logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Викладацький склад

світової економіки


 


ДУГІНЕЦЬ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

завідувач кафедри світової економіки,
доктор економічних наук,

професор кафедри світової економіки

g.duginets@knute.edu.ua

Працює з 2013 р. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Регулювання трансакційних витрат міжнародної економічної інтеграції" (08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини). 

Автор численних наукових праць. Серед них підручник «Економічна теорія» та 2 навчальних посібника «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства» і «Регіональна економіка» з грифом МОН України, дві монографії у співавторстві «Трансформація регіональної економічної політики: світові тенденції та виклики для України» та «Аутсорсинг у системі міжнародних економічних відносин». 

Бере участь у багатьох держбюджетних і госпрозрахункових темах, зокрема в НДР «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.).

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Глобальні ісперативи розвитку міжнародних виробничих мереж" (08.00.02 - світове господарства і міжнародні економічні відносини)

Викладає дисципліни: Європейська інтеграція, Зовнішня політика України, Міжнародна торгівля, Історія міжнародної торгівлі, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Економічна безпека (науковий семінар)

Наукові інтереси:

 • дослідження формування міжнародних виробничих мереж в сучасних умовах;

 • дослідження розвитку існуючих аутсорсингових схем на міжнародній арені.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogle ScholarResearcherIDORCIDОНИЩЕНКО ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ

доктор економічних наук,
професор кафедри світової економіки

v.onyshchenko@knute.edu.ua

Нагороджений почесною відзнакою «За сумлінну працю» Мінекономіки України ІІ та ІІІ ступенів; відмінник освіти України.
Автор понад 175 наукових праць з проблем міжнародної економіки та міжнародної торгівлі, міжнародного менеджменту і маркетингу тощо. Очолював ряд держбюджетних та госпрозрахункових НДР. Підготував 23 кандидата економічних наук. Член редколегій наукових часописів: «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», «Маркетинг в Україні», «Маркетинг та реклама»

Викладає дисципліни: Міжнародна торгівля

Наукові інтереси: економічна теорія, економіка України, глобалізація,  менеджмент ЗЕД, міжнародна торгівля, міжнародний менеджмент та маркетинг, Міжнародний менеджмент

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCID


КОРЖ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор економічних наук,
професор кафедри світової економіки

marinavladimirovnakorzh@gmail.com

Доктор економічних наук (2011 р.), за  спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, вчене звання - професор кафедри міжнародної економіки (2012 р.). Тема дисертації: «Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації». Кандидат економічних наук з 2000 р., вчене звання – доцент кафедри менеджменту з 2002р.

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (м. Краматорськ), 1996 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Інженер-економіст», «Референт-перекладач».

Член спеціалізованої Вченої Ради: Київський національний торговельно-економічний університет, за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Член експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку.

Підвищення кваліфікації: Київський національний економічний університет за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Маркетинг», факультет післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації, 28.05.2003 р.; Донецький національний технічний університет, звіт про стажування, « Удосконалення НДР та практичної підготовки студентів», 09.12.2013 року; Національна академія педагогичних наукУкраїни ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 08.12.2017 р.

Наукове керівництво аспірантами: Здійснювала наукове керівництво (консультування) здобувачів на ступень доктора економічних наук, які одержали документи про присудження наукового ступеня доктора економічних наук – 2 особи.

Залучення до міжнародної експертизи: acceptanct to the “East West” Association For Advanced Studies And Higher EdmbH as a member of the Editorial Board, Editor for journal “Austrian journal of Humanities and Social Science” (Vienna).

Державні відзнаки та премії: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Почесний знак "Відмінник освіти України" (2006 р.), Нагрудний знак "А.С. Макаренко (2007 р.), Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення (2016 р.).

Сфера наукових інтересів: міжнародний маркетинг, промисловий маркетинг, управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарської діяльності, стратегічний маркетинг, проблеми застосування економіко-математичних методів в маркетинговому управлінні, кліетооріентованість, бренд-менеджмент, маркетинговий менеджмент.

