logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

Навчально-методична робота

філософії, соціології та політології

Викладачами кафедри систематично оновлюються науково-методичні комплекси дисциплін (НМКД). Студенти використовують у своїй роботі всі складові НМКД: програму, робочу програму, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, опорний конспект лекцій, практикум, тести. З кожної дисципліни розроблено творчі та індивідуальні завдання, використовуються сучасні технології з аудіовізуального забезпечення лекцій. Особливу увагу приділено критеріям оцінювання знань студентів під час поточного, модульного та підсумкового контролів. Із більшості дисциплін видані підручники, навчальні посібники, практикуми, хрестоматії.

Управління сталим розвитком : підручник для магістрів з управління та адміністрування [В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков, А. А. Кравченко, Л. Л. Макаренко, О. Г. Рябека, Н. В. Крохмаль, В. В. Чепак, Я. О. Чепуренко] ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр наукових досліджень проблем управління сталим розвитком. – Київ : Каравела, 2018. – 538 с. (Кравченко А.А. розділи: 1 (с. 12-74), 7 (с.305-376). 

Історія української культури : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. А. Латигіна, А. А. Кравченко, І. В. Войціцька, Л. В. Губицький, Н. Ю. Гусєва, І. О. Кизименко, Н. М. Литвин, В. Й. Разіцький. - Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2017. - 316 с.
Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник/ Г.Ф.Хоружий та інші. – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.
Політологія. Практикум: Навч.посіб./Ю.І. Кулагін, В.І. Полуріз.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010.-232с.
Філософія. Хрестоматія: Навч.посіб. (для вищ.навч.закл.)/ О,О. Валуйський, Ю.І. Кулагін, М.О. Шкепу, М.В. Ліпін, І.П. Саволайнен.-К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010.-112с.
Історія України : Навч.посіб. (для вищ.навч.закл.) /Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк, Л.В. Губицький. - К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010.- 547с.
Історія України. Практикум : Навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 408 с., карти
Історія української культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с.
Філософія суспільства : навчальний посібник / О.О. Валуйський. ‒ К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т., 2013. ‒ 328 с.
Логіка : навчальний посібник / Ю.І. Кулагін, І.В. Войціцька. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 94 с.
Етика бізнесу : навчальний посібник / С. Г. Радченко. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К. : Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2014. – 396 с.
Історія української культури : навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) / В.Й. Разіцький. ‒ Тернопіль : Астон, 2014. ‒ 187 с.

       


18.11.2014
JuliaGajdaj
8286
остання редакція 11.12.2023
41571