logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Головна сторінка

психології


                                                                                         Ми у Facebook:  офіційна сторінка кафедри психології

Картинки по запросу фото з психології

Місія кафедри – підготовка та формування  професійно компетентного фахівця з психології як високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості,для розвитку відкритого і демократичного суспільства       


                                                                                                                                                                                                                                                                               

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі спеціалістів-професіоналів, які постійно вдосконалюють форми і методи навчання, застосовують новітні методикиії та інновації. У професорсько-викладацькому складі кафедри доктори наук (22%) та викладачі з кандидатським науковим ступенем (78%).                                            

Кафедра психології (зав. кафедри –доктор психологічних наук, професор, фахівець в галузі медичної психології, психофізіології, психології особистості та психодіагностики Корольчук Микола Степанович ) здійснює підготовку фахівців за  спеціальністю «ПСИХОЛОГІЯ»:

Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують

                                                                       Спеціальність  «ПСИХОЛОГІЯ»

                                                                Спеціалізація "Практична психологія"
                                                       (денна  та заочна  форма навчання зі скороченим терміном навчання 2р.6.міс.

БАКАЛАВР 

денна


та 

заочна      зі скороченим терміном навчання 2р. 6 місяців 
МАГІСТР

денна та заочна 

практичний психолог в освітніх і наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах, на підприємстві,  в органах державної влади та управління, а також  психологічний супровід діяльності різних організацій.    Фахівець з кадрових питань; фахівець у галузі соціальної  та педагогічніої сфери; психолог (управитель) з персоналу;  психолог (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу кадрів; начальник відділу підготовки кадрів; начальник курсів підвищення кваліфікації;  спеціаліст з питань кадрової роботи;  психолог з адміністративної діяльності;

психолог з організації консультативних послуг;  начальник (завідувач) психологічного підрозділу; завідувач психологічного відділу (у складі управління);          

Практичний психолог може виконувати такі види діяльності:

  • діагностичну та корекційну;
  • експертну та консультативну;
  • навчально-виховну;
  • науково-дослідну;
  • культурно-освітню.

Існує умовний поділ психологів за напрямком діяльності:

Психолог-теоретик/дослідник. Займається творчим аналізом існуючих психологічних теорій та практик; розробкою і організацією проведення наукових досліджень тощо.


Психолог-практик. Займається застосуванням професійних знань, умінь та навичок на практиці. Психологи-практики, зазвичай, мають спеціалізацію відповідно за тієї сферою діяльності в якій вони практикують ( дитячий  практикуючий психолог, сімейний психолог-консультант,  кризовий психолог-консультант, бізнес-тренер, спортивний психолог і т.д).


Викладач психології. Зазвичай відносять до теоретиків, хоча має сенс виділити цей напрямок психологічної діяльності окремо. Тому як, окрім викладацької діяльності викладач має можливості для науково-дослідної діяльності та практичної роботи (психологічне консультування, тренінги та практичні семінари), а також для вирішення завдань прикладного характеру (розробка та/або виконання психологічних продуктів на замовлення, в освітньому закладі або поза його межами).

Впровадження інноваційних (психологічних) технологій в торговельній сфері, професійна діагностика  та корекція кризових явищ в діяльності організації; науково-дослідна робота психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом,  організація психологічних досліджень у співдружності із зарубіжними вченими.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Психологія» може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (рівень – аспірант зі спеціальності 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія; докторант PhD).

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання, пов’язані з організаційною та економічною психологією, психологією спілкування, психологією малих та великих груп, психологією мас, психологією лідерства, методами соціально-психологічного впливу з питань діяльності в особливих умовах та подолання життєвих криз тощо.

    До сфери індивідуальних наукових інтересів входять питання:
- психології міжособистісного та ділового спілкування, психології розуміння, психології конфлікту, формування міжособистісних відносин; 
- психології праці, профорієнтації та профвідбору;
- психології творчості та психології обдарованості, психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності та тренінгових технологій;
- політичної психології, етнопсихології, психології кризових станів;
- психології управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, психології реклами та PR.

    Наукова діяльність кафедри здійснюється в різноманітних напрямах, серед яких:
- розробка фундаментальних та прикладних досліджень;
- участь у міжнародних на всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах;
- організація та проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та майстер-класів);
- підвищення наукової кваліфікації співробітників;
- організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та пошукувачів;
- публікація результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
- впровадження наукових досягнень в навчальний процес.
    Навчальна діяльність кафедри:
     Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін як для майбутніх психологів, так і для студентів інших напрямів підготовки.
    Присвоюється кваліфікація за спеціалізацією "психологія". 
     Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін в межах означеної спеціалізації.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" (денна та заочна форма навчання)

- психологія самовизначення

- психологія мотивації 

- альтернативні методи вирішення спорів

- психологія праці в екстремальних умовах 

- основи сексології та перинатальна психологія

- антикризова психологія 

- методологія та організація наукових досліджень

- психологія бізнесу

- методика викладання у закладах вищої освіти

- психогенетика та психологія адаптації

- організаційна психологія 

- діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу 

- інтелектуальна власність

- психологічна допомога в кризових ситуаціях

- методологія соціально-психологічного тренінгу

- трудове право

    Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" (денна та заочна форма навчання зі скороченим терміном навчання 2р.6 міс) та "молодший бакалавр":

- загальна психологія

- експериментальна психологія

- анатомія та  фізіологія ЦНС 

-  психодіагностика

- вікова та педагогічна психологія

- конфліктологія та психологія ділового спілкування

- психофізіологія та професійний відбір

- практична психологія

- конфліктологія

- соціологія

- психодіагностика

- клінічна психологія

- психіатрія та патопсихологія

- безпека життєдіяльності

- філософія

- психологічне забезпечення професійної діяльності

- психокорекція та реабілітаційна психологія                                                                                                                               

-  психологія праці та інженерна психологія

 психологічне консультування  

  психологія управління                              

    Вибіркові дисципліни: 
- менеджмент

- соціальна психологія з курсом етнопсихології

- психологія кризових періодів особистості                                                                                    

- психіатрія та патопсихологія 

- психологічна служба

- психологія  лідерства 

- психологія реклами

 - економічна психологія 

 - юридична психологія 

 - психологія сім ї 

 - психологія іміджу 

- психологія стресостійкості та особистісного зростання     


               На кафедрі психології  функціонує АСПІРАНТУРА 

Кваліфікаційний рівень  Доктор філософії

Спеціальність 053  «Психологія»

Термін навчання: 4 роки

P.S. Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

Науковою роботою аспірантів керують професори. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді, що функціонує в університеті. 


Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять навчально-виробничу та науково-дослідну практику на базі Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

 Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами психології в Україні та за її межами: Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  а саме з лабараторією когнітивної психології, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом соціології НАН України, Національним університетом цивільного захисту України, Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту МНС України, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Миколаївським державним педагогічним університетом, Мукачівським гуманітарним університетом, Європейською спілкою психологів травматичного стресу ( Голландія) та ін.

15.10.2013
Vladimir
11506
остання редакція 08.04.2020
40903