logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Наукова робота

фізичної культури та спорту

Напрямки наукових досліджень кафедри фізичної культури
   З 2017-2021 рр. відповідно до тематичного плану наукових досліджень КНТЕУ у межах науково-дослідної роботи кафедри фізичної культури, викладачі кафедри працюють над розробкою теми: «Дослідження особливостей фізичного розвитку студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості», затверджено ВР КНТЕУ 30 листопада 2017 року, протокол № 4. Названа тема відповідає вимогам сьогодення, бо дозволяє знайти засоби підвищення рівня фізичної підготовленості та знизити рівень захворювання серед студентів. Щороку аналізується стан здоров’я студентів щодо різних видів захворювань і на цій основі коригуються навчальні плани занять. Дослідження динаміки рівня фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів з урахуванням рівня їх фізичного розвитку дає можливість упродовж навчального року простежити зміни у розвитку сили, швидкості, стрибучості, витривалості. Що в свою чергу дозволяє індивідуально консультувати кожного студента стосовно підвищення рівня його фізичної підготовленості. Кожного року після проведення аналізу стану здоров’я студентів визначається відсоткове співвідношення різних видів захворювань і на цій основі коригуються навчальні плани занять. Отримані результати досліджень є основою для підготовки доповідей на наукових конференціях та для написання науково-методичних праць викладачами кафедри. Кафедра має тісні контакти з колективами кафедр фізичної культури інших вузів, а також з кафедрами «Теорія та методики фізичної культури», «Спортивних ігор» Національного Університету фізичного виховання і спорту України.

Участь та виступи у наукових конференцій та семінарів

1. Клименко Ганна Валеріївна кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри пройшла підвищення кваліфікації за обсягом часу 12 годин/0,4 кредиту ЄКТС. Тема «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 18-19 березня 2021 року.

2. В Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 23 квітня 2021 року, на он-лайн платформі ZOOM, дистанційно відбувся науковий семінар на тему: "Особливості дистанційного навчання з дисципліни "Фізичне виховання" у закладах вищої освіти". Участь у семінарі взяла доцент кафедри Т.В. Самоленко.

3. Міжнародні підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle», 05.04-12.04.2021 р. (м. Люблін, Республіка Польща), 1,5 ECTS (45 годин) пройшла кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри Самоленко Тетяна Володимирівна.

4. Міжнародні підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітяни вчителі коледжів, ліцеїв, гімназій, вчителя ЗОШ. та працівників закладів середньої освіти на тему: ««Інноваційні методи дистанційного навчання  використанням платформ Zoom  та Moodle», 31.05-07.06.2021 р. (м. Люблін, Республіка Польща), 1,5 ECTS (45 годин) пройшла старший викладач кафедри І.М. Янченко.

5. Національний олімпійській комітет України провів Вебінари для тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО та фахівців з організації та управління спортом, з березня по травень 2021 року. Тема семінарів: «Сучасна система психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми психокорекції»; «Психологічні аспекти організації співробітництва в системі «тренер – юний спортсмен – батьки»; «Система багаторічної підготовки спортсменів (наукові основи, періодизація, зміст, зв'язок зі спортивним відбором і орієнтацію)»; «Метаболічні засоби супроводу процесу підготовки юних спортсменів»; «Значення різнобічної рухової підготовки в спорті»; «Сучасна система психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми психодіагностики»; «Періодизація річної підготовки спортсменів (історія, сучасний стан, альтернативні підходи, типові моделі, етап безпосередньої підготовки до головних змагань зв'язок з етапами багаторічної підготовки). В онлайн-семінарі взяли участь доцент кафедри Т.В. Самоленко, старший викладач І.М. Янченко, старший викладач А.С. Куксова.

