logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
logo
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем
img

Головна

комп'ютерних наук та інформаційних систем


СКЛАД КАФЕДРИ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ


 • Завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Пурський О.І.
 • Доктор технічних наук, професор Краскевич В.Є.
 • Доктор педагогічних наук, доцент Підгорна Т.В.
 • Кандидати технічних наук, доценти — 4 викладача (Демідов П.Г., Козлов В.В., Паращак О.М., Томашевська Т.В.).
 • Кандидати фізико-математичних наук, доценти — 2 викладача (Самойленко А.Т., Філімонова Т.О.).
 • Кандидати педагогічних наук, доценти — 2 викладача (Базурін В.М., Дивак В.В.).
 • Старший викладач Селіванова А.В.
 • Асистенти — 2 асистента (Тищенко І.А., Юрченко Ю.Ю.).
 • Аспіранти — 2 аспіранта (Селіванова А.В., Хілько В.В. ).
 • Лаборанти — 2 лаборанта (Іванова О.М., Мехед Л.М.).

​Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем (зав. кафедри – д.ф-м.наук, професор Пурський Олег Іванович) є випусковою для спеціальностей  122 "Комп’ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи і технології" освітніх ступенів "молодший бакалавр" "бакалавр", "магістр" та "доктор філософії".

Фахівці спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи і технології» володіють сучасними професійними знаннями та здатні розв’язувати складні задачі, пов’язані з моделюванням, проектуванням, програмною реалізацією і використанням інформаційних систем із застосуванням мережевих технологій та механізмів інтелектуального аналізу даних, побудовою архітектури IT-інфраструктури підприємств та адмініструванням інформаційних систем.

Освіта за спеціальністями 122 "Комп’ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи і технології" надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT- проектів, інженером-програмістом та ін.

Метою освітніх програм є надання якісної,  конкурентної на ринку праці освіти, шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців, які опанували сучасні досягнення у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій, володіють теоретичними знаннями і вміють формулювати та розв’язувати практичні задачі в складних системах різної природи з використанням фундаментальних і прикладних методів комп’ютерних наук та інформаційних технологій, у тому числі, на основі розподілених систем та з використанням інтелектуальних механізмів аналізу і обробки даних, що забезпечує можливість ефективно вирішувати завдання у професійній діяльності.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи і технології":

 • Здатність до проектної діяльності в професійній сфері.
 • Здатність будувати і застосовувати моделі для опису об’єктів та процесів.
 • Здатність правильно й повно відображати результати професійної діяльності в техніч­ній та інших документаціях.
 • Здатність проводити аналіз об’єкта проектування та предметної області.
 • Здатність розробляти та застосовувати моделі відображення знань, стратегії логічного виведення технологій і інструментальних засобів побудови інформаційних систем.
 • Здатність використовувати сучасні технології проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення.
 • Здатність проектувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні ІСТ у різних галузях людської  діяльності.
 • Здатність управляти якістю продуктів та сервісів ІСТ.
 • Здатність використовувати математичні та комп’ютерні методи та моделі для аналізу та оптимізації людської діяльності.
 • Здатність використовувати серверні технології створення веб-додатків, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування.
 • Здатність розв’язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів в розподілених системах.

Фахівці ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи і технології" можуть займати наступні первинні посади:

 • Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації).
 • Професіонали в галузі обчислювальних систем.
 • Розробники обчислювальних систем.
 • Професіонали в галузі програмування.
 • Розробники комп'ютерних програм.
 • Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.

Кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Термін навчання: 2 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Молодший бакалавр
Опис спеціалізації Основною метою навчання є підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями і практичними навиками і вміють формулювати та розв’язувати практичні задачі з використанням фундаментальних та прикладних методів комп’ютерних наук, що дає можливість ефективно вирішувати завдання у своїй професійній діяльності. Надати якісну освіту в галузі інформаційних технологій, конкурентну на ринку праці, підготувати студентів із особливим інтересом до проблематики у сфері комп’ютерних наук, готових до навчання на бакалавраті.
Партнери освітньої програми ТОВ «Світ ІТ», Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Вступ до комп'ютерних наук
 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Математичний аналіз
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Комп'ютерні технології обробки та візуалізації даних
 • Алгоритмізація та програмування
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Чисельні методи програмування
 • Інструментальні засоби прикладного програмування
 • Електротехніка
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Системи автоматизованого проектування
 • Векторний і тензорний аналіз
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математична логіка
 • Теорія алгоритмів
 • Диференціальні рівняння
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» ОС «Молодший бакалавр» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним програмістом, розробником програмного забезпечення, адміністратором баз даних, розробником інформаційних систем, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності посідають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та інформатики, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Контакти

e-mail: compdep@knute.edu.ua


Кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп'ютерні науки
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Опис спеціалізації Бакалаври комп’ютерних наук здійснює професійну діяльність, спрямовану на розробку, модифікацію, експлуатацію, супровід та адміністрування розподілених інформаційних управляючих систем, проектування прикладного забезпечення на основі інформаційних технологій із застосуванням інструментальних засобів.
Партнери освітньої програми Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Вступ до комп'ютерних наук.
 • Комп'ютерні технології обробки та візуалізації даних.
 • Інструментальні засоби прикладного програмування.
 • Крос-платформне програмування.
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 • Технології розробки та тестування програмного забезпечення.
 • Бази даних.
 • Системне програмування.
 • Чисельні методи програмування.
 • Машинне навчання.
 • Штучний інтелект.
 • Інтелектуальні системи.
 • Нечіткі моделі та мережі.
 • Адміністрування серверних систем.
 • Raid-масиви даних та розподілені серверні системи.
 • Проектування інформаційних систем.
 • Алгоритмізація та програмування.
 • Теорія систем і системний аналіз.
 • Імітаційне моделювання.
 • Системи адміністрування корпоративних мереж.
 • Теорія алгоритмів.
 • Програмування  Java Script.
 • Безпека інформаційних систем та мереж.
 • Web-дизайн та Web-програмування.
 • Технології аналізу даних.
 • Цифрові системи і технології.
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності беруть участь у конкурсах з програмування та інформатики, здійснюють презентацію власних продуктів на різних наукових заходах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Контакти

