logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Наукова робота

економічної теорії та конкурентної політики

ЗВІТ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА 2020 РІК

Розвиток науки є вагомим чинником розвитку суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального розвитку. Усвідомлення значущості цих процесів зумовлює пріоритетний характер наукової діяльності на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики. Основними складовими наукової діяльності колективу кафедри економічної теорії та конкурентної політики у 2020 р. є:

 • наукові дослідження щодо виконання держбюджетних та госпдоговірної тем;
 • впровадження результатів наукової роботи в освітній процес, наукові публікації;
 • участь у наукових та науково-практичних конференціях, наукове співробітництво з різноманітними закладами та установами;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • керівництво студентською науково-дослідною роботою.

У 2020 р. науково-дослідна робота кафедри набула належного фундаментального та профільного спрямування. Наукові дослідження з теорії торгівлі, конкуренції та антимонопольного регулювання зорієнтовані на пошук напрямків досягнення стійкого економічного зростання в Україні. Результати наукових досліджень стають теоретичною основою для оновлення науково-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються кафедрою.

Звітний період висунув нові вимоги до рівня та масштабів наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри, що набувала статусу випускової. Виконано великий обсяг роботи щодо розробки новітніх спецкурсів з спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент антимонопольної діяльності», наукового обґрунтування тематики курсових та випускних кваліфікаційних робіт, вимог та змісту комплексного кваліфікаційного іспиту.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науковими установами та навчальними закладами України, Словацької Республіки, Китаю, Греції, Білорусі. Здійснюється робота щодо підвищення наукової кваліфікації викладачів, обговорення тем докторських дисертаційних досліджень, проходження наукового стажування, контролю за планом підготовки кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі. Плідною є видавнича діяльність кафедри. Результати наукових досліджень, що опубліковані у провідних фахових виданнях в Україні й за кордоном, підлягали обговорюванню на представницьких міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Напрямки студентських наукових досліджень узгоджуються з кафедральними науковими дослідженнями. Кваліфіковане керівництво з боку викладачів дозволяє залучати до виконання держбюджетної наукової тематики найбільш здібних студентів.

Основні результати наукової діяльності викладачів кафедри економічної теорії відображені в тексті звіту та у відповідних таблицях.

1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

Всі викладачі кафедри економічної теорії та конкурентної політики є висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами, приймають активну участь в проведенні наукових досліджень з держбюджетних та госпдоговірної тематики, в роботі наукових конференцій, здійснюють керівництво студентською науковою роботою в різних її формах. Така діяльність підтверджує високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри.

На 1 листопада 2020 р. на кафедрі працювало 15 викладачів, зокрема:

 • професорів, д.е.н. – 4
 • професорів, д.іст.н. – 1
 • доцентів, к.е.н. – 8
 • доцентів, к.ф.-м.н – 1.
 • асистентів – 1

Таблиця 1

Науково-педагогічний склад

Показники

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Темп зростання, %

2020/2018

2020/2019

Чисельність науково-педагогічних

працівників, всього:

15

14

15

100

107,1

з них:  докторів наук

5

5

5

100

100

кандидатів наук

11

9

9

81,8

100

асистентів

1

докторантів

1

1

100

100

аспірантів

7

9

8

114

88,9

Рівень науково-теоретичної підготовки та педагогічної кваліфікації  викладачів кафедри економічної теорії в цілому відповідають вимогам вищої школи. 94,4% викладачів кафедри мають наукові ступені. Поліпшення якісних характеристик науково-педагогічних кадрів кафедри та подальше ефективне використання наявного високого інтелектуального потенціалу викладачів є одним з основних напрямків роботи керівництва кафедри.

Для проведення занять на кафедру запрошуються відомі науковці – доктори наук, професори, провідні фахівці Антимонопольного комітету України, що значно підвищує  науковий рівень освітнього процесу.

Потужний кадровий потенціал викладачів надав можливість розпочати роботу щодо заснування на кафедрі наукової школи з проблем конкурентної політики, антимонопольного регулювання, теоретичних досліджень проблем сфери товарного обігу.

Для визначення та оцінки інтелектуальних зусиль кожного члена кафедри у виконанні науково-дослідної роботи слід надати характеристику наукової діяльності кожного викладача.

Лагутін В.Д., д.е.н., проф.

1. Голова спеціалізованої вченої ради К. 26.055.05.

2. Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.01.

3. Член Наукової експертної ради КНТЕУ.

4. Членство в редколегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» (IndexCopernicus).

5. Членство в редколегії наукового журналу «Економічна теорія» (IndexCopernicus).

6. Рецензент наукових статей у журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» (Index Copernicus).

7. Рецензент наукових статей у журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінаси, право» (IndexCopernicus).

8. Керівництво науковою роботою статті студентів.

9. Виконавець науково-дослідної роботи «Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», (номер державної реєстрації 0118U000126),

Уманців Ю.М., д.е.н., проф.

1. Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 КНТЕУ.

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

3. Член вченої ради ФЕМП КНТЕУ.

4. Член редколегії наукового журналу «Advances in Politics and Economics» (Google Scholar, Linkedіn).

5. Член редколегії наукового журналу «Економічна теорія та право» (Index Copernicus).

6. Рецензування наукових статей у журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» (IndexCopernicus).

7. Рецензування наукових статей у журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (Index Copernicus).

8. Член редколегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» (Index Copernicus).

9. Наукове керівництво аспірантами.

10. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

11. Виконавець науково-дослідної роботи «Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», (номер державної реєстрації 0118U000126),

Герасименко А.Г., д.е.н., проф.

1. Робота в секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства» Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експерементальних) розробок молодих учених, експерт.

2. Робота у складі Галузевої експертної ради (ГЕР) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, заступник голови ГЕР 05 «Соціальні та поведінкові науки».

3. Робота в Науковій експертній раді КНТЕУ, член ради.

4. Участь у спеціалізованій вченій раді К 26.055.05 КНТЕУ.

5.Членс редколегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. (Index Copernicus).

6. Член редколегії наукового журналу "Економічний вісник Національного гірничого університету" з 2020 р. (Index Copernicus).

7. Член редколегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» з 2020 р. (Index Copernicus).

8. Рецензування наукових статей у науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету».

9. Рецензування наукових статей у науковому журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (Index Copernicus).

10. Рецензування наукових статей у науковому журналі «Товари і ринки» (Index Copernicus).

11. Наукове керівництво аспірантами.

12. Керівництво науковою роботою студентів.

13. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

14. Виконавець науково-дослідної роботи «Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», (номер державної реєстрації 0118U000126),

Романенко В.А., д.е.н., проф.

 1. Член Вченої ради ФЕМП.
 2. Підготовка студентів для участі у наукових конференціях.
 3. Керівник науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Ніколаєць К.М., д.іст.н., професор

1. Рецензент дисертаційних робіт аспірантів.

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Штундер І.О., к.е.н., доц.

1. Робота в спеціалізованій вченій раді К 26.055.05 по захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

2. Опонування кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки:

3. Рецензування наукових статей у журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (Index Copernicus).

4. Керування підготовкою стендових доповідей на наукову студентську конференцію.

5. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Вертелєва О.В., к. ф.-м. н., доц.

1. Член української Асоціації «Жінки в науці та освіті».

2. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

3. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Лебедева Л.В., к.е.н., доц.

1. Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

3. Виконавець науково-дослідної роботи «Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», (номер державної реєстрації 0118U000126).

4. Членство у спеціалізованій вченій раді для захисту дисертаційної роботи  Петренко Н.В. на тему «Політика протидії корупції в системі економічної безпеки держави».

Поліванов В.Є., к.е.н., доц.

1. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

2. Публікація статті в наукометричній базі Scopus/WebofScience.

Ожелевська Т.С., к.е.н., доц.

1. Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

 1. Керівництво студентською науковою роботою:

3. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Соколовська І.П., к.е.н., доц.

1. Виконавець науково-дослідної теми «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції»

2. Керівництво науковою роботою студентів.

3. Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

Хрустальова В.В., к.е.н., доц.

1. Підготовка студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Щербакова Т.А., к.е.н., доц.

 1. Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

2. Керування підготовкою стендових доповідей на наукову студентську конференцію.

3. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Ясько Ю.І., к.е.н., доц.

1. Членство у спеціалізованій вченій раді для захисту дисертаційної роботи  Шкуропадської Д.Б. на тему «Інституційне забезпечення стійкості національної економіки» (грудень 2020).

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Шкуропадська Д.Б., асист.

1. Виконавець науково-дослідної роботи «Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», (номер державної реєстрації 0118U000126).

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

3. Публікація статті в наукометричній базі Web of Science.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Кафедрою виконується одна держбюджетна тема «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції», яка здійснюється під керівництвом д.е.н., проф. Романенка В.А. До виконання теми залучено: проф.: Лагутін В.Д., Уманців Ю. М., Ніколаєць К.М., Герасименко А.Г., доц.: Щербакова Т.А., Хрустальова В.В., Соколовська І.П., Вертелєва О.В., Ожелевська Т.С., Поліванов В.Є., Лебедева Л.В., Штундер І.О., Ясько Ю.І., асист. Шкуропадська Д.Б. аспір.: Петренко Н.В., Лепак П.А., Мудла Д.В., Ковтун В. Ю., Желобицький Я. К. Куліш Л.П. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці методологічних засад та практичних рекомендацій щодо розвитку економічної конкуренції на внутрішньому ринку України.

Наукові дослідження з держбюджетної тематики характеризуються належним теоретичним рівнем, використанням сучасного наукового категоріального апарату, наукового інструментарію дослідження, безпосереднім виходом на мікро- та макроекономічні практичні проблеми, на удосконалення та підвищення наукового рівня освітнього процесу у КНТЕУ.

До роботи над виконанням наукових досліджень кафедра залучає найбільш здібних та талановитих аспірантів та студентів у формі підготовки наукових доповідей на засіданні секцій наукових гуртків, конференцій, наукових публікацій.

У рамках зазначеної тематики у 2020 р. підготовлено ряд наукових статей та науково-методичних робіт. Коротка характеристика наукових робіт, що виконуються колективом кафедри (табл. 3).

Таблиця 3

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт

Назва НДР, керівник, термін виконання

Результат, наукова новизна,

практичне значення (стисло)

Впровадження

1

2

3

4

ЗАВЕРШЕНІ У 2020 р.

1

«Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття» (номер державної реєстрації 0118U000126 – науковий керівник: доктор економічних наук, професор, ректор Мазаракі А.А.)

Термін виконання:

I кв. 2018 р. –

IV кв. 2020 р.

Досліджено стан і перспективи еволюції методології економічної теорії. Обґрунтовано сукупність інституційних детермінант, які забезпечують ефективну взаємозалежність інституційної та інноваційної динаміки. Розкрито проблеми розвитку державної власності в Україні, зокрема труднощі процесу управління нею, а також виокремлено можливі шляхи їх вирішення. Проілюстровано парадигмальну неспроможність економічної теорії ХХ століття пояснити нові реалії функціонування світової економіки. Окреслено ймовірні тренди розвитку економіки та окремих її складових у ХХІ столітті, що визначатимуть її нову нормальність.

Впроваджено в діяльність Департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (довідка від 16.12.2019 №. 4602-05/53944-07).

Впроваджено в діяльність Інституту соціально-економічної трансформації (довідка від 16.12.2019 № 8.12)

Впроваджено в діяльність ГО «Стратегічна група «Софія» (довідка від 03.11.2020 №56).

Опубліковано 23 статті у наукових виданнях, в т.ч. 14 статей у індексованих у міжнародних науково-метричних базах даних, 9 публікацій в матеріалах конференцій.

ПЕРЕХІДНІ

«Державне

регулювання

внутрішнього ринку

в умовах глобальної

конкуренції» (номер

державної

реєстрації НДР

0118U000046)

Керівник:

Романенко В.А.,

д.е.н, проф

Термін виконання:

I кв. 2018 р. –

IV кв. 2022 р.

Обґрунтовано теоретичні підходи до розуміння сутності інституційної архітектоніки внутрішнього ринку споживчих товарів, що трактується як складна динамічна система, яка утворюється сукупністю інститутів, що відображають стійкі, адекватні екзогенним і ендогенним викликам, зв’язки між його підсистемами та формує інституційні умови діяльності суб’єктів господарювання, володіє адаптивними властивостями та забезпечує його розвиток; обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, які сприятимуть досягненню у довгостроковій перспективі нецінових конкурентних переваг товарів національних виробників; досліджено підходи до формування ефективного громадського ринкового нагляду як інструменту прискорення інтеграції України до ЄС, що дасть змогу посилити використання позитивного потенціалу споживчої вартості товарів та відповідатиме міжнародним вимогам з урахуванням національних інтересів у процесі розроблення міжнародних стандартів.

Використання в освітньому процесі, при викладанні навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави», «Сучасні економічні теорії», «Теорія міжнародних відносин», «Конкурентоспроможність національної економіки». «Державне регулювання фінансового ринку», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Економіка державного сектора, «Історія економіки та економічної думки», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Міжнародна конкуренція», «Національна безпека держави», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання в регіоні», «Політична економія», «Державне антимонопольне регулювання».

Опубліковано 4 статті у наукових виданнях, 5 публікацій в матеріалах конференцій.

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

         

3.1. Важливі результати за закінченими у 2020 р. дослідженнями і розробками (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування, вказати довідки, акти впровадження).

1. Науково-дослідна робота «Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», (номер державної реєстрації 0118U000126), наук. кер. Мазаракі А. А., д. е. н., професор. Обсяг фінансування проекту 1200,0 тис. грн., зокрема на 2020 рік 400 тис. грн.

Обґрунтовано сукупність інституційних детермінант, які забезпечують ефективну взаємозалежність інституційної та інноваційної динаміки.; досліджено проблеми для ведення бізнесу в умовах становлення та розвитку економіки знань в Україні та в світі; досліджено стан і перспективи еволюції методології економічної теорії; розкрито зміст і суспільне значення наукового дослідження в економічній теорії як процесу об’єктивного пізнання соціально-економічної дійсності, досягнення істини; обґрунтовано висновок про об’єктивну потребу формування оновленої методології економічної теорії як відповідь на гострі виклики розвитку економіки і суспільства в XXI ст.; проаналізовано роль економічної онтології і економічної гносеології як теоретичної бази методології економічної науки; визначено вплив інформаційної асиметрії на базові стратегії конкурентної боротьби між учасниками ринку, з’ясовано очікуваний вектор зміни конкуренції в міру посилення інформаційної асиметрії. розроблено порівняльний аналіз різних моделей політики відновлювальної енергетики, щоб знайти найкращу з точки зору конкуренції та екології; показано вплив провідних економічних центрів на формування попиту на професійні знання у галузях наукових знань; досліджено передумови та перспективи геоекономічних трансформацій світової економіки у ХХІ столітті у розрізі основних складових національного багатства як основи та індикатора місця окремої країни в світ-системній матриці; доведено, що модель людини економічної, запропонована ортодоксальною економічною теорією, має свої неточності і не є актуальною у сучасній науці; розкрито проблеми розвитку державної власності в Україні; проаналізовано еволюцію предмета дослідження економічної теорії на основі історичного методу, запропоновано предмет дослідження економічної теорії сучасності.

