logo
Кафедра філософських та соціальних наук
Кафедра філософських та соціальних наук
logo
Кафедра філософських та соціальних наук
img

Викладацький склад

філософських та соціальних наук

На кафедрі працює 21 викладач, з яких 5 - професорів, 16 - доцентів. Усі викладачі мають ступінь доктора або кандидата наук.
 

Секція філософських дисциплін: Ліпін М.В. (керівник секції), Кулагін Ю.І., Боровська Л.О., Гудков С.О.,  Морозов А. Ю., Шип Н.А., Крамар Т.В.

Секція соціальних та поведінкових дисциплін: Гусєва Н. Ю. (керівник секції)Латигіна Н. А., Губицький Л.В., Красільнікова О.В., Радченко С. Г.

Секція історичних дисциплін:.  Кизименко І.О.(керівник секції), Кравченко А.А., Литвин Н.М., Разіцький В.Й.


ЛАТИГІНА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор.

kf@knteu.kiev.ua

У 1994 році закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія» (диплом з відзнакою).тел. 531-47-08

З серпня 1994 р. по листопад 1995 р. працювала на посаді стажиста-дослідника відділу міжнародних організацій та багатостороннього співробітництва Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

Впродовж 1995-1998 років була аспіранткою кафедри філософії та історії України Київського державного торговельно-економічного університету.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Політичні еліти в системі управління посткомуністичним суспільством (структурно-функціональний аналіз) і отримала диплом кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».

Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента КНТЕУ.

З 2004 р. по 2007 р. навчалась в цільовій докторантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Демократія: сутність, механізми здійснення та сучасні світові тенденції розвитку» та отримала диплом доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».

У 2012 р. отримала звання професора.

З 2016 р. завідувач кафедри філософських та соціальних наук.

Член вченої ради ФОАІС, вченої ради КНТЕУ, методичної ради КНТЕУ, наукової експертної ради КНТЕУ, редакційно-видавничої ради КНТЕУ, редколегії журналу «Вісник КНТЕУ»

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів:  міжнародна політика, політичні еліти і лідерство, політичні конфлікти, політична модернізація в країнах ісламського спрямування, демократія на Балканах і проблеми Косово, іслам, демократія  в сучасному світі, комунікативна лінгвістика.

Викладає дисципліни: «Політологія», «Основи теорії мовної комунікації», «Політичні інститути та процеси», «Сучасні методи політичного дослідження».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0001-7468-0203

http://www.researcherid.com/rid/N-1747-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=s1I-oFMAAAAJ&hl=ru


КРАВЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

доктор філософських наук, професор кафедри філософських та соціальних наук

allusik_k@ukr.net

тел. 531-48-71

У 1987 р. закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна та отримала кваліфікацію «вчитель історії і суспільствознавства». У 1998 – 2001 рр. навчалась в аспірантурі, а у  2010-2013 рр. докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917-1920 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Етос відповідальності вчителя в соціальних очікуваннях суспільства знань»  за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти.

Працює у Київському національному торговельно-економічному університеті з 2016 р.

 Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій; монографій «Українська освітня політика 1917–1920 рр. у системі загальнонаціональних ціннісних орієнтирів», «Архетип учителя: ідея, образ, відповідальність», співавтор колективної монографії «Модус державно-громадського управління освітою».

Коло наукових інтересів: освітня політика, філософія освіти, соціальна відповідальність, історія України ХХ ст., історичні пам’ятки України.

Викладає дисципліни:  «Історія української культури», «Культурна спадщина України».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0001-8429-2183

http://www.researcherid.com/rid/N-2338-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=I97BlDMAAAAJ&hl=ru

WEB OF SCIENCE


КУЛАГІН ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
кандидат філософських наук, професор, 

kf@knteu.kiev.ua

тел. 531-47-09

У 1973 р. закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю – Філософія. Після закінчення навчався в аспірантурі при кафедрі соціальної філософії КНУ. У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю «Соціальна філософія». У Київському національному торговельно-економічному університеті з 1976 року. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, зав. кафедри.

Автор понад 180 наукових праць у тому числі 5 монографій, 14 підручників та навчальних посібників, понад 90 наукових статей та більше як 150 науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: методологічні проблеми науки, філософія економіки та управління, філософія систем та сучасні проблеми синергетики.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Філософія науки», «Філософія управління», «Ораторське мистецтво», «Актуальні проблеми філософських наук».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0003-3609-6713

http://www.researcherid.com/rid/N-2511-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3ZtyF1sAAAAJ&hl=ru


МОРОЗОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
доктор філософських наук, доцент, професор

anddriy.morozow@gmail.com

У 2003 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «філософія». З 2003 по 2006 р. навчався в аспірантурі на кафедрі «етики, естетики та культурології» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.07. «етика». З 2006 по 2011р. працював на кафедрі філософії Національного авіаційного університету на посадах асистента, старшого викладача. З 2011 по 2014 р. навчався в докторантурі на кафедрі «етики, естетики та культурології» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.07. «етика». З 2014 по 2015 працював на посаді доцента кафедри мистецтвознавства та експертизи Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. З вересня 2015 року працює на посаді професора кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.

