logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Науково-дослідна робота

менеджменту

Профіль кафедри менедменту у Google Scholar

Hапрями наукових досліджень

Наукові школи кафедри менеджменту

Pезультати науково-дослідної роботи 

Hауково-дослідна робота студентів

Працевлаштування випускників кафедри менеджменту

Досягнення студентів

Hапрями наукових досліджень 

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту беруть участь у виконанні госпрозрахункових і держбюджетних науково-дослідних робіт, наукових і науково-практичних конференціях, підготовці дисертаційних робіт, готують наукові публікації та науково-методичні розробки – підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, збірники тестових завдань і задач, ситуаційні вправи.

Основні напрями наукових досліджень, які проводяться науковцями кафедри:

 • розвиток теорії загального менеджменту та теорії організації;
 • діагностика та прогнозування розвитку систем;
 • управління підприємствами торгівлі за компетентісним підходом;
 • механізми спрощення бізнесу на засадах державно-приватного партнерства;
 • управління змінами в кадровій роботі підприємств торгівлі;
 • науково-методичні напрями управління закладами охорони здоров'я;
 • оптимізація процесу управління та організаційний розвиток підприємств торгівлі в умовах невизначеності;
 • комерціалізація результатів наукової діяльності організацій і трансфер технологій;
 • програмно-цільове управління підприємствами торгівлі;
 • дослідження впливу особистості на результативність управління соціальним розвитком глобальних компаній;
 • управління кластерною організацією підприємств;
 • теоретичні, методологічні та організаційно-правові основи побудови фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища в Україні.

Науково-дослідні проекти, що виконувалися на кафедрі менеджменту протягом
2005–2020 рр.:


Наукові школи кафедри менеджменту

№ пор

Назва наукової школи,
рік заснування

Вид дослідження (фунда-ментальні, прикладні)

Галузь науки та напрями науково-технічної
діяльності школи,
вид дослідження (прикладні, фундаментальні)

Визначні вчені-представники школи
та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (НДР, публікації, отримані патенти, проведені заходи, укладанні угоди, отримані гранти, створені проблемні лабораторії, інше)

1.

«Корпоративне управління в умовах  розвитку фінансового ринку».
Рік заснування – 2012.

Фунда
ментальні

Орієнтовна тематика досліджень PhD

Економічні науки, фундаментальні дослідження

Д.е.н., професор Дєєва Н.Е. 

Автор понад 100 опублікованих наукових робіт, Член Спеціалізованої вченої ради Д1210503

Нагороджена подякою та почесною Грамотою за високий професійний рівень, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки України та з нагоди 85-річчя від дня утворення Донецького національного технічного університету (2006 р.); 
Грамотою виконкому міської ради з нагоди 40-річчя Начально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету (2009 р.);
Подякою за високий рівень проведення першого міжвузівського конкурсу «Бізнес-сінергія» у Донецькому національному технічному університеті (2011 р.);
Почесною грамотою Київського національного торговельно-економічного університету за вагомий внесок у підготовку фахівців, розбудову і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання та з нагоди Дня факультету економіки, менеджменту та психології (2016 р.)

НДР - держбюджетні теми - 1;
Публікацій – 110, в т.ч. у фахових виданнях  - 50.

Найважливіші наукові досягнення Дєєвої Н.Е.

2.

«Управління розвитком підприємств внутрішньої торгівлі» та «Розвиток регіональної економіки».
Рік заснування – 2004.

Фундамен-
тальні дослідження та прикладні розробки

Орієнтовані напрями наукових досліджень PhD

Галузі науки – економіка та управління підприємствами;
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні та прикладні дослідження:
- проблем управління розвитком підприємств внутрішньої торгівлі;
- науково-теоретичних та практичних підходів до підвищення ефективності діяльності та конкурентоспромож­ності підприємств на ринку;
- передумов забезпечення ефективного розвитку регіональної економіки

Д.е.н., професор П’ятницька Г.Т.


Нагороджена Нагрудним знаком ІІІ ступеня «За сумлінну працю» Міністерства економіки України за багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики (2009 р.);
Подякою Київської міської адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди Дня науки (2005 р.);
Почесною грамотою Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, плідну конструктивну співпрацю з профспілкою, вагомий особистий внесок у розробку законопроектів на користь трудових колективів галузі та з нагоди святкування Дня факультету (2007 р.);
Почесною грамотою КНТЕУ за високі досягнення та значний особистий внесок у науково-педагогічну діяльність (2014 р.); Почесною грамотою Державної адміністрації Деснянського району в місті Києві за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукового комплексу Деснянського району міста Києва та з нагоди святкування Дня науки (2015 р.)

