logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Наукова робота

економічної теорії та конкурентної політики

ЗВІТ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА 2021 РІК

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

         

Всі викладачі кафедри економічної теорії та конкурентної політики є висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами, приймають активну участь в проведенні наукових досліджень з держбюджетних та госпдоговірної тематики, у роботі наукових конференцій, здійснюють керівництво студентською науковою роботою в різних її формах. Така діяльність підтверджує високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри.

На 1 листопада 2021 р. на кафедрі працювало 14 викладачів, зокрема: 

 • професорів, д.е.н. – 4
 • професорів, д.іст.н. – 1
 • доцентів, к.е.н. – 7
 • доцентів, к.ф.-м.н. –1
 • старших викладачів, д. ф. з ек. – 1 

Таблиця 1

Науково-педагогічний склад

Показники

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Темп зростання, %

2021/2019

2021/2020

Чисельність науково-педагогічних

працівників, всього:

14

15

14

0%

-6,7%

з них:  докторів наук

5

5

5

0%

0%

докторів філософії

-

-

1

100%

100%

кандидатів наук

9

9

8

0%

-11,2%

Докторантів

1

1

1

-100%

00%

Аспірантів

9

8

3

-66,6%

-62,5%

Для проведення занять на кафедру запрошуються відомі науковці – доктори наук, професори, провідні фахівці Антимонопольного комітету України, що значно підвищує науковий рівень освітнього процесу.

Потужний кадровий потенціал викладачів надав можливість розпочати роботу щодо заснування на кафедрі наукової школи з проблем конкурентної політики, антимонопольного регулювання.

Для визначення та оцінки інтелектуальних зусиль кожного члена кафедри у виконанні науково-дослідної роботи слід надати характеристику наукової діяльності кожного викладача.

Герасименко А.Г., д.е.н., проф.

1. Робота в секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства» Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, експерт.

2. Робота у складі Галузевої експертної ради (ГЕР) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, заступник голови ГЕР 05 «Соціальні та поведінкові науки».

3. Робота в Науковій експертній раді КНТЕУ, член ради.

4. Член редколегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. (Index Copernicus).

5. Член редколегії наукового журналу «Економічний вісник Національного гірничого університету» з 2020 р. (Index Copernicus).

6. Член редколегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» з 2020 р. (Index Copernicus).

7. Рецензування наукових статей у науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету».

8. Рецензування наукових статей у науковому журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (Index Copernicus).

9. Рецензування наукових статей у науковому журналі «Товари і ринки» (Index Copernicus).

10. Наукове керівництво аспірантами.

11. Керівництво науковою роботою студентів.

12. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

13. Виконавець науково-дослідної роботи «Цифрова трансформація торговельно-економічної та туристичної систем України», (номер державної реєстрації 0121U112231).

Лагутін В.Д., д.е.н., проф.

1. Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.01.

2. Член Наукової експертної ради КНТЕУ.

3. Членство в редколегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» (IndexCopernicus).

4. Членство в редколегії наукового журналу «Економічна теорія» (Index Copernicus).

5. Рецензент наукових статей у журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» (Index Copernicus).

6. Рецензент наукових статей у журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінаси, право» (Index Copernicus).

7. Керівництво науковою роботою студентів.

Уманців Ю.М., д.е.н., проф.

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

2. Керівництво науковою роботою студентів (підготовка наукових статей та виступів на конференціях).

3. Наукове керівництво підготовкою студентами спеціалізації «Менеджмент антимонопольної діяльності» наукових робіт на Всеукраїнський конкурс у Полтавській державній аграрній академії.

4. Член редколегії наукового журналу «Advances in Politics and Economics» (Google Scholar).

5. Член редколегії наукового журналу «Економічна теорія та право» (Index Copernicus).

6. Рецензування наукових статей у журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» (Index Copernicus).

7. Рецензування наукових статей у журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (Index Copernicus).

8. Член редколегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» (Index Copernicus).

9. Наукове керівництво аспірантами.

10. Виконавець науково-дослідної теми «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

11. Членство у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертаційної роботи  Петренко Н.В. на тему «Політика протидії корупції в системі економічної безпеки держави».

12. Рецензування дисертаційної роботи докторантки кафедри Гарькавої В. Ф.

13. Публікація статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Романенко В.А., д.е.н., проф.

1.            Підготовка студентів для участі у наукових конференціях.

2.            Керівник науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Ніколаєць К.М., д.іст.н., проф.

1. Рецензент дисертаційних робіт аспірантів.

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Штундер І.О., к.е.н., доц.

1. Опонування кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки:

2. Рецензування наукових статей у журналі «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (Index Copernicus).

3. Керування підготовкою стендових доповідей на наукову студентську конференцію.

4. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Вертелєва О.В., к. ф.-м. н., доц.

1. Член Всеукраїнської асоціації «Жінки в науці та освіті».

2. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

3. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Лебедева Л.В., к.е.н., доц.

1. Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

3. Членство у спеціалізованій вченій раді для захисту дисертаційної роботи  Петренко Н.В. на тему «Політика протидії корупції в системі економічної безпеки держави».

Ожелевська Т.С., к.е.н., доц.

1.             Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

2.             Керівництво студентською науковою роботою: на виконання Указу Президента України В. Зеленського від 30 березня 2021 р. №128 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції України» та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.04.2021 р. №1/9-195 проведення 19 травня 2021 р. КНТЕУ студентський круглий стіл «Конституційні економічні права та свободи громадян України».

3. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Соколовська І.П., к.е.н., доц.

1. Виконавець науково-дослідної теми «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

2. Керівництво науковою роботою студентів.

3. Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

Хрустальова В.В., к.е.н., доц.

1. Підготовка студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

2. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Щербакова Т.А., к.е.н., доц.

 1.  Рецензування дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

2. Керування підготовкою стендових доповідей на наукову студентську конференцію.

3. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Ясько Ю.І., к.е.н., доц.

1. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації  НДР 0118U000046).

Шкуропадська Д.Б., д.ф. з ек., ст. викл. 

1. Виконавець науково-дослідної теми: «Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції» (номер державної реєстрації НДР 0118U000046).

2. Публікація статті в наукометричній базі Web of Science.