Всього опубліковано більше 150 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: Международный маркетинг

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Scopus, Google Scholar, Researcher ID,  ORCID


ФЕДУН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

доктор економічних наук,
професор кафедри світової економіки

i.fedun@knute.edu.ua

Закінчив Лвівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Технологія деревообробки» та Тернопільський факультет післядипломної освіти Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Фінанси».  

З 2001 року розпочав викладацьку діяльність.

У 2008 захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Інноваційно-інвестиційна активність в АПВ: теорія, методологія, практика» зі спеціальності 08.00.03 – "Економіка та управління національним господарством".

У  жовтні 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри податків і фіскальної політики.

Працював у вищих навчальних закладах і обіймав посади асистента, доцента, директора Кримського Інституту Тернопільського національного економічного університету.

З вересня 2014 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

Сфера наукових інтересів:  інноваційна й інвестиційно-інноваційна діяльність аграрної галузі України; конкурентоспроможність на внутрішньому й світовому ринках продукції АПК України, розробка й реалізація інвестиційних проектів сільськогосподарських товаровиробників, консультування й методологічна допомога у формуванні перспективних планів, стратегій та програм розвитку різних організаційно-правових суб’єктів господарювання.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць становить понад 90 од., у тому числі: 1 навч. посібник у співавторстві, 6 монографій (одна одноосібна) та більше 60 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: Міжнародна економіка, Міжнародна торгівля в аграрній сфері, Міжнародна економічні відносини

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

ScopusGoogle ScholarResearcherIDORCIDКАЛЮЖНА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА

доктор економічних наук,

професор кафедри світової економіки

n.kalyuzhna@knute.edu.ua

Закінчила Східноукраїнський державний університет (м. Луганськ) за спеціальностями «Інформаційні системи в менеджменті» (кваліфікація «менеджер-системоаналітик») та “Менеджмент організацій» (кваліфікація «магістр»).
З 2000 року розпочала викладацьку діяльність.
У 2005 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
У  липні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством» зі спеціальності 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади асистента, старшого викладача, доцента, професора.
З  серпня 2016 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 
Сфера наукових інтересів: формування та розвиток потенціалу систем управління, інформаційна підтримка управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності, моделювання та прогнозування зовнішньої торгівлі.
Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 120, у тому числі: 11 монографій (1 одноосібна, 1 у співавторстві, 9 параграфів у колективних монографіях), більше 50 статей у фахових виданнях, матеріали конференцій тощо. Видано більше 30 навчально-методичних праць, зокрема – 2 електронні навчальні посібники (у складі колективу авторів), 4 навчально-методичні комплекси дисциплін.

Викладає дисципліни: Міжнародний бізнес

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarScopusResearcherIDORCID


БОХАН АЛІНА ВАСИЛІВНА

доктор економічних наук, 
професор кафедри світової економіки

a.bokhan@knute.edu.ua

З 2007 р. працює в Київському національному торговельно-економічному університеті.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Тема дисертації: «Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки».

У  2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня Dr.oec.pol der Ukrainischen Freien Universität in München.

У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносин.

Тема дисертації: «Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах».

Наукові праці: одноособові монографії: «Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації», «Міжнародний бізнес: інноваційний концепт екологічного розвитку»; колективні монографії: «Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів», «Економічний суверенітет України» та ін.

Викладає дисципліни: Дипломатична та консульська служба, Торговельні переговори і комерційна дипломатія,  Міжнародні стратегії економічного розвитку,

Наукові інтереси: еколого-економічна дипломатія, міжнародна стратегічна безпека.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogle ScholarResearcherIDORCID

 

КУДИРКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

кандидат економічних наук,
професор кафедри
 світової економіки

l.kudyrko@knute.edu.ua

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія». З 1988 року розпочала викладацьку діяльність. У 1998 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки на тему «Економічний неолібералізм в умовах трансформації господарських систем».

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади асистента, доцента, профессора. З  вересня 2004 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

Здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і  міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Є членом Спеціалізованої вченої  ради К 26.055.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Підготувала 4 кандидатів економічних наук, успішно здійснює наукове керівництво аспірантами та студентами кафедри.

