logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

Наукова робота

філософії, соціології та політології


Від часу свого створення кафедра досягла значних успіхів у науковій роботі. Було розроблено 27 наукових тем фундаментально-теоретичного і прикладного напрямів, видано 31 монографію, 22 підручники, понад 900 наукових статей, захищено 11 докторських дисертації і 21 кандидатську дисертацію.

Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі 

Головними напрямками діяльності кафедри у 2023 р. стали:

1.     Криза як чинник політичної модернізації.

2.     Соціологія вищої освіти: сутність та проблеми управління.

3.     Концептуальні основи історичного та культурного розвитку України в системі загальноєвропейських ціннісних орієнтирів.

4. Компетентність як міждисциплінарна категорія різних моделей вищої освіти

5. «Філософські рефлексії культурно-історичних трансформацій.

6. Криза як чинник політичної модернізації.

7. Соціологія вищої освіти: сутність та проблеми управління.

8.     Етичний дискурс в підприємництві

9.     Історико-культурологічні знання в навчальному вимірі

10.     Історичний процес в Україні як практикум навчального процесу

11.     Розширення наукових зв’язків кафедри з іншими педагогічними  та науковими закладами України та зарубіжжя по дослідженню наукових проблем сучасної філософії, політології, культури, етики та логіки, активна участь викладачів у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

12.     Досягнення нового якісного рівня науково-методичної роботи, яка пов’язана з сучасними, інноваційними напрямками методичного забезпечення навчального процесу, перш за все, з його активно пізнавальними формами.

13. Керівництво науковою роботою аспірантів та здобувачів.

14. Підготовка та видання монографій, навчальних посібників та статей.

15.    Удосконалення керівництва науковою студентською роботою, розширення обсягу наукової роботи зі студентами.

У 2024 р. кафедра планує розширити та урізноманітнити основні напрямки та форми своєї навчальної, методичної та наукової діяльності. Усі викладачі кафедри, які працюють у штаті, задіяні в розробці колективних держбюджетних та госпдоговірних тем, готують публікації наукових та науково-методичних робіт, керують дослідженнями студентів.

Станом на вересень 2023 р. кафедра філософських та соціальних наук здійснює підготовку 9 аспірантів з філософських та політологічних спеціальностей. Аспіранти успішно здають кандидатські іспити, проходять педагогічну практику та готують кандидатські дисертації  відповідно до затверджених кафедрою тем.


Збірники тез доповідей, видані кафедрою

Соціокультурні засади економіки і політики: взаємозв’язки, тренди, суперечності [Електронний ресурс] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 листоп. 2023 р.) / відп. ред. Н. В. Крохмаль. – Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. – 251 с.
Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу [Електронний ресурс] :
тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2022 р.) / відп. ред. А. Кравченко. – Київ : Держ. торг.-
екон. ун-т, 2022. – 361 с.
Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики [Електронне видання] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квітня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Кравченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 184 с.

Монографії, видані викладачами кафедри

Методи і принципи філософії у формуванні громадянина України : колективна монографія / авт. кол.: В.Г. Кремень В. В. Ільїн, М. С. Гальченко, М. В. Ліпін, З. Е. Скринник, Н. В. Савчук, О. Г. Ковальов, О. А. Федорчук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2023. – 255 с.

Культура в контексті практичних форм буття людини: монографія / Бровко М.М., Андрущенко Т.І., Андрущенко Т.В., Бабушка Л.Д., Бондарчук В.О., Морозов А.Ю. та інші. / Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2022. - 396 с.
Інклюзивна освіта як простір розвитку людської суб’єктності (Inclusive education as a space for the development of human subjectivity). (Ліпін М. В., Гусєва Н. Ю.).
Different Shades of the Past: History as an Instrument of Contemporary International Conflicts. M. Kamionka & P. Łukasik (Ed.). Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2023. 211 p. (Baranovskyi Feliks. Chapter 3: Sources of International Conflicts in Contemporary and Historical Context as a Threat to the Global Democratic and Liberal Order: Causes of Occurrence and Ways of Eradication, pp. 59-76).
Ковальов Ю., Мхітарян Н., Морозов А., Жукова Я. Життєвий цикл людини. - Київ, Наукова думка, 2023. - 416 с. 
Бондар Т. І. Логіка : Хрестоматія. Київ : Видавтицтво Ліра-К, 2022. - 366 с.
Кравченко А. А. Економічна культура. Етюди про ціну і цінності життя людини : монографія. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-тет, 2021. - 480 с.
Історія української культури : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. А. Литигіна, А. А. Кравченко, І. В. Войціцька, (та ін.). - Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-тет, 2017. - 316 с.