Таблиця 2

ПІБ виконавців

Назва гранту / підстава

Місце стажування

Термін стажування

Фінансування, тис. грн

1

2

3

4

5

6

1

Вертелєва Оксана Василівна, Герасименко Анжеліка Григорівна, Уманців Юрій Миколайович, Щербакова Таміла Анатоліївна, Хрустальова Вікторія Вікторівна, Шкуропадська Діана Борисівна

USAID/FTC «Competitive markets» program and EU twinning project: «Competition law, economics, and policy», Antimonopoly committee of Ukraine.

Онлайн стажування: Київ-Вашингтон-Берлін-Бухарест-Вільнюс.

15.02-26.04.2021 р.

2

Штундер Ірина Олександрівна

Асоціація «Укрзовніштранс»

17.05-18.06.2021 р.

3

Вертелєва Оксана Василівна, Герасименко Анжеліка Григорівна, Ніколаєць Катерина Миколаївна, Уманців Юрій Миколайович, Шкуропадська Діана Борисівна, Ясько Юлія Іванівна, Щербакова Таміла Анатоліївна, Соколовська Ірина Петрівна 

USAID/FTC “Competitive markets” program & EU Twining project:

“Competition policy enforcement. Word Best Practices.”

Онлайн стажування: Київ-Вашингтон-Берлін-Бухарест-Вільнюс.

10.11.2021-10.12.2021

 • ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

         

Коротка характеристика наукових робіт, що виконуються колективом кафедри. Зазначити назву роботи, наукового керівника, термін виконання. Коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість, практичне застосування місце та форма впровадження результатів досліджень (вказати довідки, акти впровадження) (табл. 3). 

Таблиця 3

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт 

Назва НДР, керівник, термін виконання

Результат, наукова новизна, практичне значення (стисло)

Впровадження

1

2

3

4

ЗАВЕРШЕНІ У 2021 р.

-

-

-

ПЕРЕХІДНІ

Державне регулювання

внутрішнього ринку

в умовах глобальної

конкуренції» (номер

державної реєстрації

0118U000046).  Науковий керівник – Романенко В.А., д.е.н., професор, (І кв. 2018 р., – IV кв. 2022 р.)

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному теоретичному дослідженні та вирішенні наукового завдання щодо розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції, обґрунтуванні стратегічних пріоритетів та напрямів підвищення його регулювання в Україні.

Використання в освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін кафедри «Економічна теорія», «Макроекономічний аналіз», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз», «Конкурентна політика держави», «Сучасні економічні теорії», «Конкурентоспроможність національної економіки». «Конкурентна політика на ринку фінансових послуг», «Економіка державного сектора», «Державний контроль за монопольним ціноутворенням», «Міжнародна конкуренція», «Теорія галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання в регіоні», «Політична економія», «Державне антимонопольне регулювання».. 

4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Розвиток науки є вагомим чинником розвитку суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального розвитку. Усвідомлення значущості цих процесів зумовлює пріоритетний характер наукової діяльності на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики. У 2021 р. науково-дослідна робота кафедри набула належного фундаментального та профільного спрямування. Наукові дослідження з економічної теорії, конкуренції та антимонопольного регулювання зорієнтовані на пошук напрямків досягнення стійкого економічного зростання в Україні. Наукове співробітництво кафедри з підрозділами інших наукових установ, навчальних закладів являє собою вагому складову наукової роботи. Це сприяє підвищенню ефективності наукових пошуків, розширює горизонти досліджень. 

Обміном досвіду та результатами наукових досліджень, участю у міжнародних конференціях, взаємним рецензуванням наукових праць характеризується співробітництво кафедри економічної теорії із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Львівська політехніка». З року в рік все тісніше співробітництво кафедри з Антимонопольним комітетом України та Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» – проведення зустрічей, обговорення актуальних наукових проблем, стажування викладачів, виробнича та переддипломна практика студентів, методичні консультації. Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науковими установами та навчальними закладами України та зарубіжжя. У 2021 р. активізувалася співпраця кафедри з конкурентними відомствами Сполучених Штатів Америки, Литви, Румунії, Німеччини. На особливу увагу заслуговує проведення освітніх курсів «Competition law, economics, and policy» (лютий-квітень 2021 р.) та Competition policy enforcement. Word Best Practices.

На кафедрі економічної теорії та конкурентної політики постійно здійснюється робота щодо підвищення наукової кваліфікації викладачів, обговорення тем дисертаційних досліджень, проходження наукового стажування, контроль за планом підготовки дисертацій, що виконуються. Кафедрою постійно запрошуються для проведення лекцій провідні українські та іноземні практики та науковці. 

         

Таблиця 6

Детальні дані щодо тематики співробітництва з партнерами

(тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ

5.1.        Загальна інформація. Сім науковців кафедри брали участь у 20 конференціях, форумах та круглих столах. Викладачами зроблено 20 доповідей. Опубліковано 10 тез доповідей (табл. 7).

Таблиця 7

Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2021 р.* 

№ з/п

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

ПІП учасників від кафедри

Форма участі кожного учасника

1

2

3

4

5

1

Міжнародна науково-теоретична конференція «Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі»

жовтень 2021, м. Київ

Ясько Ю.І.

дистанційна (заочна)

2

Науково-практична конференція «Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку»

14-15 травня 2021 р.,

м. Запоріжжя

Шкуропадська Д.Б.

заочна/тези

3

Міжнародна науково-практична конференція

«Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів XXI ст.»

м. Переяслав, 28 травня 2021 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Шкуропадська Д.Б.

заочна/тези

Уманців Ю. М.

заочна/тези

4

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» 

м. Переяслав, Університет Григорія Сковороди, 22-23 квітня 2021 р.

Уманців Ю. М.

заочна

5

Круглий стіл «Сергій Подолинський – основоположник природничих засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці» 

м. Київ, КНЕУ імені Гетьмана, 23 червня 2021 р. 

Уманців Ю. М.

заочна/тези

6

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності»

м. Київ, Київський національний університет імені Тараса, 29 вересня 2021 р.

Уманців Ю. М.

заочна

7

Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток суспільства: концептуальні та практичні аспекти»

м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет, 11 червня 2021 р.

Уманців Ю. М.