Автор понад 35 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: етика, метафізика, філософська та теологічна антропологія, філософія історії та есхатологія

Викладає дисципліни: «Філософія», «Корпоративна етика», «Філософія особистості», «Філософія науки», «Ораторське мистецтво», «Методологія наукових досліджень», «Методологія політичного пізнання».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-8051-7055

http://www.researcherid.com/rid/N-3014-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UBy3fOQAAAAJ&hl=uk


ШИП НАДІЯ АНДРІЇВНА

доктор історичних наук, професор

nadia.shyp@gmail.com

тел. 067 348 13 13

Працює на кафедрі з січня 2016 р.

Інформацію про ШИП Н.А. див.: Енциклопедія історії України. К.,2013.- Т. 10.- С.638-639.

Відмінник освіти України (2000 р.), нагороджена  Почесною грамотою ВР України (2010 р.).

У 1966 р. закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка. Кваліфікація: учитель історії та суспільствознавства СШ.

З 1969 р. молодший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР.

У 1973 – 1976 рр. – аспірантка Інституту історії АН УРСР.

У 1977 р. захистила дисертацію «Роль вищих навчальних закладів у розвитку російсько-українських зв’язків (друга половина ХУІІІ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України (спеціалізована вчена рада Інституту історії АН УРСР).  Науковий керівник член-кореспондент АН УРСР Шевченко Ф.П.

З 1979 до 1983 рр. працювала зав. редакцією історії видавництва «Радянська школа». У 1983 – 1998 рр. – старший науковий, провідний науковий співробітник, 1995 -1998 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту історії України НАН України.

У 1992 р. захистила дисертацію «Інтелігенція в Україні (ХІХ ст.)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01- Історія України у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України.

З 1998 до 2008 рр. працювала зав. кафедри суспільних наук Української академії зовнішньої торгівлі (у 2007 р. Академія реорганізована на Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі); з 2008 до січня 2016 р. – професор кафедри суспільних та педагогічних дисциплін УДУФМТ.

У 2001 р. отримала звання професора; є членом спеціалізованої вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Автор  понад ста наукових і науково-методичних праць, у т.ч. статей в Енциклопедії історії України.

Коло наукових інтересів: культурно-національний і церковно- православний рухи в Україні ХІХ – початку ХХ ст., соціогуманітарні проблеми сучасності.

Викладала дисципліни: «Історія України», «Методологія та організація наукових досліджень», тепер – «Філософію».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-1309-1509

http://www.researcherid.com/rid/N-7988-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hMcgwf8AAAAJ


ЗЕЛІНСЬКИЙ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент,

професор кафедри філософських та соціальних наук

Mikolazelinski@ukr.net

тел. 0979990074

У 1971 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював асистентом кафедри філософії Вінницького медичного університету імені М.І. Пирогова. У 1976-1979 рр. навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі філософії гуманітарних наук. Після захисту кандидатської дисертації «Прогнозування розвитку особистості (методологічний аспект)» працював асистентом, а згодом доцентом і штатним заступником завідувача кафедри філософії гуманітарних наук як опорної Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 У 1985–1987 рр. перебував у закордонному відрядженні в Демократичній Республіці Афганістан, працював радником в Кабульському університеті.

З листопада 2008 р. – професор кафедри суспільних та педагогічних дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

З грудня 2015 р. працює на кафедрі філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету на посаді професора.

Автор понад 85 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: прогностика, соціальне передбачення і прогнозування, футурологія, соціально-філософські проблеми формування особистості.

Викладає дисципліни: «Філософія».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...


БОРОВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат філософських наук, доцент

la.borovska@gmail.com

тел.531-48-71

У 1990 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «Філософія». З 1993 по 1996 роки навчалася в аспірантурі Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди. У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за спеціальністю «Філософія науки».

У Київському національному торговельно-економічному університеті працює з 2007 року.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: філософія культури, філософія екології, дослідження прагматично орієнтованих феноменів свідомості.

Викладає дисципліни: «Філософія».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-3561-5895

http://www.researcherid.com/rid/N-6873-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OZtBR1AAAAAJ&hl=uk


ГУБИЦЬКИЙ ЛЮБОМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат історичних наук, доцент

lubg@ukr.net

тел. 518-32-08

У 1997 р. закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Всесвітня історія та народознавство». З 2000 по 2002 р. навчався в аспірантурі при кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06: Історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни. Працював на посаді асистента кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор більше 60 наукових та науково-педагогічних праць, у тому числі член авторських колективів двох колективних монографій та навчального посібника «Історія України» (гриф МОН України, лист №1/11-6655 від 20.07.2010 р.).