Сфера наукових інтересів: новітні тенденції  транснаціоналізації бізнесу; маркетингові стратегії вітчизняних підприємств щодо зовнішніх ринків; міжнародний маркетинг компаній в умовах турбулентності глобального економічного середовища.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 120 публікацій, у т.ч. 30 у фахових виданнях, 11 наукових статей, представлених у міжнародних наукометричних базах даних, із яких 3 – у виданнях, що входять до мережі Scopus. Співавтор 5 підручників та 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 10  монографій.

Викладає дисципліни: Міжнародна економіка, Міжнародний маркетинг, Міжнародні економічні відносини

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarScopusResearcherIDORCID


 

ЗАЛІЗНЮК ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА

 доктор наук з державного управління,                               кандидат економічних наук,                                               професор кафедри світової економіки

Освіта та практичний досвід: 

Закінчила Університет ім.Тараса Шевченка у 1996 році за спеціальністю «Психологія».

У 2010 році отримала ступінь МВА.

У 2016 році захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування ефективної маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства у мовах євроінтеграції» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему: «Формування механізмів державного регулювання забезпечення  продовольчої безпеки України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

На кафедрі працює з 2020 року.

Сфера наукових інтересів: світова економіка, світове господарство, міжнародний менеджмент, державне управління

Викладає дисципліни: міжнародний менеджмент

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад викладання дисципліни «Міжнародний Менеджмент».

Підвищення кваліфікації/ стажування:

Березень 2020 р. Університет Фінансів, Бізнесу та Підприємництва, м. Софія, Болгарія.

Тема – «Сучасні навчальні методики та інноваційні технологія у Вищій Освіті: Європейський досвід та глобальні тренди».

Отримала сертифікат No BG/VUZF/579-2020

Липень 2019 р. Університет Агробізнесу на Сільськогосподарського Розвитку, м. Пловдив, Болгарія.

Тема – «Сучасні навчальні методики та інноваційні технологія у Вищій Освіті: Європейський досвід та глобальні тренди»

Отримала сертифікат No BG/UARD/2019-010

Вересень 2015 р. Академічна спілка, ім. Михайла Блудянського, м. Кошице, Словаччина.

Тема – «Економіка сталого розвитку:  теоретичні підходи та  практичні рекомендації»

Отримала сертифікат.

Публікації: загальна кількість – 61, в тому числі: монографії – 3, статті: у наукових фахових виданнях – 20, у науково метричній базі даних “SCOPUS” – 2, у інших міжнародних базах даних  – 2

Scopus: 2020.  Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises. Науковий вісник Національного гірничого університету (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu), № 1, c. 165-170.

Scopus: 2020. Principles of state regulation financial services market of Ukraine. Journal of critical reviews (JCR) (Multidisciplinary). ISSN 2394-5125.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherIDORCIDScopus

 

   

ГРИНЮК НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

n.hrynyuk@knute.edu.ua

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Політика залучення кредитних ресурсів торговельним підприємством» (08.07.05 – економіка торгівлі та послуг). 

Є автором та співавтором понад 250 наукових і науково-методичних публікацій, серед них: монографії «Финансирование, инвестирование, кредитование», «Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобальних викликів», «Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів», «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання», «Інноваційний потенціал України», «Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України», «Економічний суверенітет України», «Зовнішня торгівля України: ХХІ століття», «Євроінтеграційні пріоритети розвитку національного бізнесу», «Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України»; навчальні посібники «Політика залучення кредитних ресурсів торговельним підприємством», «Фінанси: ситуаційні вправи», «Фінанси: методичні вказівки до ситуаційних вправ», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», підручник «Фінанси підприємства», електронний підручник «Світовий ринок товарів та послуг», опорні конспекти «Фінанси підприємства», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю в контексті європейської інтеграції», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Міжнародний менеджмент», «Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі». 

Призер ІІ та VI Всеукраїнських конкурсів ситуаційних вправ у номінації «Фінансовий менеджмент». 

Співвиконавець 15 держбюджетних і госпрозрахункових тем.  

Викладає дисципліни: Фінанси зарубіжних корпорацій, Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі, Міжнародний менеджмент. 

Наукові інтереси: 

 • фінансовий менеджмент організацій корпоративного типу з огляду вітчизняної та зарубіжної практики, 
 • управління організаціями корпоративного типу з огляду вітчизняної та зарубіжної практики. 

