logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Науково-дослідницька робота

менеджменту

Профіль кафедри менедменту у Google Scholar

Українські журнали в Scopus та Web of Science

Hапрями наукових досліджень

Наукові школи кафедри менеджменту

Pезультати науково-дослідної роботи 

Hауково-дослідна робота студентів

Працевлаштування випускників

Наукові досягнення студентів


Hапрями наукових досліджень 

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту беруть участь у виконанні госпрозрахункових і держбюджетних науково-дослідних робіт, наукових і науково-практичних конференціях, підготовці дисертаційних робіт, готують наукові публікації та науково-методичні розробки – підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, збірники тестових завдань і задач, ситуаційні вправи.

Основні напрями наукових досліджень, які проводяться науковцями кафедри:

Науково-дослідні проєкти, що виконувалися на кафедрі менеджменту протягом
2005–2023 рр.:
 


Наукові школи кафедри менеджменту

№ пор

Назва наукових шкіл,
роки заснування

Вид дослідження (фунда-ментальні, прикладні)

Галузь науки та напрями науково-технічної
діяльності школи,
вид дослідження (прикладні, фундаментальні)

Визначні вчені-представники школи
та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (НДР, публікації, отримані патенти, проведені заходи, укладанні угоди, отримані гранти, створені проблемні лабораторії, інше)

1.

«Корпоративне управління в умовах  розвитку фінансового ринку»
Рік заснування – 2012.

Фунда
ментальні

Орієнтовна тематика досліджень PhD

Економічні науки, фундаментальні дослідження

Д.е.н., професор Дєєва Н.Е. 

Нагороджена Почесною грамотою КНТЕУ за вагомий внесок у підготовку фахівців, розбудову і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання та з нагоди Дня факультету економіки, менеджменту та психології (2016 р.)
Почесною грамотою КНТЕУ за вагомий внесок у підготовку фахівців, розбудову і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання та з нагоди Дня факультету економіки, менеджменту та психології (2016 р.)

Грамотою виконкому міської ради з нагоди 40-річчя Начально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету (2009 р.)
Подякою та почесною Грамотою за високий професійний рівень, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки України та з нагоди 85-річчя від дня утворення Донецького національного технічного університету (2006 р.)

НДР - держбюджетні теми - 2;
Публікацій – 110, в т.ч. у фахових виданнях  - 50.

Найважливіші наукові досягнення Дєєвої Н.Е.

2.

«Управління інноваційним розвитком підприємства»

Рік заснування – 2009.

Фундамен-
тальні

Орієнтована тематика досліджень PhD:

Економічні науки, фундаментальні дослідження

Д.е.н., професор Федулова І.В.

Автор біля 300 опублікованих наукових робіт, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва. Працює у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України – секція «Менеджмент»;
Працює у складі акредитаційної комісії щодо акредитації спеціальності «Менеджмент» у ЗВО;
Член редакційної колегії наукових фахових видань «Інтелект 21», «Цукор України».

НДР - держбюджетні теми - 1;
Наукових публікацій - 100,
з них у фахових виданнях – 76.

Найважливіші наукові досягнення Федулової І.В.:


Pезультати науково-дослідної роботи 

Впровадження в практику результатів науково-дослідної роботи

Протягом 2005–2023 рр. результати наукових досліджень кафедри менеджменту знайшли відображення у практичній діяльності підприємств, установ, організацій, так і в удосконаленні освітнього процесу в КНТЕУ / ДТЕУ.

За результатами підготовлених на кафедрі 20 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та доктора економічних наук розроблено та впроваджено понад 50 рекомендаційних пакетів щодо підвищення результативності управління організаціями, державними установами, підприємствами різних організаційно-правових форм і видів діяльності.

Наукові конференції

Упродовж 2005–2023 рр. викладачі кафедри менеджменту були учасниками 626 наукових конференцій, в т.ч. 494 міжнародних і 132 національних; підготовлено понад 610 виступів.