заочна

8

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток компетентності в публічному секторі: європейські стандарти та перспективи» 

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 30 вересня 2021 р.

Уманців Ю. М.

заочна

9

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення»

м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 21-22 жовтня 2021 р. 

Уманців Ю. М.

заочна

10

Міжнародна науково-практична конференція «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України», Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

25-26 листопада 2021 р. м. Київ, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Соколовська І. П.

дистанційна (виступ в онлайн режимі на платформі Microsoft Teams).

11

Круглий стіл на тему «Теоретичні та методологічні засади трансформації економічної науки у ХХІ ст.» 

14 травня 2021 р. (online-режим)

Ніколаєць К. М.

виступ

12

Круглий стіл на тему «Теоретичні та методологічні засади трансформації економічної науки у ХХІ ст.» 

14 травня 2021 р. (online-режим)

Герасименко А. Г.

виступ

13

Круглий стіл на тему «Теоретичні та методологічні засади трансформації економічної науки у ХХІ ст.» 

14 травня 2021 р. (online-режим)

Уманців Ю. М.

виступ

14

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: XVII (XXIX) Міжнар. наук.-практ. конф.

11-12 берез. 2021 р., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лебедева Л. В.

дистанційна

15

Семінар TAIEX щодо обговорення індексу моніторингу конкурентного середовища

26 лютого 2021 р., Київ, АМКУ

Герасименко А. Г.

участь в дискусії

16

ХІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні»

19–20 травня 2021 р., Київ, КНТЕУ

Герасименко А. Г.

доповідь на пленарному засіданні

17

VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»

16-17 вересня 2021 р, Львів, НУ «Львівська політехніка»

Герасименко А. Г.

доповідь на пленарному засіданні

18

Міжнародний семінар щодо захисту конкуренції та інтелектуального права в Україні (International Workshop on Competition and Intellectual Property Law in Ukraine) 

06-07 жовтня 2021 р., Київ, Max Planck Institute for Innovation and Competition

Герасименко А. Г.

доповідь на пленарному засіданні

19

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік»

19-20 жовтня 2021 р., Київ, КНТЕУ

Герасименко А. Г.

доповідь на пленарному засіданні

20

Міжнародна конференція «Вища освіта та сталий розвиток: теорія, методологія, тренди розвитку» (International conference «Higher education and sustainable development: theory, methodology, development trends»

10 листопада 2021 р., Улан-Батор, Монголія

Герасименко А. Г.

доповідь на пленарному засіданні

5.2. Перелік міжнародних та всеукраїнських галузевих виставок, фестивалів тощо, на яких репрезентовано здобутки науковців КНТЕУ (повна назва/місце проведення/дата/ПІБ учасників).Зазначити результат участі (диплом, сертифікат,  інше).

5.3. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою (повна назва/місце проведення/дата).

1. Круглий стіл на тему «Теоретичні та методологічні засади трансформації економічної науки у ХХІ ст.» 14.05. 2021 р.

2. Студентський круглий стіл на тему «Конституційні економічні права та свободи громадян України» 19.05. 2021 р.

5.4. Інформація про проведені за ініціативи кафедри лекції, майстер-класи, тренінги за участю провідних вчених, науковців, видатних фахівців-практиків (табл. 8).

Таблиця 8

№ з/п

ПІП (вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи)

Назва (лекції, майстер-класу, тренінгу)

Дата проведення

1

2

3

4

1.      

Шарунас Кесераускас (голова Литовської ради з питань конкуренції)

Конкуренція і конкурентна політика. Роль конкурентного відомства.

15.02. 2021

2.      

Джон К. Хілкі (доктор філософії з економіки, економічний радник Федеральної торговельної комісії (США))

Ринки та ринкова влада: аналіз та регулювання

22.02. 2021

3.      

Роланд Швенсфеєр (кандидат юридичних наук, речник 8 Відділу Німецького конкурентного відомства – Bundeskartellamt)

Зловживання домінуючим становищем. Колективне домінування

01.03. 2021

4.      

Сорін Лунгу  (керівник департаменту з дослідження ринків споживчих товарів Ради з конкуренції Румунії)

Економічна конкуренція: право, політика, економіка»

15.03. 2021

5.      

Ана-Флоріна Іван-Ілієску (експерт з питань конкуренції Ради з конкуренції Румунії)

Горизонтальні угоди: змови на торгах і картелі

22.03. 2021

6.      

Джон К. Хілкі (доктор філософії з економіки, економічний радник Федеральної торговельної комісії (США)

Баланс конкуренції та регулювання

29.03. 2021

7.      

Джон К. Хілкі (доктор філософії з економіки, економічний радник Федеральної торговельної комісії (США)

Адвокатування конкуренції на регульованих ринках

05.04. 2021

8.      

Рассел Демтофт (директора управління міжнародних зв’язків Федеральної торговельної комісії (США)

Недобросовісна конкуренція

12.04. 2021

9.      

Егле Малоніте (старший радник відділу антиконкурентних узгоджень Литовської ради з питань конкуренції)

Паралельна поведінка і змови: особливості кваліфікації

19.04. 2021

10.   

Даніел Дюкор (юрист федеральної торговельної комісії, США)

Злиття та поглинання

26.04. 2021

11.   

Расселл Піттман (директор з питань економічних досліджень відділу конкурентної політики Міністерства юстиції США)

Конкурентна трансформація транспорту: від залізниці до космосу

14.09. 2021

12.   

Деніка Ноубл (радниця Проекту USAID/FTC“Конкурентні ринки”) 

Оманлива реклама як одна з форм недобросовісної конкуренції: справи США

10.11.2021

09:00 – 10:20

13.   

