logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Наукова робота

економічної теорії та конкурентної політики


 

Кафедра є ініціатором та активним учасником наукових центрів ДТЕУ, а саме:


З В І Т

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КАФЕДРИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

ЗА 2023 РІК

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

            Всі науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії та конкурентної політики є висококваліфікованими фахівцями, беруть активну участь у проведенні наукових досліджень та публікують їх результати в українських та іноземних наукових виданнях, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, апробують їх на конференціях різного рівня, здійснюють керівництво студентською науковою роботою в різних її формах.

Таблиця 

Науково-педагогічний склад

Показники

2021 

2022 

2023 

Чисельність науково-педагогічних

працівників, всього:

14

10

11

з них молодих вчених

3

2

2

Докторів наук

5

4

4

з них молодих вчених

0

0

0

Кандидатів наук/докторів філософії

9

6

7

з них молодих вчених

3

2

2

Докторантів

1

1

0

з них молодих вчених

1

1

0

Аспірантів

3

5

6

Крім штатних працівників кафедри, в освітньому процесі брала участь проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, доктор економічних наук, професор Герасименко Анжеліка Григорівна, яка викладала дисципліни “Теорія галузевих ринків”, “Регулювання природних монополій”, “Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання”.

Таблиця 

Входження до складу наукових та громадських рад, комісій, інших об’єднань

ПІП

Країна, назва організації (об’єднання, ради, комісії) 

Форма залучення (постійне членство/разова співпраця)

1.

Уманців Ю. М.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Вчена рада ДТЕУ

постійне членство

2. 

Уманців Ю. М.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Вчена рада факультету економіки, менеджменту та психології

постійне членство

3.

Уманців Ю. М.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Методична рада ДТЕУ

постійне членство

4.

Уманців Ю. М.

Україна, Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників»

постійне членство

5. 

Штундер І.О.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Вчена рада факультету економіки, менеджменту та психології

постійне членство

6.

Штундер І.О.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Методична рада ДТЕУ

член ради з правом дорадчого голосу

7. 

Ніколаєць К.М.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Вчена рада факультету економіки, менеджменту та психології

постійне членство

8.

Ясько Ю.І.

Україна, Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників»

постійне членство

9.

Ясько Ю.І.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Методична рада ДТЕУ

член ради з правом дорадчого голосу

10.

Лебедева Л.В.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Методична рада ДТЕУ

член ради з правом дорадчого голосу

11.

Ожелевська Т.С.

Україна, Державний торговельно-економічний університет, Методична рада ДТЕУ

член ради з правом дорадчого голосу

12.

Болгов В.Є.

Україна. Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «SPACETIME»

постійне членство

Таблиця 

Входження до складу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

ПІП

ЗВО/наукова установа

Форма залучення (член постійно діючої ради/разової ради )

1.

Уманців Ю. М.

Державний торговельно-економічний університет

заступник голови постійно діючої ради Д 26.055.05

2.

Уманців Ю. М.

Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана

член спеціалізованої вченої ради  Д 26.006.01

3.

Штундер І.О.

Державний торговельно-економічний університет

вчений секретар постійно діючої ради Д 26.055.05

Таблиця 

Членство в редколегіях,  залучення до рецензування статей в журналах, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science

ПІП

Країна, назва наукового журналу (із зазначенням їх індексування у наукометричних базах даних  Scopus/Web ofScience)

Форма залучення (членство в редколегії, залучення до рецензування в журналах, що індексуються   наукометричними базами даних Scopus/Web of Science)

1.

Уманців Ю.М.

США, Advances in Politics and Economics (Web of Science)

членство в редколегії

Таблиця 

Участь в інституційних грантових проєктах

ПІБ

Грантова програма, грантода-

вець

Назва гранто-вого проєкту

Спів-виконавці

Термін викона-ння гранто-вого проєкту

Результат

Обсяг фінансу-вання

за 2023 р.

1.

Лебедева Л.В.

ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Європе-йське викона-вче аге-нтство з питань освіти та культури

EU Economic Resilience Policy (EUERP)

Бойко А.В., Токар В.В.

2022-2025 р.

1. Розробка силабусу тренінгу; 

2. Проведення двох онлайн-тренінгів;

3.Опублікування двох наукових статей  (англ.

мовою);

4. Участь у Міжнародній конференції ECONOMY 2023 "Innovative Solutions for Managing the Economy in an International Crisis Scenario", 26-27 травня 2023 р. у м. Сараєво, Боснія та Герцоговина з доповіддю на тему «Turnover in EU monetary policy in a crisis».

160 876 грн.

2.

Шкуропадська Д.Б.

КАФЕДРАЛЬНІ (ІНІЦІАТИВНІ) НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

            Таблиця 

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт 

Назва НДР, керівник, термін виконання

Результат, наукова новизна,

практичне значення (стисло)

Впровадження

«Конкурентна політика держави в умовах цифровізації економіки»

Керівник: Ніколаєць К.М., д.і.н, професор

Термін виконання:

I кв. 2023 р. – 

IV кв. 2027 р.

За результатами дослідженнярозвинуто та обгрунтовано методологічні засади та практичні рекомендації щодо напрямів формування та реалізації конкурентної політики в умовах цифровізації економіки.

Наукова новизна полягає в комплексному аналізі впливу цифровізації на різні сфери економіки, визначення ключових тенденцій і переваг для макроекономічного розвитку; визначено особливості цифрової економіки при формулюванні стратегічних цілей конкурентної політики.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні передових підходів та механізмів реалізації конкурентна політика в умовах цифровізації економіки.

Використано в навчальному процесі ДТЕУ при створенні програм, робочих програм, збірників тестових завдань, методичних рекомендацій до самостійної роботи 

Видано: 1 розділ монографії, опубліковано 18 статей у наукових виданнях, в т.ч. 18 статей у індексованих у міжнародних науково-метричних базах даних,  18 публікацій в матеріалах конференцій.

Завідувач кафедри, професор Уманців Ю. М. брав участь у розробці науково-дослідної  роботи «Стратегія структурної переорієнтації економіки України в умовах пандемії» (номер державної реєстрації 0121U109608). У межах виконання теми Уманцівим Ю. М. проаналізовано детермінанти формування конкурентоспроможності національної економіки у глобальному просторі, визначено значення та роль конкурентної політики у досягненні цілей структурної переорієнтації економіки України, запропоновано інституційні детермінанти активізації ролі держави у зазначених процесах.

