logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Наукова робота

світової економіки

                                                                                                                                                       

Науково-дослідна діяльності кафедри світової економіки

Наукова діяльність кафедри світової економіки планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Стратегічними напрямами науково-дослідної роботи є: дослідження передумов та детермінант розвитку національних економік в умовах геополітичних конфліктів та викликів, трансформаційні процеси у сфері зовнішньоекономічних зв’язків; проблеми оптимізації зовнішньоекономічної політики України, зокрема, у сфері тарифного та нетарифного регулювання; світолядні та управлінські аспекти економічної дипломатії; моніторинг та аналіз сучасних тенденцій світового ринку товарів та послуг; формування ефективного механізму бізнес-діяльності у форматі інституціональних обмежень системи СОТ; розробка експортних стратегій вітчизняних підприємств в умовах війни з рф. 

Виконання науково-дослідних тем

Щорічно викладачі кафедри приймають участь в розробці  науково-дослідних робіт, зокрема і під замовлення МОН України, під час виконання яких формується науково-методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, виконуються дисертаційні дослідження аспірантів кафедри, готуються наукові статті та монографії, зокрема: 

 • «Геопросторова диверсифікація зовнішньої торгівлі України» (2020-2023 рр.)
 • «Стратегія структурної переорієнтації економіки України в умовах пандемії» (2020-2023 рр.)
 • «Потенціал   імпортозаміщення   в  Україні  за  умов становлення   постіндустріальної   економіки» (2019-2021 рр.)
 • «Формування національного бренду України у міжнародному середовищі» (2018-2020 рр.)
 • «Торговельно-економічні війни: національний та міжнародний вимір» (2018-2020 рр.)
 • «Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів» (2017-2019 рр.)
 • «Наукове наповнення нормативних дисциплін за спеціальністю «Міжнародна торгівля» (2017-2019 рр.)
 • «Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж» (2017-2019 рр.)
 • «Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України» (2016-2018 рр.)
 • «Євроінтеграційні пріоритети національного бізнесу» (2015-2017 рр.),
 • «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.),
 • «Наукове наповнення нормативних дисциплін за спеціальністю «Міжнародна економіка» (2014-2016 рр.),
 • «Детермінанти розвитку зовнішньоторговельного сектору України (2013-2015 рр.),
 • «Ідентифікація конфліктності у взаємовідносинах між постачальниками та міжнародними торговельними мережами» (2014 р.),
 • «Економічний суверенітет України в умовах глобальних викликів» (2012-2014 рр.),
 • «Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України» (2011-2013 рр.),
 • «Удосконалення теоретико-методичних засад викладання циклу нормативних дисциплін за спеціальністю  «Міжнародна економіка» (2011-2013 рр.), 
 • «Україна на світових ринках товарів та послуг» (2011-2013 рр.),
 • «Пріоритети українсько-молдавських торговельно-економічних відносин у контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції» (серпень-грудень 2011 р.), 
 • «Пріоритети розвитку інноваційно-інформаційного потенціалу України в умовах глобальної конкуренції та інтеграції» (2009–2011 рр.),
 • «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (2008–2010 рр.),
 • «Регіональні аспекти транскордонного співробітництва України з ЄС» (2008–2010 рр.),
 • «Теоретико-методологічні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації» (2008–2010 рр.),
 • «Економічна безпека України в умовах європейської інтеграції» (2007–2009 рр.),

Тематика НДР є актуальною, професійно спрямованою: розкриваються механізми регулювання зовнішньої торгівлі за умов глобалізації та геополітичних викликів, впливи інтеграційного розвитку сучасної України на стан її економічної безпеки, концептуальні засади структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України для забезпечення сталого економічного розвитку та економічного суверенітету країни.

Очолюють виконання наукових досліджень за різними напрямами провідні фахівці кафедри: проф., д.е.н. Дугінець Г.В.; проф., д.е.н. Корж М.В., проф., д.е.н. Федун І.Л., проф., д.е.н. Бохан А.В.,  проф., к.е.н. Кудирко Л.П.  До виконання держбюджетних та госпрозрахункових тем крім викладачів залучаються аспіранти, здобувачі кафедри, а також студенти. Усі дослідження мають актуальний характер, відповідають сучасним вимогам науки та практики. Результати досліджень (у формі публікацій, виступів на семінарах, конференціях та бізнес-форумах, впроваджень у практичну діяльність підприємств) мають наукову та практичну значущість.

