logo
Кафедра туризму та менеджменту креативних індустрій
Кафедра туризму та менеджменту креативних індустрій
logo
Кафедра туризму та менеджменту креативних індустрій
img

Ткаченко Тетяна Іванівна

туризму та менеджменту креативних індустрій

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

доктор економічних наук, 
професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, завідувач кафедри туризму та менеджменту креативних індустрій, заслужений економіст України, керівник групи забезпечення та гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти «Менеджмент»

e-mail: t.tkachenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID  

Сертифікати

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

управління суб’єктами туристичної діяльності за принципами сталого розвитку, дослідження економіки туризму на різних ієрархічних рівнях, нормативне забезпечення системи управління якістю в туризмі

ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка туризму», «Управління туристичними дестинаціями», «Методологія і організація наукових досліджень»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доктор економічних наук, 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації «Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку», 2007 р.
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2005 р.
 • доцент кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму, 1996 р.
 • кандидат економічних наук, 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством (торгівля та громадське харчування), тема «Оптимізація товарних запасів в торгівлі», 1990 р.
 • економіст (ОС «спеціаліст»), Київський торговельно-економічний інститут, 1980 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • завідувач кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу
 • декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2014-2015 рр.
 • завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2006-2015 рр.
 • експерт, голова (2015-2016 рр.), заст. голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва (економічні науки), з 2012 р. до цього часу
 • експерт наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямком (секція) «Економіка» щодо експертизи результатів науково-дослідних робіт, які фінансуються із коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України, 2016-2019 рр.
 • експерт, заступник голови експертної ради з менеджменту і торгівлі при Державній акредитаційній комісії з ліцензування та акредитації закладів вищої освіти МОН України І-ІУ рівня підготовки фахівців, 2009-2018 рр.
 • член робочої групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти галузей знань «Менеджмент і адміністрування» та «Сфера обслуговування» (напрями підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»), голова робочої групи (з 2010 р.) з розроблення галузевих стандартів вищої освіти з напряму «Менеджмент» МОН України, 2007-2017 рр.
 • професор (докторант) кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України 2002-2006 рр.
 • завідувач кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2000-2002 рр.
 • завідувач кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського державного торговельно-економічного університету МОН України, 1997-2000 рр.
 • доцент кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського державного торговельно-економічного університету МОН України, 1994-1997 рр.
 • старший викладач кафедри економіки, організації та управління громадським харчуванням Київського торговельно-економічного інституту МОН України, 1991-1994 рр.
 • асистент кафедри економіки, організації та управління громадським харчуванням Київського торговельно-економічного інституту, 1990-1991 рр.
 • економіст, аспірант, молодший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР, 1980-1990 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=JijfQg8AAAAJ