4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

            Таблиця 

Співробітництво з партнерами

(тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Європейська комісія

EU Economic Resilience Policy

Грантова угода 101083497 –  EUERP- ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH, 2022-2025 рр.

Підвищення обізнаності українського суспільства із європейською політикою економічної стійкості

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ

Участь в наукових конференціях,  форумах, симпозіумах, круглих столах: 

10 науковців кафедри брали участь в 14 конференціях (з них очно 9, заочно 7). У всеукраїнських 2; міжнародних 12, з них за межами України 2. 

5 науково-педагогічними працівниками зроблено 9 доповідей, на всеукраїнських 1; міжнародних 8. 

10 науково-педагогічними працівниками опубліковано 18 тез. 

2 науковців кафедри брали участь в роботі 2 круглих столів (з них очно 2, заочно 0). 2 осіб у 2 всеукраїнських.

Таблиця 

Наукові конференції, форуми, симпозіуми, круглі столи в яких брали участь науковці кафедри у 2023 р.* 

№ з/п

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

ПІП учасників від кафедри

Форма участі кожного учасника

конференції, форуми, симпозіуми

1.

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України»

27.04.2023

Україна, м. Київ Інститут економіки та прогнозування НАН України

Уманців Ю. М., д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь, тези

2.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Зовнішні та внутрішні аспекти фінансової безпеки України: виклики та перспективи»

25.05.2023

Україна, м. Київ

Навчально науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Уманців Ю. М., д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь

3.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Україна у просторі соціальних комунікацій суспільство, медіа, рефлексії війни»

27-28 лютого 2023 р.

Україна, м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Уманців Ю. М., д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь

4.

І Міжнародний науковий симпозіум «Соціальні комунікації: виклики сьогодення»

6 червня 2023 р.

Україна, м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Уманців Ю. М., д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь

Ніколаєць К. М, д.і.н., проф.

дистанційна/ доповідь

5.

Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України”

27.04.2023 

Україна, м. Київ

Інститут вищої освіти НАПН України

Штундер І. О, д.е.н., проф.

заочна/тези

6.

ІV міжнародна науково-практична конференція «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст»

12.10.2023

Україна, 

м. Запоріжжя

Запорізька політехніка

Штундер І. О, д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь

7.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові погляди на механізми розвитку міжнародних відносин та ринкової економіки»

20-21. 10. 2023 

Україна,

м. Ужгород

Ужгородський національний університет

Штундер І. О, д.е.н., проф.

заочна/тези

8.

Міжнародна науково-практична конференція. «Європейські орієнтири політичної й духовної консолідації українського суспільства».

1-2.06.2023

Україна, 

м. Переяслав

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ніколаєць К. М, д.і.н., проф.

дистанційна/ доповідь

9.

XI Traditional Scientific Conference NEW ECONOMY 2023 "Innovative Solutions for Managing the Economy in an International Crisis Scenario"

26.05.2023

Боснія та Герцеговина

м. Бієліна

OIKOS Institut

Лебедева Л. В., к.е.н., доц.,

Шкуропадська Д. Б., доктор філософії,

ст. викл.

дистанційна/ доповідь

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація до глобальних змін та викликів: нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля»

18.05.2023

Україна,

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Болгов В. Є., к.е.н., доц.,

заочна/тези

11.

Міжнародна конференція «Управління бізнес-процесами та технологічними інноваціями в сучасних умовах та в післявоєнний період»

10-11.10.2023

Україна, м. Київ

Національний транспортний університет

Болгов В. Є., к.е.н., доц.,

заочна/тези

12.

Міжнародна наукова конференція «Гальчинські читання»

2-3.11.2023

Україна, м. Київ

Національний інститут стратегічних досліджень

Болгов В. Є., к.е.н., доц.,

заочна/ 2 тези

13.

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"

23-24.11.2023

Україна, м. Львів

Національний університет «Львівська політехніка»,

м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Уманців Ю. М., д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь, тези

Штундер І. О., д.е.н., проф.

заочна/тези

Ніколаєць К. М., д.і.н., проф.

заочна/тези

Звонар В. П.,

д.е.н., проф.

заочна/тези

Шкуропадська Д. Б., доктор філософії,

ст. викл., Лебедева Л. В., к.е.н., доц.

заочна/тези

Ясько Ю.І. 

к.е.н., доц.

заочна/тези

Хрустальова В.В. к.е.н., доц.

заочна/тези

Щербакова Т.А. к.е.н., доц.

заочна/тези

Болгов В.Є. к.е.н., доц.

заочна/тези

14.

III Міжнародна науково-практична конференція «Current challenges of science and education»

13-15.11.2023 

Німеччина, м. Берлін

Хрустальова В.В.к.е.н., доц.

заочна/тези

круглі столи

1.

Всеукраїнський круглий стіл «Цифрові тренди трансформації економіки за умов глобальної конкуренції»

18.05.2023

Україна, м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Штундер І. О, д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь

2.

Круглий стіл «Філософія економіки: актуальний дискурс в умовах війни»

26.06.2023

Україна, м. Київ

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Уманців Ю. М., д.е.н., проф.

дистанційна/ доповідь, тези

Кафедрою проведено 1 конференція, з них міжнародних - 1, всеукраїнських - 0. Круглих столів (наукових семінарів тощо) - 3, з них міжнародних - 0, всеукраїнських - 1.

Таблиця 

Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою

№ з/п

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

Співорганізатори

Формат заходу

(очний/дистанційний)

1.

Студентський круглий стіл «Економіка неринкових відносин»

6 квітня 2023 р.

-

дистанційний

2.

Всеукраїнський круглий стіл «Цифрові тренди трансформації економіки за умов глобальної конкуренції»

18 травня 

2023 р.

-

дистанційний

3.

Студентський круглий стіл «Новий економічний світопорядок: загрози та можливості»

2 листопада 2023 р.

-

дистанційний

4.

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»

23-24 листопада 

2023 р.

Національний університет «Львівська політехніка»

очний/дистанційний

Заплановано на 2023 рік проведення 8 лекцій, майстер-класи, тренінги за участю стейкголдерів. Фактично проведено - 10. З них представниками міжнародної наукової та бізнес спільнот - 8.

Таблиця 

Інформація про проведені за ініціативи кафедри лекції, майстер-класи, тренінги за участю стейкголдерів 

№ з/п

ПІП 

(вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи)

Назва 

(лекції, майстер-класу, тренінгу)

Дата проведення

1.