За останні роки зав. кафедри світової економіки проф. Дугінець Г.В. активно працює в напрямку інтеграції вітчизняної економічної науки в європейські грантові програми. Зокрема, узято участь в цілій низці проєктів під фінансування фондів ЄС:

Проект ДТЕУ за  Програмою Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Адвокатування європейських правил конкуренції»   101047657 – AERC – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (2021-2024) - координатор проекту;

Проект ДТЕУ за програмою Еразмус+ напряму ім. Жана Моне “EU AEO Program: implementation in Ukraine” 101085558– EUAEOUA – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (2022-2025) – виконавець;

Проект за програмою Еразмус+ напряму ім. Жана Моне “Rebuilding the Potential of EU Studies in the Conflict-affected Areas of Ukraine: Addressing Challenges and Creating Solutions” (619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT) – виконавець;

Проект за програмою Еразмус+ напряму ім. Жана Моне 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «EU–EaP future avenues: boosting joint initiatives of academia and civil society in Ukraine» (2020-2023) – виконавець;

Проекті за програмою Еразмус+ напряму ім. Жана Моне 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT «Академія ЄС-Східне партнерство: підтримка нового покоління вчених з європейських студій» (2018-2019) – виконавець;

Київського національного торговельно-економічного університету у межах Програми Еразмус+ Жан Моне 562453–ЕРР–1–2015–1–UA–EPPJMO–MODULE «Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society»  (2015-2018 рр.) -координатор проекту

Джерела фінансування проекту: співфінансування КНТЕУ та відповідного органу ЄС (кошти Програми Жан Моне).

Рецензування та опонування результатів наукових досліджень

Викладачі кафедри систематично виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, авторефератів, наукових статей, навчальних посібників, підручників тощо. За останні роки провідні науковці кафедри виступили опонентами 18 дисертаційних досліджень на здобуття ступеня кандидата економічних наук та доктора філософії; долучалися до рецензування 10 дисертацій.

Конференції

У 2022 році викладачі та аспіранти кафедри підготували 54 тези та 5 статей за підсумками науково-практичних конференцій (з них 14 – у збірниках матеріалів закордонних конференцій)

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі та аспіранти кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. У 2022 році викладачами та аспірантами кафедри опубліковано 4 розділи у закордонних монографіях, 57 статей (з них 39 у виданнях України, 15 статей у зарубіжних виданнях), опубліковано 1 та подано до друку 1 підручник, 2 навчальні та 1 науково-методичний посібники у співавторстві.

Осика С.Г. Світова система міжнародних  торговельно-економічних  організацій:інформаційний бюлетень / С. Г. Осика, Н. А. Мазаракі, Г. В. Дугінець. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – Електронний диск CD-ROM

Залізнюк В.П. Теорія і практика торговельно-економічних переговорів: [підручник]. Київ: 7БЦ, 2022. – 332 с. 

Зубко Т.Л. Економічна безпека підприємства: виклики ХХІ сторіччя: монографія. Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2021. 420 с. 

Dokiienko L., Hrynyuk N. Financial security of the enterprise: key indicators of ensuring and development // Transformation of economy, finance and management in modern conditions: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 467-482.

Україна: брендорієнтований розвиток: монографія / Мазаракі А. А., Мельниченко С. В., Т. М. Мельник, Пятницька Г. Т., Студінська Г. Я., Кудирко Л. П., Забалдіна Ю. Б. [та ін.] – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021.-352 с.

Мазаракі А.А.  Економіка України: імпортозаміщення vs імпортозалежність: монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 272 с.

Апробація результатів наукових досліджень

Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються в практику діяльності підприємств та органів державного управління різних рівнів шляхом проведення конференцій та круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, підготовки аналітичних матеріалів у вигляді методичних рекомендацій, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.

Аспірантура та докторантура кафедри

На кафедрі світової економіки діє наукова школа, яка є осередком наукової роботи викладачів та аспірантів кафедри. Наукову школу на кафедрі започаткував доктор економічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України А.А. Мазаракі. Продовження заданого вектору досліджень здійснюється і іншими ауковцями кафедри, зокрема роф. Дугінець Г.В., Корж М.В., Кудирко Л.П та інш.  Аспірантура кафедри налічує станом на листопад 2022 р. 15 аспірантів денної, заочної та вечірньої форм навчання та 1 докторанта денної форми навчання: 

9 аспірантів 1-го року навчання: Брушковська Д.В. (наук. керівник к.е.н., доц. Уманців Г.В.),  Дашков С.І. (наук. керівник д.е.н., проф. Калюжна Н.Г.), Додчук Г.Ю. (наук. керівник к.ю.н., проф. Осика С.Г.), Куліков К.Б. (наук. керівник к.ю.н., проф. Осика С.Г.), Марченко А.С. (наук. керівник к.ю.н., проф. Осика С.Г.), Петров К.В. (наук. керівник д.е.н., проф. Корж М.В.), Бондар А.О. (наук. керівник к.ю.н., проф. Осика С.Г.), Страшко О.В. (наук. керівник к.ю.н., проф. Осика С.Г), Колодко Н.С. (наук. керівник д.е.н., проф. Дугінець Г.В.) обгрунтували тему дисертаційного дослідження;