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCID


ОЛЕЙНІКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат економічних наук,
доцент кафедри світової економіки

y.oleinikov@knute.edu.ua

Працює з 1993 р. У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Спільні підприємства, економічна сутність та механізм функціонування" (08.01.01 – Економічна теорія).

Є автором багатьох науково-методичних публікацій, зокрема співавтором монографії "Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ", навчального посібника "Менеджмент ЗЕД". Бере участь у багатьох держбюджетних і госпрозрахункових темах, зокрема НДР «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.).

Викладає дисципліни: Міжнародна торгівля, Міжнародна торгівля в гірничо-металургійній сфері,

Міжнародна торгівля в сфері військово-промислового комплексу, Міжнародна торгівля в  сфері робіт та послуг, Міжнародна торгівля  паливно енергетичними товарами

Наукові інтереси:

 • проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України;

 • теорії міжнародної економіки;

 • інвестиційна безпека економіки України.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCID


   

САЙ ДАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

d.sai@knute.edu.ua

 У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Маркетингові стратегії підприємств на фармацевтичному ринку" (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
Має практичний досвід праці в міжнародних компаніях в галузі міжнародного та глобального маркетингу, стратегічного маркетингу та проектів у сфері торговельної нерухомості.

Викладає дисципліни: Міжнародна маркетингова товарна політика, Міжнародний маркетинг, Стратегічний маркетинг

Наукові інтереси:

 • Міжнародний та глобальний маркетинг

 • Стратегічний маркетинг

 • Стратегічний менеджмент

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCIDЛЕЖЕПЬОКОВА ВІКТОРІЯ ГЕННАДІЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

v.lezhepokova@knute.edu.ua

Закінчила Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля  за спеціальністю "Облік і аудит" та отримала диплом магістра з відзнакою.

З 2006 р. розпочала викладацьку діяльність.

У 2007 р. захистила дисертаційну роботу на тему "Розвиток державного антикризового регулювання щодо санаційної реструктуризації електроенергетики" за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Кандидат економічних наук з 2008 року, вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності одержано у 2011 році.

Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади асистента, старшого викладача, доцента.

З вересня 2016 р. працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

Сфера наукових інтересів: антикризове управління, реструктуризація фінансово-неспроможних підприємств, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, міжнародний бізнес.

Наукові праці та публікації: загальна кількість праць більше 50, у тому числі: 2 навчальні посібники (1 з грифом МОНУ), 4 монографії, 20 статей у фахових виданнях, начально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: Європейська інтеграція, Міжнародна виставкова діяльність, Міжнародний бізнес, Міжнародні економічні відносини

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCIDКОРОВАЙЧЕНКО НАТАЛЯ ЮРІЇВНА

кандидат економічних наук,

доцент кафедри світової економіки

n.korovaichenko@knute.edu.ua

закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, спеціальність – “Міжнародні економічні відносини” - спеціаліст; Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність – “Міжнародна економіка” – магістр.  

З 2008 року розпочала викладацьку діяльність.
 У 2008 захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

на тему «Ефективне використання експортного потенціалу базових галузей промисловості України в процесі міжнародної економічної інтеграції» зі спеціальності 08.00.02 – "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".

Працювала у вищих навчальних і науково-дослідних закладах та обіймала посади старшого викладача, доцента, провідного фахівця.

Сфера наукових інтересів: міжнародна торгівля, зовнішньоторговельна політика, державне регулювання економіки, державна антикризова політика, міжнародні економічні відносини, міжнародні стратегії економічного розвитку

Наукові праці та публікації. загальна кількість наукових праць –  понад 20, в т.ч. розділ у колективній монографії -1, тези доповідей - 19, статті – 9, у фахових виданнях – 9, навчально-методичні розробки.

Викладає дисципліни:

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCID


ШНИРКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

o.shnyrkov@knute.edu.ua

У 2003 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, за спеціальністю: міжнародні економічні відносини, кваліфікація – магістр з міжнародних економічних відносин; перекладач з англійської мови.  У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інтеграційні фактори структурних зрушень у країнах – нових членах ЄС». У 2014 році отримав атестат доцента.

Працював у вищих навчальних закладах та обіймав посади старшого викладача, доцента.

