logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Наукова робота

туризму та рекреації

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НА КАФЕДРІ

Профіль кафедри в Goggle Academia

Науково-дослідна робота кафедри туризму та рекреації спрямована на вирішення актуальних фундаментальних теоретичних та практичних проблем:

 • формування національного бренду України;
 • розроблення прогнозних моделей розвитку туристичної системи на національному та регіональному рівнях;
 • прогнозування тенденцій розвитку підприємств курортно-рекреаційної сфери України;
 • розроблення методичних засад системи івент менеджменту туристичних дестинацій;
 • розроблення теоретико-методичних засад процесу управління репутацією та брендингу туристичної дестинації;
 • розроблення науково-методичного комплексу спеціальностей «Туризм» і «Менеджмент» (спеціалізація – «Міжнародний event менеджмент в туризмі»).

Наразі викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідних держбюджетних темах відповідно плану науково-дослідної роботи КНТЕУ.

«Прогнозування в туризмі засобами математичного та комп’ютерного моделювання»

Керівники: Ткаченко Т.І., д.е.н., проф., (відповідальний виконавець Роскладка Н.О., д.е.н., проф.); Роскладка А., д.е.н., проф.

Термін виконання: 1 кв. 2017 р., завершення – 4 кв. 2020 р.

За результатами дослідження формалізовано процес прогнозування основних показників діяльності в сфері туризму та макро-, мезо- та мікро рівнях засобами комп’ютерного моделювання.

Наукова новизна роботи полягає     у розробленні і обгрунтуванні теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо прогнозування основних показників діяльності в сфері туризму та макро-, мезо- та мікро рівнях засобами комп’ютерного моделювання.

Практичне значення: Результати роботи можуть бути використані з метою стратегічного планування розвитку туризму та розробки комплексних цільових програм розвитку туристичної сфери регіону.

«Івент-менеджмент туристичних дестинацій»

Керівник: Ведмідь Н.І., д.е.н., доц.

Початок виконання теми – 1 кв. 2017р., завершення – 4 кв. 2021 р.

За результатами розроблено:  методику оцінки ефективності івентивного менеджменту туристичних дестинацій

Наукова новизна полягає у розробленні теоретико-методологічних засад івент-менеджменту туристичних дестинацій

Практичне значення полягає у розробленні методики оцінки івентивної діяльності туристичних дестинацій України та ефективності івентивного менеджменту туристичних дестинацій.

У 2020 році кафедра брала участь у виконанні науково-дослідних тем «Розроблення національного стандарту щодо вимог до системи управління сталим розвитком закладів розміщення», яка була профінансована Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»(далі - ДП «УкрНДНЦ»), «Формування національного бренда України в міжнародному середовищі», що фінансувалась з Державного бюджету України., «Розроблення маркетингової стратегії санаторію «Авангард» ДП  «Укрпрофтур».

За результатами виконання науково-дослідних тем кафедрою було розроблено та впроваджено 2 методики – методику формування івентивного портфелю дестинації та методику прогнозування туристичних потоків, розроблено і обґрунтовано нову маркетингову стратегію «Авангард» ДП «Укрпрофтур».

Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення при викладанні дисциплін викладачами кафедри, є базою для розробки науково-методичного забезпечення дисциплін, виконання курсових, дипломних і магістерських робіт студентами, дисертаційних досліджень, виробничої комплексної бакалаврської практики, виробничої менеджерської та переддипломної практик, наукових семінарів тощо.

Результати науково-дослідних робіт забезпечують:

 • передумови функціонування на базі КНТЕУ профільного підкомітету ТК–118 департаменту з технічного регулювання Мінекономрозвитку України;
 • підкомісії  «Туризм» НМК України з транспорту та сервісу МОН України з метою участі у розробленні державних стандартів вищої освіти за спеціальністю «Туризм»;
 • залучення викладачів кафедри до організації та виконання робіт в цих інституціях, участі у формуванні та підготовці наукових статей у різноманітних збірниках наукових праць фахового спрямування, у фахових виданнях «Вісник КНТЕУ» та «Товари і ринки»;
 • рецензування наукових статей, авторефератів кандидатських дисертацій, докторських робіт, підручників та навчальних посібників.

Викладачі кафедри є авторами 13-и публікацій, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Упродовж останніх років кафедра випустила  наукових монографій, у тому числі:

 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія.- К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с.
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія.- К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 2-ге видання. – 463 с.
 • Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко, М.Г. Бойко, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 595 с.
 • Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Босовська М.В. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика : Монографія / [Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Борсовська М.В., Полтавська О.В.] – К.: КНТЕУ. – 2012. – 728 с.
 • Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму : монографія / Г.І.Михайліченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
 • Туристські дестинації (теорія управління, бренд) : монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 347 с.
 • Сагалакова Н. О. Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення : монографія / Н. О. Сагалакова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 416 с.
 • Виставковий бізнес : Монографія / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. – Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2016. – 244 с.
 • Туристичні кластери : монографія / за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 184 с. ISBN 978-966-629-947-8 http://doi.org/10.31617/m.knute.2018-840
 • Регіональні ринки туристичних послуг України / за заг. Ред. А.А. Мазаракі . – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 247 с.

26.01.2016
knteu
4034
остання редакція 03.12.2020
42396