Філософія : Підручник / О.М. Шепетяк, О.Т. Шепетяк. - Львів: Місіонер, 2020. - 784 с.
Philosophy and values of the modern culture : collective monograph / М. H. Bratasiuk, O. Yе. Gomilko, A. A. Kravchenko, V. V. Poliuha, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 176 p.
 Соціальний потенціал людей старшого віку в Україні : монографія / М.П. Кухта. - Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018, - 304 с.
Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : монографія / За ред. Іщенка М.П., Пантелєєвої Н.М., Руденка І.І. Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017, 473 с. (Кравченко А.А. п.5.1. «Освіта в системі ціннісних рефлексій суспільства споживання» с. 368-402.)
Зло : метафізичні та богословські виміри : монографія / А. Ю. Морозов. - Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2018. - 256 с.
Освіта в модифікаціях сучасного світу : монографія / М. В. Ліпін. - Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2018. - 340 с.
Торгівля Київської губернії (1793-1861 рр) : монографія / Л. В. Губицький. - Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2018. - 388 с.

Модус державно-громадського управління освітою : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В.П. Беха; редкол.; В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст. голови)  [та ін.],−  К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 780 с. (підрозділ 10.5. Кравченко А. А. Соціальна відповідальність в системі державно-громадського управління освітою. С. 722-730)

Любов і смерть: екзистенційні аспекти: монографія / Морозов А.Ю. ‒ К. : Видавничий Дім «Слово», 2009. ‒ 216 с.

Інтуїція в пошуках добра: духовно-метафізичні аспекти: монографія / Морозов А Ю. ‒ К. : Видавництво «Логос», 2013. ‒ 408 с.

Самостійницький рух на Волині в 40-х ‒ на початку 50-х років ХХ ст.:  монографія / Мазурок В.П., Лисенко О.Є, Разіцький В.Й. ‒ Кременець, ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. ‒ 224 с..

Ватикан: історія і сучасність /Хоружий Г. Ф. ‒ Львів : Місіонер, 2007. ‒ 280 с.
Вища освіта: соціальна природа, структура і функції / Хоружий Г. Ф. ‒ Полтава : Полтавський літератор, 2013. ‒ 268 с.
Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / Хоружий Г. Ф.‒ Тернопіль : Навчальна книга, 2012. ‒ 320 с.
Східноєвропейська філософія ХХ століття: Монографія/Шкепу М.О.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2008.-163 с.
Феноменологія історії в трансформаціях культури: Монографія/Шкепу М.О.-К.: Книжкове вид-во НАУ,2005.-360с.-Рос.мовою.
Демократія: реалії versus утопії: Монографія/Латигіна Н.А..-К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2008.-400с.

Сучасний історіографічний дискурс сталінізму як форми тоталітаризму: монографія/Терлецька І.В.-К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2009.-162 с.

«Холодна війна» та її виміри (1946-1991 рр.): монографія/Бадах Ю.Г.-К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2009.-457 с.

Эстетика безобразного Карла Розенкранца/ Шкепу М.О. - К.: Феникс, 2010. — 448 с.

Шкепу М.А. Архитектоника общественного времени / М.А. Шкепу. – К.: Киев. нац.торг.-экон. ун-т,  2012. – 344 с.

Формування і розвиток інтелектуально-творчого потенціалу студентів: монографія / Ю.І. Кулагін, Н.П. Статінова, О.М. Кущенко та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,  2012. – 212 с.
Сучасна українська та російська історіографія сталінізму: монографія / І. Терлецька. - К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2013.- 320 c.
Іслам : шлях крізь століття : монографія / Н.А. Латигіна. ‒ Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. ‒ 360 с.

Європейська політика вищої освіти. Монографія / Г. Ф. Хоружий. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 384 с.

17.10.2014
JuliaGajdaj
8397
остання редакція 23.01.2024
41571