Монографії
 1. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія.- К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с.
 2. Менеджмент-освіта в Україні / Університети, академії, інститути, кафедри. Професорсько-викладацький чклад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації.: Книга (колективна) за заг ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун­т, 2008. - 418 с.
 3. Економічні пріоритети національного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: Монографія. Ч.2. За заг. ред. А.А. Мазаракі - К.: КНТЕУ, 2008. - 423 с. (особистий внесок Розд. «Пріоритетні моделі розвитку туризму в Україні в умовах глобалізацій них викликів»)
 4. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку: Монографія (колективна). - Тернополь: Терно-граф, 2008. - 976 с.
 5. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Новак М.В. Управління якістю готельних послуг: Монографія.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.       - 250 с.
 6. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія.- К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 2-ге видання. - 463 с.
 7. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : Монографія / [Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Бойко М.Г. та ін.] / за заг. ред. А.А. Мазаракі. -К.: КНТЕУ. - 2010. - 596 с.
 8. Менеджмент-освіта в Україні / Університети, академії, інститути, кафедри. Професорсько-викладацький склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації. Книга (колективна)/ [Н,М. Гуляєва, Т.І. Ткаченко, С.І. Бай та ін] ; за заг. ред.. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 758 с.
 9. Ткаченко Т.І .,Мельніченко С.В.,Босовська М.В.Управління якістю послуг готелів: методологія та практика. Монографія /[Ткаченко Т.І., Мельниченко СВ., Босовська М.В., Полтавська О.В.] – КНТЕУ. - 2012. -798 с.
 10. Туриські дестинації (теорія,управління,брединг);Монографія /А.А.Мазаракі;Т.І.Ткаченко;С.В.Мельніченко та інш.За заг.ред.А.А.Мазаракі –К.Київ нац..торгов.економ.ун-т,2013.388 с.
 11. Melnichenko S.,Tkachenko T., Boyko M. Regulalation of the market of tourist services in a crisis : ХІ International Scientific Symposium «Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis : economic, social and legal aspects/ - May 15-16 , 2013. - K.: KNUTE, 2013. - S. 226-235
 12. Т.І.Ткаченко;С.В.Мельніченко ;М.В.Босовська. Фундаментальные и прикладне основы эффективности государственного управления .Колективная монограф.Тула :Тульский филиал РАНХ 2013-445с.(Сер.«Актуальные вопросы государственого и муніципального управления»Вып.3) (Ткаченко Т.І. Раздел 5 Єффективное регулирование жизни социума .Подраздел 5.Теоретические и  праксеологические основы институционального механизма управления субьектами туристической деяльности).
 13. Anatoliy Mazaraki, Tetyana Tkachenko Structural Reorientation of Tourism Industry of Ukrainian // Enterprises in hardship: economic, managerial and juridical perspectives. Ariccia. Italia - ARACNE, 2014,  - P. 335-345/
 14. Інновінг у туризмі: колективна монографія /за заг. редакцією А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2015. - 384 с.
 15. Zabaldina Iuliia, Tkachenko Tatiana. Tourism Destinations Management in the Context of Ukrainian Crisis / Knowledge - Economy -Society. Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions", Eds. R. Borowiecki, A. Jaki. P. Lula, Krakow 2015, Foundation of the Cracow University of Economics, ISBN: (paper): 978-83-65173-28-7, ISBN (online): 978-83-65173-29-4    S. 221-229.
 16. Виставковий бізнес : Монографія / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. - Київ: Київ. нац. торг­екон. ун-т, 2016. - 244 с.
 17. Tkachenko T., Gladkey A. Recreation managementas a sours of economic growth // Ukrainian economy growth imperative: monograph [Text] / - Prague : Coretex CZ SE, 2018. - P 244­256.
 18. Туристичні кластери: кол. монографія / за ред. А.А. Мазаракі. - К.:КНТЕУ, 2018 р. - 184 с. (Ткаченко Т.І. Розділ 3. Стратегічний розвиток туристичних кластерів: механізми реалізації, С. 111-177).
 19. Tkachenko T., Gladkey A. Brending of resort territories (p. 200-221) // National Brand of Ukraine : monograf. - Scientific Roote, - Tallin. 2018.- 250 p.
 20. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції : монографія // За заг ред. В.Г. Герасименко, О.Л. Михайлюк. к. : ФОП Гуляєва В.М., 2019. - 332 с. Розділи 1.3 (с. 23-29) та 3.3. (с. 81-93).
 21. Ukraine and the world: The tourism system: monograf. - Nemoros s.r.o., - Prague. 2019.- 323 p (Tkachenko T., Gladkey A.- pp 110-126).
 22. Mazaraki A., Melnichenko S., Vedmid V., Boiko M. and other Ukraine and the World: the Toutism System: [collective monograph] / in edition A. Mazaraki. / Tkachenko T. I., Hladkyi O. V. Features of the international market of Health tourism system services and the role of Ukriane in its develpoment and functioning. – Prague. – Nemoros s.r.o. - 2019. – Czech Republic. - P. 110-125.
 23. Туризм в Україні: регіональний аспект: колективна монографія / за ред. А.А. Мазаракі. К.:КНТЕУ, 2020.
 24. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Zhuchenko V. G. Theoretical principles of formation and selling the product of recreational and health tourism. // National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Editors: Nadiya DUBROVINA & Stanislav FILIP. Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, p. 598-615.
 25. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Zhuchenko V. G. Problems and prospects of health tourism development in Ivano-Frankivsk region of Ukraine // Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2022. 316-339 p.
 26. Kulivnuk V. S., Hladkyi O. V., Tkachenko T. I., Mishcuk A. Using of SWOT-analysis in Recreation, Physical and Rehabilitation Medicine // Digital economy and digital society: Collective monograph. - University of Technology, Katowice. – 2022. – P. 277-283.
 27. Tetiana Tkachenko, Oleksandr Hladkyi, Valentyna Zhuchenko Opportunities and Threats of Artificial Intelligence Development in Cities // Digital economy and digital society: Collective monograph. - University of Technology, Katowice. – 2023. – P.