Кривошей Г. В. (Директорка Юридичного департаменту АМКУ) 

Недобросовісна конкуренція в Україні 

12.11.2021

09:00 – 10:20

Темме Еберхард, експерт проекту ЄС Twinning

Концентрації в ЄС 

15.11. 2021

Дженніфер Лі, радниця Проекту USAID/FTC

Конкурентні ринки, Концентрації в США

USAID/FTC

Коноплянко А. О., Заступниця Голови АМКУ 

Концентрації в Україні

18.11. 2021

Дженніфер Лі, радниця Проекту

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем в США 

24.11.2021

Ципріан Пілан, експерт проекту ЄС Twinning

Обмеження постачання електроенергії (справа проти Hidroelectrica 2021 року), відмова від постачання (справа проти HP 2015 року), як зловживання монопольним становищем 

26.11.2021

Смук М. М., Начальник Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій АМКУ

Змови на торгах в Україні

30.11.2021

Егле Малоніте,експертка проекту ЄС Twinning

Від простих змов на торгах на ринках лісогосподарського обладнання, переробки відходів та будівельних робіт (2016-2017 роки) до складної справи на ринку оптового постачання харчових продуктів (2021 року)

03.12.2021

Темме Еберхард, експерт проекту ЄС Twinning

Картелі в ЄС

06.12.2021

Деніка Ноубл, радниця Проекту USAID/FTC“Конкурентні ринки”

Картельні злочини та справи в США

08.12.2021

Піщанська О.С., Голова АМКУ

Картелі в Україні

10.12.2021

5.5. Висвітлення результатів наукових здобутків у засобах масової інформації. 

Адміністрування групи «Конкуренція як стиль поведінки» у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/1375031616152054 та instagram - knuteeconomics.

6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ, ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих викладачами кафедри у звітному році:

Таблиця 9

Назва роботи

Кількість

Обсяг в друк. аркушах

Монографії

в Україні

2

21,4

за кордоном,

 з них офіційними мовами Євросоюзу

Розділів монографій

в Україні

за кордоном

з них офіційними мовами Євросоюзу

Статей 

  у фахових виданнях України

7

5,3

  у зарубіжних виданнях

4

3,1

Тез доповідей

10

1,8

Підручників

Навчальних посібників

Інших навчально-методичних розробок

24

41,3

Опубліковано робіт, всього:

49

72,9

*Унеможливити подвійний підрахунок показників!

6.2. Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій, підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного списку: 

Бібліографічний список*

опублікованих робіт кафедри економічної теорії та конкурентної політики за 2021 рік

 • онографії, опубліковані в Україні
 • Концептуально-методологічні трансформації економічної теорії XXI ст.: монографія / Мазаракі А.А., Лагутін В.Д., Герасименко А.Г.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг. -екон. ун-т., 2021. 344 с.
 • Стійкість економіки: оцінювання та забезпечення: монографія / А.В. Бойко, Д.Б. Шкуропадська, Ю.А. Гладка, І.О. Штундер, Л.В. Лебедева, В.А. Романенко. за ред. д-ра екон. наук А.В. Бойко. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 444 с.