Гапон Олександр Олександрович, голова Української аграрної асамблеї

Лекція на тему «Україна на світових ринках продовольства: виклики воєнного часу, сучасні тренди та перспективи»

1 березня 

2023 р.

2.

Єфремова Олександра Сергіївна, к.е.н., 

Chief Operating Officer (COO) компанії WINSTARS TECHNOLOGY

Вебінар на тему «Як побудувати конкурентоспроможну компанію на динамічному ринку інформаційних технологій»

25 квітня 

2023 р.

3.

Найденко Світлана Валеріївна, генеральний директор асоціації «Транспортні,  експедиторські та логістичні організації в Україні «Укрзовніштранс»

Лекція на тему «Ринок транспортно-експедиторських послуг України: інтеграція у глобальні логістичні системи»

2 травня 

2023 р.

4.

Романюк Анна Сергіївна, к.е.н., начальник відділу звітності Департаменту фінансового обліку та оподаткування страхової компанії ARX

Лекція на тему «Конкуренція на ринку страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку».

5 травня

2023 р.

5. 

Гурскі Блажей, 

старший менеджер з продажів міжнародної компанії 

PepsiCo Globe

Лекція на тему «Цифровізація у продажах»

25 травня 

2023 р.

6.

Пендзин Олег Володимирович, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу

Вебінар на тему «Напрями повоєнного відновлення економіки України»

12 вересня 

2023 р.

7.

Федосеєнко Максим Андрійович, керівник стратегічних проєктів Київської школи економіки

Лекція на тему «Економічне відновлення України: пріоритетні напрями у контексті Ukraine Facility»

22 вересня 

2023 р.

8. 

Ахновська Інна Олександрівна, к.е.н., директорка, керуюча партнерка просвітницького проєкту «Сімейна школа економіки»

Вебінар на тему «Власний підприємницький проєкт: від заснування до врахування макроекономічних ризиків»

14 листопада 

2023 р.

9.

Ус Іван Васильович, к.е.н., головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Лекція на тему «Економічна стійкість України в умовах шокових впливів»

23 листопада 

2023 р.

10.

Табачук Назарій Петрович, заступник начальника відділу ринків виробничих галузевих товарів Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Антимонопольного комітету України

Лекція на тему «Антимонопольне регулювання галузевих ринків в умовах європейської інтеграції»

24 листопада 

2023 р.

6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Детальна інформація щодо наукових публікацій за звітній період.

Таблиця 

Показники, опублікованих наукових та навчально-методичних робіт викладачами кафедри у 2023 році

Назва роботи

Кількість

Обсяг в друк. аркушах

Монографій, всього

-

-

в Україні

-

-

за кордоном 

-

-

з них офіційними мовами Євросоюзу

-

-

Розділів монографій, усього

1

0,6

в Україні

1

0,6

за кордоном

-

-

з них офіційними мовами Євросоюзу

-

-

Статей, усього 

18

14,1

у фахових виданнях України, всього

14

10,5

входять в  Scopus

2

1,6

    з них вже проіндексовані

2

1,6

входять в Web of Science

4

3,4

з них вже проіндексовані

3

2,6

у зарубіжних виданнях, всього

4

3,6

входять в Scopus

4

3,6

з них вже проіндексовані

2

1,7

входять в Web of Science

-

-

з них вже проіндексовані

-

-

Тез доповідей, усього

18

3,5

з них, тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються БД WoS та/або Scopus

-

-

Підручників

-

-

Навчальних посібників

-

-

Інших навчально-методичних розробок

18

28

ОПУБЛІКОВАНО РОБІТ, ВСЬОГО

55

46,2

 

Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science 

№ з/п

ПІБ автора(ів) публікації

(якщо співавтор – студент, вказати факультет, курс, групу)

Назва публікації

Країна, видавництво,

назва (журналу, збірки, тощо),

рік, номер видання, перша-остання сторінка

Мова

Квартиль журналу на момент публікації

Q

1

2

3

4

5

6

Scopus

Статті

1.

Shestack Y., Biliavska Y., Osetskyi V., Mykytenko N., Umantsiv Y.

Devising a comprehensive method to manage digital competencies

Україна, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 

2023. № 3. Vol. 13. 

P. 86–97

англ.

Q3

2.

Lebedeva L., Shkuropadska D.

Turnover in EU Monetary Policy in a Crisis

Боснія та Герциговина,

 ECONOMICS, Volume 11, No. 1. P. 177-194.

англ.

Q2

3.

Kundieieva H., Yasko Yu., Turchyna M., Tur O., Sheremetynska O.

Impact of globalization processes on strategic planning of enterprises

Україна, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (4). P. 173-180.

англ.

Q3

4.

Zvonar V., Shevchenko I, Zavadskykh H, Ptashchenko O, Vishka I.

The Application of Digitizationin the Economyas a Promising Directionin the Growth of Human Capital

Індія, Economic Affairs. 2023, Vol. 68, No. 01s. P. 345-352.

англ.

Q2

5.

Osiyevskyy O., Shevchenko L., Marchenko O., Umantsiv Y.

Competition Traps: Unconscious Biases and Conscious Decisions

США, Rutgers Business Review. 2023. Vol. 8. №3. P. 111-130.

англ.

Q3

6.

Osiyevskyy O., Umantsiv Y., Biliavska Y.

Digital Ecosystem: A Mechanism of Economic Organization of Enterprises of the Future

США, Rutgers Business Review. 2023. Vol. 8. №3. P. 175-194.

англ.

Q3

Web of Science

Статті

1.

Osetskyi V., Klymenko V.,  

Lozova G., 

Umantsiv Yu.

Ensuring the competitiveness and financial stability of transport and logistics companies in the conditions of russian-Ukrainian

Україна, Академічний огляд. 2023. №2. 

С. 25–47

англ.

Q4

2.

Nikolaets, K., Shkuropadska, D., Ozhelevska, T., Shtunder, I., Khrustalova, V.

External Migration in the Conditions of the Russian-Ukrainian War

Україна, Financial and credit activities: problems of theory and practic. 2023. Vol. 2, No. 49. 

P. 445-456.

англ.

Q3

3.

Umantsiv, H.Shushakova, I.,  Miniailo, O.

Shcherbakova, T., Khrustalova, V.

Valuation of intangible assets in the context of economic instability in Ukraine

Україна, Financial and credit activities: problems of theory and practic. 2023. Vol. 3, No. 50. 

P. 102–115.

англ.

Q3

4.

Nikolaets, K.,Umantsiv, Y., Ozhelevska, T.,Shtunder, I.,Shcherbakova, T.

