logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Юрченко Юрій Юрійович

комп'ютерних наук та інформаційних систем

ЮРЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 

асистент
 

e-mail: y.yurchenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID   
ReserachGat

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

інформаційні технології, штучний інтелект, комп'ютерні мережі, масиви даних

ДИСЦИПЛІНИ «Вступ до комп’ютерних наук», «Основи теорії інформаційних систем», «Теорія алгоритмів», «Raid-масиви даних та розподілені серверні системи», «Адміністрування серверних систем», «Архітектура обчислювальних систем»
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

інформаційні управляючі системи і технології (ОС «магістр»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2017 р.

ДОСВІД РОБОТИ

асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету, 09.2019 р. до цього часу

асистент кафедри економічної кібернетики систем Київського національного торговельно-економічного університету, 10.2018 – 08.2019 рр.

асистент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету, 02.2017 – 09.2018 рр.

навчання в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету, 2017 р. до цього часу

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікації
 • Метод динамічного програмування в задачі інвестування / Іванюта І.Д., Ю.Ю. Юрченко // Проблеми модернізації економіки України в контексті угоди про Асоціацію з ЄС та їх вирішення (економічний, правовий і фінансовий аспекти) / Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: 16 квітня 2015 р.– К.: УДУФМТ – 2015. – 340 с. – С. 192-193.
 • Інформаційні технології як інструмент реалізації інноваційної політики / Ю.Ю. Юрченко // Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (економіка, фінанси і право) [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 17 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2016. – 1084 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 354-358.
 • Служба active directory, як незамінна частина корпоративної комп'ютерної мережі організації / Ю. Ю. Юрченко // Збірник наукових статей студентів. – Київ: КНТЕУ – 2016. – С. 24-27.
 • Технології захисту інформації в економіці / Ю. Ю. Юрченко // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Context of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 лист. 2017 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 508 с. – Укр. та англ. мовами. – С. 461-465.
 • Choosing the method of developing an information system for environmental safety of the company /, М.В. Зайченко, Ю.Ю. Юрченко // Міжнародна наукова конференція «Ділеми» = International Conference / Dilemmas / [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук. конф. (Варшава, 19 листопада 2018 р.). – Варшава:, 2018.
 • Інформаційні технології захисту даних / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2018», [Електронне видання]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 28-30 листопада 2018 р.). – Київ:, 2018. –578 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – С. 478 – 479.
 • Використання хмарних технологій в освіті / Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 252 с. – Укр. та англ. мовами. – С.240-243.
 • Моделювання інформаційних систем екологічної безпеки підприємства / М.В. Зайченко, Ю.Ю. Юрченко // Міжнародний науковий симпозіум «BIG DATA ANALYTICS: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в КНТЕУ 20 березня 2019 р.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019.
 • Краскевич В.Є., Юрченко Ю.Ю. Використання навчальних ситуаційних центрів для управління ресурами. Київ: Математичні машини і системи. 2019. № 4. С. 110–116.
 • Дивак В., Юрченко Ю. Використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні системи відкритої освіти. Рівне: Нова педагогічна думка. 2019. № 4. С. 38–41.
 • Дивак В.В., Демідов П.Г., Юрченко Ю.Ю. Наукове обгрунтування та практична апробація використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку економічної компетентності керівників закладів середньої освіти. Київ: Проблеми програмування. 2020. № 2–3. Спеціальний випуск. С. 94-102.
 • Agent modeling of online store activities. Selivanova, A., Pursky, O., Yurchenko, Y., Samoylenko, H., Dubovyk, T. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2845, стр. 227–236
