logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Історія кафедри менеджменту

менеджменту

Історія кафедри менеджменту

Витоки кафедри менеджменту беруть свій початок з моменту створення Київського торгово-економічного інституту, як самостійного навчального закладу. До складу інституту входила кафедра організації і техніки торгівлі. На цій кафедрі викладались дисципліни з організації і управління торгівлею. Головною метою створеної кафедри організації і техніки торгівлі було, як і всього науково-педагогічного колективу інституту, – організація підготовки фахівців з вищою освітою для сфери торгівлі, аби найшвидше подолати гостру нестачу кадрів у повоєнні роки.

Першим завідувачем створеної кафедри було призначено кандидата економічних наук, доцента Дубоноса Миколу Фадійовича (1966-1969), який у 1923-1928 р.р. закінчив Київський кооперативний інститут і отримав спеціальність економіста. У 1956 р. він захистив дисертацію у Московському інституті народного господарства ім. Г.В.Плеханова, здобув вчений ступінь кандидата економічних наук. Ним було підготовлено і опубліковано 60 наукових, науково-методичних праць з питань організації і техніки торгівлі.
М.Ф.Дубонос  був учасником Великої вітчизняної війни. Нагороджений 12 орденами і медалями.
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників на кафедрі складала 14 осіб. Основними напрямами наукових досліджень на кафедрі були проблеми планування, організації і розвитку підприємств торгівлі. Провідними вченими-викладачами на кафедрі організації і техніки торгівлі в той період були к.е.н., доц. Бергер Й.Н., Борсук С.С., Бабіч Р.К., Свистунов В.П., Порядков М.С., Федоренко А.І. та ін.

В серпні 1969 р. на посаду завідувача кафедри організації і техніки торгівлі було призначено кандидата економічних наук, доцента Турковського Ореста Леонідовича (1969-1977), який у 1951-1955 р.р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут.
Ним було підготовлено і опубліковано більш ніж 30 наукових і науково-методичних праць.
Основним завданням кафедри організації і техніки торгівлі на цьому етапі було впровадження наукової організації праці в торгівлі, розробка нових форм і методів торгівлі, розвиток внутрішньої торгівлі.
Основними напрямами наукових досліджень кафедри організації і техніки торгівлі були проблеми наукової організації праці в торгівлі; удосконалення організаційних структур управління підприємствами; організація господарських зв’язків підприємств торгівлі з промисловістю та ін.
Провідними вченими-викладачами на кафедрі в цей період були к.е.н., доц. Борсук С.С., Свистунов В.П., Бабіч Р.П., Бергер Й.Н., Фесюк В.А., Порядков М.С., Федоренко А.І., Виноградський М.Д., Корольков І.І. та ін.

Наступним завідувачем кафедри організації і техніки торгівлі був призначений кандидат економічних наук, ст. науковий співробітник Корольков Іван Іванович (1977-2000). Загальна кількість науково-педагогічного колективу цієї кафедри складала 32 особи. 