Монографії, опубліковані за кордоном

Розділи монографій, опубліковані в Україні

Розділи монографій, опубліковані за кордоном

Підручники

Навчальні посібники

Інші навчально-методичні розробки

 1. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Хрустальова В.В. Економіка галузевих ринків. Робоча програма. ОС "бакалавр", галузь знань 053 "Економіка", спеціальність «Економіка галузевих ринків». К.: КНТЕУ. 2021. 61 с.
 2. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Хрустальова В.В. Економіка галузевих ринків. Програма. ОС "бакалавр",  галузь знань 053 "Економіка", спеціальність «». К.: КНТЕУ. 2021. 37 с.
 3. Герасименко А.Г., Соколовська І.П., Ожелевська Т.С., Щербакова Т.А., Вертелєва О.В. Економічна теорія (макро- та мікроекономіка). Опорний конспект лекцій, КНТЕУ, 2021.
 4. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Вертелева О.В. Мікроекономіка. Програма. ОС "бакалавр",  галузь знань 073 "Менеджмент", спеціальність «Менеджмент антимонопольної діяльності», 2021.
 5. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Вертелева О.В. Мікроекономіка. Робоча програма. ОС "бакалавр",  галузь знань 073 "Менеджмент", спеціальність «Менеджмент антимонопольної діяльності», 2021.
 6. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Вертелева О.В. Мікроекономіка. Програма. ОС "бакалавр",  галузь знань 051 "Економіка", спеціальність «Економіка галузевих ринків», 2021.
 7. Герасименко А.Г., Ожелевська Т.С., Вертелева О.В. Мікроекономіка. Робоча програма. ОС «бакалавр»,  галузь знань 051 «Економіка», спеціальність «Економіка галузевих ринків», 2021.
 8. Герасименко А.Г. Теорія галузевих ринків. Програма. ОС «бакалавр», галузь знань 053 «Економіка», спеціальність «Економіка галузевих ринків», 2021.
 9. Герасименко А.Г. Теорія галузевих ринків. Робоча програма. ОС "бакалавр", галузь знань 053 «Економіка», спеціальність «Економіка галузевих ринків», 2021.
 10. Герасименко А.Г., Лебедева Л.В. Макро-, мікроекономіка. Програма. ОС "бакалавр", спеціальності «менеджмент» ОП «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний менеджмент», 2021.
 11. Герасименко А.Г., Лебедева Л.В. Макро-, мікроекономіка. Робоча програма. ОС "бакалавр", спеціальності «Менеджмент» ОП «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний менеджмент», 2021.
 12. Герасименко А.Г. Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання. Програма. ОС «магістр», спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент», ОП «Міжнародна економіка, «Менеджмент антимонопольної діяльності», 2021.
 13. Герасименко А.Г. Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання. Робоча програма. ОС «магістр», спеціальності «Економіка» ОП «Міжнародна економіка», 2021.
 14. Герасименко А.Г. Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання. Робоча програма. ОС «магістр», спеціальності «Менеджмент», «Менеджмент антимонопольної діяльності», 2021.
 15. Міжнародна конкуренція. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Спеціалізація «Менеджмент антимонопольної діяльності» ОС бакалавр. КНТЕУ, 2021. 30 с.
 16. Ніколаєць К.М., Соколовська І.П. Програма з дисципліни «Економіка сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка галузевих ринків». КНТЕУ. Київ, 2021. 16 с.
 17. Ніколаєць К.М., Соколовська І.П. Робоча програма з дисципліни «Економіка сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка галузевих ринків». КНТЕУ. Київ, 2021. 16 с.
 18. Ніколаєць К.М., Хрустальова В.В. Програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»,спеціальності   281  «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації«Публічне управління та адміністрування»; для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент персоналу», «Управління бізнесом», «Торговельний менеджмент», «Промисловий менеджмент»; галузі знань 06 «Журналістика»спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю». КНТЕУ. Київ, 2021. 22 с.
 19.  Ніколаєць К.М., Хрустальова В.В. Робоча програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»,спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне управління та адміністрування». КНТЕУ. Київ, 2021. 22 с.
 20.  Ніколаєць К.М., Хрустальова В.В. Робоча програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент персоналу», «Управління бізнесом», «Торговельний менеджмент», «Промисловий менеджмент». Київ. КНТЕУ. 2021. 22 с.
 21.  Ніколаєць К.М., Хрустальова В.В. Робоча програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань для галузі знань галузі знань 06 «Журналістика»спеціальності 061 «Журналістика» спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю». Київ. КНТЕУ, 2021. 22 с.
 22. Ніколаєць К.М. Практикум з дисципліни «Економічна теорія» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності спеціальності 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 «Маркетинг», 241 «Готельно-ресторання справа», 242 «Туризм», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». КНТЕУ. Київ, 2021. 61 с.
 23. Соколовська І.П. Міжнародна конкуренція. Опорний конспект лекцій, К.: КНТЕУ. 2021. 88 с.
 24.  Соколовська І.П. Міжнародна конкуренція. Програма. ОС «Магістр», галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізацій «Міжнародний туристичний бізнес» та «Міжнародний івент менеджмент в туризмі». К.: КНТЕУ. 2021. 20 с.
 25. Хрустальова В.В. Програма "Економічна теорія" («бакалавр» спеціалізації «готельно-ресторанна справа»). КНТЕУ, 2021. 25 с.
 26. Хрустальова В.В. Програма «Економіка державного сектора» («бакалавр» спеціалізацій «Управління в сфері економічної конкуренції» та «Менеджмент антимонопольної діяльності», «Публічне управління та адміністрування». К.: КНТЕУ. 2021. 30 с.
 27. Хрустальова В.В. Робоча програма "Економічна теорія" («бакалавр» спеціалізації «готельно-ресторанна справа»). К.: КНТЕУ, 2021. 25 с.
 28. Хрустальова В.В. Робоча програма «Економіка державного сектора» («бакалавр» спеціалізацій «Управління в сфері економічної конкуренції» та «Менеджмент антимонопольної діяльності». К.: КНТЕУ, 2021. 20 с.
 29. Хрустальова В.В. Робоча програма «Економіка державного сектора» («бакалавр» спеціалізації «Публічне управління та адміністрування»). К.КНТЕУ, 2021. 21 с.
 30.  Хрустальова В.В., Вертелева О.В. Штундер І.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи з економічної теорії. К.: КНТЕУ, 2021. 81 с. 
 31. Хрустальова В.В., Вертелева О.В. Штундер І.О. Економічна теорія. Опорний конспект лекцій. К.: КНТЕУ, 2021. 114 с. 
 32. Хрустальова В.В., Вертелева О.В., Штундер І.О., Шкуропадська Д.Б. Збірник тестових завдань з дисципліни «Економічна теорія». К.: КНТЕУ. 2021. 52 с. 
 33.  Шкуропадська Д.Б., Щербакова Т.А.  Політична економія: робоча програма для студентів ОС "бакалавр", спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації "Економіка галузевих ринків". К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 39 с.
 34. Шкуропадська Д.Б., Щербакова Т.А. Політична економія: програма для студентів ОС "бакалавр", спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Економіка бізнесу», «Економіка торгівлі», «Економіка галузевих ринків», «Менеджмент антимонопольної діяльності». Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 31 с. 
 35. Шкуропадська Д.Б., Щербакова Т.А. Політична економія: робоча програма для студентів ОС "бакалавр", спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», спеціалізацій «Економіка бізнесу», «Економіка торгівлі», «Менеджмент антимонопольної діяльності». Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 37 с.

6.3. Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (окремо за кожною наукометричною базою) (табл. 10).

Таблиця 10

№ з/п

ПІБ автора(ів) публікації

(якщо співавтор – студент, вказати факультет, курс, групу)

Назва публікації

Країна, видавництво, назва (журналу, збірки, тощо),

рік, номер видання, перша остання сторінка

Мова

1

2

3

4

5

Scopus

Статті

Umantsiv Iu., Cherlenjak I., Prikhodko V., Sonko Y., Shtan M. 

Integrated evaluation of investment attractiveness in the context of economic sectors: Ukraine as a case study.

Ukraine, Investment Management and Financial Innovations. 2021. Vol. 18. Issue 2. Р. 118-129.

Англійська

Тези

Web of Science

Статті

1

Humeniuk V., Umantsiv Iu., Dligach A., Ivanova N., Umantsiv H. 

State financial support for small business during the coronavirus crisis in european countriis. 

Ukraine, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. №3. Р. 326-332.

Англійська

2

Лосіцька Т. І., Бєляєва Н. С., Лагутін В. Д., Мельник Т. М.

Контролінг торговельних підприємств у контексті міжнародного виміру

Україна, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. № 1. С. 92-98

Українська 

Тези

Інші (обов’язково вказати)

Статті

1

Лебедева Л. В., Романенко В. А.

Виклики Сovid-19 для промисловості України та країн ЄС

Україна, Ефективна економіка. 2021. № 6

Українська

2

Ніколаєць К. М., Ожелевська Т. С.

Сучасна освітня міграція і Україна

Україна, Економіка та держава. 2021. № 9. С. 52–56.

Українська

3

Ожелевська Т. С.

Економічна теорія та економічна реальність України: інституційна пастка

Україна, Економіка та держава. 2021. № 8. С. 98–104.

Українська

4

Уманців Ю.М.

Теоретичний дискурс розвитку корпорацій у ХХІ ст.

Україна, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. №3. С. 33-51

Українська

5

Харчук В.М., Герасименко А.Г.

Детермінанти вектору впливу цінової дискримінації на суспільний добробут 

Україна, Інфраструктура ринку. 2021. Випуск 55. С.3-7

Українська

6

Лагутін В.Д.

Епістемологія економічної науки XXI ст.

Україна, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. №2. С. 38-52

Українська

7

Романенко В.А., Лебедева Л.В.

