Weekly – банківській системі, а FT Money Show – особистому фінансовому менеджменту.
Macro Voices –  інтерв'ю та авторські коментарі про події в світі макроекономіки і фінансів від керуючого хедж-фондом Еріка Таунсенда.
Something More with Chris Boyd – фінансове ток-шоу.
Rebank: Banking the Future – подкасти про погляді на банківську систему через призму сучасних реалій і технологій.
Billions («Мільярди») – серіал про боротьбу керівника хедж-фонду і федерального прокурора.
Wall Street і The Wolf of Wall Street («Вовк з Уолл-стріт») –  одні з найвідоміших фільмів про брокерів, завдяки яким можна вивчити економічні поняття і популярні ідіоми.
Boiler Room («Бойлерна») – фільм про шлях шулера з казино в брокерську компанію.

3. Читання

http://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/business-magazine – Діловий журнал пропонує спеціалізовану мовну базу, що знадобиться у діловій сфері та сприятиме професійному росту, статті про ділову етику, методи маркетингових досліджень, роботу зі скаргами та на інші цікаві теми.
The Banker – журнал про всі новини з банківської сфери. Безкоштовна підписка дає можливість читати три статті в місяць.
American Banker– американський журнал про банківську справу, але безкоштовно можна читати тільки перші 14 днів.
Businessenglishresources.com –сайт містить багато ділової лексики та прикладів особливостей граматики ділової англійської мови. Також там можна знайти вправи на закріплення знань ділової лексики та граматики.

4. Говоріння

Для економістів є спеціальні соцмережі, де вони можуть спілкуватися з англомовними колегами. Наприклад, LinkedIn – міжнародне співтовариство, яке користувачі переважно відвідують для спілкування з колегами, пошуку роботи, побудови ділових зв'язків і отримання актуальної професійної інформації.  
Networking for Professionals – це бізнес-мережа, де можна задавати питання, обмінюватися новинами, документами та ін. У профілі економіста можна знайти посилання колеги на профілі в інших соціальних мережах (наприклад, Facebook), щоб можна було «потоваришувати» з ним в різних ресурсах.
PartnerUp – це спільнота Google+, яка поєднує власників малого бізнесу та підприємців.
Quibb – це соціальна мережа, завдяки якій можна знайти однодумців та колег з усього світу, обговорювати ділові новини та надавати власні коментарі
StartupNation - спільнота, орієнтована на обмін ідеями між підприємцями та новачками, що прагнуть розпочати власний бізнес.


Згідно плану видання навчальних посібників та підручників кафедри сучасних європейських мов видано 2 одиниці. У звітному році були подані наступні навчальні посібники:

1. Навчальний посібник «English of Economic Cybernetics» Шкорубська Ю.Є., викл., Тома Н.М., доц.

2. Навчальний посібник «English of Hospitality Industry» Мойсієнко О.Б., ст. викл., Семідоцька В.А., викл.

14 квітня 2016 року на кафедрі відбувся міжвузівський науково-методичний семінар на тему «Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін».

Теми доповідей

1. Бербенець Л. І., Зощенко Л. А. Шляхи формування мотиваційної основи навчання іноземної мови майбутніх фахівців торговельно-економічної галузі

2. Білоус Н. П., Чала Н. М. Значення вправ на переклад у вивченні іноземної мови

3. Богатирьова К. В. Гуманістична спрямованість як основний компонент педагогічної майстерності

4. Буленок С. М., Коваленко Л. В. Методи викладання граматики другої іноземної мови в немовних ВНЗ

5. Галаган В. Я. Мотивація до вивчення іноземної мови

6. Гуминська Н. В. Значення педагогічної майстерності у викладанні іноземної мови

7. Гуща Г. В. Професійна діяльність викладача у освітньому процесі

8. Довженко І. В. Педагогічна майстерність у викладанні іноземної мови

9. Дроздова Ю. В. Попередження та подолання професійного вигорання викладачів вищої школи

10. Дубініна О. В., Колот Л. А. Мотивація у процесі вивчення іноземної мови

11. Іваненко Г. П. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання

12. Клименко Т. І., Кулаженко О. П. Критерії оцінювання рівня педагогічної майстерності

13. Латигіна А. Г., Шашенко С. Ю. Формування мовної особистості в системі вищої освіти

14. Лисак О. Б. Підвищення педагогічної майстерності викладача шляхом використання онлайн інструментів

15. Мойсієнко О. Б., Семідоцька В. А. Використання подкастів для формування і розвитку мовної компетенції у навчанні іноземних мов

16. Образ О. Г. Засади надбання педагогічної майстерності у викладанні іноземних мов

17. Прима В. В. Навчання іноземної мови через вивчення фахові дисципліни

18. Сошко О.Г. Індивідуалізація процесу навчання іноземних мов

19. Строкань Н. О. Диференціація на заняттях з іноземної мови в немовному вузі

20. Тютченко Е. П., Іваненко Г. П. Використання ситуативно-рольових завдань у формуванні ділових якостей та професійних рис майбутніх фахівців у сфері реклами

21. Цимбалиста О. А. Педагог та педагогічна майстерність у викладанні іноземних мов

22. Шкорубська Ю. Є. Майстерність викладача у викладанні іноземної мови

Викладачі кафедри підготували статті та взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік», яка відбулася 19-20 жовтня 2016 року в КНТЕУ.