Підручники і навчальні посібники з грифом МОН України
 1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2003. - 532 с.
 2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 396 с.
 3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навч. посіб. - вид.2-ге, виправл.; доповн. За ред. В.О. Василенка. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.
 4. Ткаченко Т.І.,Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризма.Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл.Ткаченко Т.І.,С.П.Гаврилюк- К.:КНТЕУ,2005,с-179.
 5. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Навч. посіб. - вид. 2-ге, виправл.; доповн. За ред. В.О. Василенка. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 532 с.
 6. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу. Навч. посіб. -. К. :Освіта України, 2012. – 508 с. 
 7. Проектування готелів. Навч. посіб. :[для студ.вищ. навч. зал.] / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2012.- 340 с. (особистий внесок розділ 3.. Організаційно-економічний, С. 220-­283, співавтор Чаюн І.О.)
 8. Основи менеджменту. Підручник для студентів вищ. навч. закладів  / кол. авторів за ред. А.А. Мазаракі. – Харків: Фоліо, 2014. - 846 с. (особовий внесок – розд.15.Ефективність менеджменту. С. 800-845).
 9. Проектування курортів. Навч. посібник / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін. ]; за ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2014. - 304 с. (розділ 6. Економіка закладу. С. 238-287, співавтор Чаюн І.О.).
 10. HoReCa. : навч. посіб. у 3 т. Т.1. Готелі / [ А.А. Мазаракі, С.Д. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред.. А.А. мазаракі. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 348 с. (особистий внесок розділ 3. Управління. Економіка. С. 267-343, співавтор Чаюн І.О.).
 11. HoReCa: навч. посіб. навч. посіб. у 3 т. Т.1. Готелі 2-вид. / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 412 с. (особистий внесок- Розділ 3. Ревенью менеджмент, С. 303-366).
 12. HoReCa. навч. посіб. навч. посіб. у 3 т. Т.2. Ресторани / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 326 с. (особистий внесок - Розділ 3. Управління економіка, С. 255-290).
 13. Туризм. Подорожі. Дозвілля: Т.1. Туристичний продукт» : Навчальний посібник // за заг. ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 292 с. (особистий внесок С. 23-47, 126-147, 193-222, - 4,6 д.а.)
 14. Спеціалізований туризм: підручник. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 463 с. (особистий внесок автора – розділ 7: Сільський туризм, С. 78-133,  - 1,67 др. арк.).

Наукові статті

Статті в науковометричних базах даних Scopus та Web of Science

 1. Tkachenko, T. & Kozoriz, O. (2023). Statistical assessment of inclusion in the sphere of tourism: experience of EU Countries. Development of management and entrepreneurship methods on transport, 4 (85). P. 166-176. DOI: http://doi.org/10.31375/2226-1915-2023-4(85)-166-176  
 2. Volodymyr Kulivnuk , Sergey Rudyk,Oleksandr Hladkyi, Tetiana Tkachenko Use of information , technologies for clinical decision-making in medical rehabilitation // Proceedings of 2019 International Scientific-Practical Conference "Problems of Infocommunications. Science and Technology" PIC S&T2019. (October 8-11, 2019).-2019 Vol -2. P. 520-523.
 3. Oleksandr Hladkyi, Volodymyr Kulivnuk, Sergey Rudyk, Tetiana Tkachenko, Tetiana Shparaga Using of information environment model for development of enterprises’ economics efficiency in industrial agglomeration // Proceedings of 2020 International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PIC S&T`2020. (October 6-9, 2020). – 2020.– URL: - https://ieeexplore.ieee.org/document/9468016
 4. Igor Turski, Hanna Mashika, Tetiana Tkachenko, Maryna Khmara, Igor Komarnitskyi, Mariia Oliinyk Medical Tourism: Analysis of the State of International Tourism and Prospects for Domestic Development //Universal Journal of Public Health 9(2): 27-34, 2021 DOI: 10.13189/ujph.2021.090201
 5. Tetiana Tkachenko, Oleksandr Hladkyi, Valentyna Zhuchenkо and Vladyslav Bilyk Scientific and practical aspects of extremal situations development in environmental and socio-economic frames of Ukraine and the European Union/ The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics - Sustainable Development in Modern Knowledge Society (Ljubljana, Slovenia, May 28, 2021).- SHS  Web  of  Conferences 111, 01018 (2021).  – URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/202111101018
 6. Tkachenko Tetiana, Hladkyi Oleksandr, Bilyk Vladyslav, Chernega Olena, Lositska Tetiana Digitalization as a reputation management tool for tourist destination // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2022. P. 371-383. (Scopus).
 7. Oleksandr Hladkyi, Tetiana Tkachenko, Tetiana Shparaga, Volodymyr Kulivnuk New trends in health tourism development of Ivano-Frankivsk region in Ukraine // Rev. Anais Bras. de Est. Tur./ ABET, Juiz de Fora (Brasil), e-ISSN 2238-2925, v.12, n. único, pp.1 – 13, Jan./ Dez., 2022 (WoS)
 8. Melnychenko, S., Tkachenko, T., & Dupliak, T. DIGITALISATION AS A TOOL OF TOURISM RECOVERY IN EUROPEAN UNION IN POST-COVID-19. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2021, 6(41), 427–436, published: 2022-01-10