Статті у фахових виданнях Категорія Б - Index Copernicus

 1. Короп М.Ю., Гайдай С. І., Дембіцька О.О., Хапсаліс Г.Л. Самоконтроль студентів за станом свого організму та рекреація в процесі занять фізичними вправами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021 – Випуск 4 (134)21.  С. 76-80.
 2. Мірошніченко В., Щвець О., Самоленко Т., Сальников О. Динаміка фізичного розвитку у жінок 25-35 років різних соматотипів під впливом занять аквафітнесом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021 – Випуск 5 (136)21. С. 75-76.
 3. Круцевич Т.Ю., Марченко О., Погасій Л.І., Гендерна складова мотиваційних приорітетвв до занять руховою активністю у школярів різних вікових груп. Спортивний вісник Придніпров’я, науково-практичний журнал №1, 2021. С. 136-150.
 4. Самоленко Т.В., Янченко І.М., Бражник В.М. Використання інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021 – Випуск 6 (108)21. С. 150-154.
 5. Яценко О.В., Бойко О.Г., Бузнік А.І. Організація секційних занять скандинавською ходьбою серед студенток 18-19 років. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 69. Т. 3.  С. 190-194.
 6. Самоленко Т.В., Короп М.Ю., Пивоваров А.А. Застосування тренажерів для студентів із порушенням опорно-рухового апарату на заняттях з фізичного виховання. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорту. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, №1 2021. С.86-90.
 7. Гордійчук Б.В., Головіна С.С., Янченко І.М. Застосування комплексної методики фізичної реабілітації для занять із студентами першого курсу з остеохондрозом шийного відділу хребта. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорту. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, №1 2021.  С. 16-20.
 8. Бистра І.І., Чайченко Н.Л., Клименко Г.В., Ковальова А.О. Аналіз результатів послуг фізкультурно-оздоровчих клубів у Києву. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021 – Випуск 3 (108)21. С. 12-16.

Тези в наукових конференціях

 1. Самоленко Т.В., Дембіцька О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри фізичної культури. Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5-6 лютого 2021 р. – Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 67-69.
 2. Хапсаліс Г.Л., Малейко Л.В. Як підвищити розумову працездатність студента? Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. (January 11-13, 2021) Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 338-342. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.
 3. Хапсаліс Г.Л., Романюк А. Влив занять фітнесом на фізичний стан студентів, на прикладі спеціальності обліку та оподаткування. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. (January 11-13, 2021) Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 343-348.
 4. Samolenko Tetiana, Yanchenko Iryna. Masters degree practice specialty-physical education in higher in educational institutions. The 7 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 1-3, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. С. 163-164.
 5. Костюкович О.П., Мірошниченко О.Л. Особливості організації процесу фізичного виховання в групах «Фізичної реабілітації» КНТЕУ. The 2 nd International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. P. 299-305.
 6. Короп М.Ю., Самоленко Т.В.. Бистра І.І., Дембіцька О.О. Особливості менеджменту у сфері фізичної культури і спорту. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2021. - Вып. 3(71), ч. 4 – С. 168-172.
 7. Самоленко Т.В., Караулова С.І. Спеціальні принципи тренування як фактор ефективної  підготовки спортсменів. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2021. Вип. 5. С. 40-46. URL: http://journals.uran.ua/cvs_konf/issue/archive.

Участь та виступи у наукових конференцій студентів

В Вінницькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ, кафедрою фізичного виховання, 30 березня 2021 року, на он-лайн платформі ZOOM, дистанційно відбулося засідання всеукраїнського студентського круглого столу на тему «Вплив занять з різних виді спорту на фізичний стан студентської молоді». Захід організовано та проведено з метою вирішення актуальних питань щодо удосконалення процесу фізичного виховання, покращення фізичної підготовленості студентів, пошук обдарованої молоді і мотивування її до занять спортом. Учасниками круглого столу обговорено питання щодо системи організації процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти, організації секційних занять. Участь взяла Крошка Катерина Сергіївна, студентка ФРГТБ 2 курс 17 група, доповідь «Удосконалення фізичного стану студентів засобами атлетизму». Науковий керівник студентів: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної  культури Самоленко Тетяна Володимирівна.

Участь у Всеукраїнських наукових конференціях зі студентами

1. Крошка К.С., Самоленко Т.В. Науково-дослідницька робота студентів кафедри фізичної культури в умовах карантину. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовіщі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. С. 35-36.

2. Павлик С.О., Самоленко Т.В. Вплив фізичної активності на фізичне та психічне здоров’я під час пандемії COVID-19. Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали I міжнародної студентської наукової конференції (Т.3), 16 квітня, 2021 рік. С. 142-143. Кропивницький, Україна: Молодіжна наукова ліга.

3. Файвішенко Д., Гайдай С. Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матер. 3-ої Міжнар. Наук.-практ. Конференції (8-9 квітня 2021 р., м. Чернівці) / за ред.. Я.Б. Зорія. – Чернівці : Чернівец. Нац.. ун-т їм. Ю. Федьковичи, 2021. С. 88-89.