Важливі наукові результати:

- доведено факт неможливості розгляду інституційних детермінантів інноваційних змін поза взаємозв’язків між собою: науково з’ясовано, що інституційні детермінанти є необхідною умовою більш глибокого аналізу ефективного розвитку національної інноваційної систем;

- визначено проблеми, з якими стикаються освітні системи в глобалізованому світі, зокрема, міграція робітників із країн, що розвиваються, у пошуках кращої освіти та можливостей роботи; безробіття та поява «зайвого класу» в економіці; проблеми, з якими стикаються країни в економіці знань; загрози національній безпеці у вигляді неякісної бізнес-освіти;

- проілюстровано парадигмальну неспроможність економічної теорії ХХ ст. пояснити нові реалії функціонування світової економіки та окреслення ймовірних трендів розвитку економіки та окремих її складових у ХХІ ст., що визначатимуть її нову нормальність;

- запропоновано інструменти державної політики, застосування яких сприятиме ефективному розвитку всієї системи інституціонального забезпечення стійкості економіки.

Відповідні напрацювання сприяють розробці парадигмальних і концептуальних положень щодо пом’якшення впливу потенційних кризових явищ і попередженню негативних їх проявів. Практичне значення полягає у впровадженні отриманих результатів наукових досліджень кафедри у практичну діяльність центральних органів влади, провідних вітчизняних підприємств, а також відображаються у публікаціях у наукових виданнях, доповідях на наукових конференціях, використанні в освітньому процесі.

Зокрема, впроваджено в діяльність Департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (довідка від 16.12. 2019 р. №. 4602-05/53944-07); Інституту соціально-економічної трансформації (довідка від 16.12. 2019 р. № 8.12); ГО «Стратегічна група «Софія» (довідка від 03.11. 2020 р. №56).

Наукові результати дослідження використовуються в освітньому процесі Київського національного торговельно-економічного університету при викладанні навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави», «Сучасні економічні теорії», «Теорія міжнародних відносин», «Конкурентоспроможність національної економіки». «Державне регулювання фінансового ринку», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Економіка державного сектора, «Історія економіки та економічної думки», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Міжнародна конкуренція», «Національна безпека держави», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання в регіоні», «Політична економія», «Державне антимонопольне регулювання».

Опубліковано 23 статті у наукових виданнях, в т.ч. 14 статей у індексованих у міжнародних науково-метричних базах даних, 9 публікацій в матеріалах конференцій.

3.2. Найважливіші наукові результати, отримані у результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2020  рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування, вказати довідки, акти впровадження).

1. Науково-дослідна робота «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції», (номер державної реєстрації НДР 0118U000046), науковий керівник – Романенко В.А., д.е.н., професор.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному теоретичному дослідженні та вирішенні наукового завдання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції, обґрунтуванні стратегічних пріоритетів та напрямів підвищення його регулювання в Україні.

Удосконалено теоретико-методичні підходи до обґрунтування ролі національної системи контролю якості товарів та ринкового нагляду за їх обігом на внутрішньому ринку споживчих товарів за умов глобальної конкуренції як інструменту, що забезпечує його захист, сприяє залученню інновацій, ліквідації технічних та адміністративних бар’єрів, підвищує конкурентоспроможність українських товарів та, на відміну від існуючих, враховує децентралізований та ризико-орієнтований підхід до побудови з розмежуванням функцій у сфері стандартизації, сертифікації, метрології та ринкового нагляду, що базуються на чітко скоординованих зусиллях влади, бізнес-середовища і споживачів.

Практичне значення отриманих результатів полягає у обґрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, які сприятимуть досягненню у довгостроковій перспективі нецінових конкурентних переваг товарів національних виробників, що на відміну від існуючих, полягають у системному підході до формування ефективних інститутів розвитку, механізмів захисту та підтримки національних виробників (створення інституційного середовища для розвитку конкуренції між українськими виробниками та імпортерами; підвищення рівня нецінової та цінової конкурентоспроможності; державне регулювання імпортозаміщення; налагодження системи моніторингу цін та обсягів реалізації споживчих товарів; гармонізації національної системи контролю якості товарів та ринкового нагляду із сучасними міжнародними нормами та вимогами).

Наукові результати дослідження використовуються в освітньому процесі Київського національного торговельно-економічного університету при викладанні навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави», «Сучасні економічні теорії», «Теорія міжнародних відносин», «Конкурентоспроможність національної економіки». «Державне регулювання фінансового ринку», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Економіка державного сектора, «Історія економіки та економічної думки», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Міжнародна конкуренція», «Національна безпека держави», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання в регіоні», «Політична економія», «Державне антимонопольне регулювання»

Таблиця 4

Розробки, які впроваджено у 2020 р.

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори)

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6

1

Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття, номер державної реєстрації 0118U000126. Лагутін В.Д ., Уманців Ю.М.,

Герасименко А.Г.,

Лєбєдєва Л.В., Шкуропадська Д.Б.

Обґрунтовано та доведено, що масштабність і глибина поширення нових технологій (злиття фізичних, цифрових та біологічних процесів), зростання мережевих спільнот й посилення інтенсивності руху матеріальних, фінансових і людських ресурсів змінює глобальні економічні, соціальні та гуманітарні контексти.

Обґрунтовано та доведено, що новітні тенденції та закономірності розвитку сучасної економіки потребують адекватних змін парадигмальних засад економічної теорії.

Теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації спрямовані на системне дослідження векторів розвитку сучасної економічної теорії.

Сформульовано на прогностичних підходах методологічні засади формування та розвитку новітніх ідей.

Використання для вдосконалення лекційних курсів та оновлення методичного забезпечення семінарських занять, виконання магістерських кваліфікаційних робіт та дипломного проектування;

підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій за проблематикою проекту

Департамент взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Інститут соціально-економічної трансформації

ГО «Стратегічна група «Софія»

КНТЕУ

Довідка від 16.12.2019 №. 4602-05/53944-07

Довідка від 16.12.2019 № 8.12

Довідка від 03.11.2020 №56

Одержані у процесі виконання НДР наукові результати та практичні рекомендації використовуються для аналізу соціально- економічного стану України. Розроблені авторами рекомендації дали змогу зміцнити інструментарій аналізу сучасних тенденцій розвитку світової економіки та місця України в цих процесах.

Розроблені рекомендації дали змогу розширити методичний інструментарій аналізу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку України, вдосконалити процедурні засади здійснення моніторингу виконання стратегічних програмних документів та механізму забезпечення контролю використання коштів державного бюджету України.

