logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Головна сторінка

психології


                                                                                         Ми у Facebook:  офіційна сторінка кафедри психології

Картинки по запросу фото з психології

Місія кафедри – підготовка та формування  професійно компетентного фахівця з психології як високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості,для розвитку відкритого і демократичного суспільства       


                                                                                                                                                                                                                                                                               

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі спеціалістів-професіоналів, які постійно вдосконалюють форми і методи навчання, застосовують новітні методикиії та інновації. У професорсько-викладацькому складі кафедри доктори наук (22%) та викладачі з кандидатським науковим ступенем (78%).                                            

Кафедра психології (зав. кафедри –доктор психологічних наук, професор, фахівець в галузі медичної психології, психофізіології, психології особистості та психодіагностики Корольчук Микола Степанович ) здійснює підготовку фахівців за  спеціальністю «ПСИХОЛОГІЯ»:

Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують

                                                                       Спеціальність  «ПСИХОЛОГІЯ»

                                                                Спеціалізація "Практична психологія"
                                                       (денна  та заочна  форма навчання зі скороченим терміном навчання 2р.6.міс.

БАКАЛАВР 

денна


та 

заочна      зі скороченим терміном навчання 2р. 6 місяців 
МАГІСТР

денна та заочна 

практичний психолог в освітніх і наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах, на підприємстві,  в органах державної влади та управління, а також  психологічний супровід діяльності різних організацій.    Фахівець з кадрових питань; фахівець у галузі соціальної  та педагогічніої сфери; психолог (управитель) з персоналу;  психолог (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу кадрів; начальник відділу підготовки кадрів; начальник курсів підвищення кваліфікації;  спеціаліст з питань кадрової роботи;  психолог з адміністративної діяльності;

психолог з організації консультативних послуг;  начальник (завідувач) психологічного підрозділу; завідувач психологічного відділу (у складі управління);          

Практичний психолог може виконувати такі види діяльності:

  • діагностичну та корекційну;
  • експертну та консультативну;
  • навчально-виховну;
  • науково-дослідну;
  • культурно-освітню.

Існує умовний поділ психологів за напрямком діяльності:

Психолог-теоретик/дослідник. Займається творчим аналізом існуючих психологічних теорій та практик; розробкою і організацією проведення наукових досліджень тощо.


Психолог-практик. Займається застосуванням професійних знань, умінь та навичок на практиці. Психологи-практики, зазвичай, мають спеціалізацію відповідно за тієї сферою діяльності в якій вони практикують ( дитячий  практикуючий психолог, сімейний психолог-консультант,  кризовий психолог-консультант, бізнес-тренер, спортивний психолог і т.д).


Викладач психології. Зазвичай відносять до теоретиків, хоча має сенс виділити цей напрямок психологічної діяльності окремо. Тому як, окрім викладацької діяльності викладач має можливості для науково-дослідної діяльності та практичної роботи (психологічне консультування, тренінги та практичні семінари), а також для вирішення завдань прикладного характеру (розробка та/або виконання психологічних продуктів на замовлення, в освітньому закладі або поза його межами).

Впровадження інноваційних (психологічних) технологій в торговельній сфері, професійна діагностика  та корекція кризових явищ в діяльності організації; науково-дослідна робота психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом,  організація психологічних досліджень у співдружності із зарубіжними вченими.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Психологія» може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (рівень – аспірант зі спеціальності 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія; докторант PhD).

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання, пов’язані з організаційною та економічною психологією, психологією спілкування, психологією малих та великих груп, психологією мас, психологією лідерства, методами соціально-психологічного впливу з питань діяльності в особливих умовах та подолання життєвих криз тощо.

    До сфери індивідуальних наукових інтересів входять питання:
- психології міжособистісного та ділового спілкування, психології розуміння, психології конфлікту, формування міжособистісних відносин; 
- психології праці, профорієнтації та профвідбору;
- психології творчості та психології обдарованості, психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності та тренінгових технологій;
- політичної психології, етнопсихології, психології кризових станів;
- психології управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, психології реклами та PR.