Опубліковано 4 монографії, 3 підручники, 7 навчальних посібників та близько 140 інших наукових праць, розроблено Національний стандарт України «Заклади ресторанного господарства. Класифікація: ДСТУ 4281:2004»; «Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у ЗОНЗ», затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.08.2006 р. № 265; «Нормативів забезпеченості місцями у закладах ресторанного господарства», що затверджені наказом Міністерства економіки України «Про затвердження нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства» від 12.10.2009 р. №1111 та інших документів.
У 2016-2018 р. виконано 2-х НДР:
«Діагностика стратегічного потенціалу підприємств торгівлі» (номер держреєстрації 0116U000421) – держбюджетна тема;
«Кластеризація економіки України в умовах європейської інтеграції» (номер держреєстрації: 0115U000566) – госпрозрахункова тема.

Найважливіші наукові досягнення П'ятницької Г.Т.

3.

«Управління інноваційним розвитком підприємства»

Рік заснування – 2009.

Фундамен-
тальні

Орієнтована тематика досліджень PhD:

Економічні науки, фундаментальні дослідження

Д.е.н., професор Федулова І.В.

Автор біля 200 опублікованих наукових робіт, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва. Робота у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України – секція «Менеджмент»;

Працює у складі акредитаційної комісії щодо акредитації спеціальності «Менеджмент» в ВНЗ.
Член редакційної колегії наукових фахових видань «Інтелект 21», «Цукор України».

НДР - держбюджетні теми - 1;
Наукових публікацій - 100,
з них у фахових виданнях – 76.

Найважливіші наукові досягнення Федулової І.В.:


Pезультати науково-дослідної роботи 

Впровадження в практику результатів науково-дослідної роботи

Протягом 2005–2020 рр. результати наукових досліджень кафедри менеджменту знайшли відображення у практичній діяльності підприємств, установ, організацій, так і в удосконаленні освітнього процесу в КНТЕУ.

За результатами підготовлених на кафедрі 18 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та доктора економічних наук розроблено та впроваджено понад 50 рекомендаційних пакетів щодо підвищення результативності управління організаціями, державними установами, підприємствами різних організаційно-правових форм і видів діяльності.

Наукові конференції

Упродовж 2005–2020 рр. викладачі кафедри менеджменту були учасниками 543 наукових конференцій, в т.ч. 424 міжнародних і 119 національних; підготовлено понад 600 виступів.

Робота аспірантури та докторантури

Протягом 2005–2020 рр. до аспірантури на кафедру менеджменту прийнято 42 особи.
Працівниками кафедри захищено 18 дисертацій, в т.ч.:

-на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 • В.М.Жуковська – «Комунікації в управлінні торговельним підприємством»;
 • Н.Г.Казмерчук-Палащина – «Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджменту торговельного підприємства»;
 • Н.В.Микитенко – «Удосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі»;
 • Л.Є.Калиновська – «Управління якістю діяльності торговельного підприємства»;
 • В.С.Ціпуринда – «Система управління підприємством на засадах інноваційного підходу»;
 • Н.В.Сичова – «Стратегія соціального розвитку торговельного підприємства»;
 • Н.В.Ракша – «Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств»;
 • Ю.В.Білявська – «Формування організаційної культури підприємств торгівлі»;
 • К.В.Яцишина – «Програмно-цільове управління розвитком підприємства торгівлі»;
 • А.М.Гаць – «Ціннісно-орієнтоване управління підприємством роздрібної торгівлі».

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

 • Г.Т.П’ятницька – «Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства» (2008 р.);
 • С.І.Бай – «Організаційний розвиток підприємств торгівлі» (2009 р.);
 • В.М.Жуковська – «Соціальний розвиток підприємств торгівлі» (2018 р.);
 • Л.В.Лукашова – «Фасилітація розвитку малого підприємництва» (2020 р.)

Виконують дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Присяжнюк А.Ю., Лукашова Л.І., Хмурова В.В., Миколайчук І.П.

Видавнича діяльність

Протягом 2005–2020 рр. викладачами та аспірантами кафедри менеджменту видано 1533 друкованих праць загальним обсягом 14477,7 друк. арк., у т.ч. 510 наукових статей (понад 310 др. арк.), з яких 141 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,  в т.ч. 17 статей у журналах з імпакт-фактором, в т.ч. 10 статей у Scopus.

Протягом 2005–2020 рр. викладачі кафедри менеджменту підготували:

монографії:

підручники та навчальні посібники:

в т.ч. електронні підручники:

дистанційні курси:

опорні конспекти лекцій:

         збірники ситуаційних вправ:

                                               збірники тестових завдань:


Hауково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

Залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи по кафедрі менеджменту здійснюється за наступними напрямами:

– підготовка есе студентами 2-3 курсів, які вивчають дисципліни менеджерського циклу;
– наукові розробки студентів 4, 1м-2м курсів у період підготовки курсових та випускних кваліфікаційних робіт;
– статті студентів у період підготовки курсових та випускних кваліфікаційних робіт;
– наукові доповіді за матеріалами наукових досліджень на студентських наукових конференціях;
– участь студентів в роботі наукових гуртків;
– участь студентів у розробці держбюджетних науково-дослідних кафедральних робіт;
– участь студентів у конкурсах підсумкових атестаційних та наукових робіт;
– участь студентів у внутрішньоуніверситетських та всеукраїнських олімпіадах.