 9. Hladkyi O. V., Tkachenko T. I., Khlopiak S. V., Klimova A. M. Synergetic features of landscape ans complex geographic categories // Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2023 / 32(1), 044-051
 10. Kulivnuk V., Kuzmin I., Hladkyi O., Gertsiy O., Tkachenko T., Shparaga T. Theoretical Fundamentals of Criteria for Evaluation of Efficiency, Quality and Optimization of Complex Informatiology Systems // Proceedings of Eighth International Congress on Information and Communication Technology, Lecture Notes in Networks and Systems 694. ICICT 2023, London. Volume 2. 329-338 p. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3091-3_26  

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях науково-метричних баз даних за 2004-2022 роки

 1. Ткаченко Т.І., Новак М.В. Методичні основи розробки системи якості послуг в готельних підприємствах // Вісн. КНТЕУ. – 2004. – № 3. – С. 61–69.
 2. Ткаченко Т.І. Еколого-економічні та соціальні аспекти сталого розвитку туризму // Вісн. Укр. держ. ун-ту водного господарства та природокористування: Економіка. Проблеми управління регіональним економічним та соціальним розвитком: Зб. наук пр. – Вип. 2(26). – Ч. ІІ,– Рівне, 2004. – С. 588–594.
 3. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В. Світові тенденції розвитку туризму // Вісн. КНТЕУ. – 2004. – № 6. – С. 83–89.
 4. Ткаченко Т.І., Мішенкова К.В. Сучасний стан і перспективи розвитку підприємств сфери туризму в Україні // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр.: – В 3 т. / НАН Украины: Ин-т экономики пром‑ти. –  Донецк, 2004. – С. 339–345.
 5. Ткаченко Т.І., Єременко А.Ю. Економічні умови розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Проблеми рац. використання соц.-екон. та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Вип. 10, ювілейний: Зб. наук. пр. – 2004. – № 3–4. – Луцьк: Надстир’я. – С. 284–291.
 6. Ткаченко Т.И. Туризм в системе рычагов устойчивого развития региона // Экономика Крыма: Науч.-практ. журн. – Симферополь. – 2004. – № 11. – С. 74–78.
 7. Ткаченко Т.І. Ретроспективний аналіз сталого розвитку туризму як поліфункціонального явища // Зб. наук. пр. Черкас. держ. техн. ун-ту (Сер. Екон. науки). – Вип. 12. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 69–76.
 8. Ткаченко Т.І. Концептуальні основи формування механізму розвитку туризму // Наук. вісн. Чернівец. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Дтд, 2005. – Вип. ІV. Екон. науки. – Ч. І. – С. 209–220.
 9. Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку // Зб. наук. пр. “Наук. вісн. Економіка”. – Рівне, 2005. – С. 146–155.
 10. Ткаченко Т.І. Розвиток підприємницької активності в туризмі // Экономика Крыма: Науч.-практ. журн. – Симферополь. – 2005. – № 14. – С. 69–73.
 11. Ткаченко Т.І. Туристичний продукт як об’єкт пропозиції // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 69. – С. 48–61.
 12. Ткаченко Т.І. Стратегії розвитку підприємств туризму в Україні // Вісн. КНТЕУ. – 2006. – № 1. – С. 16–22.
 13. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління розвитком суб’єктів  господарювання в сфері туризму // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 79. – С. 7–11.
 14. Ткаченко Т.І. Концепція територіально сфокусованого розвитку суб’єктів туристичного бізнесу // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 81. – С. 28–37.
 15. Ткаченко Т.І. Композиційне моделювання регіонального туризму в контексті сталого розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасний стан і тенденції розвитку економіки регіонів в контексті євроінтеграційних процесів”, м. Ялта, 14-17 вересня 2007 р. – C. 49-55.
 16. Ткаченко Т.И., Мельниченко С.В. Социально-економические проблемы развития туристической сферы в условиях информатизации общества // Экономика Крыма. Научно-практический журнал, - №24. - 2008. – С. 6-11.
 17. Ткаченко Т.И., Чинники та умови інтеграції в туризмі Харків: Інжек, 2008 р. – С. 6- 11
 18. Ткаченко Т.И., Дупляк Т.П. Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку Маркетинг в Україні, 2008 р., №2 (48) – С. 6-11.
 19. Ткаченко Т.І. Ринок послуг з організації виставок та ярмарок в Україні: стан та проблеми розвитку / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 2. – С. 44 – 49.
 20. Ткаченко Т.І. Інтернет-технології у виставковій діяльності / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 3. – С. 23-28.