Теми доповідей

 1. Латигіна А. Г., Латигіна Н. А. Rational choice theory in the context of values of global economic environment
 2. Білоус Н. П., Чала Н. М. Підготовка перекладачів для роботи у глобальному бізнес середовищі

3. Гуща Г. В. Компетентнісний підхід до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах економічного напряму

 1. Дроздова Ю. В., Колот Л. А., Дубініна О. В. Оптимізація навчального простору в умовах сучасних глобазізаційних процесів
 2. Нікіфорова В. Г., Галалу О. Х. Теоретичні і практичні аспекти внутрішнього аудиту в Україні
 3. Прима В. В. Термін «туризм» як об’єкт лінгвістичних досліджень в процесі глобалізації
 4. Сошко О. Г. До питання викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі в умовах глобалізації

Також викладачі кафедри підготували тези статей та взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Smart-освіта: ресурси та перспективи» 23-24 листопада 2016 року в КНТЕУ.

Теми доповідей

 1. Латигіна А.Г., Латигіна Н.А. Ефективна мовна комунікація як важлива складова smart-освіти
 2. Богатирьова К. В. Безперервна освіта – ознака smart-суспільства
 3. Буленок С. М., Коваленко Л. В. Ділова гра як засіб інтенсифікації навчання іноземним мовам студентів немовного ВНЗ
 4. Гуща Г. В. Мотивація у процесі навчання іноземної мови
 5. Дроздова Ю. В. Попередження та подолання професійного вигорання викладачів вищої школи
 6. Лисак О. Б. Відкриті онлайн курси як крок на шляху до смарт-освіти
 7. Мойсієнко О. Б., Семідоцька В. А. Методологія та технології smart-освіти у процесах оптимізації навчання іноземних мов
 8. Прима В. В. Компетентність у навчанні іноземних мов
 9. Строкань Н. О. Диференціація на заняттях з іноземної мови
 10. Цимбалиста О. А. Smart технології – невід’ємний атрибут у викладанні та навчанні іноземних мов
 11. Бербенець Л. І., Зощенко Л. А. Мотиваційні чинники навчання англомовного професійно орієнтованого читання
 12. Тютченко Е. П., Іваненко Г. П. Інноваційні технології формування професійних компетенцій у студентів ВНЗ
 13. Іваненко Г. П. Самостійна робота студентів як один із шляхів удосконалення навчально-виховного процесу.

Професор Циганок О.М.  підготувала статті:

 • Поетика «Appia in Parnassum [...]» [Аппієва дорога на Парнас] (1704/05) та її київське джерело;
 • Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму «Reginae hortus eloquentiae...» [Сад цариці красномовства...] (1717/18 н. р.);
 • Дві риторики Кременецького єзуїтського колегіуму;
 • Лист І.Мазепи з Ромнів до С.Лещинського;
 • Система релігійних цінностей у поетиці Митрофана Довгалевського «Сад поетичний» (1736/37);
 • Про курс риторики чернігівського колегіуму «Informator…» [Інформатор] (1718);
 • Про українську теорію похоронної промови XVII ст.

Доцент Дроздова Ю.В. підготувала тези (у співавторстві) та статтю (у співавторстві):

 • Дроздова Ю.В., Корольчук В.М. Особливості програми розвитку професійного самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва.
 • Дроздова Ю.В. Prevention and Overcoming Burnout Syndrom of Professional Teachers.
 • Дроздова Ю.В., Колот Л.А. Self-Determination as an Important Factor of Professional Realization.

Доцент Лисак О.Б. підготувала статті:

 • Employment opportunities of non-native VS native English teachers;
 • «Академічна мобільність як об’єкт міждисциплінарних досліджень»;
 • «Використання фотографій на заняттях з англійської мови як інструмент розвитку іншомовної компетенції»;
 • «Освіта іноземців в Україні: сучасний стан, проблеми та маркетинговий погляд на шляхи їх подолання»

Доцент Довженко І.В. підготувала статті:

 • «Мовна підготовка майбутніх фахівців»;
 • «Сучасні питання методики викладання ділової англійської мови»;
 • «Новаторський статус викладача іноземної мови в системі нормативно-розвиваючого навчання»

Доцент Сошко О.Г. підготувала статті:

 • «Внутрішні риси людини засобами українських, німецьких та англійських компаративних фразеологізмів з онімним компонентом»;
 • «Міжмовні універсалії і національна специфіка зооморфної метафори у фразеологізмах на позначення внутрішніх рис людини»