Virtual Labor Migration: Current Trends and Development Prospects

Україна, Financial and credit activities: problems of theory and practic. 2023. Vol. 5, No. 52. 

P. 471–480.

англ.

Q3

Таблиця 

Перелік опублікованих статей у наукових фахових журналах України, що належать до категорії «Б»

№ з/п

ПІП автора(ів) публікації

(якщо співавтор – студент, вказати факультет, курс, групу)

Повні дані про статті 

Обсяг в друк. арк.

1.

Уманців Ю. М.

Трансформаційні процеси в економіці в умова хглобальної конкуренції: цифровий вимір. Економічна теорія та право. 2023. №2. С. 75–84

0,6

2.

Уманців Ю. М., Шкуропадська Д. Б.

National resilience of Ukraine under the Martial Law. Scientia Fructuosa. 2023. № 5(151). C. 4–19

0,7

3.

Ніколаєць К. М.,

Ожелевська Т. С.

·       Social and economic determinants of post-war-emigration. Scientia Fructuosa. 2023№ 2 (148). С. 4 -14.

0,6

4.

Шкуропадська Д. Б.,

Лебедева Л. В.,

Ожелевська Т. С.

Resilience of the EU and Ukraine economies in the conditions of russian aggression. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, № 5 (130), 66-82.

0,7

5.

Ніколаєць К. М.,

Шкуропадська Д. Б.,

Лебедева Л. В.

Ensuring Demographic Resilience of EU Member countries. Foreign TradeEconomicsFinanceLaw2023. № 6 (131).

0,7

6.

Болгов В. Є.,

Ахновська І. О.

Управління людським капіталом бізнес-спільноти в умовах економіки знань. Економіка та суспільство, 2023. №52.

0,6

7.

Zvonar V. P.,

Holovko L. V.

Interaction of Social Capital Forms in the Structure of Civil Society Networks: Managerial Aspect. Statistics of Ukraine, 2023. № 100 (1). P. 92-102.

0,6

8.

Болгов В. Є.,

Ахновська І. О.

Регулювання ринку природної монополії в умовах економіки знань. Цифрова економіка та економічна безпека, 2023. № 8 (08). С. 161-167.

0,6

Таблиця 

Перелік опублікованих тез доповідей 

№ з/п

ПІП автора(ів) публікації

(якщо співавтор – студент, вказати факультет, курс, групу)

Повні дані про публікацію 

Обсяг в друк. арк. 

1.

Уманців Ю. М.

Внутрішній ринок в умовах повоєнної реконструкції економіки України. Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27 квітня 2023 р.). Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, Ін-твищ. осв. НАПН України, 2023. С. 76

0,1

2.

Уманців Ю. М.

Конкурентна політика держави: трансформація за умов європейської інтеграції. Філософія економіки: актуальний дискурс в умовах війни. Матеріали кругл. столу (26 червня 2023 р.), Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 89–92

0,2

3.

Уманців Ю. М.

Макроекономічні детермінанти конкурентної політики на ринку банківських послуг. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики». Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

4.

Штундер І. О., Желобицький Я.К.

Роль громадянського суспільства в реалізації завдань модернізації інституційних детермінант ціннісних пріоритетів повоєнної реконструкції. Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України” Київ, 27 квітня 2023 р.

0,2

5.

Штундер І. О.,

Парфьонова О. Д. 

(ФЕМП, 3 к. 5 гр.)

Світовий досвід регулювання міжнародної конкуренції. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові погляди на механізми розвитку міжнародних відносин та ринкової економіки», Ужгород, 20-21 жовтня 2023 р.

0,2

6.

Болгов В.Є.,

 Парфьонова О.Д.

(ФЕМП, 3 к., 5 гр.)

Відновлення ділової активності в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адаптація до глобальних змін та викликів: нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля», м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р. С. 196-198.

0,2

7.

Болгов В. Є.,

 Іванова Ю. О.

(ФМТП, 2 к., 15 гр.)

Сучасні маркетингові технології в умовах формування цифрового середовища. Міжнародна конференція «управління бізнес-процесами та технологічними інноваціями в сучасних умовах та в післявоєнний період», 10-11 жовтня 2023 р.

0,2

8.

Болгов В. Є., 

Летуча М. В.

(ФМТП, 2 к., 15 гр.)

Досвід, етапи та перспективи євроінтеграції України. Міжнародна наукова конференція «ГАЛЬЧИНСЬКІ ЧИТАННЯ» м. Київ, 2-3 листопада 2023 р.

0,2

9.

Болгов В. Є., 

Харченко І. В.

(ФМТП, 2 к., 15 гр.)

Заходи по відновленню промисловості та забезпеченню стійкого економічного розвитку України. Міжнародна наукова конференція «ГАЛЬЧИНСЬКІ ЧИТАННЯ» м. Київ, 2-3 листопада 2023 р.

0,2

10.

Шкуропадська Д.Б.,

Лебедева Л.В.

Шокові впливи російсько-української війни. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

11.

Штундер І.О.

Зайнятість населення в умовах цифрової трансформації економіки. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

12.

Ніколаєць К.М.

Внутрішня трудова міграція в умовах війни. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

13.

Звонар В.П.

Корпоративна соціальна відповідальність як конкурентна перевага: рефлексії воєнного часу. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

14.

Ясько Ю.І.

Конкурентна політика держави в умовах воєнного стану. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

15.

Хрустальова В.В.

Державно-приватне партнерство як драйвер відновлення та розвитку національної економіки. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

16.

Хрустальова В.В., 

Кошель Р.С.

(ФЕМП, 4 к., 19 гр.)

Підтримка вітчизняного виробника через вдосконалення системи публічних закупівель. III Міжнародна науково-практична конференція «CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION», 13-15.11.2023 р., м. Берлін (Німеччина)

0,2

17.

Болгов В.Є., 

Дзюбенко А.Р. 

(ФТМ, 2 к., 6 гр.)

Формування та реалізація конкурентної політики в Україні в сучасних умовах. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

18.

Щербакова Т.А.

Адвокатування конкуренції на сучасному етапі розвитку національної економіки. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики". Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 23-24 листопада 2023 р.

0,2

Таблиця 

Динаміка цитувань наукових 

публікацій викладачів у наукометричних базах даних

(показники станом на 15.11.2023)

з/п

ПІП 

Scopus

станом на 15.11.2023

Web of Science 

станом на 15.11.2023

Google Scholar 

станом

на 15.11.2023

К-сть 

публікацій

К-сть 

цитувань

H-індекс

К-сть 

публікацій

К-сть цитувань

H-індекс

К-сть публікацій

К-сть

цитувань

H-індекс

1.