Зазначені розробки та авторські пропозиції, отримані на основі НДР, використовуються при здійсненні аналітичної та консультативної діяльності. Актуальні питання економічної науки у контексті пошуку та розробки її новітньої парадигми доведені до рівня концептуальних розробок

Використання в освітньому процесі, при викладанні навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави», «Сучасні економічні теорії», «Теорія міжнародних відносин», «Конкурентоспроможність національної економіки». «Державне регулювання фінансового ринку», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Економіка державного сектора, «Історія економіки та економічної думки», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Міжнародна конкуренція», «Національна безпека держави», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання в регіоні», «Політична економія», «Державне антимонопольне регулювання».

2

Державне

регулювання

внутрішнього ринку

в умовах глобальної

конкуренції» (номер

державної

реєстрації

0118U000046.

Романенко В.А., Лагутін В.Д., Уманців Ю. М., Ніколаєць К.М., Герасименко А.Г.,  Щербакова Т.А., Хрустальова В.В., Соколовська І.П., Вертелєва О.В., Ожелевська Т.С., Поліванов В.Є., Лебедева Л.В., Штундер І.О., Ясько Ю.І., Петренко Н.В., Шкуропадська Д.Б., Лепак П.А., Мудла Д.В., Ковтун В. Ю., Куліш Л. П.

Обґрунтовано науковий інструментарій оцінки впливу гармонізованих стандартів на економічне зростання, що, на відміну від існуючих підходів, надає можливість оцінити вплив стандартів на сукупну продуктивність факторів виробництва шляхом коригування відповідних факторних ознак (ВВП, капітал, зайнятість населення, ліцензійні платежі, фонд стандартів), які спроможні підвищити дифузійний ефект технологічних знань й забезпечити підґрунтя для стійкого економічного зростання в Україні, прискоривши забезпечення інтеграційних процесів.

КНТЕУ

Використання в освітньому процесі, при викладанні навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави», «Сучасні економічні теорії», «Теорія міжнародних відносин», «Конкурентоспроможність національної економіки». «Державне регулювання фінансового ринку», «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Економіка державного сектора, «Історія економіки та економічної думки», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Міжнародна конкуренція», «Національна безпека держави», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання в регіоні», «Політична економія», «Державне антимонопольне регулювання».

Таблиця 5

Кількісні показники створених та впроваджених розробок

№ з/п

Найменування роботи

(назва НДР)

Створено

Впроваджено

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів теорій

Інше*

У виробництво

У навчальний процес

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів, теорій

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів, теорій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ)

1

Державне

регулювання

внутрішнього ринку

в умовах глобальної

конкуренції» (номер

державної

реєстрації НДР

21

21

ЗА РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

1

Парадигмальні та концептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття

21

3

3

21

ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

*інше (надати стислу характеристику розробки)

4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Наукові дослідження на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики традиційно формуються, виходячи зі сфери наукових інтересів її співробітників. Основними напрямами такої роботи можна вважати:

 • розвиток теоретичних основ сучасного внутрішнього ринку;
 • дослідження найбільш актуальних проблем сфери товарного обігу;
 • аналіз особливостей реалізації конкурентної політики у національній економіці та окремих ринках.

Розвиток науки є вагомим чинником розвитку суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального розвитку. Усвідомлення значущості цих процесів зумовлює пріоритетний характер наукової діяльності на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики. Основними складовими наукової діяльності колективу кафедри економічної теорії та конкурентної політики у 2020 р. є:

 • наукові дослідження щодо виконання держбюджетних та госпдоговірної тем;
 • впровадження результатів наукової роботи в практику педагогічної діяльності, наукові публікації;
 • участь у наукових та науково-практичних конференціях, наукове співробітництво з різноманітними закладами та установами;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • керівництво студентською науково-дослідною роботою.

У 2020 р. науково-дослідна робота кафедри набула належного фундаментального та профільного спрямування. Наукові дослідження з теорії торгівлі, конкуренції та антимонопольного регулювання зорієнтовані на пошук напрямків досягнення стійкого економічного зростання в Україні. Результати наукових досліджень стають теоретичною основою для оновлення науково-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються кафедрою.

Наукове співробітництво кафедри з підрозділами інших наукових установ, навчальних закладів являє собою вагому складову наукової роботи. Це сприяє підвищенню ефективності наукових пошуків, розширює горизонти досліджень.

Продовжується співпраця з університетом Македонії (м. Салоніки, Греція) та Словацької республіки  (Братиславський економічний університет), із фахівцями університетів міст Пекін та Ухань (Китай).

Обміном досвіду та результатами наукових досліджень, участю у міжнародних конференціях, взаємним рецензуванням наукових праць характеризується співробітництво кафедри економічної теорії із Харківським національним університетом, національним університетом «Львівська політехніка», Білоруським державним економічним університетом, Донецьким національним університетом.

З року в рік все тісніше співробітництво кафедри з Антимонопольним комітетом України та Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: проведення зустрічей, обговорення актуальних наукових проблем, стажування викладачів, виробнича та переддипломна практика студентів, методичні консультації. Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науковими установами та навчальними закладами України, Словацької Республіки, Китаю, Греції, Білорусі, Польщі.

На кафедрі економічної теорії та конкурентної політики постійно здійснюється робота щодо підвищення наукової кваліфікації викладачів, обговорення тем дисертаційних досліджень, проходження наукового стажування, контроль за планом підготовки докторських та кандидатських дисертацій, що виконуються.

Кафедрою постійно запрошуються для проведення лекцій провідні вітчизняні та іноземні практики та науковці. Також варто відмітити співробітництво із кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Форми наукового співробітництва, у т.ч. міжнародного, з установами, організаціями, закладами вищої освіти (спільні дослідження, монографії та підручники, розробка нових продуктів, консультації, лекції та інше) (надати коротку аналітичну інформацію про установу, форму співпраці та подальші
перспективи)
.

Таблиця 6

Детальні дані щодо тематики співробітництва з партнерами

(тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ

Протягом звітного періоду викладачі кафедри економічної теорії та конкурентної політики брали активну участь в науковому житті країни, зокрема у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, бізнес-форумах, симпозіумах, були в складі оргкомітетів конференцій.

Таким чином, науковці кафедри брали участь у роботі 11 конференцій 1 викладачем зроблено 2 доповіді. Опубліковано 10 тез та 3 статті (табл. 7).

Таблиця 7

Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2020 р.*

№ з/п

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

ПІБ учасників від кафедри

Форма участі кожного учасника

1

2

3

4

5

1

ІІ Міжнародна наукова конференція «Eastern European Conference of Management and Economics: Environmental Management and Sustainable Economic Development»

29.05.2020

Slovenia, Ljubljana  Ljubljana School Of Business

Уманців Ю. М.

заочна/стаття

Герасименко А.Г.

заочна/стаття

Ніколаєць К.М.

заочна/стаття

Лєбєдєва Л.В.

заочна/стаття

2

ІІІ Міжнародна науково-практична конф. «Правові засади організації та здійснення публічної влади»

28.02.2020 – 2.03.2020

м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Уманців Ю. М.

заочна/тези

3

ХІІІ Міжнародна науково-практична конф. «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»

23.04.2020-24.04.20

м. Переяслав, Університет Григорія Сковороди

Уманців Ю. М.

заочна/тези

4

ХХI Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій»

22.09.2020-24.09.2020

м. Львів, Львівський національний аграрний університет

Герасименко А.Г.,

очна (онлайн)/ доповідь

5

XIІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

12.11.2020

м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет

Герасименко А.Г.

