logo
Кафедра фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури та спорту
logo
Кафедра фізичної культури та спорту
img

Наукова робота

фізичної культури та спорту

Науково-дослідна робота кафедри фізичної культури та спорту

Статті в Scopus і Web of Science

1. Kolumbet A., Maximovich N., Korop M., Gamov V., Bakanychev O. Peculiarities of cyclists' respiratory adaptation to strenuous muscular activity in different training periods. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 3), Art 92, pp. 732 - 740, March 2022 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 – 8051.

DOI:10.7752/jpes.2022.03092.

2. Kolumbet A., Babyna N., Natroshvili S., Maximovich N., Korop M. Express control of aerobic and anaerobic metabolism of athletes in cyclic sports events. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 5), Art 149, pp. 1190 – 1196, May 2022 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 – 8051.

DOI:10.7752/jpes.2022.05149.

3. Liakhova N., Cheng Peng, Kotov S., Afanasiev A., Sirenko V., Vasylchuk H., Samolenko T. (2022). Individual rate of motor activity as a criterion for assessment of students’ physical health. Acta Balneologica, 3(169), 252-257.

DOI: 10.36740/ABAL202203109.

Статті у фахових виданнях Категорія Б - Index Copernicus

 1. Самоленко Т.В., Захаріна Є.А., Янченко І.М. Динаміка показників рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти перших курсів навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2022. – Вип. 69. Т. 3.  С. 190-194.
 2. Дембіцька О.О., Гайдай С.І., Хапсаліс Г.Л., Чайченко Н.Л. Застосування інноваційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 85. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 79-83.
 3. Яценко О.В., Бойко О.Г., Бузнік А.І. Особливості удосконаленості координаційних здібностей воротарів 17019 років у футболі з використанням стрибкових вправ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск  3К (147) 22. С. 481-485.
 4. Самоленко Т.В., Пивоваров А.А., Цибровський А.І. Аналіз створення команди з перетягування канату в Державному торговельно-економічному університеті. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць / За ред.. О.В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 5(150)22. С. 93-95.
 5. Бойчук Р.І., Васкан І.Г., Короп М.Ю., Крижанівський В.Р. Розвиток координаційних здібностей школярів, які займаються спортивними іграми з точки зору симетрії-асиметрії рухів. – Миколаїв, Причорноморській НДІ економіки а інновацій, Інноваційна педагогіка, Випуск 44, Т 3, 2022. С. 79-83.

Колективна монографія

 1. Самоленко Т.В., Апайчев О., Караулова С.І. Практика управління системою підготовки та аналіз виступу збірної команди України з легкої атлетики на чемпіонатах Європи 1994-2018 рр. Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation : Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022.  P. 276-298.

Тези в міжнародних наукових конференціях

 1. Костюкович О.П., Мирошниченко О.Л. Контрольне тестування з дисципліни «Фізичне виховання» в умовах дистанційного та віддаленого навчання. The 8 international scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (January 26-28, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. S. 530-539.
 2. Чайченко Н.Л., Янчуков Є.М. Архітектура Київської Русі. The 3 rd International scientific and practical conference – Modern research in world science‖ (June 12-14, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. С. 768-777.
 3. Мішин М.В., Короп М.Ю., Гращенкова Ж.В. Технічні аспекти виконання подач у сучасному волейболі. The 12 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (June 28-30, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. P. 435-441.
 4. Пивоваров А.А., Цибровський А.І. Проблеми занять із фізичної культури під час карантину та війни. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 274-278.
 5. Янченко І.М. Розвиток рухової активності здобувачів вищої освіти в секції фітнес в сучасних умовах. Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 671-672.