Корольков Іван Іванович у 1960 р. закінчив Донецький інститут радянської торгівлі, спеціальність «Економіка торгівлі». У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті торгівлі та громадського харчування зі спеціальності «Економіка, організація і планування торгівлі». У 1983 р. захистив докторську дисертацію.
Корольков І.І. підготував і опублікував більше 175 наукових праць. Основними з них є: «Удосконалення апарату управління торгівлею». Монографія. «Розвиток організаційних форм управління торгівлею». Монографія. «Організація торгівлі продовольчими товарами». Підручник та ін. У 1991 р. Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України», нагороджений медалями «Ветеран труда», «В пам'ять 1500-летия Києва».
Основним завданням кафедри організації і техніки торгівлі було системне удосконалення та підготовка фахівців з питань організації та управління підприємствами торгівлі, розвиток, співпраця та обмін досвідом роботи вищих навчальних закладів з такими країнами як Німеччина, Польща, Чехословаччина, Болгарія та ін.
Основними напрямами наукових досліджень було впровадження наукової організації праці в торгівлі; формування ефективних організаційних структур управління; організація праці керівника і спеціалістів апарату управління торгових організацій та інше.
Особлива увага на кафедрі приділялась проведенню наукових досліджень з прогресивних форм і методів торгівлі та впровадження результатів дослідження в практику.
На кафедрі під керівництвом провідних вчених-викладачів таких як: доктор економічних наук, проф. Корольков І.І., проф. Фесюк В.А., Виноградський М.Д., Порядков М.С., Голошубової Н.О., доц. Романчук Г.Г. було підготовлено біля 30 кандидатів і докторів економічних наук, серед них Володимир Васильович Кулімов, професор, м. Кривий Ріг, декан Галинського інституту, професор, Лідія Степанівна Поричкіна, заступник Міністра МВС України, Віктор Андрійович Фесюк, професор, декан торгового факультету КНТЕУ, Володимир Михайлович Торопков, доцент, зав. кафедри торговельного підприємництва КНТЕУ, заступник декана торгового факультету Романчук Г.Г., кандидат економічних наук, Валентин Васильович Савицький, депутат Верховної Ради України; кандидат економічних наук, доценти Григор’єв Ю.М., Жидков А.М., Савицька Л.І., Гомба Л.А. та ін.
На кафедрі організації і техніки торгівлі в ці роки було започатковано співпрацю з Лейпциською Вищою торговою школою (Німеччина), а також Братіславським інститутом народного господарства (Чехословаччина).
Почав активно розвиватися обмін студентами та викладачами для продовження виробничих практик, ознайомлення з кращим досвідом роботи підприємств торгівлі в Чехословаччині, Польщі, Болгарії, Литві, Латвії та ін.
У 1986 році була створена кафедра управління торгівлі, яка потім у 1993 році була переіменована на кафедру менеджменту. Передумовою створення кафедри менеджменту були вимоги суспільства в забезпеченні цільової підготовки фахівців-управлінців для багатьох галузей економіки України. В склад кафедри управління торгівлі із кафедри організації і техніки торгівлі, крім викладачів управлінських дисциплін, були переведенні фахівці в галузі комерційного права. Загальна чисельність персоналу кафедри управління торгівлі складала 18 осіб.

Завідувачем кафедри управління було призначено д.е.н., професора Виноградського Миколу Даниловича, який у 1951 р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство промислових товарів», а у 1953 р. Московський вищий педагогічний інститут Центроспілки споживчої коопрації СССР за спеціальністю «Організація і техніка торгівлі». У 1968 р. він захистив кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті торгівлі та громадського харчування за спеціальністю «Економіка, планування, організація і управління народного господарства (торгівля)», а у 1984 р. - докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація, управління і планування народного господарства (торгівля)» у Вищому економічному університеті ім. Карла Маркса (Софія, Болгарія). Виноградський М.Д. підготував 7 кандидатів економічних наук: В.В. Садовська – заступник директора Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, доцент; В.В. Ортинська – професор; Н.Г. Казмерчук, доцент; Н.Д. Тимошевська, доцент; Г.А. Батьковець, доцент; Т.В. Мамаєва, доцент; М.Т. Нагірня, доцент.
Напрям наукових досліджень – організація торгівлі, надання послуг, організація праці та управління. У 1984 р. створив наукову школу з проблем економіки, менеджменту, комерційного підприємництва і бізнесу.
Учасник Великої Вітчизняної війни 1941-1943 р.р.
Провідними вченими-викладачами на кафедрі управління були д.е.н., проф. Порядков М.С., Виноградський М.Д., доц. Мошек Г.Є., Романчук Г.Г., проф. Борсук С.С., доц. Тимошевська Н.Д., доц. Ніколаєва Л.В., Коломацька С.П., Скибицький О.М., Устинова Г.В., які брали активну участь у підготовці і створенні наукової та методичної літератури та навчальних програм.
На кафедрі управління торгівлі було започатковано розробку кваліфікаційних характеристик фахівців з менеджменту, створення тестових завдань для оцінювання знань студентів, в тому числі за допомогою комп’ютерних технологій.
Особлива увага приділялась організації зв’язків з підприємствами торгівлі щодо поліпшення виробничої і переддипломної практики студентів, створення робочих місць для студентів-практикантів з частковою оплатою їх праці за виконані роботи.