Уманців Ю. М.

7

10

2

4

13

3

78

744

15

2.

Ніколаєць К. М.

1

0

0

1

0

0

53

42

4

3.

Штундер І. О.

3

1

1

0

0

0

57

48

4

4.

Звонар В. П.

4

12

2

4

9

2

131

1334

13

5.

Болгов В. Є.

3

6

1

1

2

1

56

87

5

6.

Ожелевська Т. С.

2

0

0

2

1

1

39

47

5

7.

Лебедева Л. В.

3

5

1

2

5

2

65

179

8

8.

Хрустальова В. В.

3

0

0

2

0

0

34

77

6

9.

Щербакова Т. А.

1

0

0

1

0

0

20

14

2

10.

Ясько Ю. І.

1

0

0

1

0

0

21

36

3

11.

Шкуропадська Д. Б.

3

3

1

2

1

1

30

26

3

Таблиця 

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності

№ з/п

Автор(и)

(ПІП, науковий ступінь, посада)

Назва об’єкту права інтелектуальної власності

Номер та дата видачі документу

Особа або організація, на яку видано документ

1.

Мазаракі А.А., Лагутін В.Д., Герасименко А.Г.  , Уманців Ю.М., Ніколаєць К.М., Лебедева Л.В.

Монографія «Концептуально-методологічні трансформації економічної теорії ХХІ століття»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116014

від 23.01.2023 р.

ДТЕУ

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ

Таблиця 

Підготовка дисертацій аспірантами, здобувачами і викладачами

№ з/п 

ПІП

Тема дисертації(відповідно до наказу)

Науковий керівник

Початок та завершення роботи над дисертацією 

(місяць, рік)

Дата

захисту дисертації

Аспірантами

1.

Желобицький Ярослав Костянтинович

Трансформація ціннісних пріоритетів розвитку національної економіки

Штундер І. О.

10.2019–09.2023

10.2023

2.


Швед Юрій Анатолійович

Концентрація капіталу в цифровій економіці

Уманців Ю. М.

10.2021–09.2025

10.2025

3.

Титиш Богдан Йосифович

Трансформація конкурентних відносин в умовах цифровізації економіки

Уманців Ю. М.

10.2021–09.2025

10.2025

4.

Руденко Ігор Володимирович

Конкурентна політика на ринку інформаційних технологій

Уманців Ю. М.

10.2022–09.2026

10.2026

5.

Гановський Василь Леонідович

Регулювання монополії інформаційно-комунікаційних платформ

Герасименко А. Г.

10.2022–09.2026

10.2026

6.

Сорокіна Альона Олександрівна

Стійкість національної економіки в умовах цифровізації

Лебедева Л.В.

10.2023–09.2027

10.2027

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Наукова студентська робота є істотною складовою наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри. Вона включає ознайомлення студентів із сучасними досягненнями наукової думки, інструментарієм наукових досліджень і відбувається як у навчальний, так і у позанавчальний час через різні форми. Тематика студентських наукових досліджень є актуальною, співзвучною із загальнокафедральними науковими дослідженнями та профілем університету. Проблемність досліджень та їх актуальність дозволяє залучати найбільш здібних здобувачів вищої освіти до розроблення наукової проблематики кафедральної ініціативної теми.

71 студентів взяли участь в 13 наукових заходах (конференції, круглі столи), з них всеукраїнських 4, внутрішньоуніверситетських 3, міжнародних 6 у т.ч. за межами України 1.

Зроблено 79 доповідей, з них внутрішньоуніверситетських 3, всеукраїнських 1,  міжнародних 0 та за межами України 0. Кількість опублікованих  тез – 14.

Таблиця 

Перелік наукових заходів, в яких брали участь студенти

№ з/п

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

ПІП студента ((факультет, курс, група)) 

Форма участі кожного учасника

1

Студентський круглий стіл «Новий економічний світопорядок: загрози та можливості»

02.11.2023

Україна, м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Білобжицька Т.Ю.

ФЕМП, 2 к., 1гр.

очна/доповідь 

Бовсуновська Є.С.,

ФТМ, 1 к., 14 гр.

очна/доповідь 

Божко Д. О.,

ФМТП, 2 к., 2а гр.

очна/доповідь 

Бойко Є. Л.,

ФТМ, 1 к., 9 гр.

очна/доповідь 

Бондаренко С.В.,

ФЕМП, 1 к., 7 гр.

очна/доповідь 

Бурдій А.В.,

ФЕМП, 1 к., 12 гр.

очна/доповідь 

Головчик Т.С.,

ФЕМП, 1 к., 9 гр.

очна/доповідь 

Душко А.В.,

ФТМ, 1 к., 10 гр.

очна/доповідь 

Жук Т.А.,

ФТМ, 1 к., 10 гр.

очна/доповідь 

Іванова Ю. О.,

ФМТП, 2 к., 15 гр.

очна/доповідь 

Коберник В.П.

ФЕМП, 3 к., 5 гр.

очна/доповідь 

Кравчук О. С.,

ФЕМП, 3 к., 16 гр.

очна/доповідь 

Міняйло А.О.

ФЕМП, 2 к., 1 гр.

очна/доповідь 

Назаревич-Марченко С.В.,

ФЕМП, 3 к., 5 гр.

очна/доповідь 

Парфьонова О. Д.,

ФЕМП, 3 к., 5 гр.

очна/доповідь 

Петренко Є. М.,

ФЕМП, 1 к., 9 гр.

очна/доповідь 

Петровська О.Я.,

ФЕМП, 1 к., 12 гр.

очна/доповідь 

Пушенко Д.С.,

ФЕМП, 3 к., 5 гр.

очна/доповідь 

Роюк Д. О.,

ФЕМП, 1 к., 9 гр.

очна/доповідь 

Самчук О.С.,

ФЕМП, 2 к., 11 гр.

очна/доповідь 

Сахно Н.О., 

ФЕМП, 3 к., 14 гр.

очна/доповідь 

Супрун К.А.,

ФЕМП, 1 к., 12 гр.

очна/доповідь 

Тішура О. Ю.,

ФЕМП, 2 к., 8 гр.

очна/доповідь 

Ткачук К. О.,

ФТМ, 1 к., 12 гр

очна/доповідь 

Трамана В.С.,

ФЕМП, 3 к., 16 гр.

очна/доповідь 

Трофимчук Я.В.

ФЕМП, 2 к., 12 гр.