очна (онлайн)/ доповідь

6

Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти»

12.05.2020

м. Київ, Національний інститут стратегічних досліджень

Шкуропадська Д.Б.

заочна/тези

7

Міжнародна науково-практична конференція

«Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку»

11.11.2020-12.11.2020 м. Київ, Київський національний економічний університет

Штундер І.О.

очна/тези

8

International Scientific Conference: Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches

20.03.2020,

Riga, Latvia

Ясько Ю.І.

заочна/тези

9

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права»

18.06.2020

м. Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень

Вертелєва О.В.

заочна/тези

10

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права»

7.05.2020

м. Полтава, Центр фінансово-економічних наукових досліджень

Вертелєва О.В.

заочна/тези

11

Всеукраїнська науково-

практичній інтернет-

конференції

«Теоретичні та

практичні питання

узгодження інтересів

розвитку

територіальної

системи»

31.10.2020

м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Хрустальова В.В.

дистанційна/тези

 1. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом звітного року викладачі кафедри провели вагому роботу щодо публікації результатів наукових досліджень та методичних розробок. Всього у 2020 р. було опубліковано 62 наукових та навчально-методичних робіт загальним обсягом 73,2 друкованих аркушів.

З них опубліковано 28 наукових статей обсягом 16,7 друкованих аркушів у провідних фахових та зарубіжних виданнях. Зокрема, найбільш вагомими були публікації, присвячені проблемам розвитку сфери товарного обігу, державного регулювання економіки, конкуренції та конкурентної політики.

6.1. Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих викладачами кафедри у звітному році:

Таблиця 9

Назва роботи

Кількість

Обсяг в друк. аркушах

Монографії

в Україні

за кордоном,

з них офіційними мовами Євросоюзу

Розділів монографій

в Україні

1

1,6

за кордоном,

з них офіційними мовами Євросоюзу

1

0,5

Статей

у фахових виданнях України

20

12,1

у зарубіжних виданнях

8

4,6

Тез доповідей

12

2,6

Підручників

1

30

Навчальних посібників

Інших навчально-методичні розробки

19

21,8

Опубліковано робіт, всього:

62

73,2

6.2. Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного списку:

Бібліографічний список*

опублікованих робіт кафедри економічної теорії та конкурентної політики за 2020 р.

Монографії, опубліковані в Україні

Стійкість економіки: оцінювання та забезпечення. Монографія / А. В. Бойко, Д. Б. Шкуропадська, Ю. А. Гладка, Штундер І. О., Лебедева Л. В. та ін.; за ред. А.В.Бойко. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 444 с.

Монографії, опубліковані за кордоном

Розділи монографій, опубліковані в Україні

Розділи монографій, опубліковані за кордоном

Ovcharenko L., Ozhelevskaya T. Challenges and opportunities of digitalization of the agricultural sector of Ukraine. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 2020. P. 222-234.

Підручники

Економічна теорія. Друге видання, доопрацьоване, перероблене В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова, Т.С. Ожелевська, Л.В. Лебедєва, Ю.І. Ясько та ін; за заг.ред. В.Д. Лагутіна. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 638 с.

Навчальні посібники

Інші навчально-методичні розробки

 1. Герасименко А.Г., Щербакова Т.А., Соколовська І.П. Економічна теорія: збірник тестових завдань. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 63 с.
 2. Герасименко А.Г., Ковтун В.Ю. Регулювання природних монополій: опорний конспект лекцій. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 115 с.
 3. Герасименко А.Г Регулювання природних монополій: збірник тестових завдань. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 47 с.
 4. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Хрустальова В.В. Економіка галузевих ринків: Програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 17 с.
 5. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Хрустальова В.В. Економіка галузевих ринків: Програма. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 15 с.
 6. Gerasymenko A.G., Lebedeva L.V., Kudyrko L.P. International micro- & macroeconomics: Course summary. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 15 с.
 7. Gerasymenko A.G., Lebedeva L.V., Kudyrko L.P. International micro- & macroeconomics: Course outline. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 22 с.
 8. Вертелєва О.В. Державний контроль за монопольним ціноутворенням. Збірник тестових завдань з дисципліни. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 46 с.
 9.  Вертелєва О.В., Ожелевська Т.С. Збірник тестових завдань з дисципліни «Мікроекономіка». Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2020. 79 с.
 10.  Вертелєва О.В. Інформаційна економіка. Програма з дисципліни. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2020. 19 с.
 11.  Хрустальова В.В., Вертелєва О.В. Економічна теорія. Програма дисципліни. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т.. 2020. 24 с.
 12.  Ніколаєць К.М., Поліванов В.Є. Сучасні економічні теорії. Програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т.  2020. 18 с.
 13.  Ніколаєць К.М., Поліванов В.Є. Економічна футурологія. Програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2020 р. 21 с.
 14.  Ніколаєць К.М., Поліванов В.Є., Хрустальова В.В., Штундер І.О. Збірник тестових завдань. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2020. 23 с.
 15.  Уманців Ю. М. Макроекономічний аналіз. Програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 15 с.
 16. Уманців Ю. М. Макроекономічний аналіз. Робоча програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 20 с.
 17. Уманців Ю. М. Конкурентна політика на ринку фінансових послуг: Програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 12 с.
 18. Уманців Ю. М. Конкурентна політика на ринку фінансових послуг: Робоча програма. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020.  18 с.
 19. Уманців Ю. М., Шкуропадська Д. Б. Конкурентна політика на ринку фінансових послуг: збірник тестових завдань. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 42 с.

*Унеможливити подвійний підрахунок показників!

6.3. Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук та/або іншій (зазначити)) (окремо за кожною наукометричною базою) (табл. 10).

Таблиця 10

№ з/п

ПІБ автора(ів) публікації

(якщо співавтор - студент, вказати факультет, курс, групу)

Назва публікації

Країна, видавництво,

назва (журналу, збірки, тощо),

рік, номер видання, перша-остання сторінка

Мова

1

2

3

4

5

Scopus

Статті

1

Мазаракі Н.А.,

Герасименко А.Г., Ковтун В.Ю.

Information asymmetry as a determinant of competition

Україна, Науковий вісник Національного гірничого університету, 2020. №2 (176). С. 148-152

Англійська

2

Polivanovа О., Polivanovа V.

Ukraine:

economic and noncompliance with the criteria of

lustration measures compatibility with the right to

respect for private life

India, International journal of Management (IGM),

2020, Vol.11 - Issue 6, June, Р.544-559.

Англійська

Тези

Web of Science

Статті

1

Lagutin V., Yasko Y.

Institutional Determinants Of Innovative Development In The Economy of the XXI Century

Latvia, Baltic Journal of Economic Studies. 2020, Vol. 6. - Issue No1, January, Р. 74-79.

Англійська

2

Lagutin V., Boiko A., Shkuropadska D.

Institutional conditions for ensuring resilience of national economy: on the example of Ukraine.

Latvia. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, № 3. P. 76–86.

Англійська

Тези

Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук)

Статті

1

Уманців Ю.М.,

Косарєв Т. В.

Електронне урядування в умовах цифровізації суспільного розвитку

Україна, Держава та регіони. Серія «Державне управління». 2020. Вип. 1. С. 105-110

Українська

2

Уманців Ю.,

Урбанович В., студ. ФФО, I-м; 1 гр.