У 1996 році на посаду завідувача кафедри було призначено Мошека Григорія Євстафійовича, який в 1966 р. закінчив Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Товарознавець вищої кваліфікації».
Навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення організації торгівлі на річному флоті України», спеціальність «Економіка, організація та управління».
Працював: Київський торгово-економічний інститут – старший науковий співробітник (1974-1976), асистент кафедри організації торгівлі (1977-1980), старший викладач кафедри організації торгівлі (1980-1983), доцент кафедри менеджменту (1984-1996), завідувач кафедри менеджменту (1996-1998), 2006 р. – професор кафедри менеджменту.
Мошек Г.Є. є автором більше ніж 150 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 20 підручників іинавчальних посібників, збірників творчих аналітично-розрахункових задач і кейсів.
У 2007 р. створив наукову школу «Науково-практичні засади менеджменту організації». Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації: О.Власенко, В. Хижняк, В.Ціпуринда, Ю.Гайдай (Білявська).
Основними завданнями кафедри менеджменту на цьому етапі розвитку було системне впровадження комп’ютерної техніки у навчальний процес; створення творчих аналітично-розрахункових задач, кейсів, ділових ігор та їх застосування для проведення практичних занять.
В цей період було започатковано розробку і впровадження нових навчальних програм менеджерських дисциплін, галузевих стандартів вищої освіти.
Основними напрямами наукових досліджень кафедри були: розробка системи оцінювання ефективності діяльності підприємств торгівлі; вдосконалення системи операційного менеджменту підприємств торгівлі; оптимізація процесів менеджменту організації; удосконалення підходів до управління організаціями; формування ефективних організаційних структур управління підприємствами; формування організаційної (корпоративної) культури організацій та ін.
Особлива увага науково-педагогічним колективом кафедри приділялася організації проведення цільових науково-практичних семінарів та конференцій з питань удосконалення системи управління організаціями.


З 1998 по 2001 роки кафедру очолювала Піддубна Лариса Петрівна.
Під час її роботи на кафедрі менеджменту КНТЕУ основна увага приділялась розвитку міжнародного співробітництва, зокрема, налагодженню роботи українсько-французького інституту управління, а також підготовці нових підручників, опорних конспектів, комплексів науково-методичного забезпечення дисциплін тощо. 


/file/MjA=/51945b20a779e28bf1ca9269e85fffe9.jpgЗ 2001 року на посаду завідувача кафедри менеджменту було призначено кандидата економічних наук, доцента Бая Сергія Івановича, який після закінчення аспірантури захистив у 1996 р. кандидатську дисертацію на тему «Діловий ризик в управлінні торговельним підприємством», а у вересні 2009 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційний розвиток підприємства торгівліі».
Бай С.І. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету. Бере участь у багатьох дослідницьких проектах, програмах і семінарах, в т.ч. спільно з науковцями з університетів США, Китаю, Німеччини, Болгарії, має у науковому доробку біля 300 друкованих праць (загальним обсягом понад 180 авторських аркушів), серед яких 12 підручників та навчальних посібників, 6 монографій.
Нагороджений почесними грамотами ректора КНТЕУ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти та науки України, подяками Київського міського голови, голови Деснянської у місті Києві районної ради, знаком «Відмінник освіти України».
З метою підготовки конкурентоспроможних фахівців, які відповідали б кращим світовим освітнім стандартам, науково-педагогічний колектив сучасної кафедри менеджменту постійно розширює професійні знання і набуває нових у виконанні функцій педагога і вченого.
Сьогодні кафедра здійснює підготовку студентів зі спеціальності «Менеджмент» за освітніми ступенями «молодший бакалавр» (освітньо-професійна програма «Менеджмент»), «бакалавр» (за освітньо-професійними програмами «Управління бізнесом», «Торговельний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Промисловий менеджмент») та «магістр» (за освітньо-професійними програмами «Управління бізнесом», «Торговельний менеджмент» (англійською та українською мовами), «Менеджмент персоналу».