4. Васильєва В.Ю. Чайченко Н.Л. Впровадження нової легкоатлетичної дисципліни. Фундаментальні та прикладні аспекти сучасних наукових досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29-30 квітня 2021 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. С. 132-134.

Участь у наукових конференціях студентів одноосібно

1. Тернавський О.О. Влияние COVID-19 на глобальное экономическое неравенство. The 9 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development (May 16-18, 2021) SPC ― Sciconf.com.u, Kyiv, Ukraine. 2021. Р. 1041-1048.

2. Дніпровська К.Р. Вболівання – як соціально-психологічне явище. Фундаментальні та прикладні аспекти сучасних наукових досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29-30 квітня 2021 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. С. 670-674.

VII Всеукраїнська студентська наукова конференція

«Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи» КНТЕУ

 1. Бабенко А.С., Куксова А.С. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 486-488.
 2. Гуринович К.А., Короп М.Ю. Розвиток процесів сприйняття волейболістів в процесі підготовки  до змагань. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 489-491.
 3. Іщенко Н.А., Бойко О.Г. Здоровий спосіб життя молоді. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 492-493.
 4. Кащеєва К.В., Бражник В.М. Рухова активність студентів в сучасних умовах. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 493-494.
 5. Колодзінська П.А., М’ясоєденков К.О. Шляхи вдосконалення фізичного виховання студентів у ЗВО України на початку ХХІ століття. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 497-498.
 6. Коцюк А.О., Головіна С.С. Карантин – це не привід відмови від спортивних тренувань. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 499-500.
 7. Крошка К.С., Самоленко Т.В. Формування здорового способу життя студентів в умовах дистанційного навчання. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 506-508.
 8. Куропятник А.І., Коптєв К.Г. Фізичне виховання – здоровий спосіб життя студентської молоді під час карантину. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 508-510.
 9. Кушнір Є.О., Пивоваров А.А. Вплив фізичної активності на життя студентів. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 510-512.
 10.  Ляшенко І.А., Дембіцька О.О. Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів 1-2 курсів. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 512-514.
 11.  Макієнко А.Г., Головіна С.С. Фізична культура: здоровий спосіб життя молоді. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 514-415.
 12.  Подмазіна Е.А., Ковальова А.О. Позитивний вплив занять легкої атлетикою на організм студентів. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 518-519.
 13.  Приходько Д.С., Костюкович О.П. Фізкультхвилинки та фізкультурні паузи в режимі дня і побуту студентської молоді. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 519-521.
 14.  Семененко Д.Я.,  Єльцов Д.С. Баскетбол як засіб фізичного та інтелектуального виховання студентів. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 522-523.
 15.  Таценко В.В., Янченко І.М. Підтримка здорового способу життя студентів під час карантину. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 523-524.
 16.  Фесенко В.С., Гайдай С.І. Проблематика сидячого способу життя. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 529-531.
 17.  Шевченко М.Ю., Гордійчук Б.В.  Мотивація до самостійнх занять студентів в період карантину. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 531-532.
 18.  Ярмола А.М., Яценко О.В. Фізична культура – основа здорового способу життя молоді. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 536-537.
 19.  Зубченко А.В., Хапсаліс Г.Л. Спортивний туризм – як спосіб рекріації. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 453-454.
 20.  Колено В.Р., Самоленко Т.В. Скандинавська ходьба як спосіб оздоровчого фітнесу та рекріації. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 454-455.
 21.  Кощавка А.О., Погасій Л.І. Проблеми здоровья і формування мотивації студентів до навчальних занять з аеробіки. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи. [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 456-457.
 22.  Кузюра А.В., Мірошниченко О.Л. Оздоровча ходьба, як частина здорового способу життя у сучасних реаліях. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи. [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 457-459.
 23.  Мельник А.Ю., Чайченко Н.Л. Скандинавською ходьбою до здоров’я нації. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи. [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 462-463.
 24.  Миронець Я.П., Клименко Г.В. Фундаментальне значення фізичної культури у формування здорового способу життя молоді. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи. [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 464-465.
 25.  Петренко Є.В., Бистра І.І. Визначення фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи. [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 466-468.
 26.  Сухицька А.О., Нужненко Ю.І. Збереження здоров’я студентів в період карантину. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи. [Електронне видання] : тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – С. 480-481.

07.07.2020
42363
925
остання редакція 02.06.2021
42363