logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

Навчально-методична робота

філософії, соціології та політології

Викладачами кафедри систематично оновлюються науково-методичні комплекси дисциплін (НМКД). Студенти використовують у своїй роботі всі складові НМКД: програму, робочу програму, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, опорний конспект лекцій, практикум, тести. З кожної дисципліни розроблено творчі та індивідуальні завдання, використовуються сучасні технології з аудіовізуального забезпечення лекцій. Особливу увагу приділено критеріям оцінювання знань студентів під час поточного, модульного та підсумкового контролів. Із більшості дисциплін видані підручники, навчальні посібники, практикуми, хрестоматії.

Управління сталим розвитком : підручник для магістрів з управління та адміністрування [В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков, А. А. Кравченко, Л. Л. Макаренко, О. Г. Рябека, Н. В. Крохмаль, В. В. Чепак, Я. О. Чепуренко] ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр наукових досліджень проблем управління сталим розвитком. – Київ : Каравела, 2018. – 538 с. (Кравченко А.А. розділи: 1 (с. 12-74), 7 (с.305-376). 

Історія української культури : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. А. Латигіна, А. А. Кравченко, І. В. Войціцька, Л. В. Губицький, Н. Ю. Гусєва, І. О. Кизименко, Н. М. Литвин, В. Й. Разіцький. - Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2017. - 316 с.
Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник/ Г.Ф.Хоружий та інші. – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.
Політологія. Практикум: Навч.посіб./Ю.І. Кулагін, В.І. Полуріз.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010.-232с.
Філософія. Хрестоматія: Навч.посіб. (для вищ.навч.закл.)/ О,О. Валуйський, Ю.І. Кулагін, М.О. Шкепу, М.В. Ліпін, І.П. Саволайнен.-К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010.-112с.
Історія України : Навч.посіб. (для вищ.навч.закл.) /Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, Л.В. Губицький. - К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010.- 547с.
Історія України. Практикум : Навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 408 с., карти
Історія української культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с.
Філософія суспільства : навчальний посібник / О.О. Валуйський. ‒ К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т., 2013. ‒ 328 с.
Логіка : навчальний посібник / Ю.І. Кулагін, І.В. Войціцька. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 94 с.
Етика бізнесу : навчальний посібник / С. Г. Радченко. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К. : Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2014. – 396 с.
Історія української культури : навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) / В.Й. Разіцький. ‒ Тернопіль : Астон, 2014. ‒ 187 с.

       

Аудіовізуальне забезпечення кафедри

    Значну увагу викладачі кафедри приділяють аудіовізуальному забезпеченню навчальних дисциплін. Аудіовізуальне супроводження лекцій допомагає студентам краще засвоювати інформацію та опрацьовувати навчальний матеріал, покращує роботу студентів на семінарах.

    »» Наявність аудіовізуального супроводження на прикладі дисципліни "Історія України"

18.11.2014
JuliaGajdaj
7974
остання редакція 09.09.2022
41571