logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Наукова робота

світової економіки

                                                                                                                                                                              

Науково-дослідна діяльність кафедри міжнародних економічних відносин

Наукова діяльність кафедри міжнародних економічних відносин планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Стратегічними напрямами науково-дослідної роботи є: дослідження передумов та детермінант розвитку національних економік в умовах глобальних викликів, трансформаційні процеси у сфері зовнішньоекономічних зв’язків; проблеми оптимізації зовнішньоекономічної політики України, зокрема, у сфері тарифного та нетарифного регулювання; організаційні та управлінські аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій, управління підприємствами-суб’єктами ЗЕД усіх форм власності; моніторинг та аналіз сучасних тенденцій світового ринку товарів та послуг; формування ефективного механізму бізнес-діяльності у форматі інституціональних обмежень системи СОТ; розробка експортних стратегій вітчизняних підприємств. 

Виконання науково-дослідних тем

Щорічно на кафедрі виконується 3-5 науково-дослідних робіт, під час виконання яких формується науково-методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, виконуються дисертаційні дослідження аспірантів кафедри, готуються наукові статті та монографії, зокрема: 

 • «Формування національного бренду України у міжнародному середовищі» (2018-2020 рр.)
 • «Торговельно-економічні війни: національний та міжнародний вимір» (2018-2020 рр.)
 • «Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів» (2017-2019 рр.)
 • «Наукове наповнення нормативних дисциплін за спеціальністю «Міжнародна торгівля» (2017-2019 рр.)
 • «Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж» (2017-2019 рр.)
 • «Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України» (2016-2018 рр.)
 • «Євроінтеграційні пріоритети національного бізнесу» (2015-2017 рр.),
 • «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.),
 • «Наукове наповнення нормативних дисциплін за спеціальністю «Міжнародна економіка» (2014-2016 рр.),
 • «Детермінанти розвитку зовнішньоторговельного сектору України (2013-2015 рр.),
 • «Ідентифікація конфліктності у взаємовідносинах між постачальниками та міжнародними торговельними мережами» (2014 р.),
 • «Економічний суверенітет України в умовах глобальних викликів» (2012-2014 рр.),
 • «Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України» (2011-2013 рр.),
 • «Удосконалення теоретико-методичних засад викладання циклу нормативних дисциплін за спеціальністю  «Міжнародна економіка» (2011-2013 рр.), 
 • «Україна на світових ринках товарів та послуг» (2011-2013 рр.),
 • «Пріоритети українсько-молдавських торговельно-економічних відносин у контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції» (серпень-грудень 2011 р.), 
 • «Пріоритети розвитку інноваційно-інформаційного потенціалу України в умовах глобальної конкуренції та інтеграції» (2009–2011 рр.),
 • «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (2008–2010 рр.),
 • «Регіональні аспекти транскордонного співробітництва України з ЄС» (2008–2010 рр.),
 • «Теоретико-методологічні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації» (2008–2010 рр.),
 • «Економічна безпека України в умовах європейської інтеграції» (2007–2009 рр.),

Тематика НДР є актуальною, професійно спрямованою: вивчаються проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі України, механізми регулювання зовнішньої торгівлі за умов глобалізації, впливи інтеграційного розвитку сучасної України на стан її економічної безпеки, концептуальні засади структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України для забезпечення сталого економічного розвитку та економічного суверенітету країни.

Очолюють виконання наукових досліджень за різними напрямами провідні фахівці кафедри: проф., д.е.н. Мельник Т.М.; проф. Мельниченко С.В., проф., д.е.н. Юхименко В.В.; проф., д.е.н. Кудирко Л.П.  До виконання держбюджетних та госпрозрахункових тем крім викладачів залучаються аспіранти, здобувачі кафедри, а також студенти. Усі дослідження мають актуальний характер, відповідають сучасним вимогам науки та практики. Результати досліджень (у формі публікацій, виступів на семінарах, конференціях та бізнес-форумах, впроваджень у практичну діяльність підприємств) мають наукову та практичну значущість.