Доцент Прима В.В. підготувала статті:

 • «Особливості функціонування англомовної туристичної термінології»;
 • «Англомовний путівник як різновид туристичного дискурсу»;
 • «Синонімічні відношення в англомовній термінології туризму»;
 • «Функціональні відношення в англомовній термінології туризму»

Доцент Цимбалиста О. А. підготувала статті:

 • «Основні форми та мовленнєві акти вербального спілкування»;
 • «Функції спілкування учасників комунікативного процесу»;
 • «Комунікативний простір взаємодії людини зі світом»

Ст. викладач Нікіфорова В.Г. підготувала статті:

 • «Концепт ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ у класифікаційній матриці концептів»;
 • «Проблеми становлення підрозділів внутрішнього аудиту в державних органах» (співавтор Галалу О.Х.).

Латигіна А.Г. Програма та робоча програма ІМПС, ОС «доктор філософії».

Латигіна А.Г., Колот Л.А. Програма та робоча програма «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для аспірантів.

Латигіна А. Г., Бербенць Л. І. Програма з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів всіх фахів КНТЕУ.

Латигіна А.Г. Програма вступного випробування з іноземної мови для здобуття ОС «магістр».

Латигіна А.Г. Програма вступного випробування з іноземної мови для здобуття ОС «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст».

Латигіна А.Г. Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови.

Латигіна А.Г., Колот Л.А., Чала Н.М. Робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Міжнародна економіка»

Латигіна А.Г., Бербенець Л.І., Шкорубська Ю.Є. Робоча програма «Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»

Латигіна А.Г., Бербенець Л.І., Шкорубська Ю.Є. Робоча програма «Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів напряму підготовки «Програмна інженерія»

Латигіна О.В., Колот Л.А., Дубініна О.В. Програма та робоча дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» ОС «бакалавр» спеціальності «Туризм», «Менеджмент» спеціалізація «Туристичний менеджмент».

Колот Л.А. Робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ОС «бакалавр» за спеціалізацією «Менеджмент організацій».

Колот Л.А., Дубініна О.В. Робоча програма дисципліни  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ОС «бакалавр» за спеціалізацією «Туристичний менеджмент».

Колот Л.А., Буленок С.М. Робоча програма дисципліни  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ОС «бакалавр» за спеціалізацією «Менеджмент ЗЕД».

Колот Л.А., Шкорубська Ю.Є. Робоча програма дисципліни  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ОС «бакалавр» за спеціалізацією «Менеджмент готельного і ресторанного бізнесу».

Колот Л.А. Програма та робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (для економічних спеціальностей) для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Філологія».

Колот Л.А. Програма та робоча програма дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Філологія».

Колот Л.А. Програма та робоча програма дисципліни «Професійна комунікація іноземною мовою» для здобувачів ОС «магістр» спеціальності «Журналістика», спеціалізації «Реклама».

Дроздова Ю.В., Колот Л.А. Програма та робоча програма дисципліни «Ділова іноземна мова» ОС «бакалавр», спеціальність «Міжнародні економічні відносини», спеціалізація «Міжнародна економіка».

Лисак О.Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок усного та писемного мовлення для участі у програмах академічної мобільності.

Білоус  Н.П. Дроздова Ю.В., Чала Н.М. Робоча програма  «Іноземна мова спеціальності» для студентів спеціальності «Міжнародний бізнес».

Білоус Н.П., Новохатська Н.В. Програма виробничої практики (спеціальність «Філологія»).

Латигіна А.Г., Бербенець,Л.І., Коваленко Л.В., Буленок С.М. Програма та робоча програма «Іноземна мова за ПС для студентів заочної форми скороченого терміну навчання всіх напрямів підготовки»

Гуща Г.В. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна комунікація іноземною мовою» для фахівців ОС «магістр», напрям «Міжнародне право».

Гуща Г.В. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова спеціальності» для фахівців ОС «магістр», напрям «Міжнародне право».

Дроздова Ю.В., Білоус Н.П., Чала Н.М.  Програма та робоча дисципліни «Ділова іноземна мова» ОС «бакалавр», спеціальність «міжнародні економічні відносини», спеціалізація «міжнародний бізнес».

Дроздова Ю.В., Білоус Н.П., Чала Н.М.  Програма та робоча дисципліни «Іноземна мова спеціальності» ОС «бакалавр» спеціальність «міжнародні економічні відносини», спеціалізація «міжнародна економіка».

Дроздова Ю.В., Полунін О.В., Ржевський Г.М., Шусть В.В. Програма та робоча програма дисципліни «Business Psychology» ОС «магістр», (АМП).

Клименко Т.І. Програма та робоча програма дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)».

Латигіна А.Г., Бербенець Л.І., Сошко О.Г. Робоча програма дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ОС «бакалавр», спеціальність  «Журналістика», спеціалізація «Реклама і зв’язки з громадськістю».

31.03.2017
41100
3715
остання редакція 28.02.2020
42224