очна/доповідь 

Уманська Ю.А.,

ФТМ, 1 к., 9 гр.

очна/доповідь 

Харечко І.В., 

ФМТП, 2 к., 15 гр.

очна/доповідь 

2.

Студентська наукова конференція «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства» 

03.05.2023

Україна, м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Арбузова А. В.,

ФМТП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Бойко Ю.В.

ФМТП, 1 к., 11 гр.

очна/доповідь

Гмиря А. А.,

ФЕМП, 2 к., 13 гр.

очна/доповідь

Діброва Д.І.

ФМТП, 1 к.,  7 гр.

очна/доповідь

Жердієва С. С.,

ФЕМП, 2 к., 15 гр.

очна/доповідь

Захаренко Ю. О.,

ФЕМП, 2 к., 13 гр.

очна/доповідь

Калюжна С.І.,

ФЕМП, 2 к., 13 гр.

очна/доповідь

Лавренюк Т.  А.,

ФЕМП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Міняйло А. О.,

ФЕМП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Назаревич-Марченко  С.В.,

ФЕМП, 2 к., 5 гр.

очна/доповідь

Остропільська В.А.

ФЕМП, 2 к., 16 гр.

очна/доповідь

Павлюковський О.  І.,

ФЕМП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Парфьонова О.Д.,

ФЕМП, 2 к., 5 гр.

очна/доповідь

Сахно Н. О.,

ФЕМП, 2 к., 14 гр.

очна/доповідь

Аврамич Я. В.,

ФЕМП, 3 к., 19 гр.

очна/доповідь

Кошель Р. С.,

ФЕМП, 3 к., 19 гр.

очна/доповідь

Панасюк В. О.,

ФМТП, 1 к., 11 гр.

очна/доповідь

Білобжицька Т. Ю.,

ФЕМП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Дзус Т. Ю.,

ФЕМП, 3 к., 19 гр.

очна/доповідь

Жулей В.В.,

Шум Д.О,

ФЕМП, 3 к., 18 гр.

очна/доповідь

Кондратенко А. О.,

ФЕМП, 2 к., 15 гр.

очна/доповідь

Перещ С. О.,

ФЕМП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Хлопков І. Д.,

ФЕМП, 2 к., 2 гр.

очна/доповідь

Чекан О. І.,

ФЕМП, 2 к., 15 гр.

очна/доповідь

Шипнівська А.О.,

ФЕМП, 3 к., 19 гр.

очна/доповідь

Абраменко Д. О.,

ФЕМП, 2 к., 14 гр.

очна/доповідь

Карпенко А.С.

ФМТП, 1 к., 11 гр.

очна/доповідь

Квятковська В.В.,

ФМТП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Купчак О. Д.,

ФМТП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Леонтьєва А.Є.,

ФМТП, 1 к., 7 гр.

очна/доповідь

Малій М. О.,

ФМТП, 1 к., 3.2. гр.

очна/доповідь

Видрич Т.М.,

ФТМ, 2 к., 26 гр.

очна/доповідь

Плахотіна О.В.

ФМТП, 1 к., 7  гр.

очна/доповідь

Трамана В.С.,

ФЕМП, 2 к., 16 гр.

очна/доповідь

Хватова Д.С.,

ФЕМП, 2 к., 14 гр.

очна/доповідь

3.

Студентський круглий стіл «Економіка неринкових відносин» до 100-річчя з дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки Ллойда Ставелла Шеплі.

06.04.2023

Україна, м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Твердохліб Є. О., Дашуніна О.  Ю.

ФЕМП, 1 к., 8 гр.

очна/доповідь

Квятковська В.  В.,

ФМТП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Сушко Д. І.,

ФЕМП, 3 к., 18 гр.

очна/доповідь

Горбачов П. Ю.,

ФЕМП, 1 к., 3м гр.

очна/доповідь

Арбузова А. В.,

ФМТП, 1 к., 1 гр.

очна/доповідь

Формагей Я. В.,

ФЕМП, 3 к., 18 гр.

очна/доповідь

Леонтьєва А. Є.,

ФМТП, 1 к., 7 гр.

очна/доповідь

Кондратенко А. О.,

ФЕМП, 2 к., 15 гр.

очна/доповідь

Шеремета В. В.,

ФЕМП, 2 к., 2 гр.

очна/доповідь

Гарькава А. О.

ФМТП, І к., 16 гр.

очна/доповідь

Сахно Н. О.,

ФЕМП, 2 к., 14 гр.

очна/доповідь

Ярошенко Є. В.

ФМТП, І к., 16 гр.

очна/доповідь

Гойна А. О.,

ФЕМП, 2 к., 14 гр.

очна/доповідь

Тішура О. Ю.,

 ФЕМП, 1 к., 8 гр.

очна/доповідь

4.

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих вчених «Відбудова транспортної інфраструктури України»

21.06.2023

Україна, м. Київ

Національний транспортний університет

Харечко І. В., 

Іванова Ю.О., ФМТП, І к., 15 гр.

очна/доповідь

Схаб К. Р., 

ФМТП, І к., 16 гр.

очна/доповідь

5.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація до глобальних змін та викликів: нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля»

18.05.2023

Україна, 

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Парфьонова О.Д.,

ФЕМП, 2 к., 5 гр.

заочна/тези

6.

Міжнародна наукова конференція «ГАЛЬЧИНСЬКІ ЧИТАННЯ»

03.11.2023

Україна, м. Київ

Національний інститут стратегічних досліджень

Летуча М.В.,

ФМТП 2к., 15 гр.

заочна/тези

Харечко І.В.

ФМТП 2к., 15 гр.

заочна/тези

7.

Міжнародна конференція «управління бізнес-процесами та технологічними інноваціями в сучасних умовах та в післявоєнний період»

10.10.2023

Україна, м. Київ

Національний транспортний університет

Іванова Ю.О.

ФМТП 2к., 15 гр.

заочна/тези

8.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучаснінаукові погляди на механізми розвитку міжнародних відносин та ринкової економіки»

20.10.2023

Україна, м. Ужгород

Ужгородський національний університет

Парфьонова О.Д.,

ФЕМП, 3 к., 5 гр.

заочна/тези

9. 

III Міжнароднанауково-практичнаконференція«CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION»

13.11.2023

Німеччина, м. Берлін

Кошель Р.С.,

ФЕМП 4 к., 19 гр.

заочна/тези

10.

