logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Наукова діяльність

готельно-ресторанного бізнесу

Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу беруть активну участь у науково-дослідній роботі, яка включає в себе виконання держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних тем, підготовку дисертаційних робіт, монографій, наукових публікацій та науково-методичних розробок, участь у науково-практичних конференціях.

На кафедрі готельно-ресторанного бізнесу сформовані 3 наукові школи – з ціннісно орієнтованого управління підприємствами (проф. Бойко М.Г.), розвитку інформаційних технологій в управлінні суб’єктами туристичної індустрії та сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами (проф. Ведмідь Н.І.), що підтверджується відповідною спрямованістю наукових досліджень, наявністю значної кількості аспірантів та здобувачів, захищених кандидатських дисертацій з даної проблематики.

Розробка всіх наукових проблем здійснювалася у рамках виконання держбюджетної науково-дослідної роботи. 
На кафедрі виконувалися держбюджетні теми: «Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств» (керівник – проф. Босовська М.В.); «Реструктуризація підприємств туристичної сфери». Результати науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес і знаходять відображення у підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичному забезпеченні навчальних дисциплін, діяльність провідних підприємств сфери гостинності.

З науковим доробком викладацького складу кафедри у відкритій наукометричній базі даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування можна ознайомитись тут: Google Академія

Професор кафедри Бойко М.Г. є членом Спеціалізованих вчених рад. 
На базі ДТЕУ функціонує ТК–118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні і виставкові». Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі підкомітетів «Послуги туристичні» та «Послуги виставкові». Провідні викладачі беруть участь у розробленні стандартів освіти для сфери ресторанного та готельного бізнесу, наукових розробок, розроблених сторонніми організаціями та з інших країн СНД.

Викладачі кафедри (Бойко М.Г., Ведмідь Н.І.) займають активну позицію у роботі експертами комісії АК МОН України з напряму «Менеджмент і торгівля» (участь в експертних комісіях з ліцензування та акредитації ВНЗ).
Викладачі кафедри (Бойко М.Г., Ведмідь Н.І., Босовська М.В.) здійснювали рецензування авторефератів дисертацій та дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеню кандидата та доктора економічних наук.
Кафедра є активним учасником громадської спілки «Український кулінарний союз», в якій Ведмідь Н.І. призначена директором, Бойко М.Г. - членом  управління, а Босовська М.В. – членом ревізійної комісії.

У науковій роботі кафедри активну участь приймають студенти 3-5 курсів спеціальностей кафедри. Студенти беруть участь у тематичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт та підготовці наукових статей, у тому числі разом з науковими керівниками. 

Google Академія
Аспіранти
Входження до складу наукових та громадських рад, комісій, інших об’єднань
Входження до спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій
Членство в редколегіях, залучення до рецензування статей в журналах, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science
Участь у грантах, що фінансуються
Стажування в іноземних ЗВО та організаціях
Наукові стажування в Україні та за кордоном, що фінансуються за рахунок державного бюджету України та/або закордонними організаціями
Співробітництво з партнерами (тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти)
Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2022-2023 рр.
Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science (окремо за кожною наукометричною базою)
Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до переліку фахових видань України
Перелік наукових заходів, в яких брали участь студенти
Керівництво студентською науковою роботою

20.04.2013
guliya2005
9567
остання редакція 23.10.2023
43059