 21. Ткаченко Т.І. Рейтингова оцінка регіонального рівня розвитку виставкової діяльності в Україні / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк // Товари і ринки. – 2009. – № 2. – С. 30–37.
 22. Ткаченко Т.І. Економическая природа туристической  ренты: теоретические аспекты и бизнес-мнструменты реализации // Россия, «Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга», г. Белгород, 2009 г.
 23. Ткаченко Т.І. Інтернет-технології в діяльності підприємств індустрії гостинності: сучасні проблеми та можливості // Науковий Вісник. – Чернівці, 2010. – Випуск І. – С. 214-225.
 24. Ткаченко Т.І. Методологічні основи розроблення стратегії сталого розвитку туризму на макрорівні // Економіка Криму, №6, – 2010. – С. 31-37.
 25. Ткаченко Т.І. Методологічні основи розвитку франчайзингу у сфері курортів України// Матеріали міжнародної VIII конференції «Состояние и перспективы информационно-инновационного развития рынка туристических услуг». – Донецьк, 24-26 вересня 2010. – С. 312-325.
 26. Ткаченко Т.І. Франчайзинг як інноваційна форма бізнесу в туристичній індутрії// Наукові записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. – м. Сімферополь, 2010. – С. 312-325.
 27. Ткаченко Т.І., Бойко М.Г. Formation of national tourism in the  context  of  overcoming. The consequences of the crisis//Матеріали УІІІ Міжнародного симпозіуму «Економіка та підприємства європейських країн у подоланні наслідків кризи». – Київ. – 24-25 червня, 2010. – С. 312-325
 28. Ткаченко Т.І. Оцінка інвестиційної привабливості виставкового продукту/ Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк //Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. - № 1. – С. 268 - 276
 29. Ткаченко Т.І., Босовська М.В. Праксеологічні підходи до управління якістю послуг підприємств готельного господарства // Экономика Крыма. –  2011. – №1(34) . – С. 295–301.
 30. Ткаченко Т.І. До основ формування кластерів у туризмі // Культура Причорномор’я, –  №236– 2012.  –  С. 89-92.
 31. Ткаченко Т.І. Бойко М.Г. – Формування споживчої цінності туритисчних продуктів // «Товари і ринки», –  2012. –  №2 – С.5-16.
 32. Ткаченко Т.І. Бойко М.Г. Компетентнісний підхід до підготовки менеджерів туризму // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Інновації в освіті» (м. Київ), 16-17 жовтня 2012 р. – К: КНЕУ, 2012. – С. 192-194.
 33. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток як детермінанта розвитку інноваційної економіки // Матеріали конференції в КГУ ім. Т. Шенвченка…
 34. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Бойко М.Г Regulation of the market of tourist services in a crisis / К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013.
 35. Мазаракі А.А. Ткаченко Т.І. Structural Reorientation Of Ukrainian Tourism Industry // Матеріали конференції «Enterprises in hardship: economic, managerial and juridical perspectives»,  – Італія, Messina: 2014, – 7 s.
 36. Мазаракі А.А., Ткаченко Т.І. Менеджмент у національному стандарті класифікації освіти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу та перспективи» 25-26 лютого 2014 р.
 37. Ткаченко Т.І., Забалдіна Ю.Б. Tourism Destinations Management in the context of Ukrainian crisis Матеріали th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics. Режим доступу: http://www.cfm.uek.krakow.pl/2/page/about-2
 38. Ткаченко Т.І., Забалдіна Ю.Б. Еволюція базових термінів у сфері туриз му // Ринкові відносини. – №12. – 2014. Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип.12. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2276-tkachenko-t-i-zabaldina-yu-b-evolyutsiya-bazovikh-terminiv-suchasnogo-turizmoznavstva
 39. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму від теорії до реалій // Сталий туризм: реалії та перспективи розвитку, – К. : КНТЕУ, – 24 жовтня  2016.
 40. Ткаченко Т.І., Гладкий О.В. Міський і сільський туризм: формування і розвиток// Товари і ринки. –  2016. – №2(22) . – С. 9–21.
 41. Ткаченко Т.І., Структурний аналіз в туристичній індустрії // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: Видавництво «Копі-центр», 2016. – С. 39-43.
 42. Tkachenko T., Tunyk O. Smart tourism as an innovative mechanism for sustainable development // Studia i Materiały – 2017. Warszawa : Europejska uczelnia iw Warszawie, 2017. Nr. 2(14). - С.
 43. Tkachenko Tatiana, Sidletska Irina, Gladkey (Hladkyi) Alexander Franchising in international hotel business // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право К.: КНТЕУ, – №6. – 2017. – S. 24-33.