Створення та підтримка рівних конкурентних

умов на внутрішньому ринку України

Україна, Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. №6. С. 48-59

Українська

Тези

1

Соколовська І. П.

Міжнародна конкурентоспроможність України у контексті сталого розвитку

Міжнародна науково-практична конференція «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України», Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 р. м. Київ). Київ: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Українська

2

Уманців Ю. М.

Трансформація моделей господарювання на основі ідей С. Подолинського Сергій Подолинський — основоположник природничих засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці

Тези круглого столу 23 червня 2021 р. Київ: КНЕУ імені Гетьмана. 2021. С. 96-98

Українська

3

Уманців Ю. М.

Трансформація економічної політики держави в умовах новітніх глобальних змін. Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних та глобалізаційних викликів ХХІ ст.

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Переяслав. 2021. С. 94-96

Українська

4

Хрустальова В.В.

Публічно-приватне партнерство: нові можливості для економічного росту. Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 листопада 2021 р. м. Київ). Київ: 2021

Українська 

5

Шкуропадська Д.Б.

Корупція як фактор стримування економічного розвитку

Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції, 14-15 травня 2021 р. Запоріжжя. С. 79-82

Українська

6

Шкуропадська Д.Б.

Розвиток України в умовах глобалізації

Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів XXI ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021 р.   Переяслав: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». С. 123-125

Українська

7

Ніколаєць К.М.

Прогнозування в умовах діджиталізації економіки

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень». 24.09.2021. 

Українська 

Герасименко А.Г.

Державне регулювання монополії інформаційно-комунікаційних платформ. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні. 

Тези ХІ міжнародної науково-практичної конференції Київ, 19–20 трав. 2021 р. відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. C. 45-48 (0,2 у.д.а)

Українська

9

Герасименко А.Г.

Нео-природна монополія в цифровій економіці. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики

Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 вересня 2021 р.). Л.: Галицька видавнича спілка, 2021. С. 18-19 (0,1 у.д.а)

Українська

Герасименко А.Г.

Передумови становлення монополії інформаційно-комунікаційних платформ. Глобалізаційні виклики розвитку національних економік

Тези ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19–20 жовт. 2021 р.). відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. (0,2 у.д.а)

Українська

*Унеможливити подвійний підрахунок показників!

Таблиця 12

№ з/п

ПІБ автора(ів) публікації

(якщо співавтор – студент, вказати факультет, курс, групу)

Назва роботи

Мова

Країна, видавництво,

назва (журналу, збірки, тощо),

рік, номер видання, випуск, перша-остання сторінки роботи

1

2

3

4

5

Umantsiv Y., Nikolaiets K., Lebedeva L., Kononenko E. 

Developing competition in the Ukrainian mobile communications market

Англ.

VUZF Review, Vol. 6. №2. Р. 245-253.

6.6. Виконання перекладів наукових розробок викладачами (лише кафедри: сучасних європейських мов;  іноземної філології та перекладу) (табл. 13). 

Таблиця 13

з/п

ПІБ викладача

Вид та назва роботи (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, брошура, тези інше)

Обсяг в друк. арк. 

1

2

3

4

6.7.  Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14).

                                                                                                           Таблиця 14

№ з/п

Автор(и) 

(ПІБ, науковий ступінь, посада)

Назва об’єкту інтелектуальної власності

Номер та дата видачі (подачі)  документу 

Особа або організація, на яку видано документ

1

2

3

4

5

1

Уманців Ю.М., д.е.н., професор, Міняйло О.І., к.е.н., декан ФЕМП, Лебедева Л.В., к.е.н., доц.

Навчальний посібник «Економічна політика держави»

№ 103737 від 05.04. 2021 р.

КНТЕУ

7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

         

         Робота з питань підвищення наукової кваліфікації кадрів (табл. 15, 16). Зазначити викладачів, що захистили дисертацію (тема роботи, дата і місце захисту), врахувавши роботи, захищені поза межами КНТЕУ. Зазначити викладачів (здобувачів), що готують кандидатські дисертації поза аспірантурою та здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії (кандидат наук), доктор наук в інших ЗВО (наукових установах).

Прізвища викладачів та аспірантів, які не виконали, або не в повній мірі виконали план роботи над дисертаціями. Зазначити причини невиконання плану.

Таблиця 15

Підготовка  дисертаційних робіт

№ з/п 

ПІБ

Тема дисертації

Науковий керівник

Початок роботи над дисертацією 

(місяць, рік)

Фактично виконано

Термін 

захисту дисертації

1

2

3

4

5

6

7

Аспірантами 

1

Желобицький Ярослав Костянтинович

Трансформація ціннісних пріоритетів розвитку національної економіки

проф. Лагутін В.Д.

10.2019

2 розділи

2023

2

Швед Юрій Анатолійович

у процесі затвердження

проф. Уманців Ю. М.

10.2021

-

2025

3

Титиш Богдан Йосифович

у процесі затвердження

проф. Уманців Ю. М.

10.2021

-

2025

Викладачами

Випускниками аспірантури минулих років

Лепак Павло Анатолійович

Формування економічної культури суспільства

Проф. Лагутін В.Д.

10.2017

100%

2022

Здобувачами минулих років

Таблиця 16

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук 

з/п 

ПІБ, та посада

дисертанта

Тема дисертації

Науковий консультант

Початок роботи над дисертацією 

(місяць, рік)

Фактично виконано

Термін 

захисту дисертації

1

2

3

4

5

6

7

Докторантами

1

Гарькава Вікторія Федорівна

Стратегія забезпечення економічної безпеки регіонів України 

Мазаракі А. А.

листопад 2019 р.

п’ять розділів

2022 р.

Викладачами

2

Штундер Ірина Олександрівна

Формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки

Петрова І.Л.

 грудень 2012 р.

дисертацію захищено

дисертацію захищено у вересні 2021 р.

Випускниками докторантури минулих років

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Наукова студентська робота є істотною складовою наукової діяльності викладачів кафедри. Вона включає ознайомлення студентів із сучасними досягненнями наукової думки, інструментарієм економічних наукових досліджень і відбувається як у навчальний, так і у позанавчальний час через різні форми. Тематика студентських наукових досліджень є актуальною, співзвучною із загальнокафедральними науковими дослідженнями та профілем університету. Проблемність досліджень та їх актуальність дозволяє залучати найбільш здібних студентів до розробки певних проблем кафедральної держбюджетної теми. 