На кафедрі у 2018 році завершено виконання грантової угоди з Фондом Жан Монне (модуль) за темою «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) з ЄС: переваги та проблеми для українського суспільства». Тривалість проекту: вересень 2015 р. – вересень 2018 р.

Джерела фінансування проекту: співфінансування КНТЕУ та відповідного органу ЄС (кошти Програми Жан Моне).

Рецензування та опонування результатів наукових досліджень

Викладачі кафедри систематично виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, авторефератів, наукових статей, навчальних посібників, підручників тощо. За останні роки провідні науковці кафедри виступили опонентами 15 дисертаційних досліджень на здобуття ступеня кандидата економічних наук; долучалися до рецензування 12 дисертацій, з подальшою участю в міжкафедральному семінарі, на здобуття ступеня кандидата економічних наук та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Також було проведено рецензування 5 авторефератів на здобуття ступеня доктора економічних наук та 25 авторефератів на здобуття ступеня кандидата економічних наук; 7 навчальних посібників і підручників та 19 статей, поданих до друку в журнали «Вісник КНТЕУ» і «Товари та ринки».

Конференції

У 2018 році викладачі та аспіранти кафедри взяли участь у роботі 54 конференцій та 6 круглих столів, на яких було представлено 75 доповідей. Всього у конференціях брали участь 28 викладачів та 8 аспірантів кафедри.

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі та аспіранти кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури.

Апробація результатів наукових досліджень

Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються в практику діяльності підприємств та органів державного управління різних рівнів шляхом проведення конференцій та круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, підготовки аналітичних матеріалів у вигляді методичних рекомендацій, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.

Науково-методичні розробки за результатами НДР знайшли своє впровадження в діяльності  підприємств з іноземними інвестиціями, органів державного управління, що підтверджено відповідними довідками, зокрема, Українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер-Мукачево», Головного управління Служби безпеки України, Торгово-промисловою палатою України.

Аспірантура та докторантура кафедри

На кафедрі міжнародних економічних відносин діє наукова школа, яка є осередком наукової роботи викладачів та аспірантів кафедри. Наукову школу на кафедрі започаткував у 2000 р. доктор економічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України А.А. Мазаракі. Спрямованість діяльності наукової школи пов’язана з дослідженням широкого кола теоретичних і прикладних проблем у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, а також проблем формування ринкового механізму господарювання в контексті інституціональних зрушень в Україні за умов членства в СОТ. В 2012 р. наукову школу очолила д.е.н. проф. Т.М. Мельник у тісній співпраці із проф. Юхименко В.В., проф. Кудирко Л.П. Під їх керівництвом підготовлено кандидатські дисертації з проблем маркетингового менеджменту, механізмів підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств - суб’єктів ЗЕД, реалізації зовнішньоторговельної політики за умов відкритості національного ринку. Конкретні напрями досліджень наукових шкіл випускової кафедри охоплюють актуальні проблеми управління ЗЕД, підвищення ефективності зовнішньоекономічної політики України, механізмів посилення економічної безпеки держави в умовах глобальних викликів, структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України в контексті сталого економічного розвитку, регіональних аспектів зовнішньої торгівлі України, форм виходу підприємств на зовнішні ринки, визначення експортного потенціалу на різних рівнях господарювання, розробки експортної стратегії фірми - суб’єктів ЗЕД, інноваційного розвитку економіки України через механізми зовнішньоекономічної взаємодії та інші.

За останні 5 років на кафедрі захищено 15 кандидатських та 2 докторські дисертації, у тому числі під керівництвом провідних професорів та доцентів університету:

Перспективи наукової діяльності кафедри пов’язані з підготовкою молодих наукових кадрів за спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (за видами економічної діяльності).

Студентська наукова робота

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти денної та заочної форм навчання.