44. Ткаченко Т. І., Гладкий О. В.     Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. - № 1. – С. 27-32.

45. Mazaraki A., Tkachenko T. Tourism in Ukraine: Concepts of public management transformation Knowledge – Economy – Society. Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions”, Eds. R. Borowiecki, A. Jaki. P.Lula, Krakow 2018, Foundation of the Cracow University of Economics, ISBN: (paper): 978-83-65173-28-7, ISBN (on-line): 978-83-65173-29-4

46. Ткаченко Т.І. Управління туристичним бізнесом: інноваційний підхід // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: мат. Міжнародної наук.-практ. Конференції (2-4 травня 2018р.). – Чернівці-Сучава:ПКВХ «Технодрук», 2018. – С.134-137.

47.Ткаченко Т., Дупляк Т. Конвергентність ринку туристичних послуг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2018. - № 6. – C. 32-41.

48. Ткаченко Т., Гладкий О. Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018.– №1.– С.27-32.

49.  Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Romanchenko T. T. Smart business development in Ukraine (via the example of Cherkasy region) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» 10 – 11 жовтня 2019 року, м. Київ. – К., КНТЕУ, 2019.

50. Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І., Гладкий О. В. Світовий туризм та пандемія коронавірусу covid-19: наслідки та прогнози // Вісник КНТЕУ. – 2020. – вип. 5. – С. 27-41.

51. Ткаченко Т.І., Дупляк Т.П., Забалдіна Ю.Б. Івент-індустрія та туризм у світовій економіці // Вісник КНТЕУ, 2020, № 4, С. 55–63.

52. Ткаченко Т.І., Дупляк Т.П. Івент як вагомий елемент маркетингу туристичної дестинації //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону”, ЧТЕІ КНТЕУ, 11-12 листопада 2020, м. Чернівці, – С. 115-118.

53. ІІ Міжнародна науково-практичній конференція: «Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності» 1 червня 2020 р. Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ)

54. Система управління якістю КНТЕУ. Навчально-методичний семінар       М. Київ, КНТЕУ, 23 жовтня 2020

55. Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І., Гладкий О. В. Світовий туризм у період пандемії covid-19 // Вісник КНТЕУ. – 2020. – вип. – С.

56. Ткаченко Т.І., Дупляк Т.П. Забалдіна Ю.Б. Івент-індустрія та туризм у світовій економіці //Вісник КНТЕУ, 2020, № 4, С. 55–63 (0,8 друк. арк.)

57. Mazaraki A., Melnichenko S., Vedmid V., Boiko M. and other Ukraine and the World: the Toutism System: [collective monograph] / in edition A. Mazaraki. / Tkachenko T. I., Hladkyi O. V. Features of the international market of Health tourism system services and the role of Ukriane in its develpoment and functioning. – Prague. – Nemoros s.r.o. - 2020. – Czech Republic. - P. 110-125.