На кафедрі організована робота: 

 • студентського клубу «Менеджер» (керівник - доц. Лукашова Л.В.), 
 • Project Management Studio (керівник - доц. Присяжнюк А.Ю.); 
 • Клуб HR-менеджмент (керівники - проф. Жуковська В.М. та доц. Миколайчук І.П.); 
 • група з ризик-менеджменту (керівник - проф. Федулова І.В.)

Показники щодо участі здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри протягом 2014-2019 років наводиться в таблиці нижче.

Участь здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри менеджменту

Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р. (станом на 1.11)

1.Всього здобувачів вищої освіти брало участь в науково-дослідних роботах, в т.ч.:

184

107

77

101

83

-у ініціативних кафедральних НДР

184

107

77

101

83

2.Кількість доповідей, зроблених здобувачами вищої освіти на наукових конференціях, в т.ч.

121

85

60

82

33

-в КНТЕУ

116

77

51

45

3

-в інших ВНЗ України

5

-

2

5

7

-на міжнародних конференціях

8

8

7

38

23

3.Кількість опублікованих праць здобувачами вищої освіти, в т.ч.

85

118

89

141

122

-у співавторстві з викладачами

3

8

12

18

18

4.Участь здобувачів вищої освіти в олімпіадах, в т.ч.

170

74

77

101

83

-в КНТЕУ

170

74

77

101

83

-у всеукраїнських

2

4

3

5

0

5.Участь здобувачів вищої освіти в конкурсах наукових робіт

4

5

2

4

11

До виконання кафедральних науково-дослідних робіт у 2020 році було залучено 107 здобувачів вищої освіти, в т.ч.:

 • за темою «Управління інноваційним розвитком підприємства торгівлі» були залучені:
  Старовойт В., Барсукова А., Власюк О., Овчарук О., Бреус О., Москаленко І., Кравченко Є., Оніщук А., Чернігівський І., Віллан А., Удовенко А., Чанєва М., Бруско І., Давиденко О., Казарян А., Суддя К.;
 • за темою «Теоретико-методологічні засади формування національної моделі корпоративного управління» були залучені: 
  Зінюк М., Сухов А., Шевчук І., Швецова В., Товт В., Посметьєва С., Железняк К., Маляренко О., Підгайний Є.,
  Кащенко М., Маркусевич С., Митник К., Стрельчук М., Каменєв Є., Головатий І., Турлай В., Бондар М., Галушко О., Дивак О.;
 • за темою «Діагностика стратегічного потенціалу підприємства торгівлі» були залучені: 
  Коптєв Г., Латошкін К., Сліпенко А., Хільчук Д., Бикова А., Нікітенко В., Бобрікова Т., Башкірова А., Ведмідь М.,
  Галіна Н., Мунтян К., Уткін П., Ушакова А., Грицай І., Шмаль Н., Ященко А., Жемоєдов П., Світла К., Шевченко С., Плаксенко А., Старіков О., Миронова Ю., Гумен А., Дрозд Ю., Стах І., Томєв В., Ніколаєв М.;
 • за темою «Управління кластерною організацією підприємств торгівлі» були залучені:
  Паливода А., Воскобойникова М., Омельченко А., Кучер-Наконечний Р., Садоненко К., Козел К., Панасюк Г.,
  Жардецька О., Бежевець Б., Висоцький Я., Голубєва В., Герасименко І., Чернявська В., Щоголєв О., Коваленко А., Безпятюк А.
 • за темою «Методологічні засади реконфігурації державної кадрової політики в контексті європейської інтеграції» були залучені: Зуєвич Д., Голуб А., Ніколаєва С.;
 • за темою «Управління підприємством торгівлі на засадах компетентнісного підходу» були залучені:
  Бабич А., Кожушаний В., Коротич О., Матвієнко А., Панек С., Ночвай О., Борисенко В., Колдашова А., Куценко А., Дядик О., Придюк В., Бакуменко Д., Сурдіна А., Карпова А., Лазарєва О., Волова А., Ніколаєва І., Ярина А., Слончинська Я., Шматко І., Михайленко О., Бура Н., Тарасюк К., Терепіща І., Михайлов Д.