З  серпня 2016 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

Сфера наукових інтересів: Міжнародні економічні відносини, Міжнародна економіка, Міжнародна економічна інтеграція, Глобальна економіка, Економіка зарубіжних країн, Міжнародна торгівля, Управління зовнішньою економічною діяльністю.

 Наукові праці та публікації. Розділ у підручнику «Основи міжнародних фінансів» (2009р.), більше 20 наукових статей у фахових виданнях, матеріали конференцій, 7 методичних розробок по курсах, тощо.

Викладає дисципліни: Міжнародна економіка, Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародна безпека

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCID


ЛАДИЧЕНКО КАТЕРИНА ІЛЛІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри світової економіки

k.ladychenko@knute.edu.ua

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».

З 2006 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Маркетинг відносин в управлінні підприємствами готельного господарства" (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Сфера наукових інтересів: особливості реалізації стратегічного маркетингу в механізмі управління підприємствами; проблеми розвитку регіональних інтеграційних процесів у світі та Україні; сучасні особливості зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації; роль інноваційної політики в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки на світових ринках.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць становить понад 90 публікації, з них 45 наукових, у т.ч. розділи у 6 колективних монографіях кафедри та 5 підручниках. Бере участь у багатьох держбюджетних і госпрозрахункових темах.

Викладає дисципліни: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherIDORCIDГЕНЕРАЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

o.generalov@knute.edu.ua

Працює з 2011 року. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему "Ринок цукру України в умовах глобалізації" (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Бере участь у багатьох держбюджетних і госпрозрахункових темах, зокрема в НДР «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.).

Викладає дисципліни: Міжнародна торгівля в ІТ сфері, Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

Наукові інтереси:

 • дослідження кон’юнктури світового аграрного ринку;

 • розвиток міжнародної електронної комерції.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogle ScholarResearcherIDORCIDКАРПЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

m.karpenko@knute.edu.ua

У 2003 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”.

У 2007 році закінчила аспірантуру у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, тема дисертації «Маркетинг та конкурентоспроможність підприємств по виробництву та переробці молока». Науковий керівник доктор економічних наук, академік УААН, Гладій Михайло Васильович.

З 2003 року працювала економістом відділу зовнішньоекономічних зв’язків в ННЦ “Інститут аграрної економіки”. У 2008-2009 рр. працювала головним спеціалістом відділу митно-тарифної політики департаменту зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України. З 2009 року працювала старшим викладачем, а з 2010 року доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств факультету менеджменту та логістики Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету. З вересня 2019 року доцент кафедри світової економіки факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торгово-економічного університету

Викладає дисципліни: Кроскультурний маркетинг

Google Scholar, ORCID


САРКІСЯН ЛАРИСА ГЕВОРГІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри світової економіки

l.sarkisian@knute.edu.ua

Академічний досвід:

 • Доцент кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, з 2020
 • Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет, 2016 – 2020
 • Доцент кафедри міжнародного бізнесу і прикладної економіки, Донецький національний університет, 2015 – 2016
 • Старший викладач кафедри міжнародної економіки, Академія митної служби України, 2014 – 2015

ВІДЗНАКИ:

 • Грамота Донецького національного університету імені Василя Стуса за професійні досягнення, 2017
 • Подяка Донецького національного університету імені Василя Стуса за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, 2017

Участь у літній школі “Міжнародне податкове планування", Господаська академія імені Д. А. Ценова (Болгарія), 4-11 вересня2016

Training in the framework of the project "Deep and comrehensive free trade agreement with the EU:advantages and disadvantages for the Ukrainian society" (40 hours) co-funded by the Erasmus +Programme of the European Union, 10-13.10.2016

Участь у програмі мобільності в Університеті Кардіфф Метрополітан (Великобританія), 18-24 червня 2017

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток, глобальні міста, цифрова економіка, зелена економіка

Хоббі: читання, подорожі

Викладає дисципліни: Міжнародна економіка, Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google Scholar, ResearcherIDORCID


СЕВРУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук,

доцент кафедри світової економіки

i.sevruk@knute.edu.ua

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 2011 по 2014 роки навчалась в аспірантурі Киїського національного торговельно-економічного університету.