58. Oleksandr Hladkyi, Volodymyr Kulivnuk, Sergey Rudyk, Tetiana Tkachenko, Tetiana Shparaga Using of information environment model for development of enterprises’ economics efficiency in industrial agglomeration // Proceedings of 2019 International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PIC S&T`2020. (October 6-9, 2020). – 2020.

59. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Romanchenko T. T. Smart business development in Ukraine (via the example of Cherkasy region) // Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2020). – Kyiv: KNUTE. – P. 145-153.

60. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Zhuchenko V. G. The directions of SPA & Wellness tourism development in Ukraine // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. –  P. 210-217.

61. Svitlana V. Melnychenko, Yuliia Zabaldina, Hanna I. Mykhaylichenko, Sergiy S. Kravtsov, Svitlana S. Skakovska The protected area as a tourism eco-brand / Journ. Geol. Geograph. Geology, 30(1), 3–12. doi: 10.15421/112101. Режим доступу: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/785

62. Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І., Гладкий О. В. Світовий туризм та пандемія коронавірусу covid19: наслідки та прогнози // Вісник КНТЕУ. – 2020. – вип. 5. – С. 27-42. (Index Copernicus)

63. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Zhuchenko V. G. Recreational tourism: product portfolio diversification // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2021. - №4(138). – С. 81-90.

64. Tkachenko Tetiana, Hladkyi Oleksandr, Bilyk Vladyslav, Chernega Olena, Lositska Tetiana Digitalization as a reputation management tool for tourist destination // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2022. P. 371-383. (Scopus). 

65. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Zhuchenko V. G., Bilyk V. V. Health Tourism as an Object of Scientific Research // Zeszyty Naukowe. tom 20, rocznik X. numer 2/2021, 2022. – P. 20-34.

Науково-методичні публікації у 2020-2022 році

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук Міністерства освіти і науки України , 2021