Опублікування тез у Всеукраїнських наукових конференціях

 1. Самоленко Т.В., Янченко І.М., Дубовік Р.Г. Наукова діяльність кафедри фізичної культури та спорту. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2022. - Вып. 1(81), ч. 9. – С. 69-71.
 2. Дубовік Р.Г., Самоленко Т.В. Використання інформаційних технологій на заняттях з дисципліни Теорія і методика викладання легкої атлетики в умовах карантину. Особливості викладання дисципліни Фізичне виховання в сучасних умовах: матеріали круглого столу [Електронний ресурс] / гол. ред. В.М. Мірошніченко; ред. кол. О.Ю. Брезденюк, В.С. Білоус, Т.В. Осаволюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 20 січня 2022. – Вінниця, 2022. – Вип. 4 – С. 25-27.
 3. Корх-Черба О.В., Бистра І.І. Оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентів в умовах дистанційного навчання. Фізичне виховання та спорт в закладах освіти [Електронний ресурс]: матеріали III всеукраїнської науково-практичної  конференції, м. Харків, 29 квітня 2022 року / за аг. Ред.. А.І. Маракушина. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. С. 49-51.
 4. Самоленко Т.В., Янченко І.М. Підготовка спортсменів здобувачів вищої освіти з легкої атлетики в сучасних умовах. Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти : матеріали наукової конференції ( м. Луцьк, 19-20 травня 2022 р.) / ред. В. В. Чижик, В. Я. Ковальчук. Луцьк, 2022. С. 108.
 5. Клименко Г.В., Філіппов М.М. Об’єктивна і суб’єктивна оцінки змін стану організму студенток спеціального медичного відділення впливом організації занять з урахуванням менструального циклу (МЦ). Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини: збірник тез наукової онлайн-конференції, присвяченої Дню науки в Україні (електронне видання), 17 травня 2022 року. Харків: ХДАФК, 2022. С.114-115.
 6. Захожий Р.В., Гайдай С.І. Методика навчання скандинавської ходьби в закладах вищої освіти. Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти : матеріали наукової конференції (м. Луцьк, 19-20 травня 2022 р.) / ред. В. В. Чижик, В. Я. Ковальчук. Луцьк, 2022. С. 59-61.
 7. Гайдай С.І., Комлик М.В., Сідельніков Д.С. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, та інновації [Електронне видання] : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ 27 травня 2022 р) / відп. Ред.. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. С. 34-37.
 8. Самоленко Т.В. Рухова активність здобувачів вищої освіти в сучасних умовах. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 03.05-13. 06.2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 397-398.

Участь та виступи у наукових конференцій та семінарів

1. В  Вінницькому державному педагогічному університеті 20 січня 2022 року, кафедра фізичного виховання провела Всеукраїнський круглий стіл «Особливості викладання дисципліни «Фізичне виховання» в сучасних умовах», присвячений 110 – річниці Вінницького держаного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Для обговорення нагальних проблем викладання дисципліни фізичне виховання у закладах вищої освіти були запрошені фахівці у галузі фізичної культури і спорту. З доповіддю на тему «Використання інформаційних технологій на заняттях з дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» в умовах карантину» виступила доцент кафедри Тетяна Самоленко.

2. Всеукраїнська онлайн наукова конференція з міжнародною участю пройшла 19-20 травня 2022 року м. Луцьк (Луцький національний технічний університет), «Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти». Напрямки роботи: Актуальні проблеми фізичного виховання в різних типах закладів освіти; Проблеми підготовки спортсменів в закладах освіти; Фізіологічні та медичні аспекти фізичного розвитку та фізичного виховання різних груп населення; Проблеми сучасної освіти та підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Участь в заходу взяли канд. наук з фіз. виховання та спорту Самоленко Тетяна Володимирівна та старший викладач кафедри Янченко Ірина Миколаївна.

3. Державна академія фізичної культури провела наукову онлайн конференцію «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я нації», присвяченої Дню науки України. Секція №4, «Фізична терапія та здоров’я людини» Участь від кафедри взяла Г.В. Клименко.

Підвищення кваліфікації

1. Центр «Освітній хаб ʺNotBoxʺ» Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, провів з 28.03-01.04.2022 року курсі: Підвищення кваліфікації: «Науково-методичні підходи до процесу підготовки спортсменів на сучасному етапі, Тренери І і ІІ категорії». Були обговорено та заслухано різноманітні теми до підготовки юних спортсменів до різноманітних змагань: Основні положення сучасної системи спортивного тренування; Програмування тренувального процесу спортсменів; Медико-біологічні основи вдосконалення дистанційної швидкості спортсменів; Відбір та орієнтація спортсменів у системі багаторічної підготовки; Теоретична підготовка спортсменів; Побудова тренувального процесу жінок; Формування соціальних навичок (softskills) у юних спортсменів; Управління діяльністю в спорті; Застосування сучасних фітнес технологій у спортивному тренуванні; Сучасні методи контролю підготовленості та змагальної діяльності спортсменів. Останній день завершився круглим столом, де всі змогли обговорити питання підготовки спортсменів і поділитися особистім досвідом. Доцент кафедри Самоленко Тетяна Володимирівна пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації в обсязі 36 годин та вдосконалила ключові та предметні компетентності відповідно до програми, 01.04.2022 №220432адм/087.