Макроекономічний вимір фіскальної політики в умовах розгортання глобальної кризи

Україна, Геополітика України: історія і сучасність. 2020. Вип. 1. С. 119-131

Українська

3

Лебедева Л. В., Сорокіна А.О., студ. ФРГБТ, IV к.; 18 гр.

Еволюція наукових моделей економічної поведінки: від людини економічної до людини соціальної

Україна, Історія народного господарства та економічної думки України. 2020. № 53. С. 127-145.

Українська

4

Романенко В. А., Лебедева Л. В.

Концентрація (централізація) і деконцентрація (децентралізація) в промисловості: історія, сучасність, наслідки.

Україна, Ефективна економіка. 2020. № 5.

Українська

5

Лагутін В. Д.

Онтологічні та гносеологічні засади економічної науки XXI століття.

Україна, Вісник Київського національного торговельно-економічного. 2020. №2. с. 21-35.

Українська

6

Мазаракі А. А., Лагутін В. Д.

Перспективи методологічних змін в економічній теорії XXI століття.

Україна, Економічна теорія. 2020. №1. с. 5-18

Українська

7

Лагутін В .Д,

Петренко Н. В

Реалізація державної політики протидії корупції

Україна, Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. №4. с. 5-22

Українська

8

Соколовська І. П.

Вплив ефекту витіснення на динаміку кредитування у національній економіці

Україна, Інтелект ХХІ. 2020. № 4

Українська

9

Nikolaiets K., Umantsiv Iu., Lebedeva L., Shust N.

Business education in the globalized world.

Slovenia, Environmental Management and Sustainable Economic Development Proceedings of the 2nd Eastern European Conference of Management and Economics. Ljubljana, Slovenia, 2020. P. 312-318

Англійська

10

Герасименко А.Г.

Нова нормальність економіки ХХІ ст.

Україна, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. с. 5-19

Українська

11

Герасименко А.Г.

Геоекономічні трансформації у ХХІ ст.:  діалектика динаміки та сталості

Україна, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. №4. с. 5-26

Українська

12

Герасименко А.Г.

Місце України у глобальній економіці: сучасний стан та перспективи.

Україна, Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 4. С. 45-50

Українська

13

Герасименко А.Г.

Трансформація методології мейнстріму в інформаційній економіці ХХІ ст.

Україна, Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. №3.

Українська

14

Герасименко А.Г., Ковтун В.Ю.

Механізм впливу штучної інформаційної асиметрії на споживчий попит.

Україна, Товари і ринки. 2020. №4

Українська

15

Вертелєва О.В

Вектори вдосконалення державного контролю за монопольним ціноутворенням

Україна, Економічна теорія та право. 2020. №1. С. 74-97

Українська

16

Ясько Ю.І.

Інституційне забезпечення конкурентної політики держави

Україна, Інвестиції: практика та досвід. 2020. №19-20, ст.74-79

Українська

17

Ясько Ю.І.

Розвиток конкуренції як фактор посткризового відновлення економіки

Україна, Ефективна економіка. 2020. №10.

Українська

18

Ніколаєць К.М.  Ясько Ю.І.,

Ніколаєць О.Ю.

Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції

населення України.

Україна, Економіка та держава, 2020. № 10, ст.34-38

Українська

19

Романенко В.А., Лебедева Л.В.

Концентрація (централізація Концентрація) і деконцентрація (децентралізація) в промисловості – історія , сучасність, наслідки.

Україна, Ефективна економіка, 2020. №5

Українська

20

Novikova N. L., Ovcharenko L. V., Ozhelevskaya T. S.

Social responsibility of business: institutional approach.

Україна, Економіка АПК. 2020. № 2. С. 93-103.

Англійська

Тези

Інші (обов’язково вказати)

Статті

Тези

1

Уманців Ю. М., Косарєв Т. В.

Розвиток електронного урядування в Естонії

ІІІ Міжнародна науково-практична конф. «Правові засади організації та здійснення публічної влади» (м. Хмельницький, 28.02– 2.03.2020 р.). Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. C. 402-405

Українська

2

Герасименко А.Г.

Краудфандинг як інструмент подолання монополії фінансових інститутів. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні

ХІІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 12.11.2020 р.) Київський національний торговельно-економічний університет, 2020, С. 49-50.

Українська

 1. Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14).

                                                                                                        Таблиця 14

№ з/п

Автор(и)

(ПІБ, науковий ступінь, посада)

Назва об’єкту інтелектуальної власності

Номер та дата видачі (подачі)  документу

Особа або організація, на яку видано документ

1

2

3

4

5

3

Герасименко А. Г., д.е.н., проф.,

Вертелєва О. В., к.ф-м.н, доц.,

Ожелевська Т.С., к.е.н., доц.

Навчально-методичне видання «Програма «Мікроекономіка»

№ 95387 15.01.2020

КНТЕУ

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

В аспірантурі навчалися 8 аспірантів в тому числі 4 аспіранти денної форми навчання.

Таблиця 15

Підготовка  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

Початок роботи над дисертацією

(місяць, рік)

Фактично виконано

Термін

захисту дисертації

1

2

3

4

5

6

7

Аспірантами та здобувачами

1

Лепак П.А.

Формування економічної культури суспільства

Лагутін В.Д. д.е.н., проф.

10.2017

80%

10.2021

2

Куліш Л.П.

Державне регулювання конкурентного середовища національного виробництва

Лагутін В.Д. д.е.н., проф.

10.2018

60%

10.2022

3

Желобицький Я.К.

Трансформація ціннісних пріоритетів розвитку національної економіки

Лагутін В.Д. д.е.н., проф.

10.2019

20%

10.2023

4

Лазоришинець. М.В.

Ринкова влада у системі контрактних відносин

Герасименко А.Г.

д.е.н., проф.

10.2020

5%

10.2024

5

Косарєв Т.В.

Електронне урядування у системі публічного управління

Уманців Ю.М. д.е.н., проф.

10.2016

100% 

10.2020

6

Каюкін В.О.

Державне регулювання ринку залізничних перевезень

Лагутін В.Д. д.е.н., проф.

10.2016

100%

10.2020

7

Петренко Н.В.

Політика протидії корупції в системі економічної безпеки держави

Лагутін В.Д. д.е.н., проф.

10.2016

100%

12.2020

8

Ковтун В.Ю.

Інформаційна асиметрія в системі конкурентних відносин

Герасименко А.Г.

д.е.н., проф.

10.2016

100%

12.2020

Викладачами

Випускниками аспірантури минулих років

1

Афендікова С.В.

Конкурентні відносини у внутрішній торгівлі України

Герасименко А.Г.

д.е.н., проф.

11.2015

100%

03.2020

2

Масько Г.М.

Інститут державної влади в системі конкурентних відносин

Герасименко А.Г.

д.е.н., проф.

11.2015

100%

02.2020

3

Єфремова О.С.

Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці

Уманців Ю.М. д.е.н., проф.

11.2015

100%

06.2020

Таблиця 16

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук

з/п

ПІБ, та посада

дисертанта

Тема дисертації

Науковий консультант

Початок роботи над дисертацією

(місяць, рік)

Фактично виконано

Термін

захисту дисертації

1

2

3

4

5

6

7

Докторантами

Гарькава В.Ф.

Стратегія забезпечення економічної безпеки України

Мазаракі А.А.