 • Подяка Міністра освіти і науки України Члену Експертної ради з проведення експертизи дисертацій МОН України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, 2021 р.
 • Подяка від Голови Деснянського району в м. Києві державної адміністрації за значні здобутки у професійній, громадській діяльності, участь у районному етапі міської конкурсної програми «Киянка року» та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, 2020 р.
 • Диплом лауреата Міжнародної жіночої премії EUROPEAN WOMAN EXPERT AWARDS у номінації «Туристична індустрія» за вагомий вклад у розвиток різних сфер та галузей діяльності від Міжнародної асоціації «Міжнародний жіночий експертно-правовий союз», 2019 р.
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України, 2019 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілею, 2019 р.
 • Почесне звання «Заслужений економіст України», Указ Президента України, 2016 р.
 • Подяка від ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за вагомий особистий внесок у ставлення та розвиток академічної співпраці між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Київським національним торговельно-економічним університетом МОН України активну участь у реалізації спільних наукових проектів та з нагоди Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в Україні, 2016 р.
 • Почесна грамота Деснянської районної  державної адміністрації м. Києва за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукового комплексу Деснянського району міста Києва та з нагоди Дня науки, 2015 р.
 • Подяка від Голови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за активну роботу журі 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом  «Туризм», 2014 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за активну участь у роботі Науково-методичної комісії зі сфери обслуговування, 2013 р.
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради за сумлінну роботу, досягнення високої майстерності в професійній діяльності та з нагоди Дня науки, 2013 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток науки, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Почесний член асоціації готельних об’єднань та готелів міст України»2012р.;
 • Почесна грамота Всеукраїнського громадського об’єднання «Туристична асоціація України» за вагомий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для вітчизняного туризму, глибокі наукові дослідження актуальних проблем в його діяльності та розвитку, тісні творчі та ділові зв’язки з туристичним бізнесом, постійну увагу до практичних потреб галузі та її працівників та з нагоди святкування Дня туризму та Дня працівника освіти», 2011 р.;
 • Почесна грамота Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сфери стандартизації, розробку та впровадження національних стандартів України, формування нормативної бази і підготовку висококваліфікованих кадрів туристичної галузі та з нагороди 50-річчя від дня народження, 2009 р.
 • Пам'ятна медаль «Гідному шана» Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2009 р.
 • Почесна грамота Міністерства культури і туризму України за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну плідну працю та з нагоди ювілею, 2009 р.;
 • Почесне звання Члена асоціації готельних об’єднань міст України за активну участь у роботі асоціації, досягнення високих виробничих показників, забезпечення зразкового обслуговування проживаючих та високий професіоналізм працівника готельного господарства. 2006 р.
 • Подяка від Голови Київської міської державної адміністрації О.О. Омельченка за вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності,  2001 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, 2000 р.
 • Нагрудний знак «Почесний працівник туризму України» Міністерства культури і туризму України, 1999 р.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України, 1998 р.
 • Почесна грамота Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, за довголітню плідну працю та особистий внесок у розвиток готельного господарства України, 1998 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Навчальний семінар з управління отелями та туризмом для українців, організованого Міністерством комерції КНР Центром комерційного навчання Управління комерції провінції Хайнань (Китайська народна республіка), 2019 р.
 • Науково-методичний семінар «Стратегічне партнерство України з ЄС у сфері освіти та науки» Пряшівський університет, Академія професійної освіти «Меркур» (Словацька республіка), 2019 р.
 • Науковий семінар «Розвиток міжнародної освіти: виклики та перспективи «Освіта, наука, бізнес з якісної підготовки економічних фахівців», Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія) , 2018 р.
 • стажування в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2017 р.
 • науково-методичні семінари, Український науково-дослідний і навчальний центр Держспоживстандарту України (кандидат в аудитори з сертифікації послуг), 2017 р.
 • Навчально-методичний семінар на тему «Дотримання академічної доброчесності науковцем», Вища школа педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2018 р.
 • Навчально-методичний семінар на теми «Тайм менеджмент», «Ораторське мистецтво: інструменти викладача та науковця», Вища школа педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2017 р.
 • Навчально-методичний семінар на тему «Інтеграція науки в світовий інтелектуальний простір», Вища школа педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2016 р.
 • Навчальний тренінг по роботі з програмним забезпеченням «Парус-Підприємство 7.40», модуль «Туристичне агентство», 2016 р.  
 • Стажування з питань державного управління мега івент заходами (Євро-2012) (Франція), 2012 р.;
 • Стажування іноземної мови (французська), Вільний Брюсельський університет, 1999 р.
 • Стажування з освтініх програм підготовки фахівців для сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу (Німеччина, Угорщина, Польща, Греція, Бельгія).
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Заступник голови, (голова, 2015-2016 рр.), член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва (економічні науки), з 2012 р. до цього часу
 • Член Науково-методичної ради МОН України, Заступник голови НМК з транспорту та сервісу МОН України, заступник голови підкомісії «Туризм», член робочої групи з розроблення державних стандартів вищої освіти зі спеціальності «Туризм» за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», 2017 до цього часу
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України із захисту дисертаційних робіт за економічними спеціальностями (шифри 08.00.04, 08.00.05, 08.00.09), з 2017 р. до цього часу
 • Член Громадської організації (асоціації )»Національна туристична організація України» , голова ревізійної комісії (2017 р.), з 2017 р. до цього часу
 • Член науково- експертної ради з експертизи результатів науково-дослідних робіт за фаховим напрямком (секція) «Економіка», які фінансуються із коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України, 2016-2019 рр.
 • Член Наукової ради з туризму і курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 2016-2019 рр.
 • Член науково-експертної ради підкомітету по туризму Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної ради України 2016-2019 рр.
 • Член громадської організації «Український кулінарний союз» («УКС»), з 2015 ро. До цього часу
 • голова підкомітету «Туризм та послуги у сфері туризму» ТК 118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туризму та виставкові» Національного органу зі стандартизації Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, з 1999 до цього часу
 • Член Академії соціального управління України (спеціальність «Соціальна політика»), з 2010 р. до цього часу;
 • Член Академії економічних наук України, з 2009 р. до цього часу
 • член робочої групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти галузей знань «Менеджмент і адміністрування» та «Сфера обслуговування» (напрями підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»), голова робочої групи (з 2010 р.) з розроблення галузевих стандартів вищої освіти з напряму «Менеджмент» МОН України, 2007-2017 рр.
 • Член редакційної колегії фахового журналу «Товари і ринки» Київського національного торговельно-економічного університету МОН України
 • Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник КНТЕУ» Київського національного торговельно-економічного університету МОН України
ХОБІ

Активний туризм, музика, танець, історична та детективна література, збирання білих грибів.

17.02.2021
43220
5450
остання редакція 02.05.2024
42396