Робота аспірантури та докторантури

Протягом 2005–2023 рр. до аспірантури на кафедру менеджменту було прийнято 53 особу, в докторантуру - 2 особи.
Працівниками кафедри захищено 20 дисертацій, в т.ч.:

-на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 • В.М.Жуковська – «Комунікації в управлінні торговельним підприємством»;
 • Н.Г.Казмерчук-Палащина – «Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджменту торговельного підприємства»;
 • Н.В.Микитенко – «Удосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі»;
 • Л.Є.Калиновська – «Управління якістю діяльності торговельного підприємства»;
 • В.С.Ціпуринда – «Система управління підприємством на засадах інноваційного підходу»;
 • Н.В.Сичова – «Стратегія соціального розвитку торговельного підприємства»;
 • Н.В.Ракша – «Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств»;
 • Ю.В.Білявська – «Формування організаційної культури підприємств торгівлі»;
 • К.В.Яцишина – «Програмно-цільове управління розвитком підприємства торгівлі»;
 • А.М.Гаць – «Ціннісно-орієнтоване управління підприємством роздрібної торгівлі»;
 • М.Б.Шевчун - «Управління якістю логістичних процесів торговельного підприємства».

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

 • Г.Т.П’ятницька – «Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства» (2008 р.);
 • С.І.Бай – «Організаційний розвиток підприємств торгівлі» (2009 р.);
 • В.М.Жуковська – «Соціальний розвиток підприємств торгівлі» (2018 р.);
 • Л.В.Лукашова – «Фасилітація розвитку малого підприємництва» (2020 р.)

Виконують дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  к.е.н., доц. Бєляєва Н.С., 
Хмурова В.В., Миколайчук І.П.

Видавнича діяльність

Протягом 2005–2023 рр. викладачами та аспірантами кафедри менеджменту видано 1794 друкованих праць загальним обсягом 14758,7 д.а., у т.ч. 605 наукових статей (понад 400 д.а.), з яких 199 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,  в т.ч. 38 статей у Scopus та 30 - у Web of Science.

Протягом 2005–2023 рр. викладачі кафедри менеджменту підготували:

монографії:

підручники та навчальні посібники:

в т.ч. електронні підручники:

дистанційні курси:

опорні конспекти лекцій:

         збірники ситуаційних вправ:

                                               збірники тестових завдань:


Hауково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

Залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи по кафедрі менеджменту здійснюється за наступними напрямами:

– підготовка есе студентами 1-4 курсів, які вивчають дисципліни менеджерського циклу;
– наукові розробки студентів 4-го, 1м-2м курсів у період підготовки курсових та випускних кваліфікаційних робіт;
– статті студентів у період підготовки курсових та випускних кваліфікаційних робіт;
– наукові доповіді за матеріалами наукових досліджень на студентських наукових конференціях;
– участь студентів в роботі наукових гуртків та клубів;
– участь студентів у розробці науково-дослідних кафедральних робіт;
– участь студентів у конкурсах підсумкових атестаційних та наукових робіт;
– участь студентів у внутрішньоуніверситетських та всеукраїнських олімпіадах.

На кафедрі організована робота: 

 • Студентського клубу «Менеджер» (керівник - доц. Хмурова В.В., доц. Підкамінний І.М.);
 • Project Management Studio (керівник - асист. Макарчук І.В.); 
 • Клуб HR-менеджмент (керівники - проф. Жуковська В.М., доц. Миколайчук І.П., доц. Сичова Н.В., асп. Джулай М.В.); 
 • Група з ризик-менеджменту (керівник - проф. Федулова І.В.)

Показники щодо участі здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри наводиться в таблиці нижче.

Показники щодо участі здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі кафедри менеджменту протягом 2019-2023 рр.

Показники

2019 р.

2020 р.

2021 р.

2022

2023 *

1.Всього здобувачів вищої освіти брало участь в науково-дослідних роботах, в т.ч.:

77

101

83

75

87

-у ініціативних кафедральних НДР

20

21

23

25

27

2.Кількість доповідей, зроблених здобувачами вищої освіти на наукових конференціях, в т.ч.

60

82

33

45

86

-в ДТЕУ (КНТЕУ)

51

45

3

35

56

-в інших ЗВО України

2

5

7

10

30

-на міжнародних конференціях

7

38

27

21

30

3.Кількість опублікованих праць здобувачами вищої освіти, в т.ч.

89

141

132

88

105

-у співавторстві з викладачами

12

18

28

6

33

4.Участь здобувачів вищої освіти в олімпіадах, в т.ч.

77

101

83

70

-

-в ДТЕУ (КНТЕУ)

77

101

83

70

-

-у всеукраїнських

3

5

0

0

-

5.Участь здобувачів вищої освіти у конкурсах наукових робіт

2

4

11

12

13

а станом на 1.01.2024 року.