д.е.н., проф.

11.2019

50%

11.2021

Викладачами

Випускниками докторантури минулих років

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Наукова студентська робота є істотною складовою наукової діяльності викладачів кафедри. Вона включає ознайомлення студентів із сучасними досягненнями наукової думки, інструментарієм економічних наукових досліджень і відбувається як в навчальний, так і в позанавчальний час через різні форми. Тематика студентських наукових досліджень є актуальною, співзвучною із загальнокафедральними науковими дослідженнями та профілем університету. Проблемність досліджень та їх актуальність дозволяє залучати найбільш здібних студентів до розробки певних проблем кафедральної держбюджетної теми.

Діяльність кафедри щодо залучення студентів до науково-дослідної роботи:

8.1. Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби, інші. Кількість залучених студентів, наукові керівники (по кожному гуртку або дискусійному клубу) (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти  (повна назва/місце проведення/дата).

 • «Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики» (Київ, КНТЕУ, 16 березня 2020 р.);
 • ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Геоекономічні та політико-правові виклики структурної перебудови міжнародних зв’язків України» (Київ, КНТЕУ, 28 квітня 2020 р.)
 • Всеукраїнська студентська наукова конференція «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України» (Київ, КНТЕУ, 11-12 листопада 2020 р.
 • ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами» (Київ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 18 листопада 2020 р.);
 • міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» (Полтава, 7 травня 2020р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права» (частина 4), 18 червня 2020 року, Полтава, Україна;
 • 3rd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2019.

8.3. Кількість опублікованих студентами одноосібних статей/обсяг; тез доповідей/обсяг.

 • Опубліковано 6 наукових статей (4,7 друк. арк.) студентами у збірниках наукових статей магістрів «Управління і адміністрування».
 • підготовлено 8 тези доповідей (1,5 друк. арк.) студентами: на ІІ Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики» (Київ, КНТЕУ, 16 березня 2020 р.); на ІV Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Геоекономічні та політико-правові виклики структурної перебудови міжнародних зв’язків України» (Київ, КНТЕУ, 28 квітня 2020 р.); на Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України» (Київ, КНТЕУ, 11-12 листопада 2020 р.); на ІV Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами» (Київ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 18 листопада 2020 р.); на міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» (Полтава, 7 травня 2020р.); на Міжнародну науково-практичної конференції «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права» (частина 4), 18 червня 2020 року, Полтава, Україна; на 3rd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2019.

8.4. Результати участі студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях.

Викладачі кафедри економічної теорії та конкурентної політики керували написанням студентами 13 робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності:

 • «Управління у сфері економічної конкуренції» - 6 робіт, три з яких взяли

участь у ІІ турі. Робота Нестерець О.А., студентки 3 курс, 10 гр., ФЕМП,

була відзначена дипломом ІІ ступеня. Наук. керівник - проф. Герасименко

А.Г.

 • «Економіка та економічна політика» - 7 робіт, три з яких взяли участь у ІІ

турі. Студентка 3 курсу 17 групи ФМТП Ніколаєць О. Ю. була відзначена

грамотою «За творчий підхід до вирішення актуальних проблем економіки

та економічної політики». Наук. керівник - проф. Уманців Ю.М.

 • підготовлено 10 доповідей на студентській науковій конференції «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства», м. Київ, КНТЕУ, 27 березня 2020 р.
 • підготовлені студенти 3 студенти для участі у І та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції»; Полтавській державній аграрній академії 31.03.2020р.;
 • підготовлені студенти 4 для участі у І та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2.04-3.04.2020 р.;
 • підготовлено стендові доповіді 3 студентів на наукову студентську конференцію.

      Таблиця 17

Участь в наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо

Країна

проведення

Назва заходу

Кількість учасників

Кількість переможців

Назва нагород

1

2

3

4

5

6

1

Україна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції»

6

1

Диплом ІІ ступеня

2

Україна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика»

7

1

Грамота «За творчий підхід до вирішення актуальних проблем економіки та економічної політики».

9. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ

ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Коротка інформація про наукових, науково-педагогічних працівників кафедри:

Кафедра

ПІБ, науковий ступінь та/або вчене звання

Проходили стажування в іноземних ЗВО

Здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистились в Україні (вказати термін керівництва/консультування, рік захисту)

Присвоєно почесне звання України

Економічної теорії та конкурентної політики

Лагутін В.Д.

д.е.н., проф.

Журба О.М. (2018)

Гуменюк В.В. (2017).

Ільїна А.О (2017)

Лазебна І.В (2015)

Ясько Ю.І. (2015)

Боровик Ю.І (2013)

Мельник С.М. (2006)

Пустовіт Р.Ф. (2006)

Герасименко А.Г. (2006)

Кричевська Т.О (2001)

Економічної теорії та конкурентної політики

Уманців Ю.М. д.е.н., проф.

Хоменко І.Б. (2010 р.), Міняйло О.І. (2011 р.), Паладі А.В. (2013 р.), Карп`юк О.П. (2014 р.), ПриваловаО.М. (2014 р.),

Хлопяк С.В. (2015 р.), Дуцька А.С. (2016 р.), Катран М.В. (2018 р.), Ємець В.В.  (2018 р.), Єфремова О.С. (2020 р.)

Економічної теорії та конкурентної політики

Герасименко А.Г.,

д.е.н., проф.

World Trade Center Institute, США

9.2. Наукометричні показники наукових, науково-педагогічних працівників, які мають ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Кафедра

ПІБ наукового, науково-педагогічного працівника

ID Scopus

(за наявності)

Індекс Гірша Scopus

ID Web of Science

Індекс Гірша Web of Science

1

2

3

4

5

6

Економічної теорії та конкурентної політики

Герасименко А.Г. д.е.н., проф.

55858380900

0

L-1094-2019

1

Економічної теорії та конкурентної політики

Уманців Ю.М. д.е.н., проф.

1

9.3. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за весь період своєї діяльності)

Кафедра

Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-пе-
дагогічного працівника

Кількість публікацій
Scopus

Назва та реквізити публікацій Scopus (прирівняні відзнаки)

Назва та реквізити публікацій Web of Science (прирівняні відзнаки)

Кількість публікацій Web of Science

Економічної теорії та конкурентної політики

Герасименко А.Г. д.е.н., проф.

3

1.Mazaraki, N., Gerasymenko, A., Kovtun, V. Information asymmetry as a determinant of competition. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, 2020(2), pp. 148-152

2. Gerasymenko, A., Borovyk, I., Afendikova, S. The methodology of competition assessment. Economic Annals-XXI, 2017, 165(5-6), pp. 52-55

3. Gerasymenko, A. Barriers to competitive fringe expansion as a seed of market power. Economic Annals, 2013, 57(195), pp. 103-114

1. Gerasymenko, A., Borovyk, I., Afendikova, S. The methodology of competition assessment. Economic Annals-XXI, 2017, 165(5-6), pp. 52-55

2.Abakumenko, O., Gerasymenko, A., Pugachevska, K. Reforming of the infrastructure branches of economics according to requirements needed for European integration. Науковий вісник Полісся. 2017  № 4 (12), Ч. 1. С. 8-15

3. Gerasymenko, A., Afendikova, S. The relevant temporal market definition in antitrust analysis. Baltic Journal of Economic Studies, 2018 Vol.4. No.1 рр.68-76

3

10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2020 РІК (абл.. 18)

Таблиця 18

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

щодо науково-дослідної роботи кафедри (інституту) за 2020 рік


з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності

Показник

1.