З листопада 2016 року розпочала викладацьку діяльність.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 З  вересня 2016 року працює в Київському національному торговельно-економічному університеті. 

Сфера наукових інтересів: маркетингові стратегії міжнародних торговельних мереж, особливості взаємовідносин вітчизняних підприємств з міжнародними збутовими компаніями, інноваційна компонента маркетингових стратегій у сфері міжнародного рітейлінгу, діяльність міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць близько 80, у тому числі: 5 монографій  у співавторстві, 17 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (з них 3 статті у SciVerse Scopus), 20 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: Кроскультурний маркетинг, Міжнародний маркетинг, Міжнародний менеджмент

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarScopusResearcherIDORCIDКРАВЕЦЬ КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри
 світової економіки

k.kravets@knute.edu.ua

Працює з 2011 року. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Концентрація виробництва на підприємствах харчової промисловості» (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Бере участь у багатьох держбюджетних і госпрозрахункових темах.

Є автором понад 20 наукових публікацій. Бере участь у науковій роботі кафедри.

Викладає дисципліни: Реклама в системі міжнародного маркетингу, Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації, Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

Наукові інтереси: Дослідження проблем регулювання ЗЕД; Сучасний стан та аналіз просторового розвитку; Дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
ScopusGoogle ScholarResearcherIDORCID


НОВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук,

доцент кафедри світової економіки

o.novak@knute.edu.ua

У 1998 р. закінчила Донбаський гірничо-металургійний інститут, спеціальність – “Менеджмент у виробничій сфері» – магістр.  

У 2013 році закінчила аспірантуру у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, тема дисертації Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення інноваційної діяльності будівельних підприємств

Академічний досвід:

 • Доцент кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, з 2020
 • Заступник завідувача кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ПВНЗ «Університет сучасних знань», 2014 – 2020
 • Доцент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет, 2014
 • Старший викладач кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет, 2007-2014

Сфера наукових інтересів: міжнародна торгівля, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент

Наукові праці та публікації. загальна кількість наукових праць –  понад 70, в т.ч. розділи в учбових посібниках з грифом МОНУ - 2, більше 15 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки. Бере участь у багатьох держбюджетних і госпрозрахункових темах.

Викладає дисципліни: Європейська інтеграція, Міжнародний маркетинг

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:
Google ScholarResearcherID, ORCID


 
 

ВОРОБЕЙ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри світової економіки,
заступник декана факультета міжнародної торгівлі та права з навчально-виховної роботи

y.vorobey@knute.edu.ua

Закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».  

 У 2018 році закінчила аспірантуру Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю 08.00.02. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Тема дисертаційної роботи «Управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії»

З 2019 року розпочала викладацьку діяльність.

Сфера наукових інтересів: управління інтелектуальним капіталом, інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу компаній.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць 13, у тому числі: 5 статей у фахових виданнях, 7 тез доповідей.

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

ORCID,  ResearcherID,  Google Scholar


КУШНАРЕНКО НАТАЛІЯ

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри світової економіки

n.kushnarenko@knute.edu.ua

Закінчила Донецький державний університет, кваліфікація - економіст", тему диссертации "Трансформація світового фінансового ринку в умовах лібералізації зовнішньоекономічних відносин"

Наукові інтереси: Міжнародна мікро/макро економіка

Викладає дисципліни: Міжнародна мікро/макро економіка

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar,ResearcherID,ORCID 


ЮЗБА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат економічних наук,
доцент кафедри світової економіки,

 

v.yuzba@knute.edu.ua

З 2019 року розпочав викладацьку діяльність.

Заслужений економіст України, заступник голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, радник з питань інвестицій і управління проектами Юридичної і патентної фірми «Грищенко і Партнери».

За час своєї кар’єри працював на керівних посадах в галузі економіки та міжнародної торгівлі:в Міністерстві Економіки України, посольствах України в Бельгії та Великобританії,Українському союзі промисловців та підприємців Асоціації „Київ”, Раді конкурентоспроможності України, Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

Викладає дисципліни: Міжнародний маркетинг

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:

Google Scholar

05.09.2019
42265
12849
остання редакція 05.04.2021
433884