logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

НІКОЛАЄЦЬ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

економічної теорії та конкурентної політики

доктор історичних наук, професор

професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики

k.nikolayets@knute.edu.ua

Наукові профілі у міжнародних наукометричних базах даних:

 ScopusWeb of Science, Google ScholarORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: соціальна політика, історіографія історії України.

ДИСЦИПЛІНИ: «Економічна теорія», «Сучасні економічні теорії», «Економічна футурологія», «Макро- і мікроекономіка», «Економіка сталого розвитку»

.

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ:

 • професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 2014 р.
 • доктор історичних наук, 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», тема дисертації:  «Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ століття: Українська історіографія», 2012 р.
 • доцент кафедри економічної теорії, 2005 р.
 • кандидат історичних наук, 07.00.01 – «Історія України», тема дисертації: «Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ століття», 1999 р.
 • спеціаліст з обліку і аудиту (ОС «спеціаліст»), Вінницький національний аграрний університет, 2010 р.
 • учитель історії і правознавства (ОС «спеціаліст»), Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «історія та правознавство», 1993 р.

ДОСВІД РОБОТИ:

 • професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2012 р. до цього часу.
 • доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2012 р.
 • доцент кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету, 2003 – 2008 рр.
 • старший викладач кафедри економічної теорії Вінницького державного аграрного університету, 2001 – 2003 рр.
 • старший викладач кафедри правознавства Вінницького державного аграрного університету, 1999 – 2001 рр.
 • асистент кафедри історії України Вінницького державного сільськогосподарського інституту, 1994 – 1995 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії:

 • Ніколаєць К.М. Соціальна політика в Україні (у 90-х роках ХХ ст.): монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 296 с.
 • Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ століття: Історіографія. Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. 304 с.

Розділ у колективній монографії:

Ніколаєць К.М. Концептуально-методологічний потенціал економічної футурології. Концептуально-методологічні трансформації економічної теорії ХХІ століття: монографія. Київ: КНТЕУ, 2021. С. 98-131.

Підручники та навчальні посібники:

 • Економічна теорія : підручник : у 2 ч. Ч.1 Мікроекономіка / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, К.М. Ніколаєць та ін. - 2-ге вид., доопр., перероб. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 396 с.
 • Економічна теорія: підручник: у 2 ч. Ч.2. Макроекономіка / В.Д. Лагутін, К.М. Ніколаєць, Т.А. Щербакова та ін. 2-е вид. доопр., перероб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021.  328 с.
 • Л.О. Чорна, Н.О. Андрущенко, К.М. Ніколаєць, В.В. Хрустальова. Історія економіки та економічної думки: Навчальний  посібник. Вінниця Видавничо-редакційний відділ: ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 324 с.

Статті у виданнях, що індексуються у наукометричних базах та наукових фахових виданнях

 1. Nikolaiets, K., Shkuropadska, D., Lebedeva, L., (2023) Ensuring Demographic Resilience of EU Countries. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 6, 21-41 DOI: 10.31617/3.2023(131)02
 2. Nikolaets, K., Umantsiv Y., Ozhelevska, T., Shtunder, I., Shcherbakova, T. Virtual labor migration: current trends and development prospects. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2023, Vol. 5 No. 52. p. 471-480 (Web of Science, Scopus).  
 3. Nikolaets, K., Shkuropadska, D., Ozhelevska, T., Shtunder, I., Khrustalova, V. External migration in the conditions of the russian-ukrainian war. Financial and credit activities: problems of theory and practic, 2023, Vol. 2 No. 49. P. 445-456. (WoS)
 4. НІКОЛАЄЦЬ K., & ОЖЕЛЕВСЬКА T. (2023). Соціально-економічні детермінанти повоєнної рееміграції. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 148(2), 4–14. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)01
 5. Ozhelevskaya T., Ovcharenko L., Nikolaiets K.,  Khrustalova V., Sokolovska I. State Policy for Digitalization in Agriculture: Institutional Approach. 36th IBIMA Conference: 4-5 November 2020, Granada, Spain. URL: https://ibima.org/accepted-paper/state-policy-for-digitalization-in-agriculture-institutional-approach/.
 6. Ніколаєць К.М., Ясько Ю.І., Ніколаєць О.Ю. Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населення України. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 34-38
 7. Umantsiv Iu., Nikolaiets K. Ttransformation of the governmental role in economy in terms of globalization. Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). Kyiv : KNUTE, 2019. P. 267-272.
 8. Nikolaiets Kateryna, Umantsiv Iurii, Lebedeva Larysa, Shust Nataliia. Business education in the globalized world. Environmental Management and Sustainable Economic Development. Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020. Ljubljana, Slovenia 2020. Р. 312-317.
 9. Nikolaiets Kateryna. Futurology concepts of information society. Herald of Kyiv national university of trade end economics. 2019. № 5. P. 5–14.
 10. Ніколаєць К.М. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: факти та наслідки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 5.  С. 6­19.
 11. Ніколаєць К.М. Зовнішня трудова міграція в Україні у 2014-2017 рр. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3(98). С. 21­–32.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності,  2019 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету за вагомий внесок у підготовку фахівців, розбудову і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання, 2016 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • ТОВ «Академія цифрового розвитку», Цифрові інструменти Google для освіти,  середній рівень:  сертифікат №GDTfE-03-С-02416, 2022.
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку», Цифрові інструменти Google для освіти,  базовий рівень:  сертифікат №GDTfE-03-Б-06721, 2022.
 • Сертифікат про участь у тренінгу  «Написання грантових заявок»,  28.12.2022
 • Антимонопольний комітет України, 2021.
 • Навчально-методичний семінар «Технології аналізу даних», 2018 р.
 • Стажування у Фастівській районній раді Київської області,  2016 р.

ХОБІ: велоспорт, теніс.

03.02.2021
41046
2686
остання редакція 21.06.2024
41046