У 2020 навчальному році на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук здобувачі вищої освіти здобули такі нагороди:

 • зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій» (квітень 2020 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») студенти 1 та 2 курсів ФЕМП освітнього ступеню «магістр»  Кострова Катерина  і Стрембіцька Тетяна (науковий керівник – д.е.н., професор П'ятницька Г.Т.) отримали диплом 1 ступеня;
 • зі спеціалізації «Менеджмент організацій» (квітень 2020 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) студентка 2 курсу ФЕМП освітнього ступеню «магістр» Суліменко Ольга  і студентка 4 курсу ФЕМП  освітнього ступеню «бакалавр» Мельник Наталія (науковий керівник – к.е.н., доцент Миколайчук І.П.) отримали диплом 3 ступеня;
 • зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (березень 2020 р., Тернопільський національний економічний університет) студентка 1 курсу ФЕМП світнього ступеню «магістр» Чайка Лілія (науковий керівник – к.е.н., доцент Миколайчук І.П.) отримала диплом 1 ступеня; студентка освітнього ступеню «магістр» освітньої програми «Менеджмент персоналу» Альона Аксьонова (науковий керівник – д.е.н., професор Жуковська В.М.) та студентка  4 курсу ФЕМП освітнього ступеню «бакалавр» освітньої програми «Менеджмент організацій» Таїсія Петрук (науковий керівник – к.е.н., доцент Миколайчук І.П.) отримали грамоти за високий науковий рівень виконанням робіт.
 • зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (8 квітня 2020 р., Київський національний університет технологій та дизайну) студентка 2 курсу ФЕМП світнього ступеню «магістр» Костенко Юлія і студентка 4 курсу ФЕМП освітнього ступеню «бакалавр» Стреглова Поліна (науковий керівник - д.е.н., професор П'ятницька Г.Т.) отримали диплом 2 ступеня.

а також:

 • у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Менеджмент» (січень 2020 р., Київський національний університет технологій та дизайну) випускниця освітнього ступеню «магістр» Марія Остапенко (науковий керівник – к.е.н., доц. Миколайчук І.П.) отримала диплом 1 ступеня;
 • у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізаціями «Менеджмент персоналу» та «Менеджмент бізнес-структур» (лютий 2021 р., Київський національний університет технологій та дизайну) випускники Дмитро Мартинів (н.к. – д.е.н., проф. Бай С.І.) та Лілія Чайка (н.к. – к.е.н., доц. Миколайчук І.П.) отримали дипломи 1 та 2 ступенів.

Працевлаштування випускників кафедри менеджменту

Випускники кафедри менеджменту, які здобули вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Торговельний менеджмент», можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління у лінійних і функціональних підрозділах організацій торгівлі різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. При цьому вони можуть обіймати такі посади: менеджер (управитель) з постачання, менеджер (управитель) зі збуту, начальник господарського відділу, секретар адміністративний, директор (керівник) малої торговельної фірми, керуючий магазином, заступник завідувача підприємства роздрібної торгівлі, ринку, секції, заступник директора філіалу, начальник складу, завідувач товарного комплексу, завідувач виставки, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості, фахівець з методів розширення ринків збуту, з дослідження товарного ринку, начальник відділу соціального розвитку, спеціаліст з питань кадрової роботи, молодший науковий співробітник (методи навчання), викладач вищого навчального закладу, методист з економічної освіти, науковий співробітник.

Випускники, які здобули вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Менеджмент персоналу» можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. При цьому вони можуть обіймати такі посади: менеджер (управитель) з персоналу, інструктор з праці, експерт з умов праці, профконсультант, інспектор з кадрів, інструктор з передових методів праці, менеджер (управитель) зі зв’язків із громадськістю, фахівець з найму робочої сили, секретар адміністративний, адміністративний помічник, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості, начальник відділу соціального розвитку, спеціаліст з питань кадрової роботи, молодший науковий співробітник (методи навчання), викладач вищого навчального закладу, методист з економічної освіти, науковий співробітник.

Випускники, які здобули вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Управління бізнесом» можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління у лінійних і функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. Спеціальність забезпечує оволодіння знаннями та вміннями з менеджменту, логістики та управління бізнес-процесами. Випускники працюють директорами (керівниками) малої торговельної фірми; директорами з операційної діяльності; менеджерами (управителями) з дослідження ринку; керуючими відділеннями; менеджерами (управителями) з адміністративної діяльності; менеджерами (управителями) з організації консультативних послуг; менеджерами (управителями) з питань регіонального розвитку; менеджерами (управителями) із комунікаційних технологій; менеджерами (управителями) систем якості; начальниками (завідувачами) підрозділів; начальниками відділів (служб, управлінь); начальниками філіалів (філій); професіоналами з корпоративного управління; фахівцями з ефективності підприємництва.


Досягнення студентів

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік 

17.06.2013
chronon
9523
остання редакція 24.03.2021
05865