Коло наукових інтересів: історія торгівлі, історія торгівлі в Україні, історія України, соціально-економічна історія України.

З 2003 р. займається викладацькою роботою в КНТЕУ. Плідно працює в КНТЕУ з 2003 р., пройшов шлях від асистента до доцента кафедри філософських та соціальних КНТЕУ. Член Спілки краєзнавців України, нагороджений подяками та грамотами (Подяки ректора), стажувався по програмі фундації Королеви Ядвіги у Ягелонському університеті (м.Краків, Польща, червень 2005 р.), член науково-методичної ради Державного архіву Київської області (з 2014 р.).

Викладає дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Політологія», «Релігієзнавство».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-8511-6461

http://www.researcherid.com/rid/N-2305-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dRxb0lEAAAAJ&hl=uk


ГУДКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат філософських наук, доцент

kf@knteu.kiev.ua

тел. 531-47-09

У 1988 році закінчив із відзнакою Курганське ВВПАУ за спеціалізацією «Вчитель історії та суспільствознавства». У 1998 році закінчив Київський військовий гуманітарний інститут за спеціалізацією «Практична психологія».

До роботи у КНТЕУ 26 років прослужив у лавах Збройних сил. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами, медалями та відзнаками Міністерства оборони України. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Філософський аналіз наукового передбачення у військовій сфері» в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Доцент по кафедрі філософії з 2006 року. Звільнився у званні полковника з посади професора кафедри філософії Національного університету оборони України.

Автор понад 40 друкованих наукових та науково-методичних праць серед яких підручник МОН «Морально-етична культура військового керівника», навчально-методичний посібник «Філософсько-методологічні проблеми військово-соціального управління, монографія «Філософсько-методологічні засади наукового вивчення війни» та багато інших. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ.

Коло наукових інтересів: філософія науки, філософія управління, філософія освіти, комунікативна логіка тощо.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Логіка», «Комунікативна логіка», «Політологія» та інші.

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-7135-8486

http://www.researcherid.com/rid/N-6269-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UZT9-LQAAAAJ&hl=ru


ГУСЄВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

кандидат історичних наук, доцент

kf@knteu.kiev.ua

тел. 531-47-09

В 2006 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістр історії. З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка. В 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Тема дисертації: «Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр.». 

У Київському національному торговельно-економічному університеті на кафедрі філософських та соціальних наук працює з жовтня 2009 р. В 2015 р. пройшла стажування в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України. Від 28 квітня 2015 р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних виданнях, учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Перелік найвагоміших праць: «Формування і розвиток інтелектуально-творчого потенціалу студентів: монографія». ‒ К.: КНТЕУ, 2012. – 212 с. (розд. ІІІ: 3.2, розд. ІV: 4.1); «Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.». - К.: КНТЕУ, 2013. – 628 с. (розд. ІV).

Коло наукових інтересів: Політична історія Німеччини 1960-х рр., становлення та розвиток студентського протестного руху у ФРН в 1966-1968 рр., вибори та виборчі системи, політичні конфлікти та шляхи їх розв’язання, формування та розвиток інформаційного суспільства, стратегічні політико-комунікативні кампанії мобілізаційного та маркетингового типів.

Викладає дисципліни: «Політологія», «Політичні комунікації», «Основні об'єкти політичного пізнання».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-6062-6406

http://www.researcherid.com/rid/N-2547-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=qsnVnYYAAAAJ


КИЗИМЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
кандидат історичних наук, доцент

irochka.irishka@gmail.com

тел. 513 - 48 -71

У 1999 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія ,викладач історії». Після закінчення навчалась в аспірантурі при кафедрі нової та новітньої історії України. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри документознавства та джерелознавства Київського національного університету культури і мистецтв, та доцента кафедри політичної історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. З 2008 року працює на кафедрі філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів : історіографія історії України, суспільно-політичні рухи 90-ті роки ХХ століття, історичне краєзнавство, світова культура та мистецтво, українська культура, сучасне мистецтво.

Викладає дисципліни : «Історія України», «Історія української культури», «Світова культура», «Культурна спадщина України».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-2148-9488

http://www.researcherid.com/rid/N-2324-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zxX6LPYAAAAJ&hl

WEB OF SCIENCE


КРАМАР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

кандидат філософських наук, старший викладач

vic_tanya@ukr.net

У 2007 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія». Після закінчення навчалася в аспірантурі при кафедрі філософських і соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії». У Київському національному торговельно-економічному університеті працює з 2010 року; з вересня 2018 року – старший викладач кафедри філософських і соціальних наук.

Автор 9 наукових праць.

Коло наукових інтересів: філософія особистості, філософія психології.