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"

23-24.11.2023

Україна, м. Львів

Національний університет «Львівська політехніка»,

м. Київ

Державний торговельно-економічний університет

Назаревич-Марченко С.В.,

ФЕМП 3 к., 5 гр.

заочна/тези

Парфьонова О.Д.,

ФЕМП 3 к., 5 гр.

заочна/тези

Дзюбенко А.Р.,

ФТМ 2 к., 6 гр.

заочна/тези

11.

VІІ учнівсько-студентська конференція "Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни"

07.12.2023

Україна, м. Черкаси

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Христофорова П.С.,

ФЕМП 2 к., 1 гр.

заочна/тези

Павлюковський О.І.,

ФЕМП 2 к., 1 гр.

заочна/тези

Лавренюк Т.А.,

ФЕМП 2 к., 1 гр.

заочна/тези

12.

V Міжнародна наукова  студентська конференція 

"Молодь і науковий прогрес у  соціально-економічному та освітньому просторі суспільства"

05-06.12.2023

Україна, м. Камянець-Подільський

Камянець-Подільський Державний інститут

Перещ С.О.,

ФЕМП 2 к., 1 гр.

заочна/тези

13.

ХІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи»

07.12.2023

Україна, м. Київ

Київський університет імені Бориса Грінченка

Білобжицька Т.Ю.,

ФЕМП 2 к., 1 гр.

заочна/тези

Таблиця 

Участь у наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, форумах  тощо

Країна

проведення

Повна назва

заходу

ПІП учасників від ДТЕУ (факультет, курс, група)

ПІП переможців

від ДТЕУ

(факультет, курс, група)

Документ про нагородження

1.

Україна

ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Галайчук В. Ю., ФЕМП, 3 к., 5 гр,

Сергій Д. І., ФМТП, 2 к., 15 гр.

Галайчук В. Ю., ФЕМП, 3 к., 5 гр,

відзнака «За успішну наукову роботу»

2.

Україна

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей з освітньої програми «Економіка галузевих ринків»

1. Кроковна В. В., ФЕМП,

4 к., 4 гр.

2. Гальченко О. Р., ФЕМП, 4 к., 4 гр.

3. Калиушко Д. І., ФЕМП, 4 к., 4 гр.

1 місце: Кроковна В. В., ФЕМП,

4 к., 4 гр.

2 місце: Гальченко О. Р., ФЕМП, 4 к., 4 гр.

3 місце: Калиушко Д. І., ФЕМП, 4 к., 4 гр.

ДТЕУ дипломів не видавав

3.

Україна

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей з освітньої програми «Менеджмент антимонопольної діяльності»

1. Поканєвич В. Ю.,ФЕМП,4 к., 17 гр.

2. Дзус Т. Ю.,

ФЕМП, 3 к., 

19 гр.

3. Шипнівська А. О., ФЕМП,

3 к., 19 гр.

1 місце: Поканєвич В. Ю., ФЕМП,4 к., 17 гр.

2 місце:

Дзус Т. Ю.,

ФЕМП, 3 к., 

19 гр.

3 місце: Шипнівська А. О., ФЕМП, 3 к., 19 гр.

ДТЕУ дипломів не видавав

 

9. ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ 

ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Таблиця 

Коротка інформація про науково-педагогічних працівників кафедри

ПІП, науковий ступінь та/або вчене звання

Проходили стажування в іноземних ЗВО

Здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистились в Україні (вказати термін керівництва/консультування, рік захисту) 

Присвоєно почесне звання України

Уманців Ю. М.

1. Хоменко Ірина Богданівна. канд. екон. наук. 08.00.02– Світове господарство і  міжнародні економічні відносини. Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище національної економіки (2010 р.).

2. Міняйло Олександр Іванович. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки (2011 р.).

3. Паладі Аьона Василівна. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Регулювання ринку туристичних послуг в Україні (2013 р.).

4. Карп`юк Ольга Петрівна.канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Державне регулювання інноваційних процесів у національній економіці (2014 р.).

5. Привалова Олена Миколаївна. канд. екон. наук. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.Конкурентна політика  держави на ринку страхування життя (2014 р.).

6. Хлопяк Сергій Васильович. канд. екон. наук. 08.00.03.– Економіка та управління національним господарством. Державне регулювання туризму в Україні (2015 р.). 

7. Дуцька Анна Сергіївна. 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Розвиток конкурентних відносин у національній економіці(2016 р.).

8. Катран Марина Володимирівна. 08.00.01 –Економічна теорія та історія економічної думки. Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції (2018 р.).

9. Ємець Вадим Вікторович. 08.00.01 –Економічна теорія та історія економічної думки.  Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності (2018 р.).

10. Єфремова Олександра Сергіївна. 08.00.01 –Економічна теорія та історія економічної думки. Конкурентоспроможність малого підприємництва в національній економіці (2020 р.).

-

Звонар В. П.

1. Міжнародне стажування «Winter School 2 on Digital Transformation in Public Sector», Таллінський технолгічний університет, Естонія – Таллінн; Україна – Київ, січень 2022;

2. Міжнародне стажування «Practical educational workshop on e-Governance», Таллінський технолгічний університет, Естонія – Таллінн, вересень 2022;

3. Міжнародне стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», Університет суспільних наук у Лодзі, Central European Academy Studies and Certifications, Польща – Лодзь; Україна – Київ, січень 2022;

-

Лебедева Л.В.

Участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ у Краківському університететі економіки (м. Краків, Республіка Польща), 17-21 липня 

2023 р.

Болгов В.Є.

Міжнародне стажуванняVIRTUAL INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL «Remote Education - Modern Forms, Methods and Tools» (1 ECTS, 30 годин), at the Pedagogical University of Krakow, June12-14, 2023.

Таблиця 

Наукометричні показники науково-педагогічних працівників, 

які мають ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science

ПІП 

ID Scopus

Індекс Гірша Scopus

ID Web of Science

Індекс Гірша Web of Science

Уманців Ю. М.

57190254318

2

N-7018-2016

3

Штундер І. О.

57884236300

1

Звонар В. П.

57221620755

2

ABE-3624-2021

2

Болгов В. Є.

57207879840

1

ACB-2137-2022

1

Ожелевська Т. С.

AFX-2108-2022

1

Лебедева Л. В.

57201777960

1

O-2213-2016

2

Шкуропадська Д. Б.

57681962300

1

S-4618-2018

1

Таблиця 

Науково-педагогічні працівники,

які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

ПІП

ORCID

Кількість публікацій

Scopus

ID Scopus

Кількість публікацій Web of Science

ID Web of Science

Уманців Ю.М.