Діяльність кафедри щодо залучення студентів до науково-дослідної роботи: 

8.1. Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби, інші. Кількість залучених студентів, наукові керівники (по кожному гуртку або дискусійному клубу) (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти (повна назва/місце проведення/дата).

Викладачі кафедри економічної теорії та конкурентної політики підготували студентів для участі у:

 • І та ІІ турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції», який відбувся у Полтавській державній аграрній академії 21 квітня 2021 р.;
 • Студентському круглому столі на тему «Конституційні економічні права та свободи громадян України» з нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції України, КНТЕУ, 19 травня 2021 р.;
 • Студентській науковій конференції на тему «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства», КНТЕУ, 23 квітня 2021 р.;
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Шевченківська весна-2021», Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 29 березня 2021 р.

8.3. Кількість опублікованих студентами одноосібних статей/обсяг; тез доповідей/обсяг – 5 тез доповідей, 1 др. арк.

8.4. Результати участі студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях.

Викладачі кафедри економічної теорії та конкурентної політики керували написанням студентами 9 робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції», три з яких взяли участь у ІІ турі. Робота Нестерець О.А., студентки 4 курсу, 10 гр., ФЕМП, була відзначена дипломом І ступеня (наук. кер. – проф. Уманців Ю.М.) та робота Золіної Д.О., студентки 4 курсу, 10 гр., ФЕМП, була відзначена дипломом ІІ ступеня (наук. кер. – проф. Уманців Ю.М.).

      Таблиця 17

Участь у міжнародних наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, форумах, конференціях тощо

Країна 

проведення

Назва заходу

Кількість учасників 

Кількість переможців 

Назва нагород

1

2

3

4

5

6

Україна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції»

9

2

Диплом І і ІІ ступеня

9. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Коротка інформація про наукових, науково-педагогічних працівників кафедри:

Кафедра 

ПІБ, науковий ступінь та/або вчене звання

Проходили стажування в іноземних ЗВО

Здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистились в Україні (вказати термін керівництва/консультування, рік захисту) 

Присвоєно почесне звання України

Економічної теорії та конкурентної політики

Герасименко А.Г., д.е.н., професор

World Trade Center Institute, США, 22.01 – 04.02. 2018 р.

Економічної теорії та конкурентної політики

Лагутін В.Д., доктор економічних наук, проф.

Кричевська Т.О. (2001), Мельник С.М. (2006),

Пустовіт Р.Ф. (2006),

Герасименко А.Г. (2006),

Боровик Ю.І. (2013),

Лазебна І.В. (2015),

Ясько Ю.І. (2015),

Гуменюк В.В. (2017), 

Ільїна А.О. (2017),

Журба О.М. (2018).

Економічної теорії та конкурентної політики

Уманців Юрій Миколайович, д.е.н., професор

-

Хоменко І.Б. (2010), Міняйло О.І. (2011), Паладі А.В. (2013), Карп`юк О.П. (2014), Привалова О.М. (2014),

Хлопяк С.В. (2015), Дуцька А.С. (2016), Катран М.В. (2018), Ємець В.В. (2018), Єфремова О.С. (2020).

9.2. Наукометричні показники наукових, науково-педагогічних працівників, які мають ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science:  

Кафед­ра

ПІБ наукового, науково-педагогічного працівника

ID Scopus

(за наявності)

Індекс Гірша Scopus

ID Web of Science

Індекс Гірша Web of Science

Економічної теорії та конкурентної політики

Герасименко Анжеліка Григорівна

55858380900

1

L-1094-2019

1

Економічної теорії та конкурентної політики

Лебедева Лариса Валеріанівна

57201777960

1

O-2213-2016

1

Економічної теорії та конкурентної політики

Уманців Юрій Миколайович

57190254318

1

N-7018-2016

1

9.3. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за весь період своєї діяльності)

Кафед­ра

Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника

Кількість публікацій

Scopus

Назва та реквізити публікацій Scopus 

Кількість публікацій Web of Science

Назва та реквізити публікацій Web of Science 

Економічної теорії та конкурентної політики

Герасименко А.Г.

5

Mazaraki, N., Gerasymenko, A. Defining the standard of market analysis in sectors of strong soe presence Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020 (6). Р. 136–141

2

Gerasymenko, A., Afendikova, S. THE Relevant temporal market definition in antitrust analysis. Baltic Journal of Economic Studies, 2018, Vol.4. No.1  P. 68-76

Mazaraki, N., Gerasymenko, A., Kovtun, V.Information asymmetry as a determinant of competition. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020(2). Р. 148–152

Gerasymenko, A., Borovyk, I., Afendikova, S. The methodology of competition assessment Economic Annals-XX, 2017, 165(5-6), Р. 52–55

Gerasymenko, A., Borovyk, I., Afendikova, S. The methodology of competition assessment Economic Annals-XXI, 2017. 165(5-6). Р. 52–55

Gerasymenko, A., Mazaraki, N. Antitrust damages actions in Ukraine: Current situation and perspectives. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2015. 8(12). Р. 195–213

Gerasymenko, A. Barriers to competitive fringe expansion as a seed of market power. Economic Annals, 2013, 57(195). Р. 103–114

Економічної теорії та конкурентної політики

Уманців Юрій Миколайович

4

1. Umantsiv Iu., Cherlenjak I., Prikhodko V., Sonko Y., Shtan M. Integrated evaluation of investment attractiveness in the context of economic sectors: Ukraine as a case study. Investment Management and Financial Innovations. 2021. 18(2). Р. 118-129. 

2. Umantsiv Iu., Sonko Y., Yatsyshyna K. Competition at product markets of various types of commodities. Problems and Perspectives in Management. 2019, Vol. 17. Issue 2. Р. 334-347 

3. Umantsiv Iu., Ishchenko O. Banking sector and economy of CEE сountries: development features and correlation. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2017. Vol. 8. №1. P. 59-70 

4. Уманців Ю. М., Міняйло О. І., Чудак В. В. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 7. С. 151-162.