2 аспіранти 2-го року навчання: Корогод А.Я. (наук. керівник к.е.н., проф. Кудирко Л.П.) підготувала І розділ роботи, Ніжейко К.А. (наук. керівник д.е.н., проф. Дугінець Г.В.) звітували про виконання в цілому індивідуального плану за результатами 1-го року;

3 аспіранти 3-го року навчання: Степічева О.В. (наук. керівник д.е.н., проф. Калюжна Н.Г.), Аджока Е.Х. (наук. керівник д.е.н., проф. Дугінець Г.В.) звітували про виконання в цілому індивідуального плану за результатами 2-го року навчання, Крушельницька О.В. (наук. керівник д.е.н., проф. Мазаракі А.А.) перебуває у декретній відпустці;

1 аспірант 4-го року навчання:  Хоссейн Омран (наук. керівник д.е.н., проф.  Дугінець Г.В.) звітував про виконання в цілому індивідуального плану за результатами 3-го року навчання та підготовки дисертаційної роботи до захисту;

1 докторант 1 року навчання: Генералов О.В. (наук. керівник д.е.н., проф.  Дугінець Г.В.) обгрунтував тему дисертаційного дослідження.

Студентська наукова робота

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти денної та заочної форм навчання. Формами залучення студентів до наукової роботи є їх участь у НДР кафедри, робота у наукових гуртках, участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах, підготовка публікацій, есе, курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

Кількість опублікованих статей в 2022 році за участі студентів 7 / обсяг 5,4; з них одноосібних 1 / обсяг 0.5; тез доповідей 6 / обсяг 1,2. 10 студентів взяли участь в 7конференціях, з них всеукраїнських 2, міжнародних 5, за межами України 1.

У спіавторстві з викладачами студентами кафедри світової економіки було опубліковано 6 статей:

Калюжна Н.Г. Шеремет А.С. Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення // Бізнес Інформ. – 2022. - № 4. – С. 90-96;

Калюжна Н.Г., Мамітько Ю.С. Кластеризація країн за національними культурними особливостями як інструмент розвитку корпоративної культури міжнародних компаній // Бізнес Інформ. – 2022. - № 6. – С. 100-108;

Коваль В., Новак О., Павлишина К. Експортний потенціал України на ринках GAFTAA: кейс UTAS Co // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.  – 2022. № 3. – С. 97–109;

Саркісян Л.Г., Оніщук П.В. Перспективи України на ринках телекомунікаційних послуг Близького Сходу та Африки // Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка». – Одеса : ОНУ, Вип. 3 (93),  2022;

Ладиченко К.І., Анацька І.Ю., Силеньцка Є.В. Оцінка наслідків вивозу прямих іноземних інвестицій для національної економіки // Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1061 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-34-69;

Кудирко Л., Бахарев В.О. Нові виклики для світового ринку енергоносіїв після введення ембарго на російські енергоресурси // The ХХI International Scientific and Practical Conference«Actual priorities of modern science, education and practice», May 31 – 03 June, 2022, Paris, France. 873 p. (РР. 223-226) URL: https://doi.org/ 10.46299/ISG.2022.1.21.

Також під керівництвом доц. Ладиченко К.І. студенткою Балко А. (ФМТП, 1 курс, 2 гр.) було підготовлено статтю в онлайн-журналі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Державного торговельно-економічного університету «Vivat Academia №13».

Перелік публікацій викладацького складу кафедри світової економіки

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2ч. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 1. – 564 с.

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжнародної торгівлі, мобільності факторів виробництва, всієї системи економічних зв’язків, що складаються між національними економіками країн в умовах поглиблення інтерна­ціоналізації та глобалізації, механізми їх регулювання. Використовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економіки, розкрито сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних  зв’язків на макро- та мікрорівнях.

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 324 с.

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку системи міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, що складаються між національними економіками країн світу, та механізми їх регулювання; стан і перспективи включення сучасної України в міжнародні економічні зв’язки. Вико­ристовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економічної інтеграції та інтернаціоналізації виробництва, розкрито новітні тен­денції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних та кредитно-грошових зв’язків на рівні регіональних союзів, можливості та ризики для країн світової спільноти з огляду на формування глобальної економічної системи.

Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с.

У підручнику висвітлено загальнотеоретичні і практичні здобутки світової і вітчизняної думки у сфері міжнародних економічних відносин. Систематизовано основні показники оцінювання результативності й ефективності співпраці різних країн в умовах інтернаціоналізації і глобалізації та наведено їх розрахунки. Розкрито проблеми інтеграції України у світовий простір. Охарактеризовано функції міжнародних організацій, викладено основні їхні положення щодо векторів взаємодії національних економік у світовій системі координат.

Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 720 с.

Розглядаються теоретичні засади та практичні аспекти формування світових ринків товарів і послуг, особливості та закономірності їх функціонування за умов динамічності світогосподарських процесів і науково-технічного прогресу. Висвітлюються специфіка сегментів світових ринків і напрями інтеграції України до світових ринків у контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації.

Онищенко В.П. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. / В.П. Онищенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 384 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми міжнародного менедж­менту в умовах сучасних викликів глобалізації, рішення котрих потребує нової управлінської парадигми міжнародних компаній, у якій чільне місце посідає розуміння того, що світова економіка, світові ринки та міжнародні економічні відносини фор­муються й розвиваються в умовах невизначених і турбулентних світових соціально-економічних, політичних, культурних, етнічних процесів; що настала епоха постмо­дернізму, реалії якої значно посилили стратегічні орієнтири компаній на ефективне відтворення інтелектуального капіталу, технологічних, товарних та управлінських інновацій.

Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society : monograph / G. Duginets, O. Diachenko, N. Mazaraki, O. Golovachova ; edited by Ganna Duginets. – Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 2019. – 212 p.

This scientific work is a monographic research devoted to the study of the current state of implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) between Ukraine and the EU, aimed at assessing the current state of affairs as well as future prospects for Ukrainian enterprises. The main feature of studying the issues of the DCFTA is the constant systematization of the results obtained through studying ongoing processes, as well as their interpretation in accordance with the actual situation in the economy of both Ukraine and the European Union and the actual adherence to the commitments made for implementing the Agreement.

Монографічне дослідження, присвячене вивченню реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, з метою здійснення оцінки поточного стану справ та перспективи розвитку українських підприємств в процесі її імплементації. Основною особливістю проведеного дослідження є постійна систематизація результатів, а також їх інтерпретація відповідно до реальної ситуації в економіці України та Європейського Союзу. Монографія є підсумком реалізації проекту, який здійснювався в КНТЕУ з вересня 2015 року по вересень 2018 року за підтримкою Європейського Союзу в рамках грантової угоди Програми Еразмус + Жан Моне.

Дугінець Г. В. Глобальні ланцюги вартості: монографія / Г. В. Дугінець. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 412 с.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні засади формування глобальних ланцюгів вартості, залучення в їх функціонування країн світу. Визначено та конк­ретизовано функціональні прояви глобальної торгівлі доданою вартістю в умовах зростаючої взаємозалежності національних економік. Здійснено аналіз динаміки та тенденцій розвитку глобальних ланцюгів вартості на основі даних національних статистичних служб та міжнародних організацій. Обґрунтовано основні закономірності розвитку та трансформації існуючих ланцюгів вартості, виявлено ключові глобальні та національні чинники, що визначають інтенсивність потоків доданої вартості в міжна­родній торгівлі. Запропоновано рекомендації для конкретних галузей української економіки щодо оздоровлення її виробничої структури та активізації експорту продукції з високою доданою вартістю.

Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 600 с.

У монографії висвітлено результати комплексного аналізу умов та тенденцій розвитку зовнішньоторговельних відносин сучасної України. Розкрито вплив екзогенних та ендогенних детермінант на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі. Проаналізовано секторальну та геопросторову компоненти зовнішньоторговельних зв’язків за участі України. Науково обґрунтовано концептуальні засади і механізми структурних змін у системі зовнішньоторговельних відносин України. Надано рекомендації щодо удосконалення системи управління у зовнішньоторговельній сфері з огляду на захист національних інтересів в умовах глобальних та внут­рішніх дисбалансів.

Стратегія посткризового розвитку зовнішньоеко­номічного сектора України : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.

Комплексно проаналізовано умови та механізми трансформації економічних циклів за поглиблення глобалізаційних процесів та посилення екзогенних детермінант економічного розвитку національних економік відкритого типу, міжнародний досвід антикризового регулювання. Науково обґрунтовано концептуальні засади і механізми реалізації стратегії посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектора України, засади інституціонального забезпечення його іллегалізації. Визначено організаційно-економічні та фінансові механізми поновлення економічної динаміки.