Формами залучення студентів до наукової роботи є їх участь у НДР кафедри, робота у наукових гуртках, участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах, підготовка публікацій, есе, курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

Серед вагомих наукових здобутків можна виділити такі:

 • І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських бізнес-проектів "Бізнес-трамплін" (Корогод Альона, Тропиніна Аліна)
 • Проведення ІІІ Всеукраїнської Студентської науково-практичної конференції "Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України"
 • Диплом І ступеня ОС «бакалавр» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент" ("Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") (Виноградська Ірина)
 • Диплом І ступеня за перемогу в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (Власенко Анастасія, Цанько Іван)
 • Дипломом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Міжнародна економіка” (Корогод Альона)
 • Диплом І ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка» (Тропиніна Аліна)
 • Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини» (Євтушенко Тетяна)
 • ІІ місце на І Всеукраїнському економічному турнірі у м. Рівне (Шуль Валерія, Куцай Юлія, Приходько Карина)

У 2018/2019 навчальному році видавнича діяльність студентів спеціалізацій «Міжнародний бізнес», «Менеджмент ЗЕД» та «Міжнародна економіка», була представлена випуском збірок наукових робіт магістрів денної та заочної форм навчання, публікацією матеріалів конференцій.

Наукова діяльність студентів у 2018/2019 навчальному році також була представлена 3 науковими гуртками, участь в яких брали 171 студент факультету міжнародної торгівлі та права. Основними дослідницькими проблемами студентських наукових гуртків є: проблеми геопросторового розвитку бізнесу, розвиток міжнародних економічних відносин, зовнішньої торгівлі України,  зовнішньоекономічної діяльності підприємств та ін. На засіданнях наукових гуртків регулярно заслуховуються студентські доповіді та розглядаються бізнес-проекти.

Перелік публікацій викладацького складу кафедри міжнародних економічних відносин

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 1. – 564 с.

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжнародної торгівлі, мобільності факторів виробництва, всієї системи економічних зв’язків, що складаються між національними економіками країн в умовах поглиблення інтерна­ціоналізації та глобалізації, механізми їх регулювання. Використовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економіки, розкрито сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних  зв’язків на макро- та мікрорівнях.

Міжнародна економіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. / за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 2. – 324 с.

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку системи міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, що складаються між національними економіками країн світу, та механізми їх регулювання; стан і перспективи включення сучасної України в міжнародні економічні зв’язки. Вико­ристовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економічної інтеграції та інтернаціоналізації виробництва, розкрито новітні тен­денції розвитку міжнародних торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних та кредитно-грошових зв’язків на рівні регіональних союзів, можливості та ризики для країн світової спільноти з огляду на формування глобальної економічної системи.

Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с.

У підручнику висвітлено загальнотеоретичні і практичні здобутки світової і вітчизняної думки у сфері міжнародних економічних відносин. Систематизовано основні показники оцінювання результативності й ефективності співпраці різних країн в умовах інтернаціоналізації і глобалізації та наведено їх розрахунки. Розкрито проблеми інтеграції України у світовий простір. Охарактеризовано функції міжнародних організацій, викладено основні їхні положення щодо векторів взаємодії національних економік у світовій системі координат.

Управління міжнародною конкурентоспромож­ністю підприємства : підручник / Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 456 с.

Висвітлено сутність та еволюцію підходів до управління міжнародною конкуренто­спроможністю підприємства. Розкрито особливості формування конкурентних переваг на мікро-, мезо- та макро­рівнях. Розглянуто сучасні моделі управління міжнародною кон­курентоспроможністю націо­нальних економік. Виокремлено галузеві та секторальні детермінанти міжнародної конку­рентоспроможності, узагальнено засади формування конкуренто­спроможності регіонів, визначено роль кластерів у процесі забезпечення конкуренто­спроможності підприємств і регіонів.

Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 720 с.

Розглядаються теоретичні засади та практичні аспекти формування світових ринків товарів і послуг, особливості та закономірності їх функціонування за умов динамічності світогосподарських процесів і науково-технічного прогресу. Висвітлюються специфіка сегментів світових ринків і напрями інтеграції України до світових ринків у контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко, О.В. Зубко ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 600 с.

Розкриваються ключові категорії та поняття митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розглядаються організаційно-правові основи митного регулювання в Україні, принципи митно-тарифного та нетарифного регулювання, засади визначення митної вартості, специфіка адміністрування митних платежів та застосування митних режимів, порядок організації митного контролю та митного оформлення, основні положення митного регулювання в рамках функціонування інтеграційних об’єднань.