logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
logo
Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу
img

Головна сторінка

правового забезпечення безпеки бізнесу


ДЕВІЗ  КАФЕДРИ

RES, NON VERBA!
НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ!

Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу є випусковою з підготовки юристів за спеціалізацією «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» та створена у 2016 році. З 1999 року – кафедра правознавства КНТЕУ, на якій здійснювалася підготовка юристів за спеціальністю «Правознавство». Виконуючим обов'язки завідувача кафедри є кандидат юридичних наук (Ph.D), адвокат Мельниченко Руслан Володимирович.

Вперше в Україні у 2000 році за ініціативи КНТЕУ започатковано нову спеціалізацію з підготовки юристів «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності», підготовку яких забезпечує кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу.  

Якісний рівень підготовки майбутніх фахівців із правового захисту підприємницької діяльності досягається завдяки створенню на кафедрі  системи й моделі освітнього процесу із застосуванням новітніх технологій та інноваційних методів, що дозволяє випускникам мати достатній попит та високу конкурентоздатність на ринку праці.

Нормативна та спеціальна частини змісту спеціалізації «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» має поліваріантний правовий характер економічної спрямованості та дозволяє створити таку модель навчання, що максимально наближена до вітчизняної юридичної практики та адаптована до міжнародних освітніх стандартів, а також дає можливість підготовки універсальних спеціалістів із правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності.

Вперше кафедрою у 2002-2003 навчальному році організовано практику студентів у суді першої інстанції як первинної ланки судової системи України. Саме доступом до правосуддя досягається справедливість, розв’язання конфліктів, охорона прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави шляхом розгляду і вирішення судами в установленому законом процесуальному порядку віднесених до його компетенції кримінальних проваджень, а також цивільних, господарських, і адміністративних справ. Безпека у сфері господарської діяльності передбачає наявність юридичних механізмів протидії непередбачуваним загрозам, що існують унаслідок криміналізації бізнесу, розкрадання, шахрайства, корупції, фальсифікації тощо. Стабільне функціонування та розвиток підприємницької діяльності незалежно від форми власності викликає нагальну потребу у фахівцях нової формації публічно-приватного права для захисту інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Їх діяльність спрямовується не лише на забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, а й правовий захист їх інтересів у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, судах різних форм юрисдикції та інстанцій,  міжнародних судових органах та установах.

Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу постійно отримує схвальні відгуки про рівень підготовки своїх випускників, які працюють начальниками управлінь та підрозділів протидії корупції міністерств та інших органів державної влади; суддями, слідчими, адвокатами, нотаріусами; керівниками юридичних служб, підрозділів правового захисту та фінансово-економічної безпеки, юрисконсультами підприємств, банків, страхових компаній; обіймають посади керуючих (старших) партнерів юридичних й адвокатських компаніях; здійснюють наукову та науково-педагогічну діяльність у провідних закладах вищої освіти.

Правильність обраного шляху щодо вдосконалення підготовки юристів для сучасної економіки, організації та змісту їх освіти підтверджено високим попитом державних установ та комерційних структур на випускників такої спеціалізації.

Освітній та науково-виховний процес забезпечують провідні фахівці-правознавці кафедри, серед яких 5 докторів юридичних наук та 15 кандидатів юридичних наук.

Члени кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними підготовлена та видана низка монографій, підручників, навчальних посібників, практикумів, науково-методичних праць, значна кількість наукових праць з проблем кримінального  права і процесу, конституційного, цивільного, аграрного, екологічного, земельного права та безпеки підприємницької діяльності у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Викладачі кафедри постійно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах, а також є членами спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій та редакційних колегій фахових наукових видань України.

На базі кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу здійснюється підготовка здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії». Кафедра забезпечує можливість наукового вдосконалення в аспірантурі за різними юридичними спеціальностями. Високий рівень наукового керівництва в аспірантурі забезпечує розвиток кадрового складу кафедри, інших освітніх та наукових установ.

Усі викладачі професорсько-викладацького складу постійно проходять підвищення кваліфікації та стажування в органах державної влади України й підпорядкованих ним підприємствах, провідних наукових установах, судах, банках, страхових компаніях та зарубіжних закладах вищої освіти.

Викладачі кафедри забезпечують вивчення студентами фундаментальних та професійно-орієнтованих і спеціальних юридичних дисциплін.  У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад сорок позицій. Кафедра забезпечує викладання низки як нормативних дисциплін – «Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Теорія держави і права», «Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності», так і авторські навчальні спецкурси, зокрема «Аграрне право», «Екологічне право», «Земельне право», «Безпека бізнесу», «Тлумачення актів законодавства про оподаткування України», «Електронне правосуддя», «Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві», «Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки», «Юридичні механізми захисту прав людини» тощо.

Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес інноваційні технології та методи навчання: розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові й рольові ігри, дискусії, круглі столи, кейси та інше. Для проведення лекцій науково-педагогічними працівниками кафедри залучаються провідні вчені, науковці, судді, слідчі, адвокати, видатні юристи-практики.

До навчального процесу кафедрою впроваджені дисципліни, що викладаються англійською мовою:

  • «Правознавство» – «Jurisprudence»

Кафедра має належну матеріально – технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково – дослідної роботи студентів. Бібліографічний фонд кафедри постійно оновлюється.

Спеціальність «Право»

Наша кафедра є випусковою за спеціалізацію «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності» (ступінь бакалавр, ступінь магістр), а також базовою кафедрою з підготовки докторів філософії  за спеціальністю 081 «Право». Відповідні освітні програми розроблені на основі діючих стандартів вищої освіти, а також з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки юристів. 

   Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння цінності права у сучасному світі, усвідомлення міри можливої та дозволеної поведінки, й окрім професійних здібностей отримують навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу, формулювання власного бачення шляхів розв'язання практичних ситуацій.

   Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє сформувати індивідуальну освітню тараєкторію, використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у важливих сферах фінансової діяльності.

Підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр"
на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

08

Право

081 Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Офіційна назва освітньої програми

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

  • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи в юридичній сфері.
  • Двотижнева практична підготовка упродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка упродовж останнього року навчання у підрозділах правового захисту підприємств, установ та організацій, юрисдикційних державних та судових органах, у суб’єктів адвокатської діяльності та юридичних кампаніях.
  • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом  8 семестрів.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Офіційна назва освітньої програми

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості освітньої програми

  • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи в юридичній сфері, забезпечення прав та законних інтересів учасників господарсько-правових відносин;
  • шеститижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах, у суб’єктів адвокатської діяльності, підрозділах правового захисту підприємств різних форм власності.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

22.04.2013
JuliaGajdaj
12284
остання редакція 10.02.2021
Сонюк Ольга Василівна