logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Заходи

European Female Empowerment for the Union of Equality

Заходи, які відбулися в рамках проєкту
Еразмус + Жан Моне Модуль «Посилення прав і можливостей жінок в Європі заради досягнення Союзу Рівності»

 

Протягом 16-22 січня 2023 року в рамках проекту Еразмус + Жан Моне Модуль «Посилення прав і можливостей жінок в Європі заради досягнення Союзу Рівності» було проведено інтенсивний курс тренінгів.

During January 16-22, 2023, an intensive training course was held as part of the Erasmus + Jean Monnet Module project «European Female Empowerment for the Union of Equality».

Питання висвітлені Гончаровою Юлією 

UA
На першому занятті було розглянуто питання термінології, пов’язаної з питанням гендерної рівності, Юлія Гончарова детально розповіла про:
- гендерно чутливе законодавство ЄС у рамках концепції інклюзії та різноманітності, 
- еволюцію інституційної основи ЄС для сприяння розширенню прав і можливостей жінок,
- європейське правове співробітництво у сфері гендерної рівності.
Висвітлено результати наукового дослідження на тему: Чому східнонімецькі жінки більш емансиповані, ніж західнонімецькі?». Протягом всіх тренінгів учасники активно дискутували та пропонували свої стратегії розширення прав та можливостей жінок, зокрема враховуючи досвід ЄС.

ENG
In the first session, the terminology related to the issue of gender equality was considered, Yuliya Honcharova spoke in detail about:
- gender-sensitive EU legislation within the framework of the concept of inclusion and diversity,
- the evolution of the EU institutional framework to promote the expansion of women's rights and opportunities,
- European legal cooperation in the field of gender equality.
The results of the research on the topic «Why are East German women more emancipated than West German women?» were highlighted. During all the trainings, the participants led discussions and proposed their strategies for expanding women's rights and opportunities, in particular taking into account the experience of the EU.

Питання висвітлені Токар Володимиром

UA
Володимир детально розповів про взаємозв’язок між розширенням прав і можливостей жінок та економічними перспективами в ЄС. Учасники тренінгу дізнались про розширення прав і можливостей жінок та соціально-економічний розвиток країн-членів ЄС. Особливу увагу експерт звернув на питання гендерної безпеки в різних сферах: домогосподарства, суб’єктів господарювання. Також студенти дізналися більш детально про кожен з видів гендерної безпеки: міжнародний, регіональний, глобальний. 
Під час дискусії експерт з учасниками тренінгу поговорив про приклади дискримінації за гендером у суспільстві чи в праві, під час обговорення студенти пропонували конкретні рішення на шляху до змін задля досягнення гендерної рівності. 

ENG
Volodymyr spoke in detail about the relationship between women's empowerment and economic prospects in the EU. The training participants learned about the empowerment of women and the socio-economic development of the EU member states. The expert paid special attention to the issue of gender safety in various spheres: households, economic entities and etc. Students also learned more about each type of gender security: international, regional, global. 
During the discussion, the expert talked with the participants of the training about examples of gender discrimination in society or in law, during the discussion, the students proposed specific solutions on the way to changes in order to achieve gender equality.

Питання висвітлені Вінською Оксаною

UA
Експерткою з гендерних питань к.е.н. Оксаною Вінською  був проведений детальний аналіз еволюції інституційної бази ЄС у сфері сприяння розширенню прав і можливостей жінок, впливу на економічні показники європейський країн показників у сфері дотримання гендерної рівності в рамках інтенсивного курсу тренінгів, які проходили Протягом 16-22 січня 2023 року в рамках проекту Еразмус + Жан Моне Модуль «Посилення прав і можливостей жінок в Європі заради досягнення Союзу рівності». Окрему увагу було приділено особливостям роботи Європейського інституту гендерної рівності. 
Під час дискусії слухачі наводили приклади гендерних стереотипів та шляхів їх подолання, пропонували теми до подальших досліджень у сфері гендерної рівності.

ENG
Expert on gender issues, Candidate of Economic Sciences  Oksana Vinska conducted a detailed analysis of the evolution of the EU's institutional base in the field of promoting the expansion of women's rights and opportunities, the impact on the economic indicators of European countries of indicators in the field of gender equality within the framework of an intensive training course that took place on January 16-22, 2023  as part of the Erasmus + Jean Monnet project Module «European Female Empowerment for the Union of Equality».  Particular attention was paid to the peculiarities of the work of the European Institute for Gender Equality.
 During the discussion, the participants gave examples of gender stereotypes and ways to overcome them, suggested topics for further research in the field of gender equality.

31.10.2022
433884
135
остання редакція 28.03.2023
42418