2

1. Umantsiv Iu., Lebedeva L., Mitrofanova A. Modern trends in governance of state ownership relations. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Volume 5. Num. 5. Р. 155-164 

2. Humeniuk V., Umantsiv Iu., Dligach A., Ivanova N., Umantsiv H. (2021). State financial support for small business during the coronavirus crisis in european countriis. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. №3. Р. 326-332.

10. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА 2021 РІК (табл. 18)

Таблиця 18

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

щодо науково-дослідної роботи кафедри (інституту) за 2021 рік


з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності 

Показник

1.

Науково-педагогічні кадри

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників усього:

14

1.1.1.

Чисельність штатних працівників, усього

з них:

14

                        – доктори наук

5

                        – кандидати наук

8

                        – доктор філософії

1

1.1.2.

Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, усього

з них:

                        – доктори наук

                        – кандидати наук

                        – без ступеня

1.1.3.

Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового характеру, усього

з них:

                        – доктори наук

                        – кандидати наук

                        – без ступеня

2.

Підготовка наукових кадрів

2.1.

Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього

з них:

4

                        – з відривом від виробництва

2

                        – без відриву від виробництва

2

2.2.

Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді, усього

2

2.3.

Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього

1

            з них:  – із захистом дисертації

1

2.4.

Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього

1

– кандидатських дисертацій, усього з них:         

- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ 

- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ

– докторських дисертацій, усього, з них:

1

       - захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ

       - захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ                                                                  

1

3.

Результативні показники виконання 

науково-дослідних робіт

3.1.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, усього

3.2.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів замовників, усього 

3.3.

Загальна кількість науково-дослідних робіт, які виконувались у звітному періоді в межах робочого часу, усього

1

3.4.

Кількість завершених науково-дослідних робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього

3.5.

Кількість завершених науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок коштів замовників, усього 

3.6.

Кількість завершених науково-дослідних робіт, які виконувались в межах робочого часу, усього

3.7.

Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів), усього 

з них:

2

            – всеукраїнських

2

            – міжнародних

3.8.

Взято участь у конференціях, усього 

з них:

20

            – у національних

3

            – у міжнародних

16

            – за межами України

1

3.9.

Зроблено науковцями доповідей на конференціях, усього 

з них:

20

            – у національних

3

            – у міжнародних

16

            – за межами України

1

3.10.

Взято участь у виставках, усього з них:

            – у національних

            – у міжнародних

            – за межами України

4.

Наукові праці

4.1.

Опубліковано монографій, усього од./друк.арк.

з них:

2/22,1

в Україні, усього од./др.арк.

2/22,1

за кордоном, усього од./др.арк.

з них:

4.2.

Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк.

з них:

в Україні, усього од./др.арк.

за кордоном, усього од./др.арк.

4.3.

Кількість опублікованих статей, усього од./друк.арк.,

з них:

10/7,9

у фахових виданнях України, усього од./друк.арк.

6/4,8

за кордоном, усього од./друк.арк.

4/3,1

4.4

У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них:

10/7,9

 • Scopus

1/0,8

 • Web of science 

2/1,6

4.5.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних

 • Scopus

 • Web of science 

4.6.

Опубліковано тез, усього од./друк.арк.

10/2,1

4.7.

Опубліковано підручників,  усього од./друк.арк.

-

4.8.

Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк.

-

4.9.

Опубліковано інших навчально-методичних видань,

усього од./друк.арк.

35/14

5.

Інноваційна спрямованість результатів наукових, 

науково-технічних робіт

5.1.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

" – в Україні, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • інших охоронних документів

" – за кордоном, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • інших охоронних документів

5.2.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

" – в Україні, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • інших охоронних документів

1

" – за кордоном, з них:

 • патентів на винаходи
 • патентів на корисну модель
 • інших охоронних документів

6.

Молоді вчені (до 35 років, доктори наук – до 40 років)

6.1.

Чисельність молодих учених, усього 

з них:

6

                        – доктори наук

0

                        – кандидати наук

1

                        – доктори філософії

1

                        – аспіранти

3

                        – докторанти

1

                        – без ступеня, не включаючи аспірантів

-

6.2.

Опубліковано монографій, за участю молодих вчених, усього од./друк.арк.

з них:

2

             – в Україні

2

             – за кордоном

6.3.

Опубліковано підручників, за участю молодих вчених, усього од./друк.арк.

6.4.

Опубліковано навчальних посібників, за участю молодих вчених,  усього од./друк.арк.

6.5.

Кількість статей, усього од./друк.арк.

з них:

4/2,9

            – у фахових виданнях України

3/2,1

             – статей у зарубіжних виданнях

1/0,8

6.6

У міжнародних наукометричних базах даних, усього одиниць, з них:

 • Scopus
 • Web of Science

6.7.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних усього одиниць, з них:

 • Scopus
 • Web of Science

6.8.

Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього,

 з них:

10

             – всеукраїнських

2

             – міжнародних

7

             – за межами України

1

6.9.

Зроблено доповідей на конференціях, усього 

з них:

7

            – у всеукраїнських

2

            – у міжнародних

4

            – за межами України

1

6.10.

Молоді вчені, які є експертами в Експертній раді МОН або інших дорадчих органах

0

7.

Наукова робота студентів

7.1.

Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР, усього осіб

5

            з них:  – з оплатою 

                        – без оплати

5

7.2.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних олімпіад 

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад

                                        – всеукраїнських олімпіад 

7.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього,

в тому числі:                  – міжнародних олімпіад

                                        – всеукраїнських олімпіад 

7.4.

Кількість студентів – учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР

9

в тому числі:                  – міжнародних конкурсів

                                        – всеукраїнських конкурсів

9

            з них:  – переможці Всеукраїнських конкурсів 

2

            – переможці міжнародних конкурсів 

7.5.

Участь у наукових конференціях, усього,

 з них:

5

             – всеукраїнських

5

             – міжнародних

             – за межами України

7.6.

Зроблено доповідей на конференціях, усього 

з них:

5

            – у всеукраїнських

4

            – у міжнародних

1

            – за межами України

7.7.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

6

            з них:  – самостійно

7.8.

 Кількість опублікованих тез, усього

5

18.06.2013
chronon
11607
остання редакція 26.01.2022
41046