logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Наукова діяльність

готельно-ресторанного бізнесу


Google Академія

Аспіранти 

Напрямки наукових досліджень викладачів

Річний звіт з науково-дослідної роботи

Викладачі кафедри готельно-ресторанного  бізнесу беруть активну участь у науково-дослідній роботі, яка включає в себе виконання держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних тем, підготовку дисертаційних робіт, монографій, наукових публікацій та науково-методичних розробок, участь у науково-практичних конференціях.

На кафедрі готельно-ресторанного бізнесу сформовані 3 наукові школи – з ціннісно орієнтованого управління підприємствами (проф. Бойко М.Г.), розвитку інформаційних технологій в управлінні суб’єктами туристичної індустрії (проф. Мельниченко С.В.) та сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами (проф. Ведмідь Н.І.), що підтверджується відповідною спрямованістю наукових досліджень, наявністю значної кількості аспірантів та здобувачів, захищених кандидатських дисертацій з даної проблематики.

Розробка всіх наукових проблем здійснювалася у рамках виконання держбюджетної науково-дослідної роботи. 
На кафедрі виконувалися держбюджетні теми: «Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств» (керівник – проф.  Босовська М.В.); «Реструктуризація підприємств туристичної сфери» (керівник - проф. Мельничеко С.В). Результати науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес і знаходять відображення у підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичному забезпеченні навчальних дисциплін, діяльність провідних підприємств сфери гостинності.

З науковим доробком викладацького складу кафедри у відкритій наукометричній базі даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування можна ознайомитись тут: Google Академія

Професори кафедри Мельниченко С.В., Бойко М.Г. є членами Спеціалізованих вчених рад. 
На базі КНТЕУ функціонує ТК–118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні і виставкові». Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі підкомітетів «Послуги туристичні» та «Послуги виставкові». Провідні викладачі беруть участь у розробленні стандартів освіти для сфери ресторанного та готельного бізнесу, наукових розробок, розроблених сторонніми організаціями та з інших країн СНД.

Викладачі кафедри (Бойко М.Г., Ведмідь Н.І., Мельниченко С.В.) займають активну позицію у роботі експертами комісії АК МОН України з напряму «Менеджмент і торгівля» (участь в експертних комісіях з ліцензування та акредитації ВНЗ).
Викладачі кафедри (Бойко М.Г., Ведмідь Н.І., Мельниченко С.В  Босовська М.В.) здійснювали рецензування авторефератів дисертацій та дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеню кандидата та доктора економічних наук.
Кафедра є активним учасником громадської спілки «Український кулінарний союз», в якій Ведмідь Н.І. призначена директором,           Бойко М.Г. - членом  управління, а Босовська М.В. – членом ревізійної комісії.

 У науковій роботі кафедри активну участь приймають студенти 3-5 курсів спеціальностей кафедри. Студенти беруть участь у тематичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт та підготовці наукових статей, у тому числі разом з науковими керівниками. 

20.04.2013
guliya2005
8575
остання редакція 14.01.2022
43059