Викладає дисципліни: «Філософія».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

https://orcid.org/0000-0001-5819-3210

http://www.researcherid.com/rid/C-2357-2019

https://scholar.google.com.ua/citations


КРАСІЛЬНІКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

кандидат історичних наук, доцент

tkatschuk@ukr.net

 тел. 531-47-09

У 2003 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала кваліфікацію “магістр історії” (диплом з відзнакою). З 2003 по 2006 р. навчалася в аспірантурі КНУ ім. Тараса Шевченка на кафедрі історії для гуманітарних факультетів. У жовтні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Український церковно-православний рух 1917-1921 рр.”, здобула науковий ступінь кандидата історичних наук.

Навчаючись в аспірантурі, працювала викладачем циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін в ДЗ «Київський коледж зв’язку». У 2007-2008 рр. працювала завідувачем відділу аспірантури Українського державного університету фінансів та права (УДУФМТ). З 2008 р. - доцент кафедри суспільних наук УДУФМТ. З 2016 р. працює на кафедрі філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету на посаді доцента.

Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць.          

Коло наукових інтересів: актуальні питання історії України, історія української православної Церкви, історія української культури.

Викладає курси: “Етика бізнесу”, “Іміджологія”.

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0003-3346-7566

http://www.researcherid.com/rid/N-5890-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LMQg6lkAAAAJ&hl=uk


ЛИТВИН НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
кандидат історичних наук, доцент

bauschlomba@gmail.com

тел. 5314709

У 2002 році закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка, спеціалізація – магістр історії. Із 2002 по 2005 рр. ‒ навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. ‒ історія України. Тема дисертації: «Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні 1920 – 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)». Науковий керівник: канд. істор. наук доц. Г.П.Савченко.

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць. У 2010 році стала автором колективної праці по виданню наукового посібника з історії України та в 2013 р. з історії української культури з грифом МОН.

Коло  наукових інтересів:  історія тоталітаризму, політичні репресії 1920 – 1930-х рр., торговельно-економічна освіта 1920 – 1930- х рр.

Викладає дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Історія консюмеризму», «Політологія».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0003-0555-0485

http://www.researcherid.com/rid/N-2840-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FM2uXBUAAAAJ&hl=uk


ЛІПІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
кандидат філософських наук, доцент

pinli@ukr.net

тел. 531-48-71

У 2003 році закінчив Дрогобицький державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філософія». Після закінчення навчався в аспірантурі при кафедрі філософських і соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії». У Київському національному торговельно-економічному університеті на кафедрі соціальних і соціальних наук працює з 2006 року.

Автор понад 50 науково-методичних  праць.

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія освіти.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Філософія права», «Суспільна практика соціального пізнання»

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0003-0940-088X

http://www.researcherid.com/rid/C-2674-2019

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=qIpgR0kAAAAJ


РАДЧЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
доцент

sveetlana584@gmail.com

тел. 531-48-71

У 1985 році закінчила Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка історичний факультет за спеціальністю історик  «викладач історії та суспільствознавства». Працювала за кордоном учителем історії та суспільствознавства. З 1991 р. працює в КНТЕУ на кафедрі філософських та соціальних наук (асистент, старший викладач, доцент). У 2008 р. здобула наукове звання доцента кафедри філософських та соціальних наук.

Автор понад 60 науково-методичних праць. Зокрема навчальний посібник «Етика бізнесу» МОН України (2001 р.). Навчальний посібник «Етика бізнесу» Практикум  (2006 р.) Оновлений та доповнений Навчальний посібник «Етика бізнесу» (2014 р.).

Коло наукових інтересів: етичні стандарти взаємовідносин в підприємницькій діяльності.

Викладає дисципліни: «Етика бізнесу» «Іміджологія», «Дипломатичний протокол та етикет», «Корпоративна етика»

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0003-0239-3664

http://www.researcherid.com/rid/N-3668-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WO7G9zkAAAAJ&hl=ru


РАЗІЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ
кандидат історичних наук, доцент
kremenets2000@ukr.net

тел. 513 - 48 -71

У 2006 році закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія. Магістр історії». З 2006 року навчався в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка при кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки (1945-1960 рр.)». З 2009 року працював на посаді старшого викладача кафедри суспільних наук Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. У 2013 р. працював на кафедрі української мови та культури Національного авіаційного університету на посаді доцента. З 2014 року працює на кафедрі філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету на посаді доцента.

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: інформаційна політика, зовнішня політика США, політичні системи країн Перської затоки.

Викладає: «Історія України», «Історія української культури», «Ораторське мистецтво».

Резюме

Наукові та навчально-методичні праці...

http://orcid.org/0000-0002-1048-3419

http://www.researcherid.com/rid/N-1695-2016

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FCdGauEAAAAJ18.11.2014
JuliaGajdaj
38569
остання редакція 11.05.2019
41571