Науково-педагогічні кадри

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників усього:

15

1.1.1.

Чисельність штатних працівників, усього

з них:

15

                        – доктори наук

5

                        – кандидати наук

9

                        – без ступеня

1

1.1.2.

Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього

з них:

                        – доктори наук

                        – кандидати наук

                        – без ступеня

1.1.3.

Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового характеру, усього

з них:

                        – доктори наук

                        – кандидати наук

                        – без ступеня

2.

Підготовка наукових кадрів

2.1.

Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього

з них:

8

                        – з відривом від виробництва

                        – без відриву від виробництва

2.2.

Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді, усього

1

2.3.

Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього

3

            з них:  – із захистом дисертації

-

2.4.

Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього

кандидатських дисертацій, усього з них:         

3

- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ

3

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ

– докторських дисертацій, усього з них: 

       - захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ

       - захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ                                                                        

3.

Результативні показники виконання

науково-дослідних робіт

3.1.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, усього

1

3.2.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів замовників, усього

3.3.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді в межах робочого часу, усього

1

3.4.

Кількість завершених науково-дослідних робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього

1

3.5.

Кількість завершених науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок коштів замовників, усього

3.6.

Кількість завершених науково-дослідних робіт, які виконувались в межах робочого часу, усього

3.7.

Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів), усього

з них:

            – всеукраїнських

            – міжнародних

3.8.

Взято участь у конференціях, усього

з них:

11

            – у національних

1

            – у міжнародних

10

            – за межами України

3.9.

Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього

з них:

2

            – у національних

            – у міжнародних

2

            – за межами України

3.10.

Взято участь у виставках, усього

з них:

            – у національних

            – у міжнародних

            – за межами України

4.

Наукові праці

4.1.

Опубліковано монографій, усього од./друк.арк.

з них:

в Україні, усього од./арк.арк.

1/1,6

за кордоном, усього од./арк.арк.

з них:

1/0,5

4.2.

Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк. ,

з них:

в Україні, усього од./арк.арк.

за кордоном, усього од./адр.арк.

4.3.

Кількість опублікованих  статей, усього од./друк.арк.,

з них:

28/16,7

у фахових виданнях України, усього од./друк.арк.

20/12,1

за кордоном, усього од./друк.арк.

8/4,6

4.4

У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них:

 • Scopus

2

 • Web of science

2

 • для соціо-гуманітарних наук Copernicus

20

      -     в інших арк. метричних базах даних (крім РИНЦ)

2

4.5.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних

 • Scopus

 • Web of science

 • для соціо-гуманітарних наук Copernicus

      -     в інших арк. метричних базах даних (крім РИНЦ)

2

4.6.

Опубліковано тез , усього од./друк.арк.

12/2,6

4.7.

Опубліковано підручників,  усього од./друк.арк.

1/30,0

4.8.

Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк.

4.9.

Опубліковано інших навчально-методичних видань,

усього од./друк.арк.

19/21,8

5.

Інноваційна спрямованість результатів наукових,

науково-технічних робіт

5.1.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

" – в Україні, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • свідоцтв авторського права

 • інших охоронних документів

" – за кордоном, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • свідоцтв авторського права
 • інших охоронних документів

5.2.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

1

" – в Україні, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • свідоцтв авторського права

1

 • інших охоронних документів

" – за кордоном, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • свідоцтв авторського права
 • інших охоронних документів

6.

Молоді вчені (до 35 років)

6.1.

Чисельність молодих учених, усього

з них:

                        – доктори наук

                        – кандидати наук

2

                        – аспіранти

7

                        – докторанти

1

                        – без ступеня, не включаючи аспірантів

1

6.2.

Опубліковано монографій, за участю молодих вчених, усього од./друк.арк.

з них:

             – в Україні

1

             – за кордоном

6.3.

Опубліковано підручників, за участю молодих вчених, усього од./друк.арк.

6.4.

Опубліковано навчальних посібників, за участю молодих вчених,  усього од./друк.арк.

6.5.

Кількість статей, усього од./друк.арк.

з них:

13

            – у фахових виданнях України

4

             – статей у зарубіжних виданнях

9

6.6

У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них:

8

 • Scopus

1

 • Web of science

1

 • для соціо-гуманітарних наук Copernicus

7

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)

2

6.7.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних усього одиниць, з них:

 • Scopus

 • Web of science

 • для соціо-гуманітарних наук Copernicus

      -     в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)

2

6.8.

Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього, з них:

4

             – всеукраїнських

             – міжнародних

4

             – за межами України

6.9.

Зроблено доповідей на конференціях, усього

з них:

            – у національних

            – у міжнародних

            – за межами України

6.10.

Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах

7.

Наукова робота студентів

7.1.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього осіб

6

            з них:  – з оплатою

1

                        – без оплати

5

7.2.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних олімпіад

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад

                                        – всеукраїнських олімпіад

7.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього,

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад

                                        – всеукраїнських олімпіад

7.4.

Кількість студентів – учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР

33

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів

                                        – всеукраїнських конкурсів

33

            з них:  – переможці Всеукраїнських конкурсів

2

                        – переможці міжнародних конкурсів

7.5.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

8

            з них:  – самостійно

6

7.6.

 Кількість опублікованих тез, усього

8

ВИСНОВКИ

Аналіз викладеного матеріалу дає можливість зробити такі висновки:

 1. План науково-дослідної роботи кафедри та індивідуальні плани викладачів у розділі науково-дослідної роботи в цілому виконані.
 2. Науково-дослідна робота кафедри набула належної фундаментальної та тематичної спрямованості.
 3. Результати наукових досліджень складають основу як публікацій наукового характеру, так і оновлення та вдосконалення навчально-методичних матеріалів кафедри.
 4. Здійснено масштабну роботу з розробки та вдосконалення новітніх спецкурсів для студентів зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент антимонопольної діяльності» та їх навчально-методичного забезпечення. Видано ряд навчально-методичних розробок. Результати наукових пошуків доповідалися та обговорювалися викладачами кафедри на численних конференціях міжнародного та загальноукраїнського рівня.
 5. Встановлені нові та активізувалися існуючі форми співробітництва з науковими і навчальними установами України і зарубіжжя, державними та недержавними структурами.
 6. Розширюється та активізується студентська наукова робота.
 7. Колектив кафедри звертає увагу на таке:
 • у подальшому концентрувати зусилля та посилювати теоретичну глибину та практичну значущість наукових досліджень з актуальних проблем економічної теорії, сфери товарного обігу та конкурентної політики;
 • доцентам кафедри слід активізувати роботу щодо вибору напрямів і тем докторських дисертацій;
 • збільшувати кількість та підвищувати науковий рівень публікацій у провідних всеукраїнських та закордонних виданнях;
 • підвищувати коефіцієнту використання інтелектуального потенціалу  викладачів висуває вимогу посилання їх мотивації та самоорганізації, водночас потребує більш виваженого та збалансованого планування науково-педагогічної та громадської діяльності;
 • підвищення в подальшому відповідальності викладачів за результати та вчасне оформлення наукових досліджень;
 • активізація процесу залучення обдарованих та здібних студентів до виконання наукових розробок кафедри.

18.06.2013
chronon
11069
остання редакція 23.02.2021
41046