2. Центр Українсько-європейського наукового співробітництва на базі Національного університету «Одеська юридична академія» провела Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні» 3 травня–13 червня 2022 року. Було проаналізовано на надані практичні поради щодо проведення освітнього процесу в умовах військового стану. Підвищення кваліфікації пройшли із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності. Доцент кафедри Самоленко Тетяна Володимирівна пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні», обсяг навчального навантаження 6 кредитів ECTS (180 годин) з 03.05.2022-12.06.2022 року, сертифікат № ADV-0305149–OLA від 13.06.2022.

3. Міжнародні підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти пройшла кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри Самоленко Тетяна Володимирівна, за програмою: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчання для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle». Результати досягнути: «Основні типи комунікативної взаємодії в мережі «Інтернет». Вебконференція (інтернет-конференція)»; «Організація дистанційного навчання в системі Moodle Перші кроки»; «Створення електронного навчального курсу на платформі Moodle»; «Наповнення електронного навчального курсу інформацією про навчальну дисципліну на платформі Moodle», з 16.05-23.05.2022 року  (м. Люблін, Республіка Польща), 1,5 ECTS (45 годин) ES№96088/2022.

4. Пройшла курси підвищення кваліфікації старший викладач кафедри Дембіцька О.А., за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму: Цифрова майстерня «Організація освітнього процесу з використанням цифрових інструментів» для фахівців освітньої галузі «Фізична культура». Навчання відбулося за онлайн формою 19 травня 2022 року Результати досягнути: удосконалено професійні компетентності: здоров’язбережувальна, рефлексивна, громадянська, соціально-культурна, здатність до навчання протягом життя, діяльнісний підхід, цифрова компетентність. Набуто: теоретико-практичні знання та практичні навички для вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти. Загальна кількість годин: 3 години / 0,1 кредиту ЄКТС, Сертифікат № ФК-1783.

Участь у Всеукраїнських наукових конференціях зі студентами

1. Спічак В., Гайдай С.І. Як залишатися здоровим під час дистанційного навчання. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Збірник наукових праць XX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДПУ ім. Винниченка. Харків: ФОП Озеров Г.В., 2022. С. 138-140.

2. Петрова В., Гайдай С.І. Актуальність реклами в сфері фізичної культури і спорту. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Збірник наукових праць XX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДПУ ім. Винниченка. Харків: ФОП Озеров Г.В., 2022. С. 107-110.

3. Павлик С.О., Самоленко Т.В. Еволюція плавання на іграх Олімпіад від витоків до сучасності. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, February 3-4, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. S. 356-357.

4. Василика Е.В., Дембіцька О.А. Відвідування спортивних заходів серед молоді в умовах карантину. The 7 th International scientific and practical conference – Topical issues of modern science, society and educational (January 29-31, 2022) SPC – Sciconf.com.ual, Kharkiv, Ukraine. 2022. S. 745-747.

5. Гайдай С.І., Файвішенко Є.І Бренд-інновації у фізичній культурі та спорт. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: збірник наукових праць / ред.: А. М. Вергун та ін. Київ : КНУТД, 2022. С. 119-120.

Опубліковано одноосібно студентами

 1. Тернавський О.О. Как отразилась  русско-украинская война на экономике Европы и всего мира. The 6 th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (July 3-5, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. С. 245-248.

Всеукраїнській конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт»

1. В Національному університету фізичного виховання і спорту Україна пройшов II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Студентка Заславська Владислава Сергіївна, ФРГТБ, магістр, 1 курс взяла участь у конкурсі спеціалізації «Спорт», на тему «Проектування та управлення івентами спортивної організації ГО «Федерація Чирлідингу та чирспорту України». Науковий керівник старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Олена Олександрівна Дембіцька.

Участь та виступи у наукових конференцій студентів

1. В Вінницькому торговельно-економічному інституту ДТЕУ, кафедрою фізичного виховання, 29 березня 2022 року, на он-лайн платформі ZOOM, організовано та проведено Всеукраїнський круглий стіл «Рухова активність як запобіжний засіб розвитку хвороб». Захід організовано та проведено з метою вирішення актуальних питань щодо удосконалення процесу фізичного виховання, покращення фізичної підготовленості студентів, пошуку обдарованої молоді і мотивування її до занять спортом. Учасниками круглого столу обговорено питання щодо організації процесу фізичного виховання в закладів вищої освіти в сучасних умовах. Від кафедри фізичної культури та спорту с доповіддю взяли участь:

Правильне харчування – здоровий спосіб життя молоді. Доповідач Полякова Дар’я, здобувач вищої освіти 1 курсу 3 групи факультету ФРГТБ ДТЕУ. Науковий керівник завідувач кафедрою Гамов В’ячеслав Георгійович.