До виконання кафедральних науково-дослідних робіт у 2023 році було залучено 83 здобувача вищої освіти, в т.ч.:

 • за темою «Управління кадровими змінами на підприємстві торгівлі» були залучені:
  асп.: Джулай М., Калініченко О., студ.: Стойко В., Марняло А., Кроковна О., Зонька Ю., Зайцев І., Волошина О.,
  Ланько О., Шома М., Чайка Л., Аксьонова А., Шевчук Ю.;
 • за темою «Науково-методологічні підходи до управління закладами охорони здоров'я» були залучені: Зінюк М., Сухов А., Шевчук І., Швецова В., Товт В., Посметьєва С., Железняк К., Маляренко О., Підгайний Є.,
  Стрельчук М., Каменєв Є., Головатий І., Турлай В., Бондар М., Галушко О., Дивак О.;
 • за темою «Управління кластерною організацією підприємств торгівлі» були залучені:
  Паливода А., Воскобойникова М., Омельченко А., Кучер-Наконечний Р., Садоненко К., Козел К., Панасюк Г., 
  Жардецька О., Бежевець Б., Висоцький Я., Голубєва В., Герасименко І., Чернявська В., Щоголєв О., Коваленко А., Безпятюк А.
 • за темою «Методологічні засади реконфігурації державної кадрової політики в контексті європейської інтеграції» були залучені: Зуєвич Д., Голуб А., Ніколаєва С.;
 • за темою «Управління підприємством торгівлі на засадах компетентнісного підходу» були залучені:
  Бабич А., Кожушаний В., Коротич О., Матвієнко А., Ночвай О., Борисенко В., Куценко А., Придюк В., Карпова А., Лазарєва О., Волова А., Ніколаєва І., Ярина А., Слончинська Я., Шматко І., Бура Н., Тарасюк К., Терепіща І.

Працевлаштування випускників кафедри менеджменту ОС "магістр":

Випускники, які здобули вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент», освітньою програмою «Менеджмент персоналу» можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. При цьому вони можуть обіймати такі посади: директор з персоналу, директор з розвитку бренду роботодавця, директор з кадрових питань, менеджер з персоналу / HR-менеджер, менеджер з підбору персоналу, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з продажу рекрутингових послуг, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності, начальник відділу кадрів / підготовки кадрів / відділу соціального розвитку, професіонал з розвитку персоналу, аналітик у сфері професійної зайнятості, фахівець з розвитку бренду роботодавця, рекрутер, фахівець із програм стимулювання персоналу, аналітик з ринку праці, фахівець з профорієнтації та найму робочої сили, інспектор з кадрової роботи, фахівець з підготовки кадрів тощо.

Випускники кафедри менеджменту, які здобули вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент», освітньою програмою «Торговельний менеджмент» можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління у лінійних і функціональних підрозділах організацій торгівлі різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти, науково-дослідних установах. При цьому вони можуть обіймати такі посади: директор підприємства торгівлі, комерційний директор, регіональний директор, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, менеджер в оптовій торгівлі або в роздрібній торгівлі, начальник відділу збуту, начальник комерційного відділу, начальник відділу маркетингу, керівник малої торговельної фірми, помічник керівника торговельного підприємства ,категорійний менеджер, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, завідувач торговельної секції, мерчендайзер, продакт-менеджер тощо.

Випускники, які здобули вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент», освітньою програмою «Управління бізнесом» можуть працювати на низовому та середньому рівнях управління у лінійних і функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, а також у закладах освіти та науково-дослідних установах. Спеціальність забезпечує оволодіння знаннями та вміннями з менеджменту, ризик-менеджменту, стратегічного управління підприємством, інноваційним ровитком підприємства, управління проєктами тощо.  При цьому вони можуть обіймати такі посади: генеральний директор, генеральний менеджер, директор з організаційного/стратегічного розвитку, директор підприємства, директор з операційної діяльності, менеджер з питань регіонального розвитку, професіонал з корпоративного управління, професіонал з інноваційної діяльності, керівник/директор малого підприємства, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з організації консультативних послуг, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджер/фахівець із комунікаційних технологій, керівник основних підрозділів підприємства, бізнес-аналітик, фахівець-аналітик з дослідження ринку; фахівець з ефективності підприємництва тощо.


Досягнення студентів

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 2022 рік

2023 рік

17.06.2013
chronon
12469
остання редакція 12.06.2024
05865