e-mail: compdep@knute.edu.ua


Кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Спеціальність 126 «Інформаційні системи і технології»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Інформаційні системи і технології
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Опис спеціалізації Теоретичні та методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.
Партнери освітньої програми Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Основи теорії інформаційних систем.
 • Інформаційні системи та технології.
 • Архітектура обчислювальних систем.
 • Комп'ютерні технології проектування та адміністрування online startup.
 • Системи адміністрування корпоративних мереж.
 • Системи автоматизованого проектування.
 • Технології прикладного програмування.
 • Теорія управління в інформаційних системах.
 • Технології подання та обробки знань в інтелектуальних системах.
 • Теорія систем і системний аналіз.
 • Комп'ютерні системи візуалізації даних.
 • Експертні системи.
 • Інтелектуальні системи.
 • Управління ІТ-проектами.
 • Алгоритмізація та програмування.
 • Безпека інформаційних систем та мереж.
 • Математична логіка.
 • Чисельні методи програмування .
 • Проектування інформаційних систем.
 • Raid-масиви даних та розподілені серверні системи.
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 • Машинне навчання.
 • Крос-платформне програмування.
 • Імітаційне моделювання.
 • Теорія алгоритмів.
 • Технологія Java.
 • Технологія розробки мобільних додатків.
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності посідають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та інформатики, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Контакти

e-mail: compdep@knute.edu.ua


Кваліфікаційний рівень МАГІСТР

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Термін навчання: 1 рік 6 місяців

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Магістр
Опис спеціалізації Магістр комп’ютерних наук здійснює професійну діяльність, спрямовану на розробку, модифікацію, експлуатацію, супровід та адміністрування розподілених інформаційних управляючих систем, проектування прикладного забезпечення на основі інформаційних технологій із застосуванням інструментальних засобів.
Партнери освітньої програми Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), транснаціональні корпорації, провідні міжнародні та вітчизняні ІТ-компанії.
Дисципліни навчального плану
 • Ситуаційне моделювання.
 • Технології подання та обробки знань в інтелектуальних системах.
 • Технології комп’ютерного проектування.
 • Технології створення розподілених баз даних та знань.
 • Корпоративні інформаційні розподілені системи.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Грід-системи та технології хмарних обчислень.
 • Сучасна теорія управління в інформаційних системах.
 • Enterprise програмування Java.
 • Функціональне то логічне програмування.
 • IT право.
 • Методологія і організація наукових досліджень.
 • Функціональне та логічне програмування.
 • Хмарні та GRID-тенології.
Можливості працевлаштування Освіта за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web-програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.
Олімпіади, конкурси Студенти спеціальності беруть участь у конкурсах з програмування та інформатики, здійснюють презентацію власних продуктів на різних наукових заходах.
Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Контакти

e-mail: compdep@knute.edu.ua


Кваліфікаційний рівень ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Комп’ютерні науки
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Опис спеціалізації Забезпечення теоретичних знань і практичних умінь та навичок самостійного проведення наукової дослідницької діяльності. ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра. Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі інформаційних технологій, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та трансферу технологій.
Дисципліни навчального плану
 • Методологія наукових досліджень.
 • Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері.
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Системно-методологічні основи інформаційного простору.
 • Сервіс-орієнтовані технології.
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
 • Математичне моделювання у наукових дослідженнях.
 • Статистичні методи аналізу та прогнозування.
 • Технології аналізу даних.
 • Стохастичне моделювання.
 • Проектування складних систем.
 • Штучний інтелект.
Бази практик Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), транснаціональні корпорації, провідні міжнародні та вітчизняні ІТ-компанії.
Можливості працевлаштування Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, університетах МОН України, наукових центрах та високотехнологічних компаніях, відповідних департаментах і відділах державних адміністрацій різного рівня.
Викладання та навчання Лекції, лабораторні заняття, опрацювання публікацій у провідних фахових виданнях технічного профілю, консультації із викладачами, написання рефератів, підготовка дисертаційної роботи.
Компетентності Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інформаційних технологій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.

Структура та організація освітньої програми

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

Контакти кафедри

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Контакти

e-mail: compdep@knute.edu.ua


ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ


Python

C#

C++

Java

R

MS Excel

MS Access

Corel VideoStudio

TeXnicCenter

 ARIS

ERwin

Javascript

AnyLogic

LaTeX

Netcracker


ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДО НАС

Для вступу необхідні наступні сертифікати:

 • Українська мова і література.
 • Математика.
 • Фізика або Іноземна мова.

Щоб подати заяву необхідно створити особистий кабінет абітурієнта за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua, потім подати заяву.

Зверніть увагу, що згідно правилам прийому, конкурсний бал може бути помножений на відповідні коефіцієнти.


 ЯК НАС ЗНАЙТИ


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

04.02.2016
adv
12196
остання редакція 04.06.2023
41883