 • Дивак В., Юрченко Ю., Тищенко І. Особливості застосування MS Excel online у практиці підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Рівне: Нова педагогічна думка. 2021. № 1. С. 28–35.
 • ISSUES OF COMPUTER NETWORKS PROTECTION / Ю.Ю. Юрченко / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2021): Тези доповідей XІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 17-19 листопада 2021 р. / Під загальною редакцією О.М. Кісельової. – Дніпро: ДНУ, 2021. – 224 с. – Текст: укр., англ., рус. – С.212 - 213.
 • INFORMATION TECHNOLOGY FOR DATA PROTECTION / Y. Yurchenko/ Інформатика, управління та штучний інтелект: Тези дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2022. – 160 с. – українською, англійською мовами. – С.144.
 • S.S. SHKILNIAK, Yu.Yu.YURCHENKO. METHODS OF ENSURING THE SECURITY OF COMPUTER NETWORKS. Київ: Математичні машини і системи. 2022. № 2. С. 102–110.
 • H.T. SAMOILENKO, Yu.Yu.YURCHENKO. DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL PROFILE OF ENTERPRISE PROTECTION. Київ: Математичні машини і системи. 2022. № 3. С. 91–96.
 • Реалізація системи забезпечення інформаційної безпеки підприємства / Г.Т. Самойленко, Ю.Ю. Юрченко / Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 вересня 2022 р.) / за заг. ред. В. Плескач, В. Зосімов, М. Пирог – К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2022. – 309 с. – С.217 - 219.
 • МЕТОДОЛОГІЯ RAD ЯК КЛЮЧ ДО РОЗРОБКИ ДОДАТКІВ/ Корчага Т.А., Юрченко Ю.Ю. / Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (17-18 листопада 2022 р.) / за заг. ред. А. Федорчук. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2023. Вип. 10. 283 с. – С.266 - 268.
 • ENTERPRISE SECURITY IN THE INFORMATIONAL ENVIRONMENT / Samoylenko H.Т., Selivanova A.V., Yurchenko Yu.Yu. / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2022): Тези доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 23-25 листопада 2022 р. / Під загальною редакцією О.М. Кісельової. – Дніпро: ДНУ, 2022. – 248 с. – Текст: укр., англ. – С.175 - 176.
 • ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗ ДАНИХ / Корчага Т.А., Селіванова А.В., Юрченко Ю.Ю. / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2022): Тези доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 23-25 листопада 2022 р. / Під загальною редакцією О.М. Кісельової. – Дніпро: ДНУ, 2022. – 248 с. – Текст: укр., англ. – С.106 - 107.
 • V.E. KRASKEVICH, Yu.Yu. YURCHENKO. SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE ENTERPRISE PROTECTION SYSTEM. Київ: Математичні машини і системи. 2022. № 4. С. 62–67.
 • H.T. SAMOYLENKO, Yu.Yu. YURCHENKO. Conceptual model of enterprise security in the information environment. Київ:  Математичні машини і системи. 2023. № 1. С. 112–117.
 • Yu.Yu. YURCHENKO. Implementation of elements of the enterprise protection system. Київ:  Математичні машини і системи. 2023. № 2. С. 75–81.
 • Адамович В. О., Юрченко Ю.Ю. Загальні критерії в оцінці безпеки ІТ// Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. В. Плескач, В. Зосімов, О. Булгакова– К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2023. – 298 с. – С.10 - 13. 
 • Юрченко Ю.Ю. Алгоритм оцінки інформаційної безпеки підприємства// Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. В. Плескач, В. Зосімов, О. Булгакова– К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2023. – 298 с. – С.280 - 282.
 • H.T. Samoilenko, Yu.Yu. Yurchenko. Key aspects of designing information infrastructure for a medical enterprise. Київ:  Математичні машини і системи. 2023. № 3. С. 59–64.
 • H.T. Samoilenko, Yu.Yu. Yurchenko. Features of mathematical rationale for a complex datа security system of a medical enterprise of a medical enterprise. Київ:  Математичні машини і системи. 2023. № 4. С. 51–57.
 • Дивак В. В., Пурський О. І., Нечепуренко А. І., Селезньова Р. В., Юрченко Ю. Ю. Побудова фінансової моделі підприємства в системі Project Expert // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, тема: «Архітектура обчислювальних систем,» 01-30.11.2022 р.

Вища школа педагогічної майстерності, Київський національний торговельно-економічний університет, 2018 р.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, тема: «Технологія комп'ютерного проектування», 2017 р.

ХОБІ подорожі, спорт, інформаційні технології

13.02.2021
433884
1034
остання редакція 20.11.2023
41883