Скандинавська ходьба як спосіб оздоровчого фітнесу та рекреації. Доповідач Самарцева Анна, здобувач вищої освіти 1 курсу 9 групи факультету ФРГТБ ДТЕУ. Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання та спорту Самоленко Тетяна Володимирівна.

Оздоровчий біг як засіб формування здорового способу життя студента.

Доповідач Куксова Катерина, здобувач вищої освіти 1 курсу 3 групи факультету ФРГТБ ДТЕУ. Науковий керівник старший викладач кафедри фізичної культури та спорту Ковальова Анастасія Олександрівна.

2. Міжнародна наукова студентська конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: відновлення та розвиток у після воєнний період». В нашому університеті 12.04.2022 року на факультету готельно-ресторанний та туристичний бізнес, пройшла міжнародна наукова студентська конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: відновлення та розвиток у після воєнний період». Від кафедри фізичної культури та спорту на пленарному засіданні с доповіддю «Рухова активність у стані стресу» взяла участь Полякова Дар’я, здобувач вищої освіти 1 курсу 3 групи факультету ФРГТБ. Науковий керівник завідувач кафедрою Гамов В’ячеслав Георгійович. Отже, рухова активність і здоров’я – є важливою складовою могутності нашого народу. Особливо підвищується стійкість організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища а особливо стресових ситуацій. Рух позбавляє тривожності, страху, стресу і налаштовує на навчання, нові звершення задля перемоги України.

3. В національному університету «Одеська політехніка» 12.05.2022 року пройшла науково-технічна конференція студентів та молодих дослідників. Участь взяла Полякова Дар’я, здобувач вищої освіти 1 курсу 3 групи факультету ФРГТБ. Дар’я доповідала на тему «Рухова активність студентів в стресовій ситуації». Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент кафедри Самоленко Тетяна Володимирівна.

Міжнародна студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики ДТЕУ»

 1. Білицька А., Короп М. Енергетичні напої: спорт і реклама. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 340-342.
 2. Бондаренко С., Погасій Л. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 342-343.
 3. Гнилуша П. Погасій Л. Фізичне самовдосконалення і рекреація. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 344-355.
 4. Корчага Т., Чайченко Н.  Менеджмент та рекреація у спортивній діяльності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 347-348.
 5. Василика Є., Дембіцька О. Рухова активність в умовах пандемії. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 370-372.
 6. Ващенко В., Коптєв К. Вплив фізичних вправ на організм людини. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 373-374.
 7. Закусило В., Головіна С. Здоровий спосіб життя молоді. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 375-376.
 8. Кравченко Л., Мясоєденков К. Мінеральні води та рекреаційні ресурси України. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 379-380.
 9. Охріменко В., Янченко І. Фітнес: фізичне та інтелектуальне виховання. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 383-385.
 10.  Семененко Д., Єльцов Д. Фастфуд: руйнуємо шаблони мислення. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 385-386.
 11.  Соболь І. Самоленко Т.В. Здорове харчування: аспекти життя студентів. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 387-388.
 12.  Фесенко В., Гайдай С. Фізична активність online: реалії сьогодення. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 388-390.
 13.  Фіалковський Д., Бойко О. Спорт у житті сучасних студентів. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 390-392.
 14.  Кузнецова Н., Хапасаліс Г. Йога: шлях до гармонії. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 349-350.
 15.  Онищак О., Гордійчук Б. Реабілітаційно-профілактичний спорт. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 351-353.
 16.  Рафальська Д., Бистра І. Менеджмент оздоровчо-спортивної сфери. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 353-355.
 17.  Терехова В., Мирошніченко О. Тренди спортивного харчування. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 355-357.
 18.  Толмач А., Клименко Г. Фізична культура і спорт: шлях до вдосконалення. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 358-359.
 19.  Чорновол Т., Ястреб Я., Ковальова А. Оздоровчий біг: фізичне та інтелектуальне виховання.  Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 359-361.
 20.  Шпиленко Д., Костюкович О.  Оздоровча ходьба – спосіб рекреації.  Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 362-364.

 Яценко С., Куксова А. Спортивні травми: відновлення та тренування. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронне видання] : тези доп. Міжнар. студ. наук. конф. (Київ, 12 квіт. 2022 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Держ. торг.-екон. у-т, 2022. – С. 3

07.07.2020
42363
1492
остання редакція 27.07.2022
42363