Викладацький склад сформований з високоосвічених фахівців, з яких 5 – доктори наук, професори, 14 – кандидати наук, доценти.
Провідними викладачами кафедри є: професори
С.І.Бай (завідувач кафдри), Н.Е.Дєєва, В.М.Жуковська, Г.Т.П’ятницька, І.В.Федулова, доценти А.М.Безус, Ю.В.Білявська, Н.С.Бєляєва, М.І.Волобуєв, К.С.Кандагура, Н.В.Микитенко, І.П.Миколайчук, І.М.Підкамінний, А.Ю.Присяжнюк, Ю.О.Силкіна, Н.В.Сичова, В.В.Хмурова, В.С.Ціпуринда, К.В.Яцишина. 
Всі викладачі є визнаними професіоналами з досвідом практичної управлінської, інноваційної, дослідницької роботи за фахом і забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідних освітніх програм за спеціальністю на високому науково-теоретичному і методичному рівні. У своїй роботі викладачі зосереджені на невпинному підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності, своєї наукової кваліфікації.
Пріоритетом для кафедри є безперервна робота над поглибленням змісту освіти, оптимізацією структури навчальних планів, забезпеченням органічного поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, актуалізацією засобів діагностики якості підготовки здобувачів вищої освіти задля гармонізації та комплексного науково-методичного забезпечення освітнього процесу, всебічного розвитку професійної і особистійної культури, са
мостійності, ініціативи, творчих здібностей випускників.
У процесі підготовки менеджерів на кафедрі використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням, розв’язання аналітично-розрахункових та ситуаційних вправ (кейс-стаді), рольові та комп’ютерні імітаційні ділові ігри, вебінари, навчально-ознайомлювальні виїзні практичні заняття та тренінги на сучасних підприємствах, виконання вправ за технологією «баскет-метод» тощо.
Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами. Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистісної культури фахівців, високий рівень викладання менеджерських дисциплін, повне комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками.Профілюючі професійно орієнтовані дисципліни «Менеджмент», «Управління персоналом», «Організаційна поведінка», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління підприємством», «Соціальний менеджмент», «Управління інноваціями», «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління змінами», «Управління проектами», «Кроскультурний менеджмент», «Категорійний менеджмент», «Торговельний менеджмент» та інші є унікальними авторськими розробками, зміст яких побудовано на засадах науковості та практичної орієнтованості.
Випускники КНТЕУ можуть продовжити навчання в аспірантурі і докторантурі. Комплексний підхід до якості освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.
На кафедрі успішно функціонують наукові школи професорів Г.Т.П’ятницької, Н.Е.Дєєвої, І.В.Федулової. Впродовж останніх років викладачі кафедри взяли участь у виконанні 14 науково-дослідних тем, в тому числі здійснювали підготовку та реалізацію міжнародних проектів. За результатами плідної науково-дослідної роботи протягом останніх п’яти років викладачами кафедри видано понад 1100 друкованих праць, з яких 23 підручників та навчальних посібників, 41 монографія, понад 200 опорних конспектів лекцій, збірників ситуаційних вправ, збірників тестових завдань, майже 600 наукових статей, в т.ч. у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Викладачі щорічно беруть участь у міжнародних науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах та виставках. Тільки за останні 5 років вони були учасниками більше 500 наукових та науково-практичних форумів.

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту забезпечують координацію міжпредметних зв’язків, порівняльних досліджень, запровадження інноваційних підходів та удосконалення навчально-методичного забезпечення, які стосуються освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, кваліфікаційної складової галузевих стандартів освіти (в т.ч. з врахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій), засобів діагностики якості підготовки фахівців при розробці стандартів вищої освіти з менеджменту.
Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські зв’язки з великою кількістю підприємств, організацій, державних установ та громадськими організаціями. Комплексний підхід до забезпечення якості освіти формує основу високої конкурентоспроможності випускників на ринку праці й належні стартові умови для їх професійного кар’єрного зростання.

15.06.2016
41916
2798
остання редакція 02.06.2020
05865