0000-0003-0788-7110

7

57190254318

4

N-7018-2016

Звонар В.П.

0000-0003-1300-4791

4

57221620755

4

ABE-3624-2021

Лебедева Л.В.

0000-0001-8632-5460

3

57201777960

2

O-2213-2016

Шкуропадська Д.Б.

0000-0002-6883-711X

3

57681962300

2

S-4618-2018

10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2023 РІК 

Таблиця 


з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності 

Показник

1.

Науково-педагогічні кадри

Чисельність науково-педагогічних працівників усього:

11

Чисельність штатних працівників, усього

з них:

11

                        – доктори наук

4

                        – кандидати наук/доктори філософії

7

                        – без ступеня

0

2.

Підготовка наукових кадрів

Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього

-

 – на здобуття ступеня доктора філософії,  усього з них:

-

- захищених у спеціалізованих вчених радах ДТЕУ 

-

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ЗВО

-

– докторських дисертацій, усього з них:

-

       - захищених у спеціалізованих вчених радах ДТЕУ

-

       - захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ЗВО                                                                  

-

3.

Результативні показники виконання 

науково-дослідних робіт

3.1.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, усього

-

з них завершених у звітному періоді

-

3.2.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів замовників, усього 

1

з них завершених у звітному періоді

-

3.3.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді в межах робочого часу кафедральні (ініціативні), усього

1

з них завершених у звітному періоді

-

3.4.

Участь у наукових заходах (конференціях, симпозіумах), усього,

 з них:

16

             – всеукраїнських

4

             – міжнародних, з них

12

              за межами України

2

3.5.

Зроблено доповідей на конференціях (круглих столах), усього 

з них:

11

            – у всеукраїнських

3

            – у міжнародних, з них

8

            за межами України

1

3.6.

Кількість проведених наукових заходів (конференцій, симпозіумів), усього 

з них:

1

            – всеукраїнських

-

            – міжнародних

1

3.7.

Кількість проведених круглих столів, усього 

з них:

3

            – всеукраїнських

1

            – міжнародних

-

            – внутрішньоуніверситетських

2

3.8.

Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього 

з них:

-

             – всеукраїнських

-

             – міжнародних, з них

-

              за межами України

-

4.

Наукові праці

4.1.

Опубліковано монографій, усього од./друк.арк.

з них:

-

в Україні, усього од./др.арк.

-

за кордоном, усього од./арк.арк.

-

4.2.

Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк. , 

з них:

1/0,6

в Україні, усього од./арк.арк.

1/0,6

за кордоном, усього од./арк.арк.

-

4.3.

Кількість опублікованих  статей, усього од./друк.арк., 

з них:

18/14,1

у фахових виданнях України, усього 

од./друк.арк.,

з них:

14/10,5

 • Scopus

2/1,6

 • Web of science 

4/3,4

за кордоном, усього од./друк.арк.

з них:

4/3,6

 • Scopus

4/3,6

 • Web of science 

-

4.4.

Опубліковано тез , усього од./друк.арк.

18/3,5

4.5.

Опубліковано підручників,  усього од./друк.арк.

-

4.6.

Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк.

-

4.7.

Опубліковано інших навчально-методичних видань,

усього од./друк.арк.

18/28

5.

Інноваційна спрямованість результатів наукових, 

науково-технічних робіт

5.1.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

-

" – в Україні, з них:

-

 • патентів на винаходи

-

 • патентів на корисну модель

-

 • інших охоронних документів

-

" – за кордоном, з них:

-

 • патентів на винаходи

-

 • патентів на корисну модель

-

 • інших охоронних документів

-

5.2.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

1

« – в Україні, з них:

1

 • патентів на винаходи

-

 • патентів на корисну модель

-

 • інших охоронних документів

1

« – за кордоном, з них:

-

 • патентів на винаходи

-

 • патентів на корисну модель

-

 • інших охоронних документів

-

6.

Молоді вчені (до 35 років, доктори наук – до 40 років)

6.1.

Чисельність молодих учених, усього 

з них:

8

                        – доктори наук

-

                        – кандидати наук/доктори філософії 

2

                        – аспіранти

6

                        – докторанти

-

                        – без ступеня, не включаючи аспірантів

-

6.2.

Опубліковано монографій, усього од./друк.арк.

з них:

-

в Україні, усього од./др.арк.

-

за кордоном, усього од./арк.арк.

-

6.3.

Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк. , 

з них:

1/0,6

в Україні, усього од./арк.арк.

1/0,6

за кордоном, усього од./арк.арк.

-

6.4.

Кількість опублікованих  статей, усього од./друк.арк., 

з них:

9/7

у фахових виданнях України, усього 

од./друк.арк.,

з них:

9/7,2

 • Scopus

1/0,8

 • Web of science 

1/0,8

за кордоном, усього од./друк.арк.

з них:

1/0,8

 • Scopus

1/0,8

 • Web of science 

-

6.5.

Опубліковано тез , усього од./друк.арк.

13/2,4

6.6.

Опубліковано підручників,  усього од./друк.арк.

-

6.7.

Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк.

-

6.8.

Участь у наукових заходах (конференціях, симпозіумах), усього,

 з них:

9

             – всеукраїнських

-

             – міжнародних, з них

9

              за межами України

1

6.9.

Зроблено доповідей на конференціях, усього 

з них:

1

            – у всеукраїнських

-

            – у міжнародних, з них

1

            за межами України

1

6.10.

Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах

-

7.

Наукова робота студентів

7.1.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього осіб

5

            з них:  – з оплатою 

-

                        – без оплати

5

7.2.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних олімпіад 

-

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад

-

                                        – всеукраїнських олімпіад 

-

7.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього,

-

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад

-

                                        – всеукраїнських олімпіад 

-

7.4.

Кількість студентів – учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР

8

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів

0

                                        – всеукраїнських конкурсів

8

            з них:  – переможці Всеукраїнських конкурсів 

7

                        – переможці міжнародних конкурсів 

0

7.5.

Участь у наукових конференціях, усього,

 з них:

13

             – всеукраїнських

4

             – міжнародних

6

             – за межами України

1

7.6.

Зроблено доповідей на конференціях, усього 

з них:

79

            – у всеукраїнських

1

            – у міжнародних, з них 

-

            за межами України

-

7.7.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

-

            з них:  – самостійно

-

7.8.

 Кількість опублікованих  тез,  усього

14

18.06.2013
chronon
12920
остання редакція 20.07.2024
41046