    Наукова діяльність кафедри здійснюється в різноманітних напрямах, серед яких:
- розробка фундаментальних та прикладних досліджень;
- участь у міжнародних на всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах;
- організація та проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та майстер-класів);
- підвищення наукової кваліфікації співробітників;
- організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та пошукувачів;
- публікація результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
- впровадження наукових досягнень в навчальний процес.
    Навчальна діяльність кафедри:
     Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін як для майбутніх психологів, так і для студентів інших напрямів підготовки.
    Присвоюється кваліфікація за спеціалізацією "психологія". 
     Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін в межах означеної спеціалізації.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" (денна та заочна форма навчання)

- психологія самовизначення

- психологія мотивації 

- альтернативні методи вирішення спорів

- психологія праці в екстремальних умовах 

- основи сексології та перинатальна психологія

- антикризова психологія 

- методологія та організація наукових досліджень

- психологія бізнесу

- методика викладання у закладах вищої освіти

- психогенетика та психологія адаптації

- організаційна психологія 

- діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу 

- інтелектуальна власність

- психологічна допомога в кризових ситуаціях

- методологія соціально-психологічного тренінгу

- трудове право

    Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" (денна та заочна форма навчання зі скороченим терміном навчання 2р.6 міс) та "молодший бакалавр":

- загальна психологія

- експериментальна психологія

- анатомія та  фізіологія ЦНС 

-  психодіагностика

- вікова та педагогічна психологія

- конфліктологія та психологія ділового спілкування

- психофізіологія та професійний відбір

- практична психологія

- конфліктологія

- соціологія

- психодіагностика

- клінічна психологія

- психіатрія та патопсихологія

- безпека життєдіяльності

- філософія

- психологічне забезпечення професійної діяльності

- психокорекція та реабілітаційна психологія                                                                                                                               

-  психологія праці та інженерна психологія

 психологічне консультування  

  психологія управління                              

    Вибіркові дисципліни: 
- менеджмент

- соціальна психологія з курсом етнопсихології

- психологія кризових періодів особистості                                                                                    

- психіатрія та патопсихологія 

- психологічна служба

- психологія  лідерства 

- психологія реклами

 - економічна психологія 

 - юридична психологія 

 - психологія сім ї 

 - психологія іміджу 

- психологія стресостійкості та особистісного зростання     


               На кафедрі психології  функціонує АСПІРАНТУРА 

Кваліфікаційний рівень  Доктор філософії

Спеціальність 053  «Психологія»

Термін навчання: 4 роки

Назва спеціалізації /освітньої програми Психологія
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Опис спеціалізації

Забезпечити особу, яка навчається, поглибленими знаннями, уміннями, навичками та професійними та загальними компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі психологічного  забезпечення професійної діяльності в звичайних та  кризових умовах з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога; оволодіти дослідницько-інноваційною, методологією наукової та педагогічної діяльністю, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, захистити дисертацію.

Дисципліни навчального плану

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова академічного спілкування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія наукових досліджень

Педагогіка вищої освіти 

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Науковий семінар «Експериментальна психологія»

Науковий семінар «Психологічна допомога і консультування»

Соціальна психологія з курсом  етнопсихологія

Науковий семінар за темою дисертаційної роботи

Викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з використанням дистанційних та інтерактивних технологій навчання: тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі відомих фахівців у галузі науки і практики, лекцій-консультацій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, роботою в малих групах.

Компетентності Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в процесі психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців в торговельно економічній та інших сферах життєдіяльності, що передбачає проведення наукових дослідень та/або здійснення інновацій презентацію їх результатів та впровадження останніх у практичну діяльність та освітній процес.  

Структура та організація освітньої програми

 Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

Контакти кафедри

Кафедра психології

Контакти

e-mail: psyho@knteu.kiev.ua

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять навчально-виробничу та науково-дослідну практику на базі Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

 Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами психології в Україні та за її межами: Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  а саме з лабараторією когнітивної психології, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом соціології НАН України, Національним університетом цивільного захисту України, Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту МНС України, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Миколаївським державним педагогічним університетом, Мукачівським гуманітарним університетом, Європейською спілкою психологів травматичного стресу ( Голландія) та ін.

15.10.2013
Vladimir
